Raksta ID: 306525 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju par produktu Microsoft Windows 2000 skatiet 327850. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
?? raksta versiju par produktu Microsoft Windows Millennium Edition skatiet 268331. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? konfigur?t autom?tisk?s atjaunin??anas l?dzek?us sist?m? Windows, lai pazi?otu, kad datoram ir pieejami svar?gi atjaunin?jumi. Varat ar? nor?d?t grafiku, p?c kura sist?m? Windows tiks instal?ti atjaunin?jumi j?su dator?.

Piez?me. Pieredz?ju?i lietot?ji un IT speci?listi var konfigur?t autom?tisko atjaunin??anu, izmantojot grupas politiku Active Directory vid? vai izmantojot re?istra iestat?jumus ?rpus Active Directory vides. Lai ieg?tu papildinform?ciju par autom?tisk?s atjaunin??anas konfigur??anu, izmantojot ??s metodes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
328010 K? konfigur?t l?dzekli Autom?tisk? atjaunin??ana, izmantojot grupas politiku vai re?istra iestat?jumus (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Priek?nosac?jumi

Izmantojiet jaun?ko l?dzek?a Autom?tisk? atjaunin??ana versiju

?aj? rakst? tiek pie?emts, ka izmantojat jaun?ko l?dzek?a Autom?tisk? atjaunin??ana versiju. Jaun?k? l?dzek?a Autom?tisk? atjaunin??ana versija ir iek?auta sist?mas Windows XP 2. servisa pakotn? un jaun?k?s pakotn?s, k? ar? sist?m? Windows Vista un Windows 7.

Ja j?su dator? darbojas sist?ma Windows XP Professional, Windows XP Home Edition un Windows XP 64 bitu izdevums, instal?jiet Windows XP SP2 vai Windows XP 3. servisa pakotni (SP3), lai ieg?tu jaun?ko l?dzek?a Autom?tisk? atjaunin??ana versiju. Lai ieg?tu papildinform?ciju par SP2 ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
322389 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni
Piez?me. Lai var?tu instal?t Windows XP SP3, j?b?t instal?tai vai nu Windows XP SP1a, vai Windows XP SP2.

Piesakieties dator? k? administrators

Lai instal?tu komponentus vai modific?tu autom?tisk?s atjaunin??anas iestat?jumus sist?m? Windows XP Home Edition, j?piesak?s dator? k? administratoram. Sist?m? Windows XP Professional j?piesak?s dator? k? administratoram vai administratoru grupas dal?bniekam.
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=lv
Sist?m? Windows Vista vai Windows 7 tiks pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu.

Piez?me. Ja dators ir pievienots t?klam, t?kla politikas iestat?jumi var liegt veikt ?aj? rakst? aprakst?t?s darb?bas. Ja jums nav at?aujas pabeigt ??s darb?bas, sazinieties ar t?kla administratoru.

Autom?tisk?s atjaunin??anas iesl?g?ana un lieto?ana

Iesl?dziet autom?tisko atjaunin??anu. Ja v?laties, lai autom?tisk? atjaunin??ana tiktu iesl?gta autom?tiski, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties iesl?gt autom?tisko atjaunin??anu patst?v?gi, atveriet sada?u ?Labot patst?v?gi?.

Labot autom?tiski

Lai probl?mu labotu autom?tiski, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Iesl?gt autom?tisko atjaunin??anuIzsl?gt autom?tisko atjaunin??anu
Fix this problem
Microsoft Fix it 50362
Fix this problem
Microsoft Fix it 50363


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

Labot patst?v?gi

Sist?m? Windows Vista un Windows 7

Lai autom?tisko atjaunin??anu iesl?gtu patst?v?gi, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, mekl??anas lodzi?? ierakstiet Windows atjaunin??ana un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz Windows atjaunin??ana.
 2. Kreisaj? r?t? noklik??iniet uz Main?t iestat?jumus.
 3. Atlasiet vajadz?go opciju.
 4. Sada?? Ieteicamie atjaunin?jumi atz?m?jiet izv?les r?ti?u Sniegt ieteicamos atjaunin?jumus t?pat, k? tiek sa?emti svar?gie atjaunin?jumi vai Iek?aut ieteicamos atjaunin?jumus, lejupiel?d?jot, instal?jot vai pazi?ojot man par atjaunin?jumiem un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

Sist?m? Windows XP

Lai iesl?gtu autom?tisko atjaunin??anu patst?v?gi, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), lodzi?? ierakstiet sysdm.cpl un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Automatic Updates (Autom?tisk? atjaunin??ana) un tad noklik??iniet, lai atlas?tu k?du no ??m opcij?m. Ieteicams atlas?t opciju Automatic (recommended) Automatically download recommended updates for my computer and install them (Autom?tiski (ieteicams) Autom?tiski lejupiel?d?t un instal?t ieteicamos atjaunin?jumus man? dator?).
  • Autom?tiski (ieteicams) Autom?tiski lejupiel?d?t un instal?t ieteicamos atjaunin?jumus man? dator?

   Atlasot ?o opciju, sist?ma Windows identific?, kad esat tie?saist?, un izmanto interneta savienojumu, lai atrastu datoram atbilsto?us atjaunin?jumus Windows atjaunin??anas vietn? vai Microsoft atjaunin??anas vietn?. Atjaunin?jumi tiek lejupiel?d?ti fon? autom?tiski, un ?? procesa laik? j?s netiekat inform?ts un trauc?ts. Kad notiek atjaunin?jumu lejupiel?de, pazi?ojumu apgabala uzdevumjosl? par?d?s ikona. Varat nor?d?t uz ?o ikonu, lai apskat?tu lejupiel?des statusu. Kad lejupiel?de ir pabeigta, pazi?ojumu apgabal? tiek par?d?ts cits zi?ojums, lai var?tu apskat?t atjaunin?jumus, kurus iepl?nots instal?t.
   • Noklik??iniet, lai atlas?tu dienu un laiku pl?noto atjaunin?jumu lejupiel?dei un instal??anai. Varat iepl?not autom?tisko atjaunin??anu jebkur? dienas laik?. Ta?u datoram j?b?t iesl?gtam, lai iepl?notaj? laik? instal?tu atjaunin?jumus.
   • Atjaunin?jumus var izv?l?ties instal?t, tikl?dz ir pabeigta to lejupiel?de. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz zi?ojuma par lejupiel?di (vai atjaunin??anas ikonas) un p?c tam noklik??iniet uz Install (Instal?t). Ja izv?laties neinstal?t atjaunin?jumus p?c to lejupiel?des pabeig?anas, sist?ma Windows s?ks instal??anu p?c iestat?t? grafika.
  • Lejupiel?d?t atjaunin?jumus, bet ?aut izv?l?ties, kad tos instal?t

   Atlasot ?o opciju, sist?ma Windows nosaka, kad esat tie?saist?, un izmanto interneta savienojumu, lai autom?tiski lejupiel?d?tu atjaunin?jumus no Windows atjaunin??anas vietnes vai Microsoft atjaunin??anas vietnes. Kad notiek atjaunin?jumu lejupiel?de, pazi?ojumu apgabala uzdevumjosl? par?d?s ikona. Varat nor?d?t uz ?o ikonu, lai apskat?tu lejupiel?des statusu. Kad lejupiel?de ir pabeigta, pazi?ojumu apgabal? tiek par?d?ts cits zi?ojums, lai var?tu apskat?t atjaunin?jumus, kurus iepl?nots instal?t.
   • Ja v?laties instal?t lejupiel?d?to atjaunin?jumu, noklik??iniet uz zi?ojuma (vai atjaunin??anas ikonas) un p?c tam noklik??iniet uz Install (Instal?t), lai instal?tu atjaunin?jumu.
   • Ja nev?laties instal?t lejupiel?d?tos atjaunin?jumus, noklik??iniet uz Details (Detaliz?ti) un tad noklik??iniet, lai not?r?tu izv?les r?ti?u blakus tam atjaunin?jumam, kuru v?laties atcelt.
  • Inform?t, bet autom?tiski neveikt lejupiel?di un tos neinstal?t

   Atlasot ?o opciju, sist?ma Windows nosaka, kad esat tie?saist?, un izmanto interneta savienojumu, lai lejupiel?dei atrastu atjaunin?jumus no Windows atjaunin??anas vietnes vai Microsoft atjaunin??anas vietnes. Kad lejupiel?dei vai instal??anai ir pieejami jauni atjaunin?jumi, uzdevumjoslas pazi?ojumu apgabal? ir redzama ikona Automatic Updates (Autom?tisk? atjaunin??ana) un tiek par?d?ts zi?ojums.
   • Noklik??iniet uz ikonas vai zi?ojuma, lai apskat?tu atjaunin?jumus. Ja nev?laties instal?t izv?l?tos atjaunin?jumus, noklik??iniet, lai not?r?tu izv?les r?ti?u blakus tam atjaunin?jumam, kuru v?laties atcelt. Noklik??iniet uz Start Download (S?kt lejupiel?di), lai lejupiel?d?tu izv?l?tos atjaunin?jumus. Atjaunin?jumu lejupiel?des laik? ikona Automatic Updates (Autom?tisk? atjaunin??ana) redzama uzdevumjoslas pazi?ojumu apgabal?. Varat nor?d?t uz ?o ikonu, lai apskat?tu lejupiel?des statusu.
   • Kad lejupiel?de ir pabeigta, pazi?ojumu apgabal? tiek par?d?ts cits zi?ojums, nor?dot, ka atjaunin?jumus var instal?t. Noklik??iniet uz ikonas Automatic Updates (Autom?tisk? atjaunin??ana) vai uz zi?ojuma un p?c tam noklik??iniet uz Install (Instal?t), lai instal?tu atjaunin?jumus.
 3. Noklik??iniet uz Labi.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par l?dzek?a Autom?tisk? atjaunin??ana lieto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
327838 K? iepl?not autom?tisko atjaunin??anu sist?m? Windows XP, Windows 2000 vai Windows Server 2003

Atg?din?juma iestat??ana par Windows gaido?ajiem atjaunin?jumiem

Konfigur?jot autom?tisko atjaunin??anu, lai pirms atjaunin?jumu lejupiel?des vai instal??anas par to pazi?otu, sist?ma Windows pazi?o, par?dot ikonu un zi?ojumu uzdevumjoslas pazi?ojumu apgabal?.

Ja nev?laties lejupiel?d?t un instal?t atjaunin?jumus uzreiz, noklik??iniet uz ikonas Automatic Updates (Autom?tisk? atjaunin??ana) vai zi?ojuma uzdevumjoslas pazi?ojumu apgabal? un p?c tam dialoglodzi?? Automatic Updates (Autom?tisk? atjaunin??ana) noklik??iniet uz Remind Me Later (Atg?din?t v?l?k). Dialoglodzi?? Reminder (Atg?din?jums) varat nor?d?t, cik ilgi sist?mai Windows j?gaida l?dz n?kamajai atg?din??anas reizei.

Ja atg?din?jumu paredz?ts lejupiel?d?t, sist?ma Windows atg?din?s tikai tad, kad b?s izveidots savienojums ar internetu. Ja atg?din?jums attiecas uz instal??anu, sist?ma Windows veic atg?din?jumus saska?? ar nor?d?to grafiku.

Lejupiel?des pauz??ana vai ats?k?ana

Kad lejupiel?des process ir s?cies, varat pauz?t vai ats?kt lejupiel?di jebkur? laik?. Ja p?rtraucat interneta savienojumu vai restart?jat datoru p?c lejupiel?des procesa pauz??anas, Windows autom?tiski ats?ks lejupiel?des procesu, kad b?siet izveidojis interneta savienojumu.

Lai pauz?tu un ats?ktu lejupiel?di:
 1. Lejupiel?des laik?, noklik??iniet uz ikonas, kas par?d?s pazi?ojumu apgabal?, un tad noklik??iniet uz Pause (Pauz?t).
 2. Kad v?laties, lai sist?ma Windows ats?k lejupiel?di, noklik??iniet uz ikonas Automatic updating (Autom?tisk? atjaunin??ana) un p?c tam noklik??iniet uz Resume (Ats?kt).

Atcelto atjaunin?jumu atjauno?ana

Ja izlemjat neveikt atsevi??u atjaunin?jumu lejupiel?di, varat nor?d?t, lai autom?tisk? atjaunin??ana pied?v? atjaunin?t v?lreiz. Lai atjaunotu atceltos atjaunin?jumus:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), ierakstiet sysdm.cpl un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Noklik??iniet uz z?mnes Automatic Updates (Autom?tiskie atjaunin?jumi) un tad noklik??iniet uz Offer updates again that I've previously hidden (V?lreiz pied?v?t iepriek? nosl?ptos atjaunin?jumus).
 3. Noklik??iniet Yes (J?), lai atjaunotu atceltos atjaunin?jumus.

Autom?tisk?s atjaunin??anas izsl?g?ana

Ja v?laties izsl?gt autom?tisko atjaunin??anu, veiciet ??das darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), ierakstiet sysdm.cpl un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Automatic Updates (Autom?tisk? atjaunin??ana) un p?c tam atlasiet Turn off Automatic Updates (Izsl?gt autom?tisko atjaunin??anu).
 3. Noklik??iniet uz OK (Labi).

N?kam?s darb?bas

Ja ??s darb?bas jums nepal?dz?ja, varat izmantot Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju vietni, lai uzzin?tu par citiem ??s probl?mas risin?jumiem. Da?i pakalpojumi, kas pieejami Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju vietn?s, ietver:
 • Mekl??ana zin??anu b?z?: mekl?jiet Microsoft produktu tehnisk? atbalsta inform?ciju un pa?pal?dz?bas r?kus.
 • Risin?jumu centri: skatiet bie?i uzdotos jaut?jumus un aktu?l?ko atbalsta inform?ciju noteiktam produktam.
 • Citas atbalsta iesp?jas: izmantojiet t?mekli, lai uzdotu jaut?jumus, sazin?tos ar Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?jiem vai sniegtu atsauksmes.

Papildindorm?cija

Failu atjaunin??ana, izmantojot Windows atjaunin??anu vai Microsoft atjaunin??anu

Ja izlemjat neizmantot autom?tisko atjaunin??anu, varat instal?t atsevi??us atjaunin?jumus no Windows atjaunin??anas vietnes vai Microsoft atjaunin??anas vietnes. Windows atjaunin??anas un Microsoft atjaunin??anas katalogos ietilpst t?di elementi, k? draiveri, dro??bas labojumi, svar?gi atjaunin?jumi, aktu?li pal?dz?bas faili un citi interneta produkti, kurus varat lejupiel?d?t, lai dators b?tu atjaunin?ts.

Lai atjaunin?tu sist?mas failus ar jaun?kajiem svar?gajiem atjaunin?jumiem, izmantojot Windows atjaunin??anas vai Microsoft atjaunin??anas vietnes, veiciet ??das darb?bas:
 1. Start?jiet programmu Microsoft Internet Explorer.
 2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Windows atjaunin??ana.
 3. Kad tiek pied?v?ts instal?t nepiecie?amo programmat?ru, noklik??iniet uz J?.

  Par?d?s Windows atjaunin??anas vai Microsoft atjaunin??anas m?jas lapa.
 4. Noklik??iniet uz Express Install (Recommended) (?tra instal?cija (Ieteicams)): High Priority Updates for Your Computer (Augstas priorit?tes atjaunin?jumi j?su datoram). Windows atjaunin??ana vai Microsoft atjaunin??ana mekl? svar?gos atjaunin?jumus, kas ir pieejami j?su datoram.
 5. Noklik??iniet uz Install (Instal?t), lai instal?tu pieejamos svar?gos atjaunin?jumus.
Varat mekl?t ar? Windows atjaunin?jumu katalogu vai Microsoft atjaunin?jumu katalogu, lai atrastu atjaunin?jumus, kurus varat lejupiel?d?t no m?jas vai uz??muma t?kla un instal?t v?l?k vien? vai vair?kos datoros, kuros darbojas sist?ma Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP un Windows Server 2003.

Piez?me. Atjaunin?jumu lejupiel?di no Windows atjaunin?jumu kataloga vai Microsoft atjaunin?jumu kataloga ieteicams veikt tikai pieredz?ju?iem lietot?jiem un administratoriem. Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows atjaunin??anas kataloga izmanto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
323166 K? lejupiel?d?t atjaunin?jumus, kuros ir draiveri un labojumfaili, no Windows atjaunin??anas kataloga (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 306525 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 6. j?nijs - P?rskat??ana: 10.1
Attiecas uz:
 • Microsoft Update
Atsl?gv?rdi: 
kbwindowsupdatev6 kbenv kbhowtomaster kbupdate kbmsifixme kbfixme KB306525

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com