Naujinimas Windows Server Update Services 3.0 SP2 yra prieinama (KB2828185)

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2828185 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Microsoft i?leido naujinim? Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 Service Pack 2 (SP2). ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie turin? atnaujinimas ir kaip gauti atnaujinti.

Reikia spr?sti ?iame updatefixes

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Windows Server naujinimo tarnybas (WSUS) serveris veikia Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2 ar Windows Server 2008 R2 SP1.
 • Nor?dami sinchronizuoti programin?s ?rangos naujinimo metaduomen? WSUS serverio naudoti komand? eilut?s ?rank? Wsusutil.exe. Pavyzd?iui, galite paleisti ?i? komand?:
  wsusutil.exe eksporto export.cab export.log
 • Komanda yra tol, kol klaida, ir paketo fail? (.cabeksportuoti) yra eksportuojama.
Tokiu atveju eksporto.cab failo dydis rodomas kaip 0 kilobait? (KB).

?i problema kyla tod?l, kad metadata.txt failas per eksportuojam? CAB failas vir?ija 2 gigabait? (GB) limit?.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, installthe ?iame straipsnyje apra?ytas naujinimas. Tada, naudokite ?i? sintaks? eksportuoti arba importuoti atnaujinti metaduomenis naudojant GZIP failo format?:
wsusutil.exe eksporto export.xml.gz export.log
wsusutil.exe importo import.xml.gz import.log
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2819484 CAB fail?, kuris yra eksportuojamas naudodami komand? Wsusutil.exe rodoma kaip 0 KB Windows Server 2012 pagrindu WSUS serverio

?is naujinys taip pat sudaro tokie pataisymai:
 • 2530678 System Center atnaujinti leid?jas neskelbia individual? naujinimus ? kompiuter? ?rengus WSUS 3.0 SP2 ir .NET sistema 4
 • 2530709 "Metaduomenys tik" atnaujinimai negalima pasibaig?s arba m. WSUS 3.0 SP2
 • 2720211 Yra prieinamas naujinimas Windows serverio atnaujinti paslaug? 3.0 Service Pack 2
 • 2734608 Yra prieinamas naujinimas Windows serverio atnaujinti paslaug? 3.0 Service Pack 2

Pastabos
 • Atnaujinti 2720211 ir atnaujinti 2734608 yra ?trauktos ? ?? naujinim?. ?ie updatesstrengthen, WSUS komunikacijos kanalai.
 • Kad Windows naujinimo agent? (WUA) kompiuteriuose, kurie tvarko WSUS serverio automati?kai atnaujinami kai pritaikote ?? naujinim?.
 • WSUS turi tinkamai veikti taikyti ?? naujinim?. Jei WSUS yra sukonfig?ruotas taip, kad sinchronizuoti naujinimus i? "Microsoft Update", ?sitikinkite, kad WSUS sinchronizuoti naujinimus. Papildomai klientai turi tur?ti galimyb? bendrauti su WSUS serverio.

  Daugiau informacijos apie tai, kaip atlikti pagrindines sveikatos patikrinimus WSUS serverio, eikite ? ?iuos Microsoft TechNet svetain?se:
  Perindeksuoti WSUS duomen? baz?s
  Naudoti serverio valymo vedlio

Kaip taikyti ?? naujinim?

Mes rekomenduojame, kad jums sinchronizuoti visus WSUS serveri? kai pritaikote ?? naujinim?. Jei turite WSUS serveriai hierarchij?, ?diegti ?? naujinim?, ir tada sinchronizuoti serverius i? vir?aus hierarchijos hierarchijos apa?ioje. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Prad?ti komponent? WSUS 3.0 SP2, kad sinchronizuoti su Microsoft Update.
 2. Taikyti atnaujinimas 2828185 prie serverio WSUS 3.0 SP2 serverio hierarchijos vir?uje.
 3. Sinchronizuoti serveryje.
 4. Pakartokite veiksmus nuo 2 iki 3 WSUS 3.0 SP2 serveri?, kad sinchronizuoti su serveriu, vir?uje, hierarchija (nuo hierarchijos apa?ioje hierarchijos vir?uje).

?inomos problemos su ?? naujinim?

 • Jei naudojate vietos publikavimo funkcij? nuotolinio WSUS konsol?, turite pritaikyti ?? naujinim? visas nuotolinio WSUS konsoles. Tai ?sitikinkite, kad konsoles API versijos atitinka.
 • J?s i? naujo pasira?yti ir paskelbti i? naujo visus vietos naujienas kai pritaikote ?? naujinim?. I? naujo pasira?yti ir i? naujo skelbti vietos naujienas, ne ma?iau kaip SHA1, 1024 raktas-ilgis sertifikatas yra b?tinas. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip lokaliai paskelbti atnaujint?, apsilankykite ?ioje Microsoft Developer Network (MSDN) svetain?je:
  Vietos leidyba
 • Afteryou taikyti naujin? prie WSUS serverio, atlikite ?iuos veiksmus, Nor?dami sinchronizuoti Windows 8 arba Windows Server 2012 klientams WSUS 3.0 SP2:
  1. Atidaryti cmd.exe padid?j?s re?ime AK.
  2. ?ra?ykite ?ias komandas. ?sitikinkite, kad j?s paspauskite Enter po kiekvienos komandos:

   Grynasis sustabdyti wuauserv

   Rd/s %windir%\softwaredistribution\

   Grynasis prad?ti wuauserv
 • Reikia sukurti i?imtines taisykles HTTPS tikrinimo serveryje jei ?ios s?lygos teisingos j?s? aplinkai. K? jums reikia padaryti tai, kad Windows Update eismo yra leisti, kai tai tunelini?.
  • Youconnect ? Windows Update per tinklo proxy.
  • Tinklo proxy naudoja HTTPS arba SSL turinio patikrinimas.
  • N?ra tarpinio serverio SSL eismo kliento ir Microsoft Update.

  Daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti HTTPS patikrinimo i?imtys d?l Microsoft Forefront gr?sm?s valdymo vartai (TMG), apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
  I?skyrus ?altini? ir miestai i? HTTPS kontrol?s
  Forum? s?ra?as URL adresus ir domen? ne?traukti HTTPS patikrinimo, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  885819 Kyla problem? galite pasiekti Windows naujinimo versija 6 svetain?s serveryje, kuriame veikia ISA Server
 • Jei j?s rankiniu b?du ?diegti vykdom?j? fail? ? ?? naujinim?, turite i? naujo paleisti kompiuter?, kad pritaikytum?te naujin?.
 • Nuotolinio Microsoft SQL serverio administratoriai turi atsisi?sti ir ?diegti naujinim? naudodami abonement?, kuris neturi SQL serverio administratoriaus teisi?. SQL serverio visada turi b?ti ?rengti rankiniu b?du.
 • Norint taikyti ?? naujinim?, kompiuteryje turi veikti Windows vidin?je duomen? baz?je arba SQL Server.
 • Youmust sustabdyti interneto informacijos paslaugas (IIS) ir tarnybos WSUS u?kirsti keli? duomen? baz? prieinama nors tinklo apkrovos balansavimo (NLB) grupi? yra atnaujinami. Daugiau informacijos apie tai, kaip atnaujinti NLB grupes, ie?kokite skyriuje "Kaip atnaujinti NLB grupi? visuose kompiuteriuose".

Kaip atnaujinti NLB grupes visuose kompiuteriuose

 1. U?daryti NLB paslauga kiekviename mazge NLB spie?ius. Tai padaryti, ?ra?ykite ?i? komand? ? komand? eilut?.

  Pastaba. ?iuos veiksmus, paspauskite ENTER po kiekvien? kart? ?vesti ? komand? eilut?.
  NLB.exe sustabdyti
 2. U?daryti IIS ir WSUS paslaugos. Nor?dami tai padaryti, ? komand? eilut? ?ra?ykite ?ias komandas:
  iisreset/stop

  Grynasis stotel? wsusservice
 3. ?sitikinkite, kad joki? kit? paslaug? gali prieiti prie SQL serverio duomen? baz?s NLB klasterio pl?tot?s proceso metu. Nor?dami tai padaryti, ? komand? eilut? ?veskite nlb.exe i?jungti bei atitinkamus papildomus parametrus uosto ar naudojimui:
  disable {vip[{:Port | :all}] | all[{:Port | :all}]} {Cluster[:{Host]| all {local | global}}}

 4. Atsargin? SQL serverio duomen? baz?s. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsargin? SQL duomen? baz?s, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
  Kaip: atsargines kopijas duomen? baz?s (SQL Server Management Studio)
 5. Individuallyupgrade kiekviename i?oriniame kompiuteryje. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Nustatyti WSUS, ir ?diekite naujinim? 2828185. Nor?dami tai padaryti, ?veskite vien? i? ?ias komandas ? komand? eilut?, atsi?velgdami ? savo sistem?:
   • WSUS-KB2828185-x64.exe /q C:\MySetup.log
   • WSUS-KB2828185-x86.exe /q C:\MySetup.log

   Youwill gauti raginim? kai naujinimas yra ?diegtas.
  2. Checkthe nustatymo ?urnale patikrinti, kad atnaujinimo buvo s?kmingas. Nor?dami tai padaryti, ?veskiteC:\MySetup.log? komand? eilut?.
  3. ?sitikinkite, kad yra sustabdytas IIS ir WSUS paslaugos. Nor?dami tai padaryti, ? komand? eilut? ?ra?ykite ?ias komandas:
   iisreset/stop

   Grynasis stotel? wsusservice
  4. Pakartokite veiksmus nuo A-C kiekviename i?oriniame kompiuteryje.
 6. Atnaujin? visus mazgus, paleisti IIS ir WSUS paslaugos. Nor?dami tai padaryti, komand? eilut?je ?veskite iisreset ir ?veskite neto prad?ti wsusservice kiekviename mazge NLB spie?ius.
 7. Paleiskite NLB tarnyb? kiekvienas mazgas NLB spie?ius. Nor?dami tai padaryti, ? komand? eilut? ?veskite nlb.exe v?l .
 8. ?ra?ykitenlb.exe leid?ia ? komand? eilut? ? visus uostus ar programas, kurias i?jung?te atlikdami 3 veiksm?.

Atnaujinimo informacija

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galima atsisi?sti toliau nurodytus failus:

Naujinimas, skirtas Windows Server Update Services 3.0 SP2 (KB2828185)
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Naujinimas, skirtas Windows Server Update Services 3.0 SP2 x 64 pagrindu sukurtoms sistemoms (KB2828185)
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.

B?tinosios s?lygos

Turite Windows Server Update Services 3.0 SP2 norint taikyti ?? naujinim?.

Daugiau informacijos apie Service Pack 2, Windows Server Update Services 3.0, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
972455 Apra?ymas Windows serverio naujinimo tarnyb? 3.0 Service Pack 2

I? naujo paleiskite informacija

Kai pritaikote ?? naujinim?, turite paleisti i? naujo kompiuterio.

Pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie Windows serverio naujinimo tarnybas, eikite ? ?ioje "Microsoft TechNet" svetain?je:
Bendra informacija apie Windows Server Update Services
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2828185 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 29 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2
Rakta?od?iai: 
kbfix atdownload kbbug kbsurveynew kbexpertiseinter kbupdate kbmt KB2828185 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2828185

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com