Gaunate klaidos 0x80070020 naudojant Windows naujinimo svetain?s arba Microsoft naujinimo svetain?s diegti naujinimus

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 883825 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Svarbus ?iame straipsnyje pateikta informacija, kuris rodo, kaip pad?ti ma?esnis saugos parametrus arba kaip i?jungti saugumo funkcijos kompiuteryje. J?s galite padaryti ?iuos pakeitimus siekiant i?spr?sti konkre?i? problem?. Prie? atlikdami ?iuos pakeitimus, rekomenduojama ?vertinti rizik?, yra susijusios su tokiais veiksmais dirbant konkre?ioje aplinkoje. Jei taikysite ?? problemos sprendim?, atlikite atitinkamus papildomus veiksmus, kad apsaugotum?te kompiuter?.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Kai bandote atsisi?sti naujinim? i? Windows atnaujinimo svetain? arba Microsoft atnaujinti svetain?, gaunate klaidos prane?im?, kad jums pasakys, kad procesas negali pasiekti fail?, nes jis yra naudojamas kitas procesas. ?is straipsnis yra nuosekl?s b?dai, kuriuos galite naudoti nor?dami i?spr?sti ?i? problem? ir s?kmingai atsisi?sti Windows atnaujinimai.

?is straipsnis skirtas pradedantiesiems, pa?engusiems kompiuterio vartotojams.Jums gali b?ti papras?iau atlikti nurodytus veiksmus, pirma atsispausdinus ?? straipsn?.

Problemos po?ymiai

Kai bandote atsisi?sti naujinim? i? Windows Update ?iniatinklio svetain?s arba i? Microsoft naujinimo svetain?s o j?s naudojate Windows XP arba Windows Vista, galite gauti ?? klaidos prane?im?:
0x80070020
Be to, galite gauti ?? klaidos prane?im?.
Procesas negali prieiti prie failo, nes jis yra naudojamas kitas procesas.

Prie?astis

?i problema gali i?kilti jei programa trukdo automatinio naujinimo procesas. Pvz., antivirusin?s programos, kurios naudoja realaus laiko skenavimo gali trukdyti automatinio naujinimo procesas.

B?d? ?iai problemai

Problemos su Windows naujinim? diegimas gali atsirasti, kai Windows Update ir kitos programos bando atidaryti t? pat? fail?. Nors daugelis program? gali sukelti problemai atsirasti, da?niausiai yra antivirusin?s programos ir programos, atliekan?ios realiu laiku sistemos fail? atsargines kopijas.

?iame skyriuje pateikiama keletas b?d?, kurie gali pad?ti jums i?spr?sti problem?. Atlikite veiksmus, kiekvieno metodo, ir pabandykite dar kart? diegti naujinimus. Jei problema nepa?alinta, pereiti prie kito b?do ir atlikti tuos veiksmus prie? bandant ?diegti naujinimus dar kart?.

1 Metodas: I? naujo paleiskite kompiuter? ir ?diekite naujinimus

U?darykite visas programas, kurios veikia, ir tada paleiskite kompiuter? i? naujo. Po to kompiuteris buvo prad?ta s?kmingai ie?koti prane?im? srities piktogram? Windows naujinimo ekrano apa?ioje de?in?je pus?je. Jei piktograma, dukart j? spustel?kite ir tada ?diegti naujinimus. Jei n?ra piktogram?, spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Visos programos, tada pasirinkite Windows naujinimas i? program? s?ra??.

2 B?das: Paleiskite kompiuter? saugiuoju re?imu dirbant tinkle palaikymas, ir tada ?diegti naujinimus

Windows 2000, Windows XP arba Windows Server 2003

Paleiskite kompiuter? saugiuoju re?imu Windows 2000, Windows XP arba Windows Server, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite kompiuter? i? naujo ir prad?ti paspausdami klavi?? F8 klaviat?roje.
 2. ? ? Windows I?pl?stin?s parinktys meniu, spustel?kite Saugiuoju re?imu dirbant tinkle (SAFEBOOT_OPTION = tinklo), ir tada paspauskite ENTER.

  Pastaba ?i parinktis paleid?ia sistem? Windows saugiuoju re?imu ir yra tinklo tvarkykl?s ir paslaug?, kurios b?tinos prisijungti prie interneto arba prie kit? kompiuteri? tinkle yra ?traukti. ? Saugiuoju re?imu dirbant tinkle galimyb? neveikia kompiuteriuose, dial-up ry?? su internetu. J?s negalite naudotis saugusis re?imas su tinklo pagalba nes modemo tvarkykles ir PC Card tvarkykl?s negali ?kelti ? Saugiuoju re?imu dirbant tinkle parama.
 3. ?diekite naujinimus.
 4. ?dieg? naujinimus, paleiskite kompiuter? i? naujo saugiuoju re?imu ir pa?ym?kite ?prastai paleisti sistem? Windows.

  Pastaba ?i parinktis paleid?ia sistem? Windows ?prastu re?imu.
Jei ?iuos veiksmus nepavyksta i?spr?sti problem? ir toliau 3 metod?.

Windows Vista, Windows Server 2008 ir Windows 7

Nor?dami paleisti kompiuter? saugiuoju re?imu Windows Vista, Windows Server 2008 ir Windows 7, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtuk? prad?ti
  , tada ?veskite msconfig ? ? Prad?ti paie?k? langel?.
 2. ? ? Programos skyriaus, spustel?kite Msconfig.exe.
 3. ? ? Sistemos konfig?racija dialogo langas, spustel?kite ir ?krovos TAB.
 4. Paspauskite, jei norite pasirinkti, Saugioji ?krova ?ym?s langel?, spustel?kite Tinklo, tada spustel?kite gerai.

  Pastaba ? Saugiuoju re?imu dirbant tinkle galimyb? neveikia kompiuteriuose, dial-up ry?? su internetu. J?s negalite naudotis saugusis re?imas su tinklo pagalba nes modemo tvarkykles ir PC Card tvarkykl?s negali ?kelti ? safe mode with networking paramos.
 5. ? ? Sistemos konfig?racija dialogo langas, spustel?kite I? naujo. Kompiuter? i? naujo "Safe mode with networking" re?imu.
 6. ?diekite naujinimus.
 7. ?dieg? naujinimus, paleiskite kompiuter? i? naujo saugiuoju re?imu, ir tada spustel?kite i?valyti, Saugioji ?krova ?ym?s langel?.
 8. ? ? Sistemos konfig?racija dialogo langas, spustel?kite I? naujo. ?i parinktis paleid?ia sistem? Windows ?prastu re?imu.
Jei ?iuos veiksmus nepavyksta i?spr?sti problem? ir toliau 3 metod?.

Pa?angusis trik?i? ?alinimas

?is skyrius skirtas patyrusiems kompiuterio vartotojams. Jei nejaukiai jau?iat?s vykdydami i?pl?stin? trik?i? diagnostik?, galite papra?yti pagalbos arba susisiekti su palaikymo. Daugiau informacijos, kaip susisiekti su Microsoft palaikymo, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/

3 Metodas: Atlikti ?vari? ?krov? kompiuterio ir ?diekite naujinim?

Atlikti ?vari? ?krov? kompiuterio, atlikite atitinkam? veiksm? savo Windows versij?.

Windows 2000, Windows XP arba Windows Server 2003

Nor?dami rankiniu b?du atliekant ?vari? ?krov? kompiuterio su Windows 2000, Windows XP arba Windows Server 2003, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo msconfig, tada spustel?kite gerai.
 2. D?l to Bendrosios skirtuk?, spustel?kite Atrankin? paleistis, tada spustel?kite i?valyti ?iuos ?ym?s langelius:
  • Proces? sistema.INI fail?
  • WIN procesas.INI fail?
  • ?kelti paleisties elementus
 3. D?l to Paslaugos skirtukas, spustel?kite pasirinkti, Sl?pti visus Microsoft paslaug? ?ym?s langel?, o tada spustel?kite I?jungti visk?.
 4. Spustel?kite gerai, tada spustel?kite I? naujo i? naujo paleisti kompiuter?.
 5. Paleisti Microsoft Update "arba" Windows Update. Jei naujinimas veikia s?kmingai, eikite ? 4 metodas.

Windows Vista, Windows Server 2008 ir Windows 7

Nor?dami rankiniu b?du atliekant ?vari? ?krov? kompiuterio su Windows Vista, Windows Server 2008 ir Windows 7, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtuk? prad?ti
  , tipo msconfig ? ? Prad?ti paie?k? d???, ir tada paspauskite ENTER.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo teises
  Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite Toliau.
 2. D?l to Bendrosios skirtuk?, spustel?kite Atrankin? paleistis.
 3. Pagal Atrankin? paleistis, spustel?kite i?valyti, ?kelti paleisties elementus ?ym?s langel?.
 4. Spustel?kite, Paslaugos skirtukas, spustel?kite pasirinkti, Sl?pti visus Microsoft paslaug? ?ym?s langel?, o tada spustel?kite I?jungti visk?.
 5. Spustel?kite gerai, tada spustel?kite I? naujo.
 6. Paleisti Microsoft Update "arba" Windows Update. Jei naujinimas veikia s?kmingai, eikite ? 4 metodas.
Pastaba Daugiau informacijos apie atliekant ?vari? ?krov?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
310353 Kaip konfig?ruoti Windows XP, paleiskite, kad "veikt? ?varios ?krovos" b?sena

4 Metodas: Laikinai i?jungti spyware ir antivirusin? programin? ?rang?

?sp?jimas ?? problemos sprendim? gali padaryti kompiuter? arba tinklo labiau pa?eid?iami atakuoti vartotojams arba kenksmingai programinei ?rangai, pvz., virus?. Mes rekomenduojame ?? problemos sprendim?, ta?iau teikia ?i? informacij?, kad j?s galite ?gyvendinti ?? problemos sprendim? savo nuo?i?ra. ?io sprendimo naudojimo savo pa?i? rizika.

Nor?dami i?jungti j?s? antivirusin? ar apsaugos nuo ?nipin?jimo program? programin? ?rang?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Raskite savo virus? arba kenk?ji?k? program? piktogram? prane?im? srityje. J?s galite rasti prane?im? srityje, apatiniame de?iniajame ekrano srities u?duo?i? juost? ?alia laikrod?io. Prane?im? srityje rodomas piktogramas i? program?, kurios ?iuo metu dirbate. Kai nukreipiate ?ymikl? ant piktogramos, Windows rodo programos pavadinim?.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite savo virus? arba kenk?ji?k? program? piktogramos ir pasirinkite I?jungti automatin? apsaugoti. Raudonas "X" tur?t? pasirodyti per piktogram? prane?im? srityje rodo, kad taikant yra i?jungta.

  Pastaba Antivirusin?s ir apsaugos nuo ?nipin?jimo program? skiriasi tuo, kaip jie veikia. Jei ?iuos veiksmus nepad?jo jums i?jungti j?s? programa, galite susisiekti su savo antivirusin?s programos ?inyno sistem? u? veiksmus, kuriuos galite naudoti nor?dami atlikti ?i? u?duot?. J?s galite paprastai taip pat rasti veiksmus antivirusin? programa internete. Juos rasti, ?veskite "i?jungti virus scan" ir tada antivirusin?s programos pavadinim? savo m?gstamus paie?kos variklis, ir tada spustel?kite Paie?kos.
 3. Paleisti Microsoft Update "arba" Windows Update.
 4. ?jungti (re-enable) savo antivirusin? ar apsaugos nuo ?nipin?jimo program?. Nor?dami tai padaryti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite savo virus? arba kenk?ji?k? program? piktogram? prane?im? srityje ir spustel?kite ?galinti. Antivirus ir antispyware produkt? savo sistemoms apsaugoti nuo kompiuterini? virus? ir kenk?ji?k? atak?. Nes nauji virusai yra sukurti kiekvien? dien? ir j?s? sistema yra jautri bet kuriuo metu, svarbu saugoti j?s? antivirusin?s ir antyszpiegowskie produktai ?jungtas, ar ?jungtas.

5 Metodas: Laikinai neleiskite joki? u?kard?

?sp?jimas ?? problemos sprendim? gali padaryti kompiuter? arba tinklo labiau pa?eid?iami atakuoti vartotojams arba kenksmingai programinei ?rangai, pvz., virus?. Mes rekomenduojame ?? problemos sprendim?, ta?iau teikia ?i? informacij?, kad j?s galite ?gyvendinti ?? problemos sprendim? savo nuo?i?ra. ?io sprendimo naudojimo savo pa?i? rizika.

I?jungti Windows ugniasien?, Windows 2000, Windows XP ir Windows Server 2003

Nor?dami laikinai i?jungti Windows ugniasien?, Windows 2000, Windows XP ir Windows Server 2003, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo Firewall.cpl, tada spustel?kite gerai.
 2. D?l to Bendrosios skirtuk?, spustel?kite I?jungta (nerekomenduojama), tada spustel?kite gerai.
 3. Paleisti Microsoft Update "arba" Windows Update.
Pastaba Nepamir?kite v?l ?jungti "Windows" u?karda. Ugniasien? padeda apsaugoti kompiuter? nuo piktavali? vartotoj? ar kenk?ji?k? program? ataka. Kenk?ji?kos programos apima virusus, kurie naudoja neu?sakytus gaunamus tinklo srauto atakuoti j?s? kompiuter?.

I?jungti u?kard? Windows Vista, Windows Server 2008, arba Windows 7

Nor?dami laikinai i?jungti u?kard? Windows Vista, Windows Server 2008 ir Windows 7, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtuk? prad?ti
  , tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Spustel?kite Saugumo, tada spustel?kite Windows u?karda.
 3. Spustel?kite ?jungti arba i?jungti Windows u?kard?.
 4. Windows ugniasien?s Firewall nustatym? lange, spustel?kite I?jungta (nerekomenduojama), tada spustel?kite gerai.
 5. Paleisti Microsoft Update "arba" Windows Update.
Pastaba Jei naudojate tre?iosios ?alies u?kardos program?, rasite j?s? programos dokumentus daugiau informacijos apie j?s? u?kardos programa.

Nepamir?kite v?l ?jungti u?kardos. Ugniasien? padeda apsaugoti kompiuter? nuo piktavali? vartotoj? ar kenk?ji?k? program? ataka. Kenk?ji?kos programos apima virusus, kurie naudoja neu?sakytus gaunamus tinklo srauto atakuoti j?s? kompiuter?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 883825 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Update (interneto svetain?)
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition KN
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdate kbtshoot kbprb kbmt KB883825 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 883825

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com