Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i b?n cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 10 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2889241 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? ?n b?n đi?n tho?i Microsoft Lync cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y, và là ngày tháng 10 năm 2013.
Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau v? b?n C?p Nh?t tích l?y này:
 • Các v?n đ? c?p nh?t tích l?y s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y.
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y.
 • Cho dù cumulative update đư?c thay th? b?i b?t k? C?p Nh?t tích l?y khác.
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.
 • Các t?p tin C?p Nh?t tích lu? có ch?a.

Lưu ? Đ?i tên Lync 2010 đi?n tho?i Edition ?n b?n đi?n tho?i Lync. Ph?n m?m làm vi?c v?i Lync 2010 và Lync 2013.

Gi?i thi?u

V?n đ? này C?p Nh?t gói s?a ch?a

B?n C?p Nh?t tích l?y này gi?i quy?t các v?n đ? sau:
 • 2889645 B?n ghi cu?c g?i là m?t tích sau khi b?n tr? l?i cu?c g?i trên m?t thi?t b? b? khóa Lync đi?n tho?i Edition
 • 2890842 M?t b?n C?p Nh?t cho phép các m?c nh?p "Thư tho?i" vào m?t th? liên h? trong m?t đi?n tho?i Lync đi?n tho?i Edition
 • 2890843 Thông báo l?i khi ngư?i dùng kí nh?p vào m?t đi?n tho?i Lync đi?n tho?i Phiên b?n b?ng cách s? d?ng xác th?c
 • 2890844 Không th? kí nh?p vào m?t đi?n tho?i Lync đi?n tho?i Edition khi ch?ng ch? g?c cho Lync Server 2010 ho?c Lync Server 2013 đ?i m?i
B?n C?p Nh?t tích l?y này c?ng bao g?m các b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
 • 2860668 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i b?n cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 7 năm 2013
 • 2819315 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i b?n cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 4 năm 2013
 • 2737909 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i b?n cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: Tháng mư?i hai 2012
 • 2701667 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 6 năm 2012
 • 2672352 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip đi?n tho?i: tháng 2 2012
 • 2636068 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 11 năm 2011
 • 2577595 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 7 năm 2011
 • 2529978 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 4 năm 2011
 • 2493724 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 1 năm 2011

Thông tin thêm

Microsoft t?i v? Trung tâm

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói UCUpdates.exe bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 10 năm 2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này tích l?y.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? C?p Nh?t tích l?y sau đây:
2860668 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i b?n cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 7 năm 2013

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Gói c?p nh?t này ch?a m?t h?nh ?nh có th? đư?c s? d?ng đ? C?p Nh?t Aastra 6721ip và Aastra 6725ip tho?i di đ?ng. H?nh ?nh phiên b?n là 4.0.7577.4411.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2889241 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Aastra 6721ip and Aastra 6725ip
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2889241 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2889241

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com