C?p Nh?t cho Lync Server 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2809243 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này li?t kê các b?n C?p Nh?t có s?n cho Microsoft Lync Server 2013 và xác đ?nh các ?ng d?ng c?a các b?n C?p Nh?t cho vai tr? máy ch? m?i.

Thông tin thêm

B?n C?p Nh?t đư?c phát hành cho Lync Server 2013

 • C?p Nh?t cho Trung tâm qu?n l? Server
  2910244 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.577 cho Lync Server 2013 Trung ương qu?n l? Server: Tháng năm 2014
 • C?p Nh?t cho b?n ghi d?ch v? sao lưu
  2910243 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.577 cho b?n ghi d?ch v? sao lưu 2013 Lync Server: Tháng năm 2014
 • C?p Nh?t cho Standard ho?c phiên b?n doanh nghi?p server (máy ch? k?t thúc trư?c và Edge Server)
  2905048 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.577 cho Lync Server 2013 Front End máy ch? và Edge Server: Tháng năm 2014
 • C?p Nh?t cho Unified Communications qu?n l? API 4.0, Core ch?y 64-bit
  2905047 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.577 cho Lync Server 2013, Unified Communications qu?n l? API 4.0 Runtime: Tháng năm 2014
 • C?p Nh?t cho máy ch? c?u ph?n Web
  2905042 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.577 cho Lync Server 2013, Web thành ph?n: Tháng năm 2014
 • C?p Nh?t cho USB Core Components
  2905040 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.577 cho Lync Server 2013, thành ph?n c?t l?i: Tháng năm 2014
 • C?p Nh?t cho b?n ghi d?ch v? g?i Park
  2881703 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.556 cho Lync Server 2013, g?i Park d?ch v?: tháng 10 năm 2013
 • C?p Nh?t cho h?i ngh? truy?n thông báo
  2881701 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.556 cho Lync Server 2013, h?i ngh? truy?n thông báo: tháng 10 năm 2013
 • C?p Nh?t cho h?i ngh? truy?n h?nh Attendant
  2881700 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.556 cho Lync Server 2013, h?i ngh? truy?n h?nh Attendant: tháng 10 năm 2013
 • C?p Nh?t cho h?a gi?i server
  2881699 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.556 cho Lync Server 2013, h?a gi?i Server: tháng 10 năm 2013
 • C?p Nh?t cho công c? qu?n tr?
  2837510 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.420 cho Lync Server 2013, công c? qu?n tr?: tháng 7 năm 2013
 • C?p Nh?t cho Máy ch? Web Conferencing
  2835507 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.420 cho Lync Server 2013, Máy ch? Web Conferencing: tháng 7 năm 2013
 • C?p Nh?t cho Unified Communications qu?n l? API 3.0 Workflow API
  2835438 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.420 cho Lync Server 2013, UCMA 3.0 Workflow API: tháng 7 năm 2013
 • C?p Nh?t cho h?i ngh? truy?n h?nh server
  2835434 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.420 cho Lync Server 2013, Conferencing Server: tháng 7 năm 2013
 • C?p Nh?t cho máy ch? tr? chuy?n liên t?c
  2835433 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.420 cho Lync Server 2013, tr? chuy?n liên t?c: tháng 7 năm 2013

Phương pháp cài đ?t chuyên bi?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t Lync Server 2013 có ngày 2013 cumulative update (5.0.8308.420) ho?c m?t C?p Nh?t sau này đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n ph?i th?c hi?n các bư?c sau đây 1.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t Lync Server 2013 đ? c?p nh?t 2013 tích l?y Nh?t (5.0.8308.291) đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n ph?i th?c hi?n các bư?c sau 1 và 2.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t cho Lync Server 2013 RTM (5.0.8308.0), b?n ph?i th?c hi?n các bư?c sau 1-5.

Quan tr?ngKhông t?t ho?c kh?i đ?ng l?i máy ch? k?t thúc trư?c t?t c? cùng m?t lúc. Đi?u này có th? gây ra v?n đ? khi b?n B?t đ?u các b?n ghi d?ch v?.

Bư?c 1: cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t tích l?y

Quan tr?ng Đ? duy tr? m?t h? bơi Lync Server 2013 Enterprise Edition ch?c năng, b?n ph?i ch?c ch?n r?ng đ? s?n sàng đư?c tr? l?i cho giá tr? nhà nư?c c?a các h? bơi khi b?n ch?y l?nh ghép ng?n Get-CsPoolUpgradeReadiness và b?n có s? máy ch? k?t thúc trư?c Lync Server 2013 đang ch?y, thích h?p. Xin vui l?ng xem "Nâng c?p hay C?p Nh?t trư?c máy k?t thúc ch?" và "L?p k? ho?ch cho the qu?n l? of trư?c k?t thúc bơi" ph?n c?a ch? đ? TechNet sau đây đ? xác đ?nh valueof nhà nư?c H? bơi trư?c khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y.
Nâng c?p hay C?p Nh?t máy ch? k?t thúc trư?c
Topo và linh ki?n cho máy ch? k?t thúc trư?c, tin thư thoại t?c th?, và hi?n di?n
Tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t cho vai tr? máy ch? thích h?p trong m?t chi?n d?ch. Đ? s? d?ng tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ?: N?u User Account Control (UAC) đư?c b?t, b?n ph?i B?t đ?u tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng cao mức cấp phép đ? đ?m b?o r?ng t?t c? b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng.

Đ? t?i v? tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t, h?y vào website sau c?a Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.

Lync Server 2013 doanh nghi?p h? bơi

Các máy ch? k?t thúc trư?c trong h? bơi Phiên b?n doanh nghi?p đư?c t? ch?c vào nâng c?p tên mi?n. Nh?ng tên mi?n nâng c?p là t?p h?p con c?a k?t thúc trư?c máy ch? trong h? bơi. Nâng c?p tên mi?n đư?c t?o t? đ?ng b?i c?u trúc liên k?t xây d?ng.

B?n ph?i nâng c?p m?t nâng c?p mi?n t?i m?t th?i đi?m, và b?n ph?i nâng c?p m?i máy ch? k?t thúc trong t?ng mi?n nâng c?p. Đ? làm đi?u này, có m?t máy ch? trong m?t tên mi?n nâng c?p gián tuy?n, nâng c?p máy ch?, và sau đó kh?i đ?ng l?i nó. Sau đó, l?p l?i quá tr?nh này cho m?i máy ch? trong tên mi?n nâng c?p. Đ?m b?o r?ng b?n ghi l?i nh?ng nâng c?p mi?n và máy ch? b?n đ? nâng c?p.
Nâng c?p hay C?p Nh?t máy ch? k?t thúc trư?c

Đ? nâng c?p máy ch? k?t thúc trư?c, b?n ph?i th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Trên m?t máy ch? k?t thúc trư?c trong h? bơi, h?y ch?y l?nh sau đây:

  Get-CsPoolUpgradeReadinessState

  N?u giá tr? nhà nư?c c?a các h? bơi là b?n, ch? 10 phút, và sau đó c? g?ng đ? ch?y l?nh ghép ng?n Get-CsPoolUpgradeReadinessState m?t l?n n?a. N?u b?n nh?n th?y b?n r?n cho ít nh?t ba l?n liên ti?p sau khi b?n ch? đ?i 10 phút ? gi?a m?i n? l?c, ho?c n?u b?n th?y b?t k? k?t qu? c?a InsufficientActiveFrontEnds cho giá tr? nhà nư?c c?a các h? bơi, đó là m?t v?n đ? v?i h? bơi. N?u b?n không th? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n có th? ph?i liên h? v?i H? tr? c?a Microsoft. N?u H? bơi này đư?c k?t n?i v?i m?t k?t thúc trư?c bơi trong m?t thiên tai ph?c h?i c?u trúc liên k?t, b?n ph?i không H? bơi qua h? bơi sao lưu, và sau đó c?p nh?t các máy ch? trong h? bơi này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?t b?i trên m?t h? bơi, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
  Làm th? nào đ? th?t b?i trên m?t h? bơi
  N?u giá tr? nhà nư?c c?a các h? bơi đ? s?n sàng, đi t?i bư?c 2.
 2. L?nh ghép ng?n Get-CsPoolUpgradeReadinessState c?ng tr? v? thông tin v? các l?nh v?c nâng c?p trong h? bơi, và v? vi?c nh?ng máy ch? k?t thúc phía trư?c trong m?i mi?n nâng c?p. N?u giá tr? ReadyforUpgrade cho tên mi?n nâng c?p có ch?a h? ph?c v? mà b?n mu?n nâng c?p là đúng, b?n có th? nâng c?p các máy ch?. Đ? làm đi?u này, b?n ph?i làm theo các bư?c sau:
  1. Ngăn ch?n các k?t n?i m?i đ? k?t thúc trư?c server(s) b?ng cách s? d?ng các d?ng-CsWindowsServices-duyên dáng l?nh ghép ng?n.
  2. Ch?y tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng giao di?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t l?nh đ? nâng c?p phía trư?c k?t thúc server(s) liên k?t v?i m?t tên mi?n nâng c?p.

   LƯU ?: N?u b?n nâng c?p hay C?p Nh?t máy ch? k?t thúc trư?c khi b? downtime h? ph?c v? đ? l?p l?ch, b?n có th? ch?y l?nh ghép ng?n trong bư?c 2 n?u không có các -duyên dáng tham s?. C? th? hơn, ch?y l?nh ghép ng?n như D?ng-CsWindowsService. Hành đ?ng này ngay l?p t?c t?t b?n ghi d?ch v?, và các máy ch? không ch? đ?i cho đ?n khi m?i yêu c?u b?n ghi d?ch v? s?n có đư?c hoàn thành.

   Lưu ?:Giao di?n cung c?p m?t d?u ki?m hi?u r? ràng đó C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t khi b?n b?m vào cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

   Đ? ch?y tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, h?y ch?y l?nh sau:

   LyncServerUpdateInstaller.exe

   Ghi chúVăn b?n sau đây mô t? các tham s? b?n có th? s? d?ng cùng v?i l?nh LyncServerUpdateInstaller.exe :
   • /Silentmode chuy?n đ?i áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng trong n?n.
   • /Silentmode /forcereboot chuy?n đ?i áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng trong n?n, và sau đó t? đ?ng kh?i đ?ng l?i máy ch? ? ph?n cu?i c?a ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t n?u đi?u này là c?n thi?t.
   • Chuy?n đ?i /extractall chi?t xu?t các b?n C?p Nh?t t? tr?nh cài đ?t chuyên bi?t và ti?t ki?m các b?n C?p Nh?t trong m?t m?c tin thư thoại con đư?c đ?t tên "Extracted" trong m?c tin thư thoại trong đó b?n ch?y l?nh.
  3. Kh?i đ?ng l?i các server(s) và đ?m b?o r?ng nó là vi?c ch?p nh?n k?t n?i m?i.

Lync Server 2013 Standard Edition và vai tr? khác

 1. Ch?y tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng giao di?n ho?c b?ng cách ch?y dòng lệnh đ? nâng c?p front-end server(s) liên k?t v?i m?t tên mi?n nâng c?p.
  Lưu ?:Giao di?n cung c?p m?t d?u ki?m hi?u r? ràng đó C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t khi b?n b?m vào cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

  Đ? ch?y tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, h?y ch?y l?nh sau:

  LyncServerUpdateInstaller.exe

  Ghi chúVăn b?n sau đây mô t? các tham s? b?n có th? s? d?ng cùng v?i l?nh LyncServerUpdateInstaller.exe :
  • /Silentmode chuy?n đ?i áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng trong n?n.
  • /Silentmode /forcereboot chuy?n đ?i áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng trong n?n, và sau đó t? đ?ng kh?i đ?ng l?i máy ch? ? ph?n cu?i c?a ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t n?u đi?u này là c?n thi?t.
  • Chuy?n đ?i /extractall chi?t xu?t các b?n C?p Nh?t t? tr?nh cài đ?t chuyên bi?t và ti?t ki?m các b?n C?p Nh?t trong m?t m?c tin thư thoại con đư?c đ?t tên "Extracted" trong m?c tin thư thoại trong đó b?n ch?y l?nh.
 2. Kh?i đ?ng l?i máy ch? n?u nó là c?n thi?t b?i thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t.

Bư?c 2: Áp d?ng các b?n C?p Nh?t b? máy cơ s? d? li?u tr? l?i k?t thúc

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t cho vai tr? máy ch? thành ph?n c?t l?i trên m?t máy ch? k?t thúc trư?c Lync Server 2013 Enterprise Edition ho?c trên m?t máy ch? Lync Server 2013 Standard Edition, t?p tin C?p Nh?t b? máy cơ s? d? li?u SQL b? rơi đ? máy tính có vai tr? máy ch? thành ph?n c?t l?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? áp d?ng nh?ng thay đ?i b? máy cơ s? d? li?u, b?n c?n ph?i ch?y các l?nh ghép ng?n có ch?y các l?nh ghép ng?n hi?n hành đư?c mô t? trong bư?c 2.

Lưu ?:-C?p Nh?t tham s? là không c?n thi?t khi b?n ch?y l?nh ghép ng?n Cài đ?t-CsDatabase đ? c?p nh?t b? máy cơ s? d? li?u c?a Lync Server 2013.

Lync Server 2013 Standard Edition

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SE.FQDN -Verbose

Lưu ?: B?n ph?i ch?y l?nh ghép ng?n trên máy ch? Lync Server 2013 Standard Edition.

Lync Server 2013 Enterprise Edition

B?n ph?i th?c hi?n m?t s? c?u h?nh ho?t đ?ng, tùy thu?c vào lo?i máy ch? tr? l?i k?t thúc phiên b?n doanh nghi?p 2013 Lync Server b?n đang s? d?ng.

Lưu ?:N?u tr? chuy?n liên t?c collocated (tr? chuy?n liên t?c b?n ghi d?ch v? k?t thúc trư?c và k?t thúc tr? l?i b? máy cơ s? d? li?u đang ch?y trên cùng m?t máy ch?), b?n ph?i ch?y l?nh sau đây cùng v?i các tham s? ExcludeCollocatedStores.

Lưu ?:N?u b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh đư?c kích ho?t cho b? máy cơ s? d? li?u tr? l?i cu?i cùng c?a b?n, chúng tôi m?nh m? khuy?n cáo r?ng b?n s? d?ng l?nh ghép ng?n G?i-CsDatabaseFailover-NewPrincipal chính và xác minh r?ng máy ch? chính là ch? y?u cho b? máy cơ s? d? li?u t?t c? trư?c khi b?n ch?y l?nh ghép ng?n Cài đ?t-CsDatabase .

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn FEBE.FQDN -Verbose

Lync Server 2013 tr? chuy?n liên t?c b? máy cơ s? d? li?u

Khi b?n ghi d?ch v? tr? chuy?n liên t?c đư?c collocated v?i các b? máy cơ s? d? li?u SQL, h?y ch?y l?nh sau:

Install-CsDatabase -DatabaseType PersistentChat -SqlServerFqdn PChatBE.fqdn -SqlInstanceName DBInstance -Verbose

Tr? chuy?n lưu Lync Server 2013 giám sát/tr?/liên t?c b? máy cơ s? d? li?u

Khi b? máy cơ s? d? li?u Lync Server 2013 giám sát/Archiving/Persistent tr? chuy?n đư?c tri?n khai trên SQL đ?c l?p b? máy cơ s? d? li?u, h?y ch?y l?nh sau:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SQLServer.FQDN -Verbose

Bư?c 3:Áp d?ng b? máy cơ s? d? li?u qu?n l? trung tâm C?p Nh?t

Lưu ?: B?n không c?n ph?i c?p nh?t b? máy cơ s? d? li?u qu?n l? trung tâm trong các trư?ng h?p sau:
 • N?u các c?a hàng qu?n l? trung tâm homed trên m?t Lync Server 2010 Standard Edition Server ho?c h? bơi doanh nghi?p, không ch?y các l?nh ghép ng?n Cài đ?t-CsDatabase-CentralManagementDatabase .
 • N?u các c?a hàng qu?n l? trung tâm homed trên m?t h? bơi Lync Server 2013 Standard Edition Server ho?c doanh nghi?p mà trư?c đó đ? đư?c C?p Nh?t v?i các b?n C?p Nh?t tích l?y Lync Server 2013 năm 2013.
Sau khi máy ch? k?t thúc trư?c Lync Server 2013 Enterprise Edition ho?c Lync Server 2013 Standard Edition Server backends đư?c C?p Nh?t, ch?y l?nh sau đây đ? c?p nh?t các c?a hàng qu?n l? trung ương:

Install-CsDatabase -CentralManagementDatabase -SqlServerFqdn CMS.FQDN -SqlInstanceName DBInstanceName -Verbose

Lưu ?: Trong m?t môi trư?ng chung s?ng ch?a c? Lync Server 2010 và Lync Server 2013 trong đó b?n ghi d?ch v? qu?n l? trung tâm này n?m trên m?t h? bơi Lync Server 2010, không ch?y l?nh ghép ng?n Cài đ?t-CsDatabase-CentralManagementDatabase . N?u b?n sau đó di chuy?n b?n ghi d?ch v? qu?n l? trung tâm vào m?t h? bơi Lync Server 2013, b?n ph?i ch?y l?nh ghép ng?n Cài đ?t-CsDatabase-CentralManagementDatabase đ? áp d?ng nh?ng thay đ?i.

Bư?c 4: Cho phép b?n ghi d?ch v? di đ?ng

Đ? kích ho?t các b?n ghi d?ch v? di đ?ng, h?y ch?y l?nh sau đây:
Kích ho?t tính năng-CsTopology

Bư?c 5: S? truy?n thông h?p nh?t Web API

Đ? kích ho?t các Unified Communications Web API (UCWA), b?n ph?i ch?y công c? Bootstrapper.exe m?t l?n n?a trên t?t c? các máy ch? Lync Server 2013 giám đ?c, phiên b?n tiêu chu?n máy ch? và máy ch? k?t thúc trư?c phiên b?n doanh nghi?p mà trên đó các thành ph?n web đư?c cài đ?t chuyên bi?t và C?p Nh?t. Các l?nh đ? ch?y các công c? là như sau:

%ProgramFiles%\Microsoft Lync Server 2013\Deployment\Bootstrapper.exe

Danh sách các vai tr? máy ch? và các b?n c?p nh?t mà áp d?ng cho chúng

Lync Server 2013 - Standard Edition server

 • C?p Nh?t cho USB Core Components: KB 2905040
 • C?p Nh?t cho Unified Communications qu?n l? API 4.0, Core ch?y 64-bit: KB 2905047
 • C?p Nh?t cho máy ch? k?t thúc trư?c và Edge Server (máy ch? tiêu chu?n ho?c doanh nghi?p phiên b?n): KB 2905048
 • C?p Nh?t cho h?i ngh? truy?n h?nh Server: KB 2835434
 • C?p Nh?t cho máy ch? c?u ph?n Web: KB 2905042
 • C?p Nh?t cho Máy ch? Web Conferencing: KB 2835507
 • C?p Nh?t cho h?a gi?i Server: KB 2881699
 • C?p Nh?t cho b?n ghi d?ch v? g?i Park: KB 2881703
 • C?p Nh?t cho b?n ghi d?ch v? sao lưu: KB 2910243
 • C?p Nh?t cho Trung tâm qu?n l? Server: KB 2910244

Lync Server 2013 - Phiên b?n doanh nghi?p - k?t thúc trư?c máy ch? và máy ch? tr? l?i k?t thúc

 • C?p Nh?t cho USB Core Components: KB 2905040
 • C?p Nh?t cho Unified Communications qu?n l? API 4.0, Core ch?y 64-bit: KB 2905047
 • C?p Nh?t cho máy ch? k?t thúc trư?c và Edge Server (máy ch? tiêu chu?n ho?c doanh nghi?p phiên b?n): KB 2905048
 • C?p Nh?t cho h?i ngh? truy?n h?nh Server: KB 2835434
 • C?p Nh?t cho máy ch? c?u ph?n Web: KB 2905042
 • C?p Nh?t cho Máy ch? Web Conferencing: KB 2835507
 • C?p Nh?t cho h?a gi?i Server: KB 2881699
 • C?p Nh?t cho b?n ghi d?ch v? g?i Park: KB 2881703
 • C?p Nh?t cho b?n ghi d?ch v? sao lưu: KB 2910243
 • C?p Nh?t cho Trung tâm qu?n l? Server: KB 2910244

Lync Server 2013 - Edge server

 • C?p Nh?t cho USB Core Components: KB 2905040
 • C?p Nh?t cho Unified Communications qu?n l? API 4.0, Core ch?y 64-bit: KB 2905047
 • C?p Nh?t cho máy ch? k?t thúc trư?c và Edge Server (máy ch? tiêu chu?n ho?c doanh nghi?p phiên b?n): KB 2905048

Lync Server 2013 - đ?c l?p h?a gi?i server

 • C?p Nh?t cho USB Core Components: KB 2905040
 • C?p Nh?t cho Unified Communications qu?n l? API 4.0, Core ch?y 64-bit: KB 2905047
 • C?p Nh?t cho h?a gi?i Server: KB 2881699

Lync Server 2013 - máy ch? giám đ?c

 • C?p Nh?t cho USB Core Components: KB 2905040
 • C?p Nh?t cho Unified Communications qu?n l? API 4.0, Core ch?y 64-bit: KB 2905047
 • C?p Nh?t cho máy ch? k?t thúc trư?c và Edge Server (máy ch? tiêu chu?n ho?c doanh nghi?p phiên b?n): KB 2905048
 • C?p Nh?t cho máy ch? c?u ph?n Web: KB 2905042

Lync Server 2013 - máy ch? k?t thúc trư?c tr? chuy?n liên t?c

 • C?p Nh?t cho USB Core Components: KB 2905040
 • C?p Nh?t cho Unified Communications qu?n l? API 4.0, Core ch?y 64-bit: KB 2905047

Lync Server 2013 - công c? qu?n tr?

 • C?p Nh?t cho USB Core Components: KB 2905040

Thu?c tính

ID c?a bài: 2809243 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 11.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2013
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbfix kbmt KB2809243 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2809243

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com