Windows Update nevar p?rbaud?t, vai ir pieejami atjaunin?jumi, m??inot tos instal?t

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2730071 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Kad instal?jat jaun?kos Windows atjaunin?jumus, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

Windows Update nevar p?rbaud?t, vai ir pieejami atjaunin?jumi, jo nedarbojas pakalpojums

Risin?jums

Autom?tiska labo?ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Lai palaistu Windows Update probl?mu risin?t?ju, noklik??iniet uz pogas Fix it, kas atrodas zem j?su Windows versijas:

Windows 8 un Windows 7

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Nov?rst ?o probl?mu
Windows Update probl?mu risin?t?js (tikai ang?u valod?)
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Windows Vista un Windows XP

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Nov?rst ?o probl?mu
Windows Update probl?mu risin?t?js (tikai ang?u valod?)
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Piez?me. Windows Update probl?mu risin?t?j? var b?t ietverts teksts, kas ir pieejams tikai ang?u valod?. Kad Windows Update probl?mu risin?t?js ir pabeidzis darbu, tiks dz?sta iepriek??j? Windows Update v?sture.

Piez?me. Ja probl?mu v?laties nov?rst manu?li, p?rejiet uz sada?u Manu?la labo?ana.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Manu?la labo?ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai palaistu pakalpojumu Windows Update, atbilsto?i instal?tajai Windows versijai veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Windows 8
 1. S?kuma ekr?n? ierakstiet cmd. Vai ar? pavelciet no lab?s puses, pieskarieties vienumam Mekl?t vai noklik??iniet uz t? un p?c tam ierakstiet c.
 2. Mekl??anas rezult?tos pieskarieties vienumam cmd vai noklik??iniet uz t?.
 3. Komandu uzvedn? ierakstiet ??das komandas un p?c katras komandas nospiediet tausti?u Enter:
  1. net start bits
  2. net start wuauserv
Windows 7 un vec?kas versijas
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Izpild?t.
 2. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet cmd un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 3. Komandu uzvedn? ierakstiet ??das komandas un p?c katras komandas nospiediet tausti?u Enter:
  1. net start bits
  2. net start wuauserv
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

K? p?rbaud?t, vai darbojas pakalpojumi

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai p?rbaud?tu, vai darbojas pakalpojumi, veiciet instal?tajai Windows versijai atbilsto??s darb?bas, kas nor?d?tas t?l?k.

Windows 8
 1. S?kuma ekr?n? ierakstiet Control Panel. Vai ar? pavelciet no lab?s puses, pieskarieties vienumam Mekl?t vai noklik??iniet uz t? un p?c tam ierakstiet Control Panel.
 2. Lodzi?? Mekl?t vad?bas panel? ierakstiet services.
 3. Noklik??iniet uz Skat?t viet?jos pakalpojumus.
 4. P?rliecinieties, ka darbojas pakalpojums ?Fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojums?.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2888676
 5. P?rbaudiet, vai darbojas pakalpojums Windows Update.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2888677
Windows 7 un vec?kas versijas
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Vad?bas panelis.
 2. Noklik??iniet uz Administrat?vie r?ki.
 3. R?kjosl?, kas atrodas net?lu no loga Administrat?vie r?ki aug?da?as, noklik??iniet uz ikonas, lai skat?tu opciju sarakstu, un p?c tam noklik??iniet uz Lielas ikonas.
 4. Veiciet dubultklik??i uz Pakalpojumi.
 5. P?rliecinieties, ka darbojas pakalpojums ?Fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojums?.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2888678
 6. P?rbaudiet, vai darbojas pakalpojums Windows Update.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2888679
Ja pakalpojums Windows Update darbojas, bet taj? joproj?m neizdodas p?rbaud?t atjaunin?jumus, noklik??iniet uz ?? raksta numura, lai skat?tu Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
306525 K? sist?m? Windows konfigur?t un izmantot autom?tiskos atjaunin?jumus
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Update komponentu atiestat??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
971058 K? atiestat?t Windows Update komponentus?
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2730071 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2013. gada 23. septembris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows jaunin?jumi
 • Microsoft Update
Atsl?gv?rdi: 
kbautoupdate consumertargetwinfy13 kbcip KB2730071

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com