Mô t? c?a Lync 2013 C?p Nh?t 15.0.4454.1509: Tháng năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2812461 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các b?n c?p nh?t Microsoft Lync 2013 có niên đ?i năm 2013. S? phiên b?n c?a các b?n C?p Nh?t là 15.0.4454.1509.

Lưu ? Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Lync 2013, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Lync 2013, click vào nút ch?n m?t Options .
 2. Trong menu Tr? giúp , nh?p vào V? Microsoft Lync.

Gi?i thi?u

Các b?n C?p Nh?t cho Lync 2013 bao g?m nhi?u c?i ti?n ch?t lư?ng cơ b?n t? vi?c phát hành ban đ?u c?a Lync 2013. Các b?n C?p Nh?t bao g?m nh?ng c?i ti?n sau đây:
 • Cho phép ngư?i dùng đ? ?n gián tuy?n đ?a ch? liên l?c trong danh sách liên hệ.
 • Cho phép ngư?i dùng nh?n đư?c l?i m?i b?n thân t? m?ng không đáng tin c?y.

  Lưu ?Tùy ch?n này đư?c phát hành theo c?nh báo trong Lync tùy ch?n.
 • C?i thi?n h? tr? cho cao ch?m m?i inch (DPI) Hi?n th?, cho Microsoft Narrator, và cho các tính năng khác c?a kh? năng ti?p c?n.
 • S?a l?i đó có liên quan đ?n chia s? v? trí và cài đ?t chuyên bi?t.
 • S?a l?i đó có liên quan đ?n Tabbed cu?c tr? chuy?n.
 • Cho phép ngư?i tham gia đ? tham gia cu?c h?p tr?c tuy?n b?ng cách quay s? đ?n s? đi?n tho?i c?a h? n?u cu?c h?p tr?c tuy?n đư?c lên k? ho?ch m?t không-âm thanh-cho phép ngư?i dùng Lync 2013.
 • C?i thi?n vi?c x? l? c?a thi?t b? có c? m?t hư?ng v? phía trư?c và phía sau-ph?i đ?i m?t v?i máy ?nh.
 • C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng khi b?n tham gia m?t cu?c h?p Lync trong m?t căn ph?ng kích ho?t h? th?ng ph?ng Lync.
Lưu ?Các b?n C?p Nh?t ?nh hư?ng đ?n ch? có các khách hàng máy tính đ? bàn 2013 Lync. Khách hàng Lync 2013 ?o máy tính đ? bàn cơ s? h? t?ng (VDI) không b? ?nh hư?ng, và s? đư?c C?p Nh?t vào m?t ngày sau đó. Chúng tôi không khuyên r?ng b?n cài đ?t các b?n C?p Nh?t n?u b?n s? d?ng Lync 2013 ? VDI ch? đ? truy c?p máy ho?c máy ?o.

Ngoài ra, các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n c?p nh?t này:
 • 2814249 Liên quan đ?n âm thanh phím t?t ho?c máy gia t?c không làm vi?c trong Lync 2013 RTM trong m?t s? trư?ng h?p
 • 2814250 B?n không th? hàng lo?t di chuy?n nhi?u hơn ba đ?a ch? liên l?c vào m?t đ?a ch? liên h? nhóm trong Lync 2013
 • 2814251 Lync 2013 khách hàng không khám phá EWS máy ch? b?ng cách s? d?ng d?a trên DNS t? đ?ng phát hi?n
 • 2814252 "Xoá kh?i nhóm" tùy ch?n là không có s?n cho các đ?i bi?u trong Lync 2013
 • 2814253 Ngư?i dùng trong s?nh đ?i nh?n đư?c thông tin không chính xác khi h? đang b? t? ch?i nh?p c?nh vào m?t h?i ngh? ? Lync 2013
 • 2814254 M?t b?n C?p Nh?t cho phép ngư?i dùng đi?u khi?n cho dù video c?t s?n đ? Lync 2013
 • 2815425 OOF thư không hi?n th? trong Lync 2013
 • 2798148 Đ?i bi?u không th? th?c hi?n cu?c g?i thay m?t cho m?t ngư?i qu?n l? b?ng cách s? d?ng Lync 2013 khi h? đăng nh?p vào Lync đi?n tho?i EditionGi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n ph?i cài đ?t các b?n C?p Nh?t trong phiên b?n RTM c?a văn ph?ng năm 2013.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t b?n C?p Nh?t

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Lyncloc
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? x 86 gói bây gi?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? x 64 gói bây gi?.
Msores
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? x 86 gói bây gi?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? x 64 gói bây gi?.


Lưu ?Đ? cho phép các b?n C?p Nh?t Lync 2013, đ?m b?o r?ng các gói ph?n m?m Lyncloc và Msores gói đư?c cài đ?t.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i Lync 2013 sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Msores-x-none.msp t?p tin
32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Msores.dll15.0.4454.150461,010,52825-Jan-132:28
64-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Msores.dll15.0.4454.150461,010,52825-Jan-132:41
Msores.dll.x8615.0.4454.150461,010,52825-Jan-132:50
Lync-x-none.msp t?p tin
32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Autohelper.dll15.0.4454.150466,64025-Jan-132:36
Lync.appshapi.dll5.0.8223.32,718,70421-Jan-1321:09
Lync.appsharingchromehook.dll.x8615.0.4454.100020,03225-Jan-132:36
Lync.appsharingchromehook64.dll.x6415.0.4454.100023,12025-Jan-134:29
Lync.appsharinghookcontroller.exe.x8615.0.4454.150432,83225-Jan-132:36
Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x6415.0.4454.150438,97625-Jan-134:29
Lync.appsharingmediapr.dll15.0.4454.1504101,45625-Jan-132:36
Lync.appshcom.dll5.0.8223.3293,85622-Jan-137:01
Lync.appshvw.dll5.0.8223.32,994,16022-Jan-137:01
Lync.e.propertymodel.dll15.0.4454.1504900,20825-Jan-132:36
Lync.Lync.exe15.0.4454.150618,254,91225-Jan-132:36
Lync.lyncdesktopviewmo.dll15.0.4454.15069,405,00825-Jan-132:36
Lync.lynchtmlconv.exe15.0.4454.15016,473,29625-Jan-132:36
Lync.lynchtmlconvpxy.dll15.0.4454.100022,60825-Jan-132:36
Lync.lyncmodelproxy.dll15.0.4454.15041,750,09625-Jan-132:36
Lync.meetingjoinaxoc.dll15.0.4454.150259,47225-Jan-132:36
Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x8615.0.4454.150233,96825-Jan-132:36
Lync.ochelper.dll15.0.4454.1504139,34425-Jan-132:36
Lync.ocimport.dll15.0.4454.1504625,24025-Jan-132:36
Lync.ocoffice.dll15.0.4454.1502137,79225-Jan-132:36
Lync.ocpubmgr.exe15.0.4454.15041,289,34425-Jan-132:36
Lync.ocrec.dll15.0.4454.1504607,29625-Jan-132:36
Lync.propertymodelprox.dll15.0.4454.1502325,21625-Jan-132:36
Lync.psom.dll15.0.4454.1504910,40025-Jan-132:36
Lync.rtmcodecs.dll5.0.8308.2003,695,07222-Jan-137:01
Lync.rtmmediamanager.dll5.0.8308.200726,52022-Jan-137:01
Lync.rtmmvras.dll5.0.8308.20060,38422-Jan-137:01
Lync.rtmmvrcs.dll5.0.8308.20036,33622-Jan-137:01
Lync.rtmmvrhw.dll5.0.8308.20063,45622-Jan-137:01
Lync.rtmpal.dll5.0.8308.200472,53622-Jan-137:01
Lync.rtmpltfm.dll5.0.8308.2006,970,33621-Jan-1321:09
Lync.scdec.dll15.0.4454.100080,46425-Jan-132:36
Lync.UC.dll15.0.4454.150624,594,55225-Jan-132:36
Lync.ucaddin.dll15.0.4454.1504998,48025-Jan-132:36
Lync.uccapi.dll15.0.4454.15045,895,28025-Jan-132:36
Lync.ucmapi.exe15.0.4454.1504664,14425-Jan-132:36
Lync.vc1decodermftdll.dll5.0.8308.2001,123,31222-Jan-137:01
Lync.win32msgqueue.dll15.0.4454.150261,01625-Jan-132:36
Lyncwh.mmvrairspace.dll5.0.7884.047,10422-Jan-137:01
Lyncwh.mmvrcustom.dll5.0.7884.038,88822-Jan-137:01
64-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Autohelper.dll15.0.4454.150491,20025-Jan-132:48
Lync.appshapi.dll5.0.8223.33,195,37621-Jan-1321:13
Lync.appsharingchromehook.dll.x8615.0.4454.100020,03225-Jan-132:50
Lync.appsharingchromehook64.dll.x6415.0.4454.100023,12025-Jan-132:48
Lync.appsharinghookcontroller.exe.x8615.0.4454.150432,83225-Jan-132:50
Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x6415.0.4454.150438,97625-Jan-132:48
Lync.appsharingmediapr.dll15.0.4454.1504139,34425-Jan-132:48
Lync.appshcom.dll5.0.8223.3357,85622-Jan-137:01
Lync.appshvw.dll5.0.8223.33,408,88022-Jan-137:01
Lync.e.propertymodel.dll15.0.4454.15041,288,80025-Jan-132:41
Lync.Lync.exe15.0.4454.150621,705,79225-Jan-132:48
Lync.lyncdesktopviewmo.dll15.0.4454.150612,593,21625-Jan-132:48
Lync.lynchtmlconv.exe15.0.4454.15018,452,17625-Jan-132:48
Lync.lynchtmlconvpxy.dll15.0.4454.100026,68825-Jan-132:48
Lync.lyncmodelproxy.dll15.0.4454.15041,649,72825-Jan-132:48
Lync.meetingjoinaxoc.dll15.0.4454.150275,85625-Jan-132:48
Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x8615.0.4454.150233,96825-Jan-132:48
Lync.ochelper.dll15.0.4454.1504205,37625-Jan-132:48
Lync.ocimport.dll15.0.4454.15041,046,64025-Jan-132:48
Lync.ocoffice.dll15.0.4454.1504196,17625-Jan-132:48
Lync.ocpubmgr.exe15.0.4454.15041,840,74425-Jan-132:48
Lync.ocrec.dll15.0.4454.1504902,73625-Jan-132:48
Lync.propertymodelprox.dll15.0.4454.1502461,93625-Jan-132:41
Lync.psom.dll15.0.4454.15041,294,40025-Jan-132:48
Lync.rtmcodecs.dll5.0.8308.2003,949,54422-Jan-137:01
Lync.rtmmediamanager.dll5.0.8308.200880,12022-Jan-137:01
Lync.rtmmvras.dll5.0.8308.20071,15222-Jan-137:01
Lync.rtmmvrcs.dll5.0.8308.20039,92022-Jan-137:01
Lync.rtmmvrhw.dll5.0.8308.20074,73622-Jan-137:01
Lync.rtmpal.dll5.0.8308.200586,20022-Jan-137:01
Lync.rtmpltfm.dll5.0.8308.2008,006,62421-Jan-1321:13
Lync.scdec.dll15.0.4454.1502113,23225-Jan-132:48
Lync.UC.dll15.0.4454.150635,053,17625-Jan-132:48
Lync.ucaddin.dll15.0.4454.15041,412,16025-Jan-132:48
Lync.uccapi.dll15.0.4454.15049,054,80825-Jan-132:48
Lync.ucmapi.exe15.0.4454.1504859,20025-Jan-132:48
Lync.vc1decodermftdll.dll5.0.8308.2001,174,00022-Jan-137:01
Lync.win32msgqueue.dll15.0.4454.150278,93625-Jan-132:48
Lyncwh.mmvrairspace.dll5.0.7884.054,76822-Jan-137:01
Lyncwh.mmvrcustom.dll5.0.7884.044,00822-Jan-137:01
Lyncintl-en-us.msp t?p tin
32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Lync.lyncdesktopresour.dll_103315.0.4454.1506262,20825-Jan-132:36
Lync.ocapires.dll_103315.0.4454.150655,87225-Jan-132:36
Lync.ocpubres.dll_103315.0.4454.15021,254,48025-Jan-132:36
Lync.ucaddinres.dll_103315.0.4454.1502169,53625-Jan-132:36
64-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Lync.lyncdesktopresour.dll_103315.0.4454.1506262,22425-Jan-132:48
Lync.ocapires.dll_103315.0.4454.150655,87225-Jan-132:48
Lync.ocpubres.dll_103315.0.4454.15021,256,00025-Jan-132:48
Lync.ucaddinres.dll_103315.0.4454.1502169,53625-Jan-132:48
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2812461 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2013
T? khóa: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2812461 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2812461

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com