M?t b?n C?p Nh?t cho Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? 3.0 Service Pack 2 là có s?n (KB2734608)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2734608 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? (WSUS) 3.0 Service Pack 2 (SP2). Bài vi?t này bao g?m thông tin v? các n?i dung C?p Nh?t và làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t.

V?n đ? đư?c c? đ?nh

B?n c?p nh?t này cho phép các máy ch? đang ch?y Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? (WSUS) 3,0 SP2 cung c?p b?n C?p Nh?t cho máy tính đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

B?n c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? sau:
 • cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2720211 có th? th?t b?i n?u Service Pack 2 g? b? cài đ?t chuyên bi?t trư?c đó và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i.
 • Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2720211, y t? giám sát có th? th?t b?i n?u WSUS server đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng SSL.

Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m các b?n s?a l?i sau đây:
 • 2530678 Nhà xu?t b?n c?p nh?t h? th?ng Trung tâm không xu?t b?n c?p nh?t tùy bi?n v?i m?t máy tính n?u WSUS 3,0 SP2 và các.NET Framework 4 đư?c cài đ?t chuyên bi?t
 • 2530709 "Ch? có siêu d? li?u" C?p Nh?t không th? đư?c h?t h?n ho?c s?a đ?i trong WSUS 3,0 SP2
 • 2720211 M?t b?n C?p Nh?t cho Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? 3.0 Service Pack 2

Ghi chú
 • C?p Nh?t 2720211 đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này và tăng cư?ng các kênh giao ti?p WSUS.
 • Các c?a s? C?p Nh?t đ?i l? (WUA) trên máy tính đư?c qu?n l? b?i máy ch? WSUS này s? đư?c t? đ?ng nâng c?p khi c?n thi?t sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.
 • WSUS ph?i n?m trong m?t trạm đậu làm vi?c đư?c bi?t đ?n, t?t cho b?n c?p nh?t này đ? làm vi?c. N?u WSUS đư?c c?u h?nh đ? đ?ng b? hoá các C?p Nh?t t? Microsoft Update, h?y ch?c ch?n r?ng WSUS có th? đ?ng b? hóa thông tin C?p Nh?t. Và, khách hàng ph?i có kh? năng giao ti?p v?i máy ch? WSUS.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n ki?m tra s?c kh?e cơ b?n trên m?t máy ch? WSUS, đi đ?n các web site Microsoft TechNet sau đây:
  L?p m?c ch? d?n l?i b? máy cơ s? d? li?u WSUS
  S? d?ng thu?t s? d?n máy ch?

Làm th? nào đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này

Chúng tôi khuyên b?n đ?ng b? hoá t?t c? WSUS máy ch? sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. N?u b?n có m?t h? th?ng phân c?p c?a máy ch? WSUS, áp d?ng b?n c?p nh?t này, và sau đó đ?ng b? hoá máy ch? c?a b?n t? đ?u c?a h? th?ng phân c?p trên xu?ng. Đ? đ?ng b? hoá máy ch? c?a b?n theo cách này, h?y làm theo các bư?c sau:

Lưu ? Trư?c khi máy tính đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012 có th? đư?c C?p Nh?t b?i WSUS 3,2 máy ch?, b?n ph?i hoàn t?t các bư?c sau.
 1. B?t đ?u quá tr?nh v?i WSUS 3,0 SP2 mà đ?ng b? hóa v?i Microsoft Update.
 2. Áp d?ng b?n c?p nh?t này.
 3. B?t đ?u đ?ng b? hoá.
 4. Ch? đ? đ?ng b? hóa đ? thành công.
 5. L?p l?i bư?c 2 đ?n 4 cho m?i máy ch? WSUS 3,0 SP2, đ?ng b? hóa t?i máy ch? mà b?n ch? c?n c?p nh?t.

Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i b?n c?p nh?t này

 • N?u b?n s? d?ng tính năng xu?t b?n c?c b? t? m?t bàn đi?u khi?n t? xa WSUS, khi máy ch? WSUS c?a b?n đư?c C?p Nh?t v?i b?n c?p nh?t này, Bàn đi?u khi?n t? xa c?a WSUS c?ng ph?i đư?c C?p Nh?t đ? đ?m b?o r?ng các phiên b?n API phù h?p v?i.
 • N?u b?n t?i đ?a phương đ? công b? b?n C?p Nh?t, b?n s? ph?i re-sign và phát hành l?i t?t c? các b?n c?p nh?t đ?a phương sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. Lưu ? r?ng t?i thi?u m?t SHA1, 1024 phím dài ch?ng ch? đư?c yêu c?u. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đ?a phương xu?t b?n C?p Nh?t, đi đ?n website sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
  Xu?t b?n đ?a phương
 • N?u b?n có các khách hàng Windows 8 ho?c Windows Server 2012 đ?ng b? hoá v?i WSUS 3SP2 trư?c khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, ch? đ?i cho C?p Nh?t đư?c áp d?ng cho các máy ch? WSUS, và sau đó làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các khách hàng b? ?nh hư?ng, m? cmd.exe trong ch? đ? cao
  2. G? l?nh sau đây. Đ?m b?o r?ng b?n nh?n Enter sau khi b?n g? m?i l?nh:

   Net stop wuauserv

   Rd /s %windir%\softwaredistribution\

   Net B?t đ?u wuauserv
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n k?t n?i t?i Windows Update thông qua m?t proxy m?ng s? d?ng HTTPS ho?c SSL ki?m tra n?i dung.
  • M?t máy ch? trung gian n?m gi?a SSL lưu lư?ng truy c?p c?a khách hàng và Microsoft Update.

  Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i t?o các quy t?c ngo?i l? trong HTTPS ki?m tra server đ? lưu lư?ng truy c?p Windows Update tunneled mà không c?n ki?m tra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o ra các trư?ng h?p ngo?i l? cho các ki?m tra HTTPS cho Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG), đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
  Ngo?i tr? các ngu?n và các đi?m đ?n t? ki?m tra HTTPS
  Cho m?t danh sách các URL và tên mi?n đ? lo?i tr?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  885819 B?n g?p v?n đ? khi b?n truy c?p vào các website c?a Windows Update Phiên b?n 6 thông qua m?t máy ch? đang ch?y ISA Server
 • N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin th?c thi (exe) theo cách th? công, b?n s? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t.
 • T? xa Microsoft SQL Server qu?n tr? viên ph?i t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n có quy?n truy c?p quản trị viên máy phục vụ SQL. SQL Server cài đ?t chuyên bi?t s? luôn luôn yêu c?u cài đ?t chuyên bi?t th? công.
 • Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Cơ sở dữ liệu Nội bộ của Windows ho?c máy ch? SQL.
 • Các b?n ghi d?ch v? IIS và WSUS ph?i đư?c ng?ng l?i đ? ngăn ch?n b? máy cơ s? d? li?u đư?c truy c?p trong khi nâng c?p c?m cân b?ng t?i m?ng (NLB). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? nâng c?p NLB, h?y xem ph?n "Làm th? nào đ? nâng c?p NLB trên t?t c? các máy tính".

Làm th? nào đ? nâng c?p NLB trên t?t c? các máy tính

 1. T?t b?n ghi d?ch v? NLB trên m?i nút ch?n m?t trong c?m NLB. Đ? làm đi?u này, m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
  NLB.exe đ?nh ch?
 2. T?t IIS và b?n ghi d?ch v? WSUS. Đ? làm đi?u này, m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? các l?nh sau. Đ?m b?o r?ng b?n nh?n Enter sau khi b?n g? l?nh m?i.
  iisreset/d?ng

  net stop wsusservice
 3. H?y ch?c ch?n r?ng không có các b?n ghi d?ch v? khác có th? truy c?p vào b? máy cơ s? d? li?u trong c?a s? nâng c?p. Đ? làm đi?u này, m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? NLB.exe vô hi?u hóa. cùng v?i các tham s? b? sung thích h?p cho các c?ng ho?c ?ng d?ng:
  disable {vip[{:Port | :all}] | all[{:Port | :all}]} {Cluster[:{Host]| all {local | global}}}
  Lưu ? Trong bư?c này và trong các bư?c sau đây, nh?n Enter m?i khi b?n g? m?t l?nh m?t d?u ki?m nh?c l?nh.
 4. sao lưu b? máy cơ s? d? li?u c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu b? máy cơ s? d? li?u SQL Server, h?y đi đ?n website sau c?a Microsoft:
  Làm th? nào đ?: sao lưu b? máy cơ s? d? li?u (SQL Server Management Studio)
 5. Nâng c?p máy tính k?t thúc m?i cá nhân. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Thi?t l?p WSUS. Đ? làm đi?u này, m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? m?t trong nh?ng l?nh sau, như là áp d?ng cho h? th?ng c?a b?n:
   • WSUS-KB2734608-x64.exe Hz C:\MySetup.log
   • WSUS-KB2734608-x86.exe Hz C:\MySetup.log

   B?n C?p Nh?t s? cài đ?t chuyên bi?t ngay l?p t?c, mà không thông báo b?t k?.
  2. Xem xét thi?t l?p kí nh?p đ? xác minh r?ng vi?c nâng c?p đ? thành công. Đ? làm đi?u này, m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? C:\MySetup.log.
  3. H?y ch?c ch?n r?ng IIS và b?n ghi d?ch v? WSUS đư?c ng?ng l?i. Đ? làm đi?u này, m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? các l?nh sau:
   iisreset/d?ng

   net stop wsusservice
  4. Ti?p t?c máy tính ti?p theo.
 6. Sau khi t?t c? các nút ch?n m?t đư?c nâng c?p, B?t đ?u IIS và b?n ghi d?ch v? WSUS. Đ? làm đi?u này, m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? iisreset, và sau đó g? net B?t đ?u wsusservice trên m?i nút ch?n m?t trong c?m NLB.
 7. Kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? NLB trên m?i nút ch?n m?t trong c?m NLB. Đ? làm đi?u này, m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? NLB.exe ti?p t?c.
 8. M?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? NLB.exe s? cho t?t c? các c?ng ho?c ?ng d?ng mà b?n vô hi?u hóa trong bư?c 3.
Lưu ? B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

C?p Nh?t cho Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? 3,0 SP2 (KB2734608)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
C?p Nh?t cho Windows Server Update Services 3.0 SP2 cho x 64 d?a trên h? th?ng (KB2734608)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? 3,0 SP2 cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Đ? bi?t thêm thông tin v? Service Pack 2 cho Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? 3.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
972455 Mô t? Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? 3.0 gói b?n ghi d?ch v? 2

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Giá tr? băm
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinKích thư?cSHA1 SHA2
WSUS-KB2734608-x86.exe30,431,944C6E9AC3F3F8B332990485CF17CC57D3A358E33CDAACCE64CD0375F35AE0FCAB6B9F77B9D7633ABD7BCE231514F3C542E9785CDD2
WSUS-KB2734608-x64.exe30,508,728E399B2DED2DC6540BF51585041063CFCA48DCC3210BB6394962E8230AC9C893200DF7DF9380291EA43C77D03DF89F922C8B155C5


Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t máy ch? Windows, đi đ?n web site Microsoft TechNet sau đây:
Thông tin chung v? b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t máy ch? Windows
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2734608 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2
T? khóa: 
kbfix kbbug kbupdate kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2734608 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2734608

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com