????? ???? ??????? ???????? 3 ? SQL Server 2012

?????? ????????? ?????? ?????????
???? ???????: 2723749 - ??? ???????? ???? ????? ????? ??? ???????.
????? ???? | ?? ????

?? ??? ??????

?????

???? ??? ??????? ???? ??????? ???????? 3 ? Microsoft SQL Server 2012. ????? ??? ??????? ??? ????????? ??????? ???????? ???? ?? ??????? ??? ????? SQL Server 2012.

??????
??? ??? ??????? ?? ???? ??????? ???????? ??? ?? 11.0.2332.0.

???? ??? ???? ??????? ????????? ??????? ??? ????? ?? ???? ?????. ??? ??????? ???????? ????? ?? ????? ????? ???? ??? ???? ????????? ??????? ?????? ????? ???? ??????? ?????? ???? ?? ??????? ?? ??????? SQL Server 2012. ???? ???? ???????? ????? ???? ?? ??????? ??????? ???? ????? ??? ??? ??????? ??????.

?????? ??? ???? ?? ?????????? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ????? Microsoft:
2692828 ???? 2012 ???? SQL ???? ?? ??????? ??? ????? SQL Server 2012

??????? ???? ??? ???? ??????? ????????

 • ????????? ??????? SQL Server 2012 ???? ?????? ??????. ?????? ???? ???? ????????? ??????? ????????? ????? ??? ????? ??????.
 • ???? ????????? ??????? ????????? ???? ????? ???? ??? ????????. ????? ???? ??????? ???????? ??? ??? ???????? ???? ??? ??????? ??? ??????.
 • ??? ????? ???? ??????? ???????? 3 ? SQL Server 2012? ??? ???? ??? ???? "SQL Server 2012 ?????" ??? ?????:

  "???? ??? ??????? ??????? ? SQL Server 2012 ??????? ????? ?????? (??/????? ?????? ?????? ??????)".

  ?????? ????? ??? ?????? ??? ???:

  "???? ??? ??????? ??????? SQL Server 2012"

  ?????? ?? ????? Microsoft ?? ??? ???? ????? ?? ???? ???????.

??????? ????

????? ?????? ??? 3 ??????? ???????? ? SQL Server 2012

???? ????? ?????? ?????? ???? ???????? ?? Microsoft. ??? ???? ???? ??????? ?????? ???????? ??????? ?? ??? ??????? ???. ???? ???? ??? ??? ??????? ???? ????? ??? ???????? ???????. ???? ??????? ???????? ??? ?? ??? ????? ???????? ??????. ?????? ??? ?? ??? ????? ?? ?? ??? ???????? ???? ??? ???????? ??? ??????? ?????? ?? ???? ?????? ?????? ? SQL Server 2012 ???? ????? ??? ????????? ??????? ?? ???? ??????? ???????? ???.

??? ??? ??????? ???????? ???????? ???????? ???? ??? "???? ????? ??????? ????" ???? ????? ????? ??????? ???. ??? ?? ???? ??? ??????? ???? ????? ??????? ? Microsoft ?????? ?????? ??? ???? ??????? ????????.

?????? ?? ???? ???? ????? ?????? ?? ??????? ??? ??? ?????? ?? ???? ????? ??? ???? ?????. ???? ????? ?????? ????? ???????? ??? ????? ????? ???????? ????????? ???? ?? ???? ??? ???? ??? ???? ??????? ???????? ???????. ?????? ??? ????? ????? ?? ????? ?????? ???? ??????? ? Microsoft ?????? ?? ?????? ??? ???? ?????? ????? ??? ???? ??? Microsoft ???????:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

????????? ??????? ???? ?? ??????? ?? ???? ??????? ????????

??? ???? ?? ?????? ????? ????? Microsoft ???? ????? ??? ????????? ??????? ????? ???? ??????.

????? ?? ????????? ??? ????? SQL Server ?? ??????? ???????? ???? ??? ??????? ?????? ?????? ???? ???????? ?? ????? ????? Microsoft:
?? ??? ??????????? ??? ??????
VSTS ????? ?????? ??????? ???? ?????????
9306472445812FIX: ??? ????? ???? ???? ?????? ??? ???????? ??????? ?????? ???? ?????? ?????? ???????? ???? ??????? ??????? ?? SQL Server 2008 ?? ?? SQL Server 2008 R2 ?? ?? SQL Server 2012
10176742644794FIX: ???? ????? ??? ??? ?????? ????? ?????? ?? ???? XML ??? ????? XML ?? SQL Server 2008 ?? ?? SQL Server 2008 R2 ?? ?? SQL Server 2012
10176832645648FIX: ??? ????? ??????? ??? ????? ????? SSRS 2008 R2 64 ?? ?? ????? SSRS 2008 ????? ??? ??????? ?????? ?? ????? ??????? ??? ????? PDF
8988882651629FIX: ????? ??? ??? ??????? DTA ??? ??? ???? ?? ???? ??????????? ????? ????? ?????? ???? ????? ??? ?????? ?? ???????? ?? SQL Server 2008 ?? ?? SQL Server 2008 R2 ?? ?? SQL Server 2012
9691862667037FIX: ??? "????? ????? ????? ??? ????" ??? ?????? ????? ??? ????? ????? SQL Server 2008 R2 ?? SQL Server 2012
9847922667742FIX: "???? ???????" ??? ??? ??????? ODBC ?? ???? SQL 2012
9344322671078FIX: "?????? ????? ???? ?????? ???-NULL-??????? ??? NULL" ???? ????? ??? ??? ??????? ????? ??? ?? SQL Server 2008 ?? ?? SQL Server 2008 R2 ?? ?? SQL Server 2012
9344242680799FIX: ????? ??? ??? ????? ?????? ???? ?? ???? ???? ?????? ???????? ??????? ??????? ???? ??????? ?? SQL Server 2008 ?? ?? SQL Server 2008 R2 ?? ?? SQL Server 2012
9691902697983FIX: ??? ????? ???? ??? ????? ?? ?????? TIME_ZONE ?? ???? BACKUPSET ?? SQL Server 2008 R2 ?? ?? SQL Server 2012
9330382698639FIX: ?????? ????? SELECT ????? ???? ??????? like ???? ????? ?????? ?? SQL Server 2008 R2 ?? ?? SQL Server 2012
9691922699013FIX: SQL Server 2012? SQL Server 2008 R2 ?? SQL Server 2008 ???? ?? ????????? ???? ????? ??? "??? ???? ?? ??? ?????"
9276892703193FIX: ????? ??? ????? ??? ????? ??????? ?????? ?????? ???? ??????????? ?? SQL Server 2012
9691982706601FIX: ????? ??????? ?? ????? ?????? ??? ????? ??????? ?? SQL Server 2008 Reporting Services ?? ?? ????????? ?????? ?? SQL Server Reporting Services
9692002707015FIX: ??? ?????????????? ????? ???? ?????? ????? ????? ??? ???? ???? Tablix ?? SSRS 2008 R2 ?? ?? SSRS 2012
9692022708027FIX: ????? ????? "??? ??? ????? ?????? ?????" ??? ?????? ?????? ????? SSRS 2008 R2 ?? SSRS 2012 ??? ??? ?????? ????? dataset ??? ????????? ?? Greek_100
9692042708726FIX: ?? ??? ????? ?????.dll ?????? ?????? ?? ?????? system32 ??? ????? ????????? ??? SQL Server 2008 R2 ?? SQL Server 2012
9312852708786FIX: ?????? ???? ??? ?????? ???? ???? ??????????? ?????? ??? ???? ?? SQL Server 2012
9319592709075"??? ??? ????? ?? ????? ??????" ??? ??? ????? ??????? ???? ???? ???? ?? ????? ??? ???? ??????? ?? SQL Server 2012
10176772713151FIX: ?????? ?????? ??? ????? ??????? "???? ??? ???? ????? ??????" ???? ???? ?? SQL Server 2008 ?? ?? SQL Server 2008 R2 ?? ?? SQL Server 2012 ??? ??? ????? ???? ???????? "????? ??????? ???? ??? ???????"
9375122713827FIX: ???? "???? ????????--" ??? ??? ?????? ??? ????? ??? ?????? ?? ????? ??? ?????? 2012
9692102714634FIX: SQL Server 2008 R2 ?? SQL Server 2012 ?????? ????? ?????? ?????? ????? ???? ????? ????? ?????? ???? ??? ????????
9374512714937FIX: "?? ???? ?? ???? ????? ?? ???? ???" ????? ??????? ?????? ????? ???? ?????? ???? SSIS 2012
9692142715289FIX: ????? ??? ????? ??? ????? ?????? ????? ???? ??? ???? smalldatetime ?? SQL Server 2008 R2 ?? ?? SQL Server 2012 ??? ???? ???? ??? ???? ?????
9692122715312FIX: ????? ??? ????? ??????? ???? ?????? ???? FOR XML ?? ??? ?????? ?? SQL Server 2008 R2 ?? ?? SQL Server 2012
9585082718920FIX: SQL Server ???? ????? ????? ???? ?? ??? ??????? ??? ??? ????? ???? ???? ????? ??? SQL Server 2012
9768942725256FIX: ????? "??? ????? ???? ????????" ????? ???? ?????? ?????? ??? ????? ????? RDL ???? ????? ???? ????? ??? ?????? ??? ????????? ?? SSRS 2012
969463? 9714952725950FIX: ???? ???? ?? ???? ??? ??? ??????? ????? ?????? ?????? ???????? ?? ??? ????? ?? SQL Server 2012
9732902727221FIX: ?? ????? ????? ???? ???? ?????? SQL Server 2012 ??? ???? ????? "???????? ????" ????? ??? ???? ???? ?????? ??????
10176952727322FIX: ??? ????? ????? ??? ????? ??? ????? ??????? ???? ?????? ??????? ?? ??? ????? ????????? ?? SQL Server 2008 ?? ?? SQL Server 2008 R2 ?? ?? SQL Server 2012
9737582727824"?? ???? ????? ??? ??????" ????? ??????? ?????? ????? ???? ?????? ????? ??? ???? ???? ???? ?? SQL Server ????? Studio 2012
9830992731402FIX: ?????? ?????? ?????????? ??? ????? ??? ??? ?????? SSRS ?????? ?????????? ??? ?????? ???????? ??? ?????? ?? ????? ?? SSRS 2012
9509212733091FIX: SQL Server ????? ?? ???? ??? "????-??-?????" ??? ????? ??????? ?? ?????? IF ????????? ??? ?????? ???? ?? SQL Server 2012
10103542735763FIX: ????? ???? ?????? ???? ??? ????? ????? "?????" ??? ????? ????? ?????? ?? ??? 2012 ????? ??? ?????? ????????
9689162737580FIX: ??? ????? ??? ????? ????????? ????? ????? ????? ??? ?????? ???????? DMX ?? MDX ?? ????? ????? SQL Server 2012
10113082740957?????: "?????? ??? ?????? DECLARE ????? UPDATE" ??? ??? ????? ????????? ??????? ???? ??? ??? ?? ???? ?????? ?????? ??????? ?? SQL Server 2012

??????? ???? ??????? ????????

?? ?????? ????? ?????????

?? ???? ??? ????? ????? ???? ????????? ??? ????? ??? ??????? ????????.

??????? ???????

???????? ??? ????????? ??????? ?? ??? ??????? ??? ???? ?????? ??? ??????? ??? ???????.

??????? ????

??????? ?????

?? ?? ????? ??? ???? ??????? ???????? ???? ??????? ???? ??? ???? ?????? ???? ???? ??? ???? ????. ???? ??????? ???????? ??? ????? ??? ??? ??????? ???? ??? ???? ?????? ???????? ??????? ?? ??? ???????.

??? ????? ????? ?????????? ?? ???? ??????? ???????? ??? ???? ????? (?? ???? ????? ??????) ???????? ?? ?????? ??????. ??? ??? ???????? ???????? ?????? ???? ??????? ?? "??? ??????? ???????" (UTC). ????? ???? ???? ??????? ?????? ??? ??????? ??? ??????? ??????. ?????? ????? ??? ??????? ??????? UTC ???????? ??????? ?????? ??????? ??????? ????? ??????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? "???? ??????".

x 86 ???????

?????? ?????? ????? ????? ???????? SQL Server 2012
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
distrib.exe2011.110.2332.015867223 ????? 1221:45x 86
dtepkg.dll2011.110.2332.010337623 ????? 1221:41x 86
dtspipeline.dll2011.110.2332.094152023 ????? 1221:41x 86
exceldest.dll2011.110.2332.019707223 ????? 1221:41x 86
logread.exe2011.110.2332.052321623 ????? 1221:45x 86
microsoft.data.tools.schema.sql.dll10.3.20302.0732198419 ???? 1211:39x 86
microsoft.data.tools.utilities.dll10.3.20302.044121619 ???? 1211:39x 86
microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623 ????? 1221:48x 86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll11.0.2332.017096022 ????? 1218:16x 86
microsoft.sqlserver.dac.dll10.3.20302.016625619 ???? 1211:39x 86
microsoft.sqlserver.dmf.dll11.0.2332.036347222 ????? 1218:16x 86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll11.0.2332.030356823 ????? 1221:41x 86
microsoft.sqlserver.manageddts.dll11.0.2332.051502423 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll11.0.2332.08699223 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll11.0.2332.013819223 ????? 1221:45x 86
microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll11.0.2332.0366075223 ????? 1221:45x 86
microsoft.sqlserver.management.systemmetadataprovider.dll11.0.2332.0276782423 ????? 1221:45x 86
microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.replication.dll2011.110.2332.0178734423 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.smo.dll11.0.2332.0361569622 ????? 1218:16x 86
microsoft.sqlserver.smoextended.dll11.0.2332.023240023 ????? 1221:41x 86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll11.0.2332.0132193622 ????? 1218:16x 86
msgprox.dll2011.110.2332.025390423 ????? 1221:37x 86
rdistcom.dll2011.110.2332.070344023 ????? 1221:37x 86
replagnt.dll2011.110.2332.02760023 ????? 1221:37x 86
repldp.dll2011.110.2332.024161623 ????? 1221:37x 86
replisapi.dll2011.110.2332.030100823 ????? 1221:37x 86
replmerg.exe2011.110.2332.041979223 ????? 1221:44x 86
replprov.dll2011.110.2332.063687223 ????? 1221:37x 86
replrec.dll2011.110.2332.085396823 ????? 1221:42x 86
replsub.dll2011.110.2332.043003223 ????? 1221:37x 86
replsync.dll2011.110.2332.011771223 ????? 1221:37x 86
snapshot.exe11.0.2332.02401623 ????? 1221:50x 86
spresolv.dll2011.110.2332.019604823 ????? 1221:37x 86
sql_engine_core_shared_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:37x 86
sqlmergx.dll2011.110.2332.027387223 ????? 1221:37x 86
ssravg.dll2011.110.2332.05524023 ????? 1221:37x 86
ssrmax.dll2011.110.2332.05320023 ????? 1221:37x 86
ssrmin.dll2011.110.2332.05320023 ????? 1221:37x 86
ssrpub.dll2011.110.2332.04091223 ????? 1221:37x 86
ssrup.dll2011.110.2332.03988823 ????? 1221:37x 86
xmlsub.dll2011.110.2332.022164823 ????? 1221:37x 86
SQL Server 2012 ????? ????? ???????? ???????? ????
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
atxcore.dll2011.110.2332.04040023 ????? 1221:41x 86
datacollectorcontroller.dll2011.110.2332.015969623 ????? 1221:41x 86
microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll2011.110.2332.034708823 ????? 1221:43x 86
rsfxft.dll2011.110.2332.03118423 ????? 1221:45x 86
sqagtres.dll2011.110.2332.05320023 ????? 1221:37x 86
sql_engine_core_inst_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:37x 86
sqlaccess.dll2011.110.2332.044180823 ????? 1221:42x 86
sqlagent.exe2011.110.2332.044488023 ????? 1221:44x 86
sqlboot.dll2011.110.2332.016123223 ????? 1221:37x 86
sqldk.dll2011.110.2332.0163937623 ????? 1221:37x 86
sqllang.dll2011.110.2332.02601211223 ????? 1221:37x 86
sqlmin.dll2011.110.2332.02651438423 ????? 1221:37x 86
sqlos.dll2011.110.2332.02452823 ????? 1221:45x 86
sqlscriptdowngrade.dll2011.110.2332.02401623 ????? 1221:37x 86
sqlscriptupgrade.dll2011.110.2332.0548296023 ????? 1221:43x 86
sqlservr.exe2011.110.2332.016020823 ????? 1221:44x 86
sqltses.dll2011.110.2332.0815457623 ????? 1221:37x 86
SQL Server 2012 ????? ?????? ??????? ???????? ????????
?? ??? ??????????? ??? ??????
microsoft.sqlserver.sqm.dll11.0.2332.07265623 ????? 1221:44x 86
sqlsqm_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:37x 86
microsoft.analysisservices.dll11.0.2332.0140795223 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll11.0.2332.017096022 ????? 1218:16x 86
microsoft.sqlserver.smo.dll11.0.2332.0361569622 ????? 1218:16x 86
microsoft.sqlserver.smoextended.dll11.0.2332.023240023 ????? 1221:41x 86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll11.0.2332.0132193622 ????? 1218:16x 86
microsoft.sqlserver.sqm.dll11.0.2332.07265623 ????? 1221:44x 86
sql_common_core_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:37x 86
sqlmgmprovider.dll2011.110.2332.032968023 ????? 1221:37x 86
Studio ????? ???? ??????? ?? SQL Server 2012
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
dataprofileviewer.exe11.0.2332.031636823 ????? 1221:50x 86
dtepkg.dll2011.110.2332.010337623 ????? 1221:41x 86
dtspipeline.dll2011.110.2332.094152023 ????? 1221:41x 86
exceldest.dll2011.110.2332.019707223 ????? 1221:41x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2332.010132823 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.design.dll11.0.2332.0584494423 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.dll11.0.2332.0140795223 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll11.0.2332.0203720023 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.project.dll2011.110.2332.0210836823 ????? 1221:45x 86
microsoft.analysisservices.viewers.dll11.0.2332.099835223 ????? 1221:45x 86
microsoft.analysisservices.wizards.dll11.0.2332.0593556823 ????? 1221:45x 86
microsoft.datatransformationservices.design.dll11.0.2332.0399201623 ????? 1221:45x 86
microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2332.057236823 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.datarendering.dll11.0.2332.015457623 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.designer.controls.dll11.0.2332.01172782423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll11.0.2332.0134651223 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.excelrendering.dll11.0.2332.066657623 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll11.0.2332.033070423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll11.0.2332.031022423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll11.0.2332.016276823 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.processingcore.dll11.0.2332.0550804823 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll11.0.2332.012590423 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.querydesigners.dll11.0.2332.0257889623 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll11.0.2332.0127688023 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.richtext.dll11.0.2332.011771223 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll11.0.2332.011771223 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll11.0.2332.030612823 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.wordrendering.dll11.0.2332.050273623 ????? 1221:48x 86
microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623 ????? 1221:48x 86
microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll11.0.2325.0705929 ????? 1206:25x 86
microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll11.0.2325.01054009 ????? 1206:25x 86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll11.0.2332.030356823 ????? 1221:41x 86
microsoft.sqlserver.manageddts.dll11.0.2332.051502423 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll11.0.2332.035118423 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.sqm.dll11.0.2332.07265623 ????? 1221:44x 86
microsoft.ssdqs.component.common.dll2011.110.2332.021396823 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll2011.110.2332.06292823 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2332.03067223 ????? 1221:43x 86
msmdlocal.dll11.0.2332.04840545623 ????? 1221:37x 86
msmdpp.dll11.0.2332.0676654423 ????? 1221:37x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.0962811223 ????? 1221:42x 86
msolap110.dll11.0.2332.0733281623 ????? 1221:37x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2332.015508823 ????? 1221:42x 86
sql_bids_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:37x 86
sqldest.dll2011.110.2332.019809623 ????? 1221:37x 86
sqlmanagerui.dll11.0.2332.0780744023 ????? 1221:42x 86
txgroupdups.dll2011.110.2332.027131223 ????? 1221:37x 86
xmsrv.dll11.0.2332.02419144023 ????? 1221:37x 86
????? ????? SQL Server 2012
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
msmdlocal.dll11.0.2332.04840545623 ????? 1221:37x 86
msmdpump.dll11.0.2332.0692116823 ????? 1221:37x 86
msmdredir.dll11.0.2332.0677166423 ????? 1221:37x 86
msmdspdm.dll11.0.2332.019144023 ????? 1221:42x 86
msmdsrv.exe11.0.2332.04550856023 ????? 1221:45x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.0962811223 ????? 1221:42x 86
msolap110.dll11.0.2332.0733281623 ????? 1221:37x 86
sql_as_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:37x 86
sqlboot.dll2011.110.2332.016123223 ????? 1221:37x 86
xmsrv.dll11.0.2332.02419144023 ????? 1221:37x 86
????? ????? SQL Server 2012
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
atl80.dll8.0.50727.622911468815 ?????? 1122:10x 86
atl80.dll8.0.50727.62299728015 ?????? 1122:11x 86
dtepkg.dll2011.110.2332.010337623 ????? 1221:41x 86
dtspipeline.dll2011.110.2332.094152023 ????? 1221:41x 86
exceldest.dll2011.110.2332.019707223 ????? 1221:41x 86
isserverexec.exe11.0.2332.012129623 ????? 1221:50x 86
mfc80.dll8.0.50727.6229110592016 ?????? 1100:01x 86
mfc80chs.dll8.0.50727.62294096015 ?????? 1123:41x 86
mfc80cht.dll8.0.50727.62294505615 ?????? 1123:41x 86
mfc80deu.dll8.0.50727.62296553615 ?????? 1123:41x 86
mfc80enu.dll8.0.50727.62295734415 ?????? 1123:41x 86
mfc80esp.dll8.0.50727.62296144015 ?????? 1123:41x 86
mfc80fra.dll8.0.50727.62296144015 ?????? 1123:41x 86
mfc80ita.dll8.0.50727.62296144015 ?????? 1123:41x 86
mfc80jpn.dll8.0.50727.62294915215 ?????? 1123:41x 86
mfc80kor.dll8.0.50727.62294915215 ?????? 1123:41x 86
mfc80u.dll8.0.50727.6229109363216 ?????? 1100:01x 86
mfcm80.dll8.0.50727.62296963216 ?????? 1105:40x 86
mfcm80u.dll8.0.50727.62295785616 ?????? 1105:30x 86
microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623 ????? 1221:48x 86
microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll11.0.2325.0705929 ????? 1206:25x 86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll11.0.2332.030356823 ????? 1221:41x 86
microsoft.sqlserver.manageddts.dll11.0.2332.051502423 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll11.0.2332.035118423 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623 ????? 1221:44x 86
microsoft.ssdqs.component.common.dll2011.110.2332.021396823 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll2011.110.2332.06292823 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2332.03067223 ????? 1221:43x 86
msdtssrvr.exe11.0.2332.021857623 ????? 1221:50x 86
msmdpp.dll11.0.2332.0676654423 ????? 1221:37x 86
msvcm80.dll8.0.50727.622947923216 ?????? 1105:32x 86
msvcp80.dll8.0.50727.622954886415 ?????? 1122:09x 86
msvcr80.dll8.0.50727.622962668815 ?????? 1122:09x 86
sql_is_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:37x 86
sqldest.dll2011.110.2332.019809623 ????? 1221:37x 86
txgroupdups.dll2011.110.2332.027131223 ????? 1221:37x 86
????? ?????? SQL Server 2012
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
atl80.dll8.0.50727.622911468815 ?????? 1122:10x 86
atl80.dll8.0.50727.62299728015 ?????? 1122:11x 86
mdxquerygenerator.dll.deploy11.0.2332.010132823 ????? 1221:46x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2332.010132823 ????? 1221:46x 86
mfc80.dll8.0.50727.6229110592016 ?????? 1100:01x 86
mfc80chs.dll8.0.50727.62294096015 ?????? 1123:41x 86
mfc80cht.dll8.0.50727.62294505615 ?????? 1123:41x 86
mfc80deu.dll8.0.50727.62296553615 ?????? 1123:41x 86
mfc80enu.dll8.0.50727.62295734415 ?????? 1123:41x 86
mfc80esp.dll8.0.50727.62296144015 ?????? 1123:41x 86
mfc80fra.dll8.0.50727.62296144015 ?????? 1123:41x 86
mfc80ita.dll8.0.50727.62296144015 ?????? 1123:41x 86
mfc80jpn.dll8.0.50727.62294915215 ?????? 1123:41x 86
mfc80kor.dll8.0.50727.62294915215 ?????? 1123:41x 86
mfc80u.dll8.0.50727.6229109363216 ?????? 1100:01x 86
mfcm80.dll8.0.50727.62296963216 ?????? 1105:40x 86
mfcm80u.dll8.0.50727.62295785616 ?????? 1105:30x 86
microsoft.analysisservices.dll.deploy11.0.2332.0140795223 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.modeling.dll11.0.2332.062152023 ????? 1221:46x 86
microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy11.0.2332.057236823 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2332.057236823 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy11.0.2332.015457623 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.datarendering.dll11.0.2332.015457623 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy11.0.2332.01172782423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy11.0.2332.0134651223 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll11.0.2332.0134651223 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy11.0.2332.066657623 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.excelrendering.dll11.0.2332.066657623 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy11.0.2332.033070423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll11.0.2332.033070423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy11.0.2332.031022423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll11.0.2332.031022423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy11.0.2332.016276823 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll11.0.2332.016276823 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy11.0.2332.0550804823 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.processingcore.dll11.0.2332.0550804823 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy11.0.2332.012590423 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll11.0.2332.012590423 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy11.0.2332.0257889623 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy11.0.2332.0127688023 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll11.0.2332.0127688023 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy11.0.2332.011771223 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.richtext.dll11.0.2332.011771223 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy11.0.2332.011771223 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll11.0.2332.011771223 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy11.0.2332.030612823 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll11.0.2332.030612823 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy11.0.2332.050273623 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.wordrendering.dll11.0.2332.050273623 ????? 1221:48x 86
msmdlocal.dll11.0.2332.04840545623 ????? 1221:37x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.0962811223 ????? 1221:42x 86
msolap110.dll11.0.2332.0733281623 ????? 1221:37x 86
msvcm80.dll8.0.50727.622947923216 ?????? 1105:32x 86
msvcp80.dll8.0.50727.622954886415 ?????? 1122:09x 86
msvcr80.dll8.0.50727.622962668815 ?????? 1122:09x 86
reportingservicesemaildeliveryprovider.dll11.0.2332.08904023 ????? 1221:42x 86
reportingserviceslibrary.dll11.0.2332.0216161623 ????? 1221:42x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2332.015508823 ????? 1221:42x 86
reportingservicesnativeserver.dll2011.110.2332.012385623 ????? 1221:42x 86
reportingservicesservice.exe2011.110.2332.0161070423 ????? 1221:44x 86
reportingserviceswebserver.dll11.0.2332.0153083223 ????? 1221:42x 86
reportingserviceswebuserinterface.dll11.0.2332.0222305623 ????? 1221:42x 86
rsconfigtool.exe11.0.2332.0134651223 ????? 1221:50x 86
sql_rs_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:37x 86
xmsrv.dll11.0.2332.02419144023 ????? 1221:37x 86
mdxquerygenerator.dll.deploy11.0.2332.010132823 ????? 1221:46x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2332.010132823 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.dll.deploy11.0.2332.0140795223 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.modeling.dll11.0.2332.062152023 ????? 1221:46x 86
microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy11.0.2332.057236823 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2332.057236823 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy11.0.2332.015457623 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.datarendering.dll11.0.2332.015457623 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy11.0.2332.01172782423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy11.0.2332.0134651223 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll11.0.2332.0134651223 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy11.0.2332.066657623 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.excelrendering.dll11.0.2332.066657623 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy11.0.2332.033070423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll11.0.2332.033070423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy11.0.2332.031022423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll11.0.2332.031022423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy11.0.2332.016276823 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll11.0.2332.016276823 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy11.0.2332.0550804823 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.processingcore.dll11.0.2332.0550804823 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy11.0.2332.012590423 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll11.0.2332.012590423 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy11.0.2332.0257889623 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy11.0.2332.0127688023 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll11.0.2332.0127688023 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy11.0.2332.011771223 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.richtext.dll11.0.2332.011771223 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy11.0.2332.011771223 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll11.0.2332.011771223 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy11.0.2332.030612823 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll11.0.2332.030612823 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy11.0.2332.050273623 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.wordrendering.dll11.0.2332.050273623 ????? 1221:48x 86
reportingservicesemaildeliveryprovider.dll11.0.2332.08904023 ????? 1221:42x 86
reportingserviceslibrary.dll11.0.2332.0216161623 ????? 1221:42x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2332.015508823 ????? 1221:42x 86
reportingserviceswebserver.dll11.0.2332.0153083223 ????? 1221:42x 86
SQL Server 2012 ????? ??????
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
copydatabasewizard.exe11.0.2332.066043223 ????? 1221:50x 86
dataprofileviewer.exe11.0.2332.031636823 ????? 1221:50x 86
dtepkg.dll2011.110.2332.010337623 ????? 1221:41x 86
dtspipeline.dll2011.110.2332.094152023 ????? 1221:41x 86
exceldest.dll2011.110.2332.019707223 ????? 1221:41x 86
microsoft.data.tools.schema.sql.dll10.3.20302.0732198419 ???? 1211:39x 86
microsoft.data.tools.utilities.dll10.3.20302.044121619 ???? 1211:39x 86
microsoft.datatransformationservices.design.dll11.0.2332.0399201623 ????? 1221:45x 86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll11.0.2332.0134651223 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.querydesigners.dll11.0.2332.0257889623 ????? 1221:48x 86
microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623 ????? 1221:48x 86
microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll11.0.2325.0705929 ????? 1206:25x 86
microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll11.0.2325.01054009 ????? 1206:25x 86
microsoft.sqlserver.dac.dll10.3.20302.016625619 ???? 1211:39x 86
microsoft.sqlserver.dmf.dll11.0.2332.036347222 ????? 1218:16x 86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll11.0.2332.030356823 ????? 1221:41x 86
microsoft.sqlserver.manageddts.dll11.0.2332.051502423 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll11.0.2332.08699223 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.management.dac.dacwizard.dll11.0.2332.085140823 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.management.dac.extractwizard.dll11.0.2332.014228823 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.management.dac.uninstalldacwizard.dll11.0.2332.010696023 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll11.0.2332.0363976023 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll11.0.2332.038856023 ????? 1221:45x 86
microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll11.0.2332.013819223 ????? 1221:45x 86
microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll11.0.2332.0366075223 ????? 1221:45x 86
microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll11.0.2332.09364823 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll11.0.2332.035118423 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.management.systemmetadataprovider.dll11.0.2332.0276782423 ????? 1221:45x 86
microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.replication.dll2011.110.2332.0178734423 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.sqm.dll11.0.2332.07265623 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll2011.110.2332.034708823 ????? 1221:43x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.0962811223 ????? 1221:42x 86
objectexplorer.dll11.0.2332.0392443223 ????? 1221:42x 86
radlangsvc.dll11.0.2332.016123223 ????? 1221:42x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2332.015508823 ????? 1221:42x 86
rsconfigtool.exe11.0.2332.0134651223 ????? 1221:50x 86
sql_ssms_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:37x 86
sqldest.dll2011.110.2332.019809623 ????? 1221:37x 86
sqleditors.dll11.0.2332.0158664023 ????? 1221:42x 86
sqlmanagerui.dll11.0.2332.0780744023 ????? 1221:42x 86
sqlpackage.exe10.3.20302.09148019 ???? 1211:39x 86
ssms.exe2011.110.2332.023854423 ????? 1221:44x 86
txgroupdups.dll2011.110.2332.027131223 ????? 1221:37x 86
????? SQL Server 2012 ??????? ???? ?????
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
autoadmin.dll2011.110.2332.0108436823 ????? 1221:41x 86
dtepkg.dll2011.110.2332.010337623 ????? 1221:41x 86
dtspipeline.dll2011.110.2332.094152023 ????? 1221:41x 86
exceldest.dll2011.110.2332.019707223 ????? 1221:41x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2332.010132823 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.deployment.exe11.0.2332.050427223 ????? 1221:50x 86
microsoft.analysisservices.design.dll11.0.2332.0584494423 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.dll11.0.2332.0140795223 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll11.0.2332.0203720023 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.project.dll2011.110.2332.0210836823 ????? 1221:45x 86
microsoft.analysisservices.viewers.dll11.0.2332.099835223 ????? 1221:45x 86
microsoft.analysisservices.wizards.dll11.0.2332.0593556823 ????? 1221:45x 86
microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623 ????? 1221:48x 86
microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll11.0.2332.040443223 ????? 1221:48x 86
microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll11.0.2332.0201825623 ????? 1221:48x 86
microsoft.sqlserver.manageddts.dll11.0.2332.051502423 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623 ????? 1221:44x 86
msmdlocal.dll11.0.2332.04840545623 ????? 1221:37x 86
msmdpp.dll11.0.2332.0676654423 ????? 1221:37x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.0962811223 ????? 1221:42x 86
msolap110.dll11.0.2332.0733281623 ????? 1221:37x 86
sql_tools_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:37x 86
xmsrv.dll11.0.2332.02419144023 ????? 1221:37x 86
SQL Server 2012????? ???? ????????
?? ??? ??????????? ??? ??????
microsoft.ssdqs.association.dll2011.110.2332.012948823 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.associationrules.dll2011.110.2332.08340823 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.cleansing.dll2011.110.2332.047201623 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.core.dll2011.110.2332.060616023 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.dataservice.dll2011.110.2332.08699223 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll2011.110.2332.024160823 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.dll2011.110.2332.017454423 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.domainrules.dll2011.110.2332.012180823 ????? 1221:42x 86
microsoft.ssdqs.flow.dll2011.110.2332.03528023 ????? 1221:42x 86
microsoft.ssdqs.index.dll2011.110.2332.012692823 ????? 1221:42x 86
microsoft.ssdqs.infra.dll2011.110.2332.0187028823 ????? 1221:42x 86
microsoft.ssdqs.matching.dll2011.110.2332.037320023 ????? 1221:42x 86
microsoft.ssdqs.proxy.dll2011.110.2332.037115223 ????? 1221:42x 86
microsoft.ssdqs.referencedata.dll2011.110.2332.013921623 ????? 1221:42x 86
dqsinstaller.exe2011.110.2332.0273454423 ????? 1221:50x 86
sql_dq_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:37x 86
SQL Server 2012?????? ????? ??????
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
dataqualityservices.exe2011.110.2332.048225623 ????? 1221:50x 86
microsoft.ssdqs.studio.infra.dll2011.110.2332.029947223 ????? 1221:42x 86
microsoft.ssdqs.studio.viewmodels.dll2011.110.2332.0104136023 ????? 1221:42x 86
microsoft.ssdqs.studio.views.dll2011.110.2332.0212628823 ????? 1221:42x 86
sql_dqc_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:37x 86
SQL Server 2012????? ?? ???? ??????
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
chsbrkr.dll12.0.9745.0168220022 ????? 1216:12x 86
sql_fulltext_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:37x 86

x ??????? ???????? ??? x64

?????? ?????? ????? ????? ???????? SQL Server 2012
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
distrib.exe2011.110.2332.017864023 ????? 1221:45x 64
dtepkg.dll2011.110.2332.012334423 ????? 1221:43x 64
dtspipeline.dll2011.110.2332.0142843223 ????? 1221:43x 64
exceldest.dll2011.110.2332.025953623 ????? 1221:43x 64
logread.exe2011.110.2332.060206423 ????? 1221:45x 64
microsoft.data.tools.schema.sql.dll10.3.20302.0732198419 ???? 1211:39x 86
microsoft.data.tools.utilities.dll10.3.20302.044121619 ???? 1211:39x 86
microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll11.0.2332.017096022 ????? 1218:16x 86
microsoft.sqlserver.dac.dll10.3.20302.016625619 ???? 1211:39x 86
microsoft.sqlserver.dmf.dll11.0.2332.036347222 ????? 1218:16x 86
microsoft.sqlserver.dmf.dll11.0.2332.036347223 ????? 1221:43x 86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll11.0.2332.030356823 ????? 1221:41x 86
microsoft.sqlserver.manageddts.dll11.0.2332.051502423 ????? 1221:50x 86
microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll11.0.2332.08699223 ????? 1221:50x 86
microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll11.0.2332.013819223 ????? 1221:49x 86
microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll11.0.2332.0366075223 ????? 1221:47x 86
microsoft.sqlserver.management.systemmetadataprovider.dll11.0.2332.0276782423 ????? 1221:47x 86
microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623 ????? 1221:49x 86
microsoft.sqlserver.replication.dll2011.110.2332.0196244823 ????? 1221:49x 64
microsoft.sqlserver.smo.dll11.0.2332.0361569622 ????? 1218:16x 86
microsoft.sqlserver.smoextended.dll11.0.2332.023240023 ????? 1221:41x 86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll11.0.2332.0132193622 ????? 1218:16x 86
msgprox.dll2011.110.2332.029844823 ????? 1221:42x 64
rdistcom.dll2011.110.2332.081812823 ????? 1221:38x 64
replagnt.dll2011.110.2332.02964823 ????? 1221:38x 64
repldp.dll2011.110.2332.027899223 ????? 1221:38x 64
replisapi.dll2011.110.2332.036296023 ????? 1221:38x 64
replmerg.exe2011.110.2332.047816023 ????? 1221:45x 64
replprov.dll2011.110.2332.076129623 ????? 1221:38x 64
replrec.dll2011.110.2332.0102241623 ????? 1221:47x 64
replsub.dll2011.110.2332.050017623 ????? 1221:38x 64
replsync.dll2011.110.2332.013716823 ????? 1221:38x 64
snapshot.exe11.0.2332.02401623 ????? 1221:48x 86
spresolv.dll2011.110.2332.022830423 ????? 1221:38x 64
sql_engine_core_shared_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:42x 64
sqlmergx.dll2011.110.2332.031739223 ????? 1221:38x 64
ssravg.dll2011.110.2332.06292823 ????? 1221:38x 64
ssrmax.dll2011.110.2332.05985623 ????? 1221:38x 64
ssrmin.dll2011.110.2332.05985623 ????? 1221:38x 64
ssrpub.dll2011.110.2332.04654423 ????? 1221:38x 64
ssrup.dll2011.110.2332.04552023 ????? 1221:38x 64
xmlsub.dll2011.110.2332.027643223 ????? 1221:37x 64
SQL Server 2012 ????? ????? ???????? ???????? ????
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
atxcore.dll2011.110.2332.04654423 ????? 1221:43x 64
datacollectorcontroller.dll2011.110.2332.025544023 ????? 1221:43x 64
microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll2011.110.2332.041979223 ????? 1221:48x 64
rsfxft.dll2011.110.2332.03579223 ????? 1221:37x 64
sqagtres.dll2011.110.2332.06139223 ????? 1221:38x 64
sql_engine_core_inst_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:42x 64
sqlaccess.dll2011.110.2332.044846423 ????? 1221:47x 86
sqlagent.exe2011.110.2332.060820823 ????? 1221:45x 64
sqlboot.dll2011.110.2332.016891223 ????? 1221:38x 64
sqldk.dll2011.110.2332.0200801623 ????? 1221:38x 64
sqllang.dll2011.110.2332.03394196823 ????? 1221:38x 64
sqlmin.dll2011.110.2332.03245051223 ????? 1221:38x 64
sqlos.dll2011.110.2332.02555223 ????? 1221:37x 64
sqlscriptdowngrade.dll2011.110.2332.02504023 ????? 1221:38x 64
sqlscriptupgrade.dll2011.110.2332.0548193623 ????? 1221:38x 64
sqlservr.exe2011.110.2332.019092823 ????? 1221:45x 64
sqltses.dll2011.110.2332.0892360023 ????? 1221:38x 64
SQL Server 2012 ????? ?????? ??????? ???????? ????????
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
microsoft.analysisservices.dll11.0.2332.0140795223 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll11.0.2332.017096022 ????? 1218:16x 86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll11.0.2332.017096023 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.smo.dll11.0.2332.0361569622 ????? 1218:16x 86
microsoft.sqlserver.smo.dll11.0.2332.0361569623 ????? 1221:49x 86
microsoft.sqlserver.smoextended.dll11.0.2332.023240023 ????? 1221:41x 86
microsoft.sqlserver.smoextended.dll11.0.2332.023240023 ????? 1221:49x 86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll11.0.2332.0132193622 ????? 1218:16x 86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll11.0.2332.0132193623 ????? 1221:48x 86
microsoft.sqlserver.sqm.dll11.0.2332.07265623 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.sqm.dll11.0.2332.07265623 ????? 1221:48x 86
sql_common_core_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:42x 64
sqlmgmprovider.dll2011.110.2332.032968023 ????? 1221:37x 86
sqlmgmprovider.dll2011.110.2332.042542423 ????? 1221:38x 64
microsoft.sqlserver.sqm.dll11.0.2332.07265623 ????? 1221:48x 86
sqlsqm_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:42x 64
Studio ????? ???? ??????? ?? SQL Server 2012
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
dataprofileviewer.exe11.0.2332.031636823 ????? 1221:50x 86
dtepkg.dll2011.110.2332.010337623 ????? 1221:41x 86
dtspipeline.dll2011.110.2332.094152023 ????? 1221:41x 86
exceldest.dll2011.110.2332.019707223 ????? 1221:41x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2332.010132823 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.design.dll11.0.2332.0584494423 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.dll11.0.2332.0140795223 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll11.0.2332.0203720023 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.project.dll2011.110.2332.0210836823 ????? 1221:45x 86
microsoft.analysisservices.viewers.dll11.0.2332.099835223 ????? 1221:45x 86
microsoft.analysisservices.wizards.dll11.0.2332.0593556823 ????? 1221:45x 86
microsoft.datatransformationservices.design.dll11.0.2332.0399201623 ????? 1221:45x 86
microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2332.057236823 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.datarendering.dll11.0.2332.015457623 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.designer.controls.dll11.0.2332.01172782423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll11.0.2332.0134651223 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.excelrendering.dll11.0.2332.066657623 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll11.0.2332.033070423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll11.0.2332.031022423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll11.0.2332.016276823 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.processingcore.dll11.0.2332.0550804823 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll11.0.2332.012590423 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.querydesigners.dll11.0.2332.0257889623 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll11.0.2332.0127688023 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.richtext.dll11.0.2332.011771223 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll11.0.2332.011771223 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll11.0.2332.030612823 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.wordrendering.dll11.0.2332.050273623 ????? 1221:48x 86
microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623 ????? 1221:48x 86
microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll11.0.2325.0705929 ????? 1206:25x 86
microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll11.0.2325.01054009 ????? 1206:25x 86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll11.0.2332.030356823 ????? 1221:41x 86
microsoft.sqlserver.manageddts.dll11.0.2332.051502423 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll11.0.2332.035118423 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.sqm.dll11.0.2332.07265623 ????? 1221:44x 86
microsoft.ssdqs.component.common.dll2011.110.2332.021396823 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.component.common.dll2011.110.2332.021396823 ????? 1221:48x 86
microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll2011.110.2332.06292823 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll2011.110.2332.06292823 ????? 1221:48x 86
microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2332.03067223 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2332.03067223 ????? 1221:48x 86
msmdlocal.dll11.0.2332.04840545623 ????? 1221:37x 86
msmdlocal.dll11.0.2332.06366664023 ????? 1221:42x 64
msmdpp.dll11.0.2332.0676654423 ????? 1221:37x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.0962811223 ????? 1221:42x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.01144008023 ????? 1221:47x 64
msolap110.dll11.0.2332.0733281623 ????? 1221:37x 86
msolap110.dll11.0.2332.0832660823 ????? 1221:38x 64
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2332.015508823 ????? 1221:42x 86
sql_bids_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:42x 64
sqldest.dll2011.110.2332.019809623 ????? 1221:37x 86
sqlmanagerui.dll11.0.2332.0780744023 ????? 1221:42x 86
txgroupdups.dll2011.110.2332.027131223 ????? 1221:37x 86
xmsrv.dll11.0.2332.02419144023 ????? 1221:37x 86
xmsrv.dll11.0.2332.02089518423 ????? 1221:37x 64
????? ????? SQL Server 2012
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
msmdlocal.dll11.0.2332.04840545623 ????? 1221:37x 86
msmdlocal.dll11.0.2332.06366664023 ????? 1221:42x 64
msmdpump.dll11.0.2332.0769582423 ????? 1221:38x 64
msmdredir.dll11.0.2332.0677166423 ????? 1221:37x 86
msmdspdm.dll11.0.2332.019144023 ????? 1221:47x 86
msmdsrv.exe11.0.2332.06178760023 ????? 1221:45x 64
msmgdsrv.dll11.0.2332.0962811223 ????? 1221:42x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.01144008023 ????? 1221:47x 64
msolap110.dll11.0.2332.0733281623 ????? 1221:37x 86
msolap110.dll11.0.2332.0832660823 ????? 1221:38x 64
sql_as_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:42x 64
sqlboot.dll2011.110.2332.016891223 ????? 1221:38x 64
xmsrv.dll11.0.2332.02419144023 ????? 1221:37x 86
xmsrv.dll11.0.2332.02089518423 ????? 1221:37x 64
????? ????? SQL Server 2012
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
atl80.dll8.0.50727.622911366415 ?????? 1120:51x 64
atl80.dll8.0.50727.622911468815 ?????? 1122:10x 86
atl80.dll8.0.50727.62299728015 ?????? 1122:11x 86
dtepkg.dll2011.110.2332.012334423 ????? 1221:43x 64
dtspipeline.dll2011.110.2332.0142843223 ????? 1221:43x 64
exceldest.dll2011.110.2332.025953623 ????? 1221:43x 64
isserverexec.exe11.0.2332.012078423 ????? 1221:48x 64
isserverexec.exe11.0.2332.012129623 ????? 1221:50x 86
mfc80.dll8.0.50727.6229166041615 ?????? 1121:17x 64
mfc80.dll8.0.50727.6229110592016 ?????? 1100:01x 86
mfc80chs.dll8.0.50727.62293328015 ?????? 1121:18x 64
mfc80chs.dll8.0.50727.62294096015 ?????? 1123:41x 86
mfc80cht.dll8.0.50727.62293379215 ?????? 1121:18x 64
mfc80cht.dll8.0.50727.62294505615 ?????? 1123:41x 86
mfc80deu.dll8.0.50727.62295427215 ?????? 1121:18x 64
mfc80deu.dll8.0.50727.62296553615 ?????? 1123:41x 86
mfc80enu.dll8.0.50727.62294710415 ?????? 1121:18x 64
mfc80enu.dll8.0.50727.62295734415 ?????? 1123:41x 86
mfc80esp.dll8.0.50727.62295171215 ?????? 1121:18x 64
mfc80esp.dll8.0.50727.62296144015 ?????? 1123:41x 86
mfc80fra.dll8.0.50727.62295273615 ?????? 1121:18x 64
mfc80fra.dll8.0.50727.62296144015 ?????? 1123:41x 86
mfc80ita.dll8.0.50727.62295222415 ?????? 1121:18x 64
mfc80ita.dll8.0.50727.62296144015 ?????? 1123:41x 86
mfc80jpn.dll8.0.50727.62293891215 ?????? 1121:18x 64
mfc80jpn.dll8.0.50727.62294915215 ?????? 1123:41x 86
mfc80kor.dll8.0.50727.62293840015 ?????? 1121:18x 64
mfc80kor.dll8.0.50727.62294915215 ?????? 1123:41x 86
mfc80u.dll8.0.50727.6229165683215 ?????? 1121:18x 64
mfc80u.dll8.0.50727.6229109363216 ?????? 1100:01x 86
mfcm80.dll8.0.50727.62296502416 ?????? 1105:27x 64
mfcm80.dll8.0.50727.62296963216 ?????? 1105:40x 86
mfcm80u.dll8.0.50727.62295785616 ?????? 1105:30x 86
mfcm80u.dll8.0.50727.62296348816 ?????? 1105:39x 64
microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll11.0.2325.0705929 ????? 1206:20x 86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll11.0.2332.030356823 ????? 1221:41x 86
microsoft.sqlserver.manageddts.dll11.0.2332.051502423 ????? 1221:50x 86
microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll11.0.2332.035118423 ????? 1221:49x 86
microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623 ????? 1221:49x 86
microsoft.ssdqs.component.common.dll2011.110.2332.021396823 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.component.common.dll2011.110.2332.021396823 ????? 1221:48x 86
microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll2011.110.2332.06292823 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll2011.110.2332.06292823 ????? 1221:48x 86
microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2332.03067223 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2332.03067223 ????? 1221:48x 86
msdtssrvr.exe11.0.2332.021806423 ????? 1221:48x 64
msmdpp.dll11.0.2332.0754120023 ????? 1221:38x 64
msvcm80.dll8.0.50727.622947923216 ?????? 1105:32x 86
msvcm80.dll8.0.50727.622951507216 ?????? 1105:40x 64
msvcp80.dll8.0.50727.6229106240015 ?????? 1120:50x 64
msvcp80.dll8.0.50727.622954886415 ?????? 1122:09x 86
msvcr80.dll8.0.50727.622979667215 ?????? 1120:48x 64
msvcr80.dll8.0.50727.622962668815 ?????? 1122:09x 86
sql_is_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:42x 64
sqldest.dll2011.110.2332.026158423 ????? 1221:38x 64
txgroupdups.dll2011.110.2332.043412823 ????? 1221:37x 64
????? ?????? SQL Server 2012
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
atl80.dll8.0.50727.622911366415 ?????? 1120:51x 64
atl80.dll8.0.50727.622911468815 ?????? 1122:10x 86
atl80.dll8.0.50727.62299728015 ?????? 1122:11x 86
mdxquerygenerator.dll.deploy11.0.2332.010132823 ????? 1221:46x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2332.010132823 ????? 1221:48x 86
mfc80.dll8.0.50727.6229166041615 ?????? 1121:17x 64
mfc80.dll8.0.50727.6229110592016 ?????? 1100:01x 86
mfc80chs.dll8.0.50727.62293328015 ?????? 1121:18x 64
mfc80chs.dll8.0.50727.62294096015 ?????? 1123:41x 86
mfc80cht.dll8.0.50727.62293379215 ?????? 1121:18x 64
mfc80cht.dll8.0.50727.62294505615 ?????? 1123:41x 86
mfc80deu.dll8.0.50727.62295427215 ?????? 1121:18x 64
mfc80deu.dll8.0.50727.62296553615 ?????? 1123:41x 86
mfc80enu.dll8.0.50727.62294710415 ?????? 1121:18x 64
mfc80enu.dll8.0.50727.62295734415 ?????? 1123:41x 86
mfc80esp.dll8.0.50727.62295171215 ?????? 1121:18x 64
mfc80esp.dll8.0.50727.62296144015 ?????? 1123:41x 86
mfc80fra.dll8.0.50727.62295273615 ?????? 1121:18x 64
mfc80fra.dll8.0.50727.62296144015 ?????? 1123:41x 86
mfc80ita.dll8.0.50727.62295222415 ?????? 1121:18x 64
mfc80ita.dll8.0.50727.62296144015 ?????? 1123:41x 86
mfc80jpn.dll8.0.50727.62293891215 ?????? 1121:18x 64
mfc80jpn.dll8.0.50727.62294915215 ?????? 1123:41x 86
mfc80kor.dll8.0.50727.62293840015 ?????? 1121:18x 64
mfc80kor.dll8.0.50727.62294915215 ?????? 1123:41x 86
mfc80u.dll8.0.50727.6229165683215 ?????? 1121:18x 64
mfc80u.dll8.0.50727.6229109363216 ?????? 1100:01x 86
mfcm80.dll8.0.50727.62296502416 ?????? 1105:27x 64
mfcm80.dll8.0.50727.62296963216 ?????? 1105:40x 86
mfcm80u.dll8.0.50727.62295785616 ?????? 1105:30x 86
mfcm80u.dll8.0.50727.62296348816 ?????? 1105:39x 64
microsoft.analysisservices.dll.deploy11.0.2332.0140795223 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.modeling.dll11.0.2332.062152023 ????? 1221:47x 86
microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy11.0.2332.057236823 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2332.057236823 ????? 1221:46x 86
microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy11.0.2332.015457623 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.datarendering.dll11.0.2332.015457623 ????? 1221:46x 86
microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy11.0.2332.01172782423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy11.0.2332.0134651223 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll11.0.2332.0134651223 ????? 1221:46x 86
microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy11.0.2332.066657623 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.excelrendering.dll11.0.2332.066657623 ????? 1221:46x 86
microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy11.0.2332.033070423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll11.0.2332.033070423 ????? 1221:46x 86
microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy11.0.2332.031022423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll11.0.2332.031022423 ????? 1221:45x 86
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy11.0.2332.016276823 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll11.0.2332.016276823 ????? 1221:45x 86
microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy11.0.2332.0550804823 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.processingcore.dll11.0.2332.0550804823 ????? 1221:45x 86
microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy11.0.2332.012590423 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll11.0.2332.012590423 ????? 1221:45x 86
microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy11.0.2332.0257889623 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy11.0.2332.0127688023 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll11.0.2332.0127688023 ????? 1221:45x 86
microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy11.0.2332.011771223 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.richtext.dll11.0.2332.011771223 ????? 1221:45x 86
microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy11.0.2332.011771223 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll11.0.2332.011771223 ????? 1221:45x 86
microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy11.0.2332.030612823 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll11.0.2332.030612823 ????? 1221:45x 86
microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy11.0.2332.050273623 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.wordrendering.dll11.0.2332.050273623 ????? 1221:45x 86
msmdlocal.dll11.0.2332.04840545623 ????? 1221:37x 86
msmdlocal.dll11.0.2332.06366664023 ????? 1221:42x 64
msmgdsrv.dll11.0.2332.0962811223 ????? 1221:42x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.01144008023 ????? 1221:47x 64
msolap110.dll11.0.2332.0733281623 ????? 1221:37x 86
msolap110.dll11.0.2332.0832660823 ????? 1221:38x 64
msvcm80.dll8.0.50727.622947923216 ?????? 1105:32x 86
msvcm80.dll8.0.50727.622951507216 ?????? 1105:40x 64
msvcp80.dll8.0.50727.6229106240015 ?????? 1120:50x 64
msvcp80.dll8.0.50727.622954886415 ?????? 1122:09x 86
msvcr80.dll8.0.50727.622979667215 ?????? 1120:48x 64
msvcr80.dll8.0.50727.622962668815 ?????? 1122:09x 86
reportingservicesemaildeliveryprovider.dll11.0.2332.08904023 ????? 1221:47x 86
reportingserviceslibrary.dll11.0.2332.0216161623 ????? 1221:47x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2332.015508823 ????? 1221:42x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2332.018990423 ????? 1221:47x 64
reportingservicesnativeserver.dll2011.110.2332.015252823 ????? 1221:47x 64
reportingservicesservice.exe2011.110.2332.0234900823 ????? 1221:45x 64
reportingserviceswebserver.dll11.0.2332.0153082423 ????? 1221:47x 86
reportingserviceswebuserinterface.dll11.0.2332.0222305623 ????? 1221:47x 86
rsconfigtool.exe11.0.2332.0134651223 ????? 1221:50x 86
sql_rs_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:42x 64
xmsrv.dll11.0.2332.02419144023 ????? 1221:37x 86
xmsrv.dll11.0.2332.02089518423 ????? 1221:37x 64
mdxquerygenerator.dll.deploy11.0.2332.010132823 ????? 1221:46x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2332.010132823 ????? 1221:48x 86
microsoft.analysisservices.dll.deploy11.0.2332.0140795223 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.modeling.dll11.0.2332.062152023 ????? 1221:47x 86
microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy11.0.2332.057236823 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2332.057236823 ????? 1221:46x 86
microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy11.0.2332.015457623 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.datarendering.dll11.0.2332.015457623 ????? 1221:46x 86
microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy11.0.2332.01172782423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy11.0.2332.0134651223 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll11.0.2332.0134651223 ????? 1221:46x 86
microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy11.0.2332.066657623 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.excelrendering.dll11.0.2332.066657623 ????? 1221:46x 86
microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy11.0.2332.033070423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll11.0.2332.033070423 ????? 1221:46x 86
microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy11.0.2332.031022423 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll11.0.2332.031022423 ????? 1221:45x 86
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy11.0.2332.016276823 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll11.0.2332.016276823 ????? 1221:45x 86
microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy11.0.2332.0550804823 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.processingcore.dll11.0.2332.0550804823 ????? 1221:45x 86
microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy11.0.2332.012590423 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll11.0.2332.012590423 ????? 1221:45x 86
microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy11.0.2332.0257889623 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy11.0.2332.0127688023 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll11.0.2332.0127688023 ????? 1221:45x 86
microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy11.0.2332.011771223 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.richtext.dll11.0.2332.011771223 ????? 1221:45x 86
microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy11.0.2332.011771223 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll11.0.2332.011771223 ????? 1221:45x 86
microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy11.0.2332.030612823 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll11.0.2332.030612823 ????? 1221:45x 86
microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy11.0.2332.050273623 ????? 1221:48x 86
microsoft.reportingservices.wordrendering.dll11.0.2332.050273623 ????? 1221:45x 86
reportingservicesemaildeliveryprovider.dll11.0.2332.08904023 ????? 1221:47x 86
reportingserviceslibrary.dll11.0.2332.0216161623 ????? 1221:47x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2332.018990423 ????? 1221:47x 64
reportingserviceswebserver.dll11.0.2332.0153082423 ????? 1221:47x 86
SQL Server 2012 ????? ??????
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
copydatabasewizard.exe11.0.2332.066043223 ????? 1221:50x 86
dataprofileviewer.exe11.0.2332.031636823 ????? 1221:50x 86
dtepkg.dll2011.110.2332.010337623 ????? 1221:41x 86
dtspipeline.dll2011.110.2332.094152023 ????? 1221:41x 86
exceldest.dll2011.110.2332.019707223 ????? 1221:41x 86
microsoft.data.tools.schema.sql.dll10.3.20302.0732198419 ???? 1211:39x 86
microsoft.data.tools.utilities.dll10.3.20302.044121619 ???? 1211:39x 86
microsoft.datatransformationservices.design.dll11.0.2332.0399201623 ????? 1221:45x 86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll11.0.2332.0134651223 ????? 1221:43x 86
microsoft.reportingservices.querydesigners.dll11.0.2332.0257889623 ????? 1221:48x 86
microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623 ????? 1221:48x 86
microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll11.0.2325.0705929 ????? 1206:25x 86
microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll11.0.2325.01054009 ????? 1206:25x 86
microsoft.sqlserver.dac.dll10.3.20302.016625619 ???? 1211:39x 86
microsoft.sqlserver.dmf.dll11.0.2332.036347222 ????? 1218:16x 86
microsoft.sqlserver.dmf.dll11.0.2332.036347223 ????? 1221:43x 86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll11.0.2332.030356823 ????? 1221:41x 86
microsoft.sqlserver.manageddts.dll11.0.2332.051502423 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll11.0.2332.08699223 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.management.dac.dacwizard.dll11.0.2332.085140823 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.management.dac.extractwizard.dll11.0.2332.014228823 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.management.dac.uninstalldacwizard.dll11.0.2332.010696023 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll11.0.2332.0363976023 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll11.0.2332.038856023 ????? 1221:45x 86
microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll11.0.2332.013819223 ????? 1221:45x 86
microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll11.0.2332.0366075223 ????? 1221:45x 86
microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll11.0.2332.09364823 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll11.0.2332.035118423 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.management.systemmetadataprovider.dll11.0.2332.0276782423 ????? 1221:45x 86
microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.replication.dll2011.110.2332.0178734423 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.sqm.dll11.0.2332.07265623 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll2011.110.2332.034708823 ????? 1221:43x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.0962811223 ????? 1221:42x 86
objectexplorer.dll11.0.2332.0392443223 ????? 1221:42x 86
radlangsvc.dll11.0.2332.016123223 ????? 1221:42x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2332.015508823 ????? 1221:42x 86
rsconfigtool.exe11.0.2332.0134651223 ????? 1221:50x 86
sql_ssms_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:42x 64
sqldest.dll2011.110.2332.019809623 ????? 1221:37x 86
sqleditors.dll11.0.2332.0158664023 ????? 1221:42x 86
sqlmanagerui.dll11.0.2332.0780744023 ????? 1221:42x 86
sqlpackage.exe10.3.20302.09148019 ???? 1211:39x 86
ssms.exe2011.110.2332.023854423 ????? 1221:44x 86
txgroupdups.dll2011.110.2332.027131223 ????? 1221:37x 86
????? SQL Server 2012 ??????? ???? ?????
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
autoadmin.dll2011.110.2332.0108436823 ????? 1221:41x 86
dtepkg.dll2011.110.2332.010337623 ????? 1221:41x 86
dtepkg.dll2011.110.2332.012334423 ????? 1221:43x 64
dtspipeline.dll2011.110.2332.094152023 ????? 1221:41x 86
dtspipeline.dll2011.110.2332.0142843223 ????? 1221:43x 64
exceldest.dll2011.110.2332.019707223 ????? 1221:41x 86
exceldest.dll2011.110.2332.025953623 ????? 1221:43x 64
mdxquerygenerator.dll11.0.2332.010132823 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.deployment.exe11.0.2332.050427223 ????? 1221:50x 86
microsoft.analysisservices.design.dll11.0.2332.0584494423 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.dll11.0.2332.0140795223 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll11.0.2332.0203720023 ????? 1221:46x 86
microsoft.analysisservices.project.dll2011.110.2332.0210836823 ????? 1221:45x 86
microsoft.analysisservices.viewers.dll11.0.2332.099835223 ????? 1221:45x 86
microsoft.analysisservices.wizards.dll11.0.2332.0593556823 ????? 1221:45x 86
microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623 ????? 1221:48x 86
microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll11.0.2332.040443223 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll11.0.2332.0201825623 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.manageddts.dll11.0.2332.051502423 ????? 1221:46x 86
microsoft.sqlserver.manageddts.dll11.0.2332.051502423 ????? 1221:50x 86
microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623 ????? 1221:44x 86
microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623 ????? 1221:49x 86
msmdlocal.dll11.0.2332.04840545623 ????? 1221:37x 86
msmdlocal.dll11.0.2332.06366664023 ????? 1221:42x 64
msmdpp.dll11.0.2332.0676654423 ????? 1221:37x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.0962811223 ????? 1221:42x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.01144008023 ????? 1221:47x 64
msolap110.dll11.0.2332.0733281623 ????? 1221:37x 86
msolap110.dll11.0.2332.0832660823 ????? 1221:38x 64
sql_tools_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:42x 64
xmsrv.dll11.0.2332.02419144023 ????? 1221:37x 86
xmsrv.dll11.0.2332.02089518423 ????? 1221:37x 64
SQL Server 2012 ?????? ???? ??????
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
microsoft.ssdqs.association.dll2011.110.2332.012948823 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.association.dll2011.110.2332.012948823 ????? 1221:48x 86
microsoft.ssdqs.associationrules.dll2011.110.2332.08340823 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.associationrules.dll2011.110.2332.08340823 ????? 1221:48x 86
microsoft.ssdqs.cleansing.dll2011.110.2332.047201623 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.cleansing.dll2011.110.2332.047201623 ????? 1221:48x 86
microsoft.ssdqs.core.dll2011.110.2332.060616023 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.core.dll2011.110.2332.060616023 ????? 1221:48x 86
microsoft.ssdqs.dataservice.dll2011.110.2332.08699223 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.dataservice.dll2011.110.2332.08699223 ????? 1221:48x 86
microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll2011.110.2332.024160823 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll2011.110.2332.024161623 ????? 1221:48x 86
microsoft.ssdqs.dll2011.110.2332.017454423 ????? 1221:43x 86
microsoft.ssdqs.dll2011.110.2332.017454423 ????? 1221:48x 86
microsoft.ssdqs.domainrules.dll2011.110.2332.012180823 ????? 1221:42x 86
microsoft.ssdqs.domainrules.dll2011.110.2332.012180823 ????? 1221:48x 86
microsoft.ssdqs.flow.dll2011.110.2332.03528023 ????? 1221:42x 86
microsoft.ssdqs.flow.dll2011.110.2332.03528023 ????? 1221:48x 86
microsoft.ssdqs.index.dll2011.110.2332.012692823 ????? 1221:42x 86
microsoft.ssdqs.index.dll2011.110.2332.012692823 ????? 1221:48x 86
microsoft.ssdqs.infra.dll2011.110.2332.0187028823 ????? 1221:42x 86
microsoft.ssdqs.infra.dll2011.110.2332.0187028823 ????? 1221:48x 86
microsoft.ssdqs.matching.dll2011.110.2332.037320023 ????? 1221:42x 86
microsoft.ssdqs.matching.dll2011.110.2332.037320023 ????? 1221:48x 86
microsoft.ssdqs.proxy.dll2011.110.2332.037115223 ????? 1221:42x 86
microsoft.ssdqs.proxy.dll2011.110.2332.037115223 ????? 1221:48x 86
microsoft.ssdqs.referencedata.dll2011.110.2332.013921623 ????? 1221:42x 86
microsoft.ssdqs.referencedata.dll2011.110.2332.013921623 ????? 1221:47x 86
dqsinstaller.exe2011.110.2332.0273403223 ????? 1221:48x 64
sql_dq_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:42x 64
SQL Server 2012?????? ????? ??????
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
dataqualityservices.exe2011.110.2332.048225623 ????? 1221:50x 86
microsoft.ssdqs.studio.infra.dll2011.110.2332.029947223 ????? 1221:42x 86
microsoft.ssdqs.studio.viewmodels.dll2011.110.2332.0104136023 ????? 1221:42x 86
microsoft.ssdqs.studio.views.dll2011.110.2332.0212628823 ????? 1221:42x 86
sql_dqc_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:42x 64
SQL Server 2012????? ?? ???? ??????
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????????
chsbrkr.dll12.0.9745.0169141622 ????? 1216:11x 64
sql_fulltext_keyfile.dll2011.110.2332.02350423 ????? 1221:42x 64

????? ????? ????? ???? ??????? ????????

?????? ????? ???? ??????? ????????? ???? ??????? ???????:
 1. ?? "???? ??????"? ???? ????? ?? ????? ??????? ?????.

  ?????? ??? ??? ???? ?????? Windows 7? ??? ??????? ???????? ?????? ?? "???? ??????".
 2. ??? ???? ??????? ???? ?? ?????? ?????? ???? ??????? ???????? ???.
 3. ?? ?????? ?????? ??? ???????? ?? ?? ?????? ????? ????? ?????? ???? ??????? ????????.

?????

????? ?? ????????? ??? "????? ????? ??????" ? SQL Server? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ????? Microsoft:
935897 ????? "????? ????? ??????" ?? ???? SQL Server ?????? ????????? ??????? ??????? ?? ??????? ????
????? ?? ????????? ??? ???? ??????? ???????? SQL Server? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ????? Microsoft:
822499 ???? ????? ??? ??????? ????? Microsoft SQL Server
????? ?? ????????? ??? ??????? ????? ???????? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ????? Microsoft:
824684 ??? ????????? ???????? ????????? ?? ??? ??????? ????? Microsoft

???????

???? ???????: 2723749 - ????? ??? ??????: 02/?? ??????/1433 - ??????: 2.0
????? ???
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server code-named 'Denali' - Community Technology Preview 1
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
????? ??????: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2723749 KbMtar
????? ????
???: ??? ????? ??? ?????? ???????? ?????? ????? ???? ????? ?????????? ????? ?? ????????? ?????? ????. ???? ???? ?????????? ???? ?? ???????? ???????? ?????? ????????? ????? ????????? ???????? ????? ???????? ?????? ?? ?????? ??? ?? ???????? ???????? ?? ????? ??????? ?????? ??? ??????? ?????? ??. ?????? ?? ???? ??? ??????? ???????? ????? ?? ???? ????? ?????? ??? ????? ??? ????? ??????? ?? ????? ?? ?????? ??? ??? ??????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? ?????. ?? ????? ???? ?????????? ??????? ??? ????? ?? ??????? ?? ????? ?????? ?? ??? ????? ?? ????? ??????? ?? ???????? ?? ??? ???????. ???? ???? ?????????? ???????? ??? ????? ?????? ??????? ??????
???? ??? ????? ??????? ?????? ??????????2723749

????? ???????

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com