Raksta ID: 290846 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? ir nor?d?ts, k? izmantot l?dzek?us Autom?tisk?s atbildes (?rpus biroja) un Promb?tnes perioda pal?gs.

Piez?me. ?is l?dzeklis ir pieejams tikai Exchange kontiem, kas tiek izmantoti daudz?s organiz?cij?s. M?jas datoru lietot?jiem parasti nav Exchange konta. Lai iesp?jotu l?dzekli Autom?tisk?s atbildes kontam, kas nav Exchange konts, l?dzu, skatiet ?o sada?u: K? iesp?jot l?dzekli Autom?tisk?s atbildes kontam, kas nav Exchange konts.

K? iesl?gt l?dzekli Autom?tisk?s atbildes (?rpus biroja) vai Promb?tnes perioda pal?gs

programmai Microsoft Office Outlook 2013 un 2010

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
 1. Noklik??iniet uz cilnes Fails un p?c tam izv?ln? noklik??iniet uz cilnes Info.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2924233


 2. Noklik??iniet uz Autom?tisk?s atbildes (?rpus biroja).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2924234

  Piez?me. Ja neredzat ?o opciju, j?s neizmantojat Exchange kontu. L?dzu, skatiet ?o sada?u: K? iesp?jot l?dzekli Autom?tisk?s atbildes kontam, kas nav Exchange konts.
 3. Dialoglodzi?? Autom?tisk?s atbildes atz?m?jiet izv?les r?ti?u S?t?t autom?tisk?s atbildes.
 4. Ja v?laties nor?d?t noteiktu laiku un datumu diapazonu, atz?m?jiet izv?les r?ti?u S?t?t tikai ?aj? laika diapazon?. P?c tam iestatiet S?kuma laiks un tad iestatiet Beigu laiks.
 5. Ciln? Man? uz??mum? ierakstiet zi?ojumu, kuru v?laties nos?t?t uz??muma iek?ien?, un ciln? ?rpus mana uz??muma ierakstiet zi?ojumu, kuru v?laties s?t?t ?rpus uz??muma.
 6. Noklik??iniet uz Labi.
 7. Ja 4. darb?b? atlas?j?t opciju S?t?t tikai ?aj? laika diapazon?, l?dzeklis Autom?tisk?s atbildes (?rpus biroja) turpin?s darboties, l?dz tiks sasniegts 5. darb?b? iestat?tais Beigu laiks.
  Pret?j? gad?jum? l?dzeklis Autom?tisk?s atbildes (?rpus biroja) turpin?s darboties, l?dz tiks atk?rtota 1. darb?ba un atlas?ta opcija Nes?t?t autom?tisk?s atbildes.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Programmai Microsoft Office Outlook 2007

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Promb?tnes perioda pal?gs.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2924235
 2. Dialoglodzi?? Promb?tnes perioda pal?gs atz?m?jiet S?t?t autom?tisk?s atbildes par promb?tni.
 3. Ja v?laties nor?d?t noteiktu laiku un datumu diapazonu, atz?m?jiet izv?les r?ti?u S?t?t tikai ?aj? laika diapazon?. P?c tam iestatiet S?kuma laiks un tad iestatiet Beigu laiks.
 4. Ciln? Man? uz??mum? ierakstiet zi?ojumu, kuru v?laties nos?t?t uz??muma iek?ien?, un ciln? ?rpus mana uz??muma ierakstiet zi?ojumu, kuru v?laties s?t?t ?rpus uz??muma.
 5. Noklik??iniet uz Labi.
 6. Ja 4. darb?b? atz?m?j?t opciju S?t?t tikai ?aj? laika diapazon?, l?dzeklis Promb?tnes perioda pal?gs turpin?s darboties, l?dz tiks sasniegts 5. darb?b? iestat?tais Beigu laika datums un laiks.
  Pret?j? gad?jum? Promb?tnes laika pal?gs turpin?s darboties, l?dz tiks atk?rtota 1. darb?ba un tiks atlas?ta opcija Nes?t?t autom?tisk?s atbildes par promb?tni.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Programmai Microsoft Office Outlook 2003

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Promb?tnes perioda pal?gs.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2924237
 2. Dialoglodzi?? Promb?tnes perioda pal?gs noklik??iniet uz Pa?laik neesmu biroj?.
 3. Lodzi?? Autom?tiski atbild?t katram s?t?t?jam ar ??du tekstu tikai vienreiz: ierakstiet zi?ojumu, k?du v?laties s?t?t, kam?r neesat biroj?.
 4. Noklik??iniet uz Labi.
 5. Promb?tnes perioda pal?gs turpin?s darboties, l?dz tiks atk?rtota 1. darb?ba un atlas?ta opcija Pa?laik esmu biroj?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
K? iesp?jot l?dzekli Autom?tisk?s atbildes kont?, kas nav Exchange konts

L?dzeklis Autom?tisk?s atbildes (?rpus biroja) vai Promb?tnes perioda pal?gs nav pieejams kontiem, kas nav Exchange konti, piem?ram, Outlook.com (iepriek? saukts par Hotmail), POP3 un IMAP kontiem.

Tom?r varat apvienot Outlook e-pasta veidni ar Outlook k?rtul?m, lai simul?tu l?dzek?a Autom?tisk?s atbildes (?rpus biroja) funkcijas. Papildinform?ciju skatiet t?l?k nor?d?tajos rakstos.
Outlook 2013: Autom?tisk?s atbildes uz e-pasta zi?ojumiem, neizmantojot Exchange servera kontu
Outlook 2010: Pazi?ojumu par promb?tnes periodu nos?t??ana, izmantojot POP3, IMAP un Outlook.com kontu
Outlook 2007 vai Outlook 2003: Pazi?ojumu par promb?tnes periodu nos?t??ana, izmantojot POP3, IMAP un Outlook.com kontu


Papildindorm?cija

K? noteikt, vai lietojat Exchange kontu

Programmai Outlook 2013, Outlook 2010 un Outlook 2007

Programm? Outlook p?rbaudiet statusa joslu. Ja lietojat Exchange kontu, statusa josl? tiek r?d?ts teksts ?Savienots ar Microsoft Exchange?.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2924238


Programmai Outlook 2003

Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz E-pasta konti, noklik??iniet uz Skat?t vai main?t eso?us e-pasta kontus un p?c tam noklik??iniet uz konta veida, kuru izmantojat.


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2924240


K? p?rvald?t e-pasta zi?ojumus, izmantojot k?rtulas
Outlook 2013 un Outlook 2010: Zi?ojumu p?rvald??ana, izmantojot k?rtulas

Outlook 2007: Zi?ojumu p?rvald??ana, izmantojot k?rtulas

Outlook 2003: Par zi?ojumu p?rvald??anu, izmantojot k?rtulas

Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 290846 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 8. janv?ris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbcip KB290846

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com