Ban co th nhn c thng bao li khi ban tim kim cac ban cp nht sn co trn Web site Windows Update hoc Web site Microsoft Update

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 883821 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi ban c gng kt ni vi Web site Microsoft Windows Update hoc kt ni vi Microsoft Update, ban co th nhn c mt trong nhng ma li sau:
 • 0x800A0046
 • 0x80248011
 • 0x80072EE7
 • 0x8024402C
 • 0x8024502D
 • 0x800A01AD

NGUYN NHN

 • Ma li 0x800A0046 co th xut hin nu mt trong nhng iu kin sau ung:
  • Tai khoan ng nhp cua ngi dung thuc nhom tai khoan Khach hoc Gii han.
  • Trinh m ta bao mt khng cho phep ngi dung xac thc chay Windows Update hoc Microsoft Update.
  • Chinh sach ong vai khach hang sau khi xac thc thiu tai khoan Quan tri vin va Dich vu trong danh sach Ngi dung va Nhom.
 • Ma li 0x80248011 co th xut hin khi co s c vi c s d liu lu tr thng tin Windows Update hoc Microsoft Update trn may tinh cua ban.
 • Ma li 0x80072EE7 co th xut hin nu may khach khng th tim thy ia chi IP ung khi c gng giai quyt URL cho Web site Windows Update hoc Web site Microsoft Update. Li nay co th xut hin nu tp Lu tr cha ia chi IP tinh.
 • Ma li 0x8024402C hoc 0x8024502D thng xut hin vi tn tai ky t khng chinh xac trong thit t ghi e proxy.
 • Ma li 0x800A01AD co th xut hin nu tp Wuaueng.dll bi thiu hoc c ng ky khng chinh xac.

GI?I PHP

Ma li 0x800A0046

giai quyt li nay, s dung mt trong cac phng phap sau:

Phng phap 1: Xoa tai khoan ngi dung ang gp s c khoi nhom tai khoan Khach hoc Gii han

 1. Bm Bt u, bm Chay, go control admintools, ri bm OK.
 2. Bm vao Quan ly May tinh.
 3. Bung rng Nhom va Ngi dung Cuc b.
 4. Chon Ngi dung.
 5. M tai khoan c s dung truy nhp Windows Update hoc Microsoft Update.
 6. Bm vao tab Thanh vin cua.
 7. Chon tai khoan ngi dung ma ban mun xoa ri bm Xoa.

Phng phap 2: t Trinh m ta Bao mt

 1. Bm Bt u, bm Chay, go cmd, ri bm OK.
 2. Go sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU) ri nhn ENTER.

  Ban se nhn c thng bao "Thanh cng".

  Chu y Cng cu Sc.exe khng sn co trong cai t Windows 2000 mc inh. Co th tim thy cng cu Sc.exe trong B Tai nguyn Microsoft Windows 2000 Server.
 3. Go Thoat ong du nhc lnh.
 4. Th lai Windows Update hoc Microsoft Update.

Phng phap 3: Thm tai khoan Quan tri vin Cuc b va Dich vu vao chinh sach ong vai khach hang sau khi xac thc

 1. Bm Bt u, bm Chay, go secpol.msc ri nhn ENTER.
 2. Bung rng Chinh sach Cuc b.
 3. Bm Gan Quyn cua Ngi dung.
 4. Bm up m chinh sach ong vai khach hang sau khi xac thc
 5. Trn tab Thit t Bao mt Cuc b, bm Thm Ngi dung hoc Nhom, ri thm Quan tri vin va Dich vu vao danh sach Ngi dung va Nhom.
 6. Bm OK ri khi ng lai may tinh.

Phng phap 4: Cu hinh dich vu Goi Thu tuc T xa (RPC) ng nhp vi t cach la tai khoan H thng Cuc b

 1. Bm Bt u, bm Chay, nhp services.msc, sau o bm OK.
 2. Xac inh va bm chut phai vao dich vu Goi Thu tuc T xa (RPC) ri bm Thuc tinh.
 3. Trn tab ng nhp, bm Tai khoan H thng cuc b, bm Ap dung ri bm OK.

Ma li 0x80248011

yu cu chung ti giai quyt li nay cho ban, hay vao phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung, va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.


Khc phuc li 0x80248011
Khc phuc s c cua Microsoft 50574

Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng s dung may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.ti t khc phuc s c

Trc khi ban giai quyt s c nay, xoa b m n cua Microsoft Internet Explorer. thc hin vic nay, thc hin theo cac bc sau:
 1. Trn menu Cng cu cua Internet Explorer, bm Tuy chon Internet.
 2. Trn tab Chung, bm Xoa Tp trong phn Tp Internet Tam thi.
 3. Bm OK, ri bm lai OK.
giai quyt li nay, tao lai c s d liu lu tr thng tin Windows Update hoc Microsoft Update trn may tinh cua ban. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay go cmd trong hp M ri bm OK.
 2. Tai du nhc lnh, nhp lnh sau, sau o nhn ENTER: net stop wuauserv
 3. Tai du nhc lnh, nhp lnh sau, sau o nhn ENTER: cd /d c:\Windows\SoftwareDistribution

  Trong o c:\Windows la th muc ni Windows c cai t.
 4. Tai du nhc lnh, go lnh sau bao gm du nhay ri nhn ENTER: rd /S /Q DataStore
 5. Tai du nhc lnh, nhp lnh sau, sau o nhn ENTER: net start wuauserv.
 6. Thoat ca s nhc lnh.

Ma li 0x80072EE7

yu cu chung ti giai quyt li nay cho ban, hay vao phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung, va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.


Khc phuc li 0x80072EE7
Khc phuc s c cua Microsoft 50576

Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng s dung may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.? ti t? kh?c ph?c s? c?

giai quyt li nay, kim tra tp Lu tr. (Tp nay cung co th c t tn la Hosts.sam.) am bao rng tp khng lit k bt ky muc IP tinh nao cho Web site Windows Update hoc Web site Microsoft Update.

Tp Lu tr c t th muc C:\Windows\system32\drivers\etc. xem tp Lu tr, ban co th lin kt tp vi Notepad. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm chut phai vao tp Lu tr.
 2. Bm M Bng ri chon Notepad t danh sach chng trinh.
Nu tp Lu tr cha ia chi IP tinh c lin kt vi Windows Update hoc Microsoft Update, nhn xet muc nhp bng cach thm ky hiu # vao u muc nhp. Ban cung co th xoa toan b dong va lu thay i vao tp Lu tr.

Chu y Cac chng trinh, nh trinh tng tc Web, trinh tng tc DNS, tin ich b m n DNS va Spyblockers, co th thm muc nhp IP tinh cho Web site Windows Update hoc Web site Microsoft Update vao tp Lu tr cua ban. Tinh hung nay co th gy ra li cho Windows Update hoc Microsoft Update.

Ma li 0x8024402C hoc 0x8024502d

yu cu chung ti giai quyt nhng li nay giup ban, hay vao phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung, va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.
Khc phuc li 0x8024402C hoc 0x8024502d
Khc phuc s c cua Microsoft 50573


Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng s dung may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.? ti t? kh?c ph?c s? c?

giai quyt nhng li nay, xoa cac ky t khoi danh sach ngoai l proxy ri xoa b m n proxy. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. M? Internet Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Internet.
 3. Bm tab Kt ni, bm Thit t LAN, ri bm Nng cao.
 4. Xoa moi muc nhp trong phn Ngoai l .
 5. Thoat Internet Explorer.
 6. Bm Bt u, bm Chay, go cmd, ri bm OK.
 7. Go cac lnh sau y. Nhn ENTER sau mi lnh.
  • proxycfg -d
  • net stop wuauserv
  • net start wuauserv

Ma li 0x800A01AD

yu cu chung ti khc phuc ma li 0x800A01AD cho ban, hay vao phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung, va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.


Khc phuc li 0x800A01AD
Khc phuc s c cua Microsoft 50572


Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng s dung may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.ti t khc phuc s c

t khc phuc s c nay, hay s dung mt trong cac phng phap sau.

Phng phap 1: ng ky tp chng trinh MSXML

ng ky tp MSXML, thc hin theo cac bc sau.

Chu y Co th ban cha cai t cac tp c lit k trong bc 3 va 5 trn may tinh cua minh. Nu ban khng co mt trong nhng tp nay, khi ban c ng ky tp, ban se nhn c thng bao li tng t nh thng bao li sau:
LoadLibrary("<filename>.dll") khng thanh cng Khng th tim thy tn tp a chi inh.
Ban co th bo qua thng bao li nay va i ti bc tip theo.
 1. Bm Bt u, bm Chay, go regsvr32 Msxml.dll trong hp M ri bm OK.
 2. Khi ban nhn c thng bao sau, bm OK:
  DllRegisterServer trong Msxml.dll thanh cng.
 3. Bm Bt u, bm Chay, go regsvr32 Msxml2.dll trong hp M ri bm OK.
 4. Khi ban nhn c thng bao sau, bm OK:
  DllRegisterServer trong Msxml2.dll thanh cng.
 5. Bm Bt u, bm Chay, go regsvr32 Msxml3.dll trong hp M ri bm OK.
 6. Khi ban nhn c thng bao sau, bm OK:
  DllRegisterServer trong Msxml3.dll thanh cng.

Phng phap 2: ng ky tp Wuaueng.dll

ng ky tp Wuaueng.dll, thc hin theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go regsvr32 Wuaueng.dllri bm OK.
 2. Khi ban nhn c thng bao sau, bm OK:
  DllRegisterServer trong Wuaueng.dll thanh cng.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 883821 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Update
T? kha:
kbresolve kbwindowsupdatev6 kbtshoot kbwindowsupdate kbgpo kbpolicy kbconfig kbprb kbfixme kbmsifixme KB883821

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com