Công c? Lo?i b? ph?n m?m gây h?i c?a Microsoft giúp lo?i b? ph?n m?m gây h?i ph? bi?n c? th? t? máy tính đang ch?y các phiên b?n đư?c h? tr? c?a Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 890830 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Các Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool giúp lo?i b? ph?n m?m gây h?i t? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 ho?c Windows XP.

Microsoft phát hành m?t phiên b?n m?i c?a Microsoft Malicious Software Removal Tool m?i tháng. Sau khi b?n t?i v? công c?, công c? ch?y m?t th?i gian đ? ki?m tra máy tính c?a b?n cho các nhi?m trùng b?ng cách c? th? các ph?n m?m gây h?i ph? bi?n (bao g?m c? Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp lo?i b? b?t k? lây nhi?m nó t?m th?y.

Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào các công c? khác v?i m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút, làm th? nào b?n có th? t?i v? b?t lên và ch?y công c?, và nh?ng g? s? x?y ra khi công c? t?m th?y ph?n m?m gây h?i trên máy tính c?a b?n. Ph?n ngư?i dùng chuyên sâu bao g?m các thông tin cho qu?n tr? viên CNTT và các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? qu?n l? b?t lên và ch?y công c? g? b? ph?n m?m gây h?i.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? Tuân th? chính sách V?ng đ?i H? tr? c?a Microsoft, Công c? Lo?i b? ph?n m?m gây h?i c?a Windows (MSRT) s? không c?n đư?c cung c?p cho ho?c đư?c h? tr? trên h? th?ng d?a trên Windows 2000 sau 13 tháng 7 năm 2010. Ngày này trùng h?p v?i s? k?t thúc c?a giai đo?n h? tr? m? r?ng cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các chính sách v?ng đ?i h? tr?, h?y truy c?p các V?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft .

Thông tin thêm

Công c? Lo?i b? ph?n m?m gây h?i c?a Microsoft khác v?i s?n ph?m ch?ng vi-rút như th? nào

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Microsoft Malicious Software Removal Tool không thay th? m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút. Nó hoàn toàn là m?t công c? lo?i b? nhi?m trùng sau. V? v?y, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút C?p Nh?t.

Microsoft Malicious Software Removal Tool khác v?i anantivirus s?n ph?m trong ba phím cách:
 • Công c? lo?i b? ph?n m?m gây h?i t? máy tính nhi?m analready. S?n ph?m ch?ng vi-rút ch?n ph?n m?m gây h?i fromrunning trên m?t máy tính. Nó là đáng k? hơn mong mu?n đ? ngăn ch?n malicioussoftware t? ch?y trên m?t máy tính hơn đ? lo?i b? nó afterinfection.
 • Công c? lo?i b? ch? c? th? malicioussoftware ph? bi?n. ph?n m?m gây h?i ph? bi?n c? th? là m?t t?p h?p con nh? c?a t?t c? các ph?n m?m themalicious t?n t?i ngày nay.
 • Công c? t?p trung vào phát hi?n và lo?i b? các ph?n m?m activemalicious. Ho?t đ?ng ph?n m?m gây h?i là ph?n m?m gây h?i mà iscurrently ch?y trên máy tính. Công c? không th? lo?i b? đ?c h?i softwarethat không ch?y. Tuy nhiên, m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút có th? th?c hi?n thistask.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? b?o v? máy tính c?a b?n, đi đ?n các Microsoft an toàn & Trung tâm b?o m?t .


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ?: Microsoft Malicious Software Removal Tool t?p trung vào phát hi?n và lo?i b? các ph?n m?m gây h?i như virus, sâu, và Trojan horse ch?. Nó không lo?i b? phần mềm chống phần mềm gián điệp. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng Microsoft Security Essentials đ? phát hi?n và lo?i b? phần mềm chống phần mềm gián điệp.
Click vào đây đ? t?i v? Microsoft Security Essentials
B?n không ph?i vô hi?u ho?c xóa chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Malicious Software Removal Tool. Tuy nhiên, n?u ph?n m?m ph? bi?n, đ?c h?i đ? nhi?m máy tính c?a b?n, chương tr?nh ch?ng vi-rút có th? phát hi?n ph?n m?m gây h?i này và có th? ngăn ch?n công c? g? b? t? vi?c lo?i b? nó khi công c? g? b? ch?y. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? s? d?ng chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n đ? lo?i b? ph?n m?m gây h?i.

B?i v? Microsoft Malicious Software Removal Tool không ch?a virus m?t ho?c m?t sâu, công c? g? b? m?t m?nh không nên kích ho?t chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n. Tuy nhiên, n?u ph?n m?m gây h?i nhi?m máy tính trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút C?p Nh?t, chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n có th? không phát hi?n ph?n m?m gây h?i này cho đ?n khi công c? c? g?ng đ? lo?i b? nó.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? t?i v? b?t lên và ch?y Microsoft Malicious Software Removal Tool

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n có th? t?i v? b?t lên và ch?y Microsoft Malicious Software Removal Tool n?u máy tính c?a b?n đang ch?y Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003 ho?c Windows XP.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ?: B?n không th? t?i v? b?t lên và ch?y công c? n?u b?n đang ch?y MicrosoftWindows 98, Windows Millennium Edition, ho?c Microsoft Windows NT4.0.

Cách d? nh?t đ? t?i v? b?t lên và ch?y công c? là bi?n onAutomatic C?p Nh?t. B?t C?p nh?t t? đ?ng đ?m b?o r?ng b?n nh?n đư?c thetool t? đ?ng m?i tháng. N?u b?n đ? b?t C?p nh?t t? đ?ng, youhave đ? đư?c nh?n đư?c phiên b?n m?i c?a công c? này hàng tháng. Công c? ch?y inquiet ch? đ? tr? khi nó t?m th?y m?t nhi?m trùng. N?u b?n không có đư?c thông báo v? aninfection, không có ph?n m?m gây h?i đ? đư?c t?m th?y mà c?n s? chú ? c?a b?n.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ?: N?u máy tính c?a b?n đang ch?y Windows XP Service Pack 2 (SP2), C?p nh?t t? đ?ng đư?c b?t theo m?c đ?nh.

B?n có ch?c ch?n cho dù C?p nh?t t? đ?ng đư?c b?t không? Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? xác đ?nh li?u c?p nh?t t? đ?ng đư?c b?t: b?t C?p nh?t t? đ?ng Windows. Đ? đư?c chúng tôi b?t C?p nh?t t? đ?ng cho b?n, h?y vào các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi". N?u b?n s? thay v? b?t C?p nh?t t? đ?ng cho m?nh, h?y vào các "Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?".

Kh?c ph?c s? c? cho tôi

Đ? s?a v?n đ? này t? đ?ng, b?m vào liên k?t H?y t? s?a v?n đ? này . Sau đó b?m ch?y trong hộp thoại T?p t?i xu?ng , và làm theo các bư?c trong thu?t s? này.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
B?t C?p nh?t t? đ?ngT?t C?p nh?t t? đ?ng
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50362
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50363


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ?: Thu?t s? này có th? ch? có b?ng ti?ng Anh. Tuy nhiên, kh?c ph?c s? c? t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng đ?i v?i các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ?: N?u b?n không ? trên máy tính x?y ra s? c?, b?n có th? lưu kh?c ph?c s? c? t? đ?ng vào m?t ổ đĩa flash ho?c CD và sau đó b?n có th? ch?y nó trên máy tính x?y ra s? c?.

Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?

Đ? b?t C?p nh?t t? đ?ng cho m?nh, h?y làm theo các bư?c trong b?ng dư?i đây cho hệ điều hành máy tính c?a b?n đang ch?y:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
N?u máy tính c?a b?n đang ch?yTh?c hi?n theo các bư?c sau:
Windows 7
 1. B?m vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Startbutton
  , đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, và sau đó b?mWindows Update.
 2. Trong ngăn bên trái, nh?p vào Changesettings.
 3. B?m vào đ? ch?n cài đ?t chuyên bi?t updatesautomatically (khuy?n cáo).
 4. Trong b?n C?p Nh?t đ? ngh?, clickto ch?n hộp kiểm cho tôi đư?c đ? ngh? C?p Nh?t theo cùng m?t cách tôi nh?n đư?c b?n c?p nh?t quan tr?ng và sau đó nh?p vàoOK. N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? ho?c forconfirmation, nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xác nh?n. Đi đ?n step3.
Windows Vista
 1. B?m vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Startbutton
  , đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, và sau đó b?mWindows Update.
 2. Trong ngăn bên trái, nh?p vào Changesettings.
 3. B?m vào đ? ch?n cài đ?t chuyên bi?t updatesautomatically (khuy?n cáo).
 4. Trong b?n C?p Nh?t đ? ngh?, clickto ch?n hộp kiểm bao g?m đ? ngh? C?p Nh?t khi t?i v?, cài đ?t chuyên bi?t, ho?c thông báo cho tôi v? b?n C?p Nh?t và sau đó nh?p vàoOK. N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? ho?c forconfirmation, nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xác nh?n. Đi đ?n step3.
Windows XP ho?c Windows Server 2003
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?mPanel điều khiển, và sau đó nh?p vào hi?u su?t andMaintenance.
 2. Nh?p vào h? th?ng. SystemProperties h?p s? xu?t hi?n.
 3. Trên tab C?p nh?t t? đ?ng , b?m vào đ? ch?n hộp kiểm t? đ?ng (khuy?n cáo) isselected, và sau đó nh?p vào OK.

Video: Làm th? nào đ? b?t C?p nh?t t? đ?ng trong Windows 7


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video1
UUID =beba3f86-dff1-4b23-baaa-d94f400b2d1f
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video2


T?i v? công c? g? b? ph?n m?m gây h?i. B?n mustaccept Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft. đi?u kho?n mức cấp phép là onlydisplayed cho l?n đ?u tiên b?n truy c?p vào C?p nh?t t? đ?ng.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ?: Sau khi b?n ch?p nh?n đi?u kho?n mức cấp phép m?t th?i gian, b?n có th? nh?n đư?c các phiên b?n tương lai c?a công c? lo?i b? ph?n m?m gây h?i mà không đư?c kí nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Khi công c? lo?i b? ph?n m?m gây h?i phát hi?n ph?n m?m gây h?i

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? ch?y ? ch? đ? im l?ng. N?u nó phát hi?n các ph?n m?m gây h?i trên máy tính c?a b?n, th?i gian ti?p theo b?n kí nh?p vào máy tính c?a b?n như là m?t qu?n tr? c?a máy tính, m?t qu? bóng s? xu?t hi?n trong khu v?c thông báo đ? làm cho b?n nh?n th?c đư?c phát hi?n.

Th?c hi?n m?t quét toàn b?

N?u công c? phát hi?n ph?n m?m gây h?i, b?n có th? đư?c nh?c đ? th?c hi?n m?t quét toàn b?. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n th?c hi?n quét này. M?t quét toàn b? th?c hi?n m?t quét nhanh chóng và sau đó m?t quét toàn b? c?a máy tính, b?t k? cho dù ph?n m?m gây h?i đư?c t?m th?y trong quá tr?nh quét nhanh chóng. Quét này có th? m?t vài gi? đ? hoàn thành b?i v? nó s? quét t?t c? các ổ đĩa c? đ?nh và di đ?ng. Tuy nhiên, ổ đĩa mạng đ? ánh x? không đư?c quét.

Lo?i b? các t?p tin đ?c h?i

N?u ph?n m?m gây h?i đ? s?a đ?i các t?p tin (b? nhi?m b?nh) trên b?ng, công c? s? nh?c b?n đ? lo?i b? ph?n m?m gây h?i t? thosefiles. N?u ph?n m?m gây h?i s?a đ?i cài đ?t chuyên bi?t tr?nh duy?t c?a b?n, homepagemay c?a b?n đư?c thay đ?i t? đ?ng đ?n m?t trang cung c?p cho b?n các hư?ng d?n trên làm th? nào torestore các cài đ?t chuyên bi?t này.

B?n có th? làm s?ch t?p tin c? th? ho?c t?t c? các file theinfected công c? t?m th?y. Lưu ? r?ng m?t s? m?t d? li?u là possibleduring quá tr?nh này. Ngoài ra, lưu ? r?ng công c? có th? không khôi ph?c somefiles v? trạm đậu ban đ?u, d? b? nhi?m trùng.

Lo?i b? công c? mayrequest r?ng b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? hoàn t?t lo?i b? ph?n m?m somemalicious, ho?c nó có th? nh?c nh? b?n th?c hi?n các bư?c hư?ng d?n s? d?ng đ? completethe lo?i b? ph?n m?m gây h?i. Đ? hoàn thành vi?c lo?i b?, b?n nên s?n ph?m ch?ng vi-rút C?p Nh?t usean.

Thông tin nhi?m báo cáo cho Microsoft

Công c? g? b? ph?n m?m gây h?i s? g?i thông tin cơ b?n cho Microsoft n?u công c? phát hi?n ph?n m?m gây h?i ho?c t?m th?y m?t l?i. Thông tin này s? đư?c s? d?ng cho vi?c theo d?i virus ph? bi?n. Không có thông tin đ?nh danh cá nhân có liên quan v?i b?n ho?c v?i máy tính đư?c g?i cùng v?i báo cáo này.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? lo?i b? ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Công c? g? b? ph?n m?m gây h?i không s? d?ng m?t tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Thông thư?ng, khi b?n ch?y công c? g? b? ph?n m?m gây h?i, nó t?o ra m?t m?c tin thư thoại t?m th?i đư?c đ?t tên theo m?t cách ng?u nhiên trên ổ đĩa g?c c?a máy tính. m?c tin thư thoại này ch?a m?t s? t?p tin, và nó bao g?m các t?p tin Mrtstub.exe. Ph?n l?n th?i gian, m?c tin thư thoại này t? đ?ng xóa sau khi k?t thúc công c? ch?y ho?c sau khi ti?p theo th?i gian mà b?n B?t đ?u máy tính. Tuy nhiên, m?c tin thư thoại này có th? không ph?i luôn luôn đư?c t? đ?ng xóa. Trong nh?ng trư?ng h?p này, b?n có th? t? xóa b? c?p này, và đi?u này không có không có ?nh hư?ng x?u đ?n máy tính.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? nh?n đư?c h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i: Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t
Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?
Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update
H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?.

Thêm thông tin cho ngư?i dùng c?p cao

B?m vào đây đ? hi?n th?/?n gi?i pháp
Microsoft DownloadCenter
Tri?n khai theMalicious công c? lo?i b? ph?n m?m trong m?t enterpriseenvironment
Đi?u ki?n tiên quy?t đ? ch?y RemovalTool ph?n m?m gây h?i
H? tr? forcommand-d?ng thi?t b? chuy?n m?ch
Usageand phát hành thông tin
Báo cáo thành ph?n
K?t qu? có th? quét
câu h?i thư?ng g?p v? công c? SoftwareRemoval đ?c h?i

Ph?n này dành cho ngư?i dùng máy tính chuyên sâu. N?u b?n không hài l?ng v?i kh?c ph?c s? c? nâng cao, b?n có th? mu?n yêu c?u m?t ngư?i nào đó tr? giúp ho?c liên h? v?i b? ph?n h? tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr? c?a Microsoft, đi đ?n các H? tr? c?a Microsoft .

Trung tâm T?i xu?ng Microsoft

Theo cách th? công, b?n có th? t?i v? công c? g? b? ph?n m?m gây h?i t? Microsoft Download Center.Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm T?i xu?ng Microsoft:

Cho h? th?ng d?a trên x 86 32-bit:


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Downloadthe x 86 gói MSRT bây gi?.


Cho 64-bit h? th?ng d?a trên x 64:


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói MSRT 64 x bây gi?.

Phát hành ngày: Tháng b?y 8, 2014

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Tri?n khai Công c? Lo?i b? ph?n m?m gây h?i trong m?t môi trư?ng doanh nghi?p

N?u b?n là m?t ngư?i qu?n tr? CNTT ngư?i mu?n bi?t thêm thông tin Jimmy đ? tri?n khai công c? trong m?t môi trư?ng doanh nghi?p, h?y b?m vào s? followingarticle đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
891716 Tri?n khai các Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool trong m?t môi trư?ng doanh nghi?p
Bài vi?t này bao g?m thông tin aboutMicrosoft máy ch? qu?n l? h? th?ng (SMS), Microsoft ph?n m?m C?p Nh?t Services(SUS) và Microsoft Baseline Security phân tích (MBSA).

Đi?u ki?n tiên quy?t đ? ch?y các ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c?

Tr? khi có ghi chú, các thông tin trong ph?n này áp d?ng cho allthe cách mà b?n có th? t?i v? b?t lên và ch?y công c? g? b? ph?n m?m đ?c h?i:
 • Microsoft Update
 • Windows Update
 • C?p nh?t t? đ?ng
 • Trung tâm t?i xu?ng Microsoft
 • web site công c? lo?i b? ph?n m?m gây h?i trên Microsoft.com
Đ? ch?y công c? g? b? ph?n m?m gây h?i, các followingconditions đư?c yêu c?u:
 • Máy tính ph?i ch?y Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003 ho?c Windows XP.
 • B?n ph?i kí nh?p vào máy tính b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n đó thành viên isa c?a nhóm ngư?i qu?n tr?. N?u tài kho?n kí nh?p c?a b?n không có quy?n truy c?p therequired, công c? ra kh?i. N?u công c? không ph?i đang đư?c ch?y trong quietmode, nó s? hi?n th? m?t hộp thoại mô t? s? th?t b?i.
 • N?u công c? này hơn 60 ngày out-of-, tooldisplays m?t hộp thoại h?p đó đ? xu?t r?ng b?n t?i v? phiên b?n m?i nh?t c?a công c?.

H? tr? cho các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh

ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? h? tr? b?n l?nh-lineswitches:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Chuy?n đ?iM?c đích
Hzho?c/yênS? d?ng ch? đ? im l?ng. Tùy ch?n này ngăn ch?n userinterface công c?.
/?Hi?n th? m?t hộp thoại có danh sách các l?nh-lineswitches.
/NCh?y trong ch? đ? phát hi?n ch?. Trong ch? đ? này, malicioussoftware s? đư?c báo cáo cho ngư?i dùng, nhưng nó s? không b? xóa.
/ FL?c lư?ng m?t quét m? r?ng c?a máy tính.
/F:YL?c lư?ng m? r?ng m?t quét máy tính và automaticallycleans b?t k? b?nh nhi?m trùng đư?c t?m th?y.

Thông tin v? vi?c s? d?ng và phát hành

Khi b?n t?i v? công c? t? Microsoft Update ho?c t? AutomaticUpdates, và không có ph?n m?m gây h?i đư?c phát hi?n trên máy tính, willrun công c? trong ch? đ? im l?ng nhé. N?u ph?n m?m gây h?i đư?c phát hi?n trên máy tính, th?i gian ti?p theo mà ngư?i qu?n tr? kí nh?p máy tính, m?t willappear bóng trong khu v?c thông báo đ? thông báo cho b?n v? vi?c phát hi?n. Đ? moreinformation v? vi?c phát hi?n, b?m vào các bong bóng.

Khi b?n t?i xu?ng thetool t? Microsoft Download Center, công c? s? hi?n th? m?t interfacewhen ngư?i s? d?ng nó ch?y. Tuy nhiên, n?u b?n cung c?p chuy?n đ?i dòng lệnh Hz , nó ch?y trong ch? đ? im l?ng.

Thông tin phát hành

Công c? g? b? ph?n m?m gây h?i đư?c phát hành vào secondTuesday hàng tháng. M?i b?n phát hành c?a các công c? giúp phát hi?n và removecurrent, ph?n m?m gây h?i ph? bi?n. Này includesviruses ph?n m?m gây h?i, giun, và Trojan ng?a. Microsoft s? s? d?ng m?t s? s? li?u đ? determinethe ph? bi?n c?a m?t gia đ?nh ph?n m?m gây h?i và các thi?t h?i mà có th? beassociated v?i nó.

B?ng sau li?t kê đ?c h?i softwarethat công c? có th? lo?i b?. Công c? c?ng có th? xoá b?t k? bi?n th? đư?c bi?t đ?n t?i thetime phát hành. B?ng c?ng li?t kê các phiên b?n c?a công c? đó firstincluded phát hi?n và lo?i b? cho gia đ?nh ph?n m?m gây h?i.

Eachrelease công c? là tích l?y. Có ngh?a là, m?i b?n phát hành không ch? giúp detectand lo?i b? gia đ?nh ph?n m?m gây h?i m?i, nó c?ng giúp phát hi?n và xoá ph?n m?m gây h?i allthe bao g?m trong phiên b?n trư?c đó. Các phiên b?n m?i c?a malicioussoftware đó phát hi?n và lo?i b? trong b?n phát hành trư?c đ?u đư?c b?o hi?m ineach phát hành hàng tháng.

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft s? beupdated v?i các thông tin cho m?i b?n phát hành hàng tháng do đó s? lư?ng các therelevant đi?u v?n gi? nguyên. t?p đ? đ?t tên tin s? là thay đ?i toreflect Phiên b?n công c?. Ví d?, t?p đ? đ?t tên tin c?a tháng 2005version là Windows-KB890830-ENU.exe, và t?p đ? đ?t tên tin c?a tháng hai 2005version là Windows-KB890830-V1.1-ENU.exe.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Gia đ?nh ph?n m?m gây h?iToolversionĐánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng hi?n t?i
Win32/BerbewJanuary2005 (V 1.0)Th?p
Win32/DoomjuiceTháng 1 năm 2005 (V 1.0)Th?p
Win32/GaobotTháng 1 năm 2005 (V 1.0)V?a ph?i
Win32/MSBlastTháng 1 năm 2005 (V 1.0)Th?p
Win32/MydoomJanuary2005 (V 1.0)Th?p
Win32/NachiTháng 1 năm 2005 (V 1.0)Th?p
Win32/SasserJanuary2005 (V 1.0)Th?p
Win32/ZindosJanuary2005 (V 1.0)Th?p
Win32/KorgoFebruary2005 (V 1.1)Th?p
Win32/NetskyTháng 2 năm 2005 (V 1.1)V?a ph?i
Win32/RandexFebruary2005 (V 1.1)Th?p
Win32/ZafiFebruary2005 (V 1.1)Th?p
Win32/BagleMarch2005 (V 1.2)V?a ph?i
Win32/BropiaMarch2005 (V 1.2)Th?p
Win32/GowehMarch2005 (V 1.2)Th?p
Win32/Sober.March2005 (V 1.2)V?a ph?i
Win32/SobigMarch2005 (V 1.2)Th?p
Win32 / Hackdef **April2005 (V 1.3)V?a ph?i
Win32/MimailApril2005 (V 1.3)Th?p
Win32/RbotApril2005 (V 1.3)V?a ph?i
Win32/SdbotMay2005 (V 1.4) V?a ph?i
WinNT/IsproMay2005 (V 1.4)Th?p
WinNT/FURootkitMay2005 (V 1.4)V?a ph?i
Win32/KelvirJune2005 (V 1.5)Th?p
Win32/LovgateJune2005 (V 1.5)Th?p
Win32/MytobJune2005 (V 1.5)Th?p
Win32/SpybotJune2005 (V 1.5)V?a ph?i
Win32/HactyJuly2005 (V 1.6)Th?p
Win32/OptixJuly2005 (V 1.6)Th?p
Win32/OptixproJuly2005 (V 1.6)Th?p
Win32/PurstiuTháng 7 năm 2005 (V 1.6)Th?p
Win32/Wootbot Tháng 7 năm 2005 (V 1.6)Th?p
Win32/BagzTháng 8 năm 2005 (V 1.7)Th?p
Win32/DumaruTháng 8 năm 2005 (V 1.7)Th?p
Win32/SpyboterTháng 8 năm 2005 (V 1.7)Th?p
Win32/Zotob.ANgày 2005 A (V 1.7.1)Th?p
Win32/Zotob.BNgày 2005 A (V 1.7.1)Th?p
Win32/Zotob.CNgày 2005 A (V 1.7.1)Th?p
Win32/Zotob.DNgày 2005 A (V 1.7.1)Th?p
Win32/Zotob.ENgày 2005 A (V 1.7.1)Th?p
Win32/Bobax.OAugust2005 (V 1.7.1)V?a ph?i
Win32/Esbot.ANgày 2005 A (V 1.7.1)Th?p
Win32/Rbot.maNgày 2005 A (V 1.7.1)Th?p
Win32/Rbot.MBNgày 2005 A (V 1.7.1)Th?p
Win32/Rbot.MCNgày 2005 A (V 1.7.1)Th?p
Win32/BobaxTháng 9 năm 2005 (V 1.8) V?a ph?i
Win32/EsbotTháng 9 năm 2005 (V 1.8) Th?p
Win32/GaelTháng 9 năm 2005 (V 1.8) V?a ph?i
Win32/YahaTháng 9 năm 2005 (V 1.8) Th?p
Win32/ZotobTháng 9 năm 2005 (V 1.8) Th?p
Win32/AntinnyTháng Mư?i 2005 (V 1.9) V?a ph?i
Win32/Gibe.Tháng Mư?i 2005 (V 1.9) Th?p
Win32/MywifeTháng Mư?i 2005 (V 1.9) Th?p
Win32/WukillTháng Mư?i 2005 (V 1.9) V?a ph?i
Win32/BugbearTháng 11 năm 2005 (V 1.10) Th?p
Win32/CodbotTháng 11 năm 2005 (V 1.10) Th?p
Win32/MabutuTháng 11 năm 2005 (V 1.10) Th?p
Win32/OpaservTháng 11 năm 2005 (V 1.10) Th?p
Win32/SwenTháng 11 năm 2005 (V 1.10) Th?p
Win32/IRCBotDecember2005 (V 1.11)V?a ph?i
Win32/RyknosDecember2005 (V 1.11)Th?p
WinNT/F4IRootkitDecember2005 (V 1.11)V?a ph?i
Win32/BofraJanuary2006 (V 1,12)Th?p
Win32/MaslanJanuary2006 (V 1,12)Th?p
Win32/PariteJanuary2006 (V 1,12)V?a ph?i
Win32/AlcanFebruary2006 (V 1.13)V?a ph?i
Win32/BadtransFebruary2006 (V 1.13)Th?p
Win32/EyevegFebruary2006 (V 1.13)Th?p
Win32/s?c?ngFebruary2006 (V 1.13)Th?p
Win32/AtakMarch2006 (V 1,14)Th?p
Win32/TorvilMarch2006 (V 1,14)Th?p
Win32/ZlobMarch2006 (V 1,14)V?a ph?i
Win32/LockskyApril2006 (V 1.15)V?a ph?i
Win32/ReatleApril2006 (V 1.15)Th?p
Win32/VallaApril2006 (V 1.15)Th?p
Win32/EvamanMay2006 (V 1.16)Th?p
Win32/GandaMay2006 (V 1.16)Th?p
Win32/đám r?iMay2006 (V 1.16)Th?p
Win32/CissiJune2006 (V 1,17)Th?p
Win32/FizzerJune2006 (V 1,17)Th?p
Win32/AlemodJuly2006 (V 1,18)V?a ph?i
Win32/ChirJuly2006 (V 1,18)V?a ph?i
Win32/HupigonJuly2006 (V 1,18)V?a ph?i
Win32/NsagJuly2006 (V 1,18)Th?p
Win32/ngân hàngAugust2006 (V 1.19)V?a ph?i
Win32/JeefoAugust2006 (V 1.19)V?a ph?i
Win32/BancosSeptember2006 (V 1,20)V?a ph?i
Win32/SinowalSeptember2006 (V 1,20) V?a ph?i
Win32/HarnigOctober2006 (V 1,21) Th?p
Win32/PassalertOctober2006 (V 1,21) Th?p
Win32/TibsOctober2006 (V 1,21) V?a ph?i
Win32/BrontokNovember2006 (V 1,22) V?a ph?i
Win32/BeenutTháng 12 năm 2006 (V 1,23) Th?p
Win32/HaxdoorJanuary2007 (V 1.24) V?a ph?i
WinNT/HaxdoorJanuary2007 (V 1.24) V?a ph?i
Win32/StrationFebruary2007 (V 1,25)V?a ph?i
Win32/MitgliederFebruary2007 (V 1,25)Th?p
Win32/AlureonMarch2007 (V 1.27)V?a ph?i
Win32/FunnerApril2007 (V 1,28)Th?p
Win32/RenosTháng 5 năm 2007 (V 1.29)V?a ph?i
Win32/AllapleTháng 6 năm 2007 (V 1,30)V?a ph?i
Win32/BuskyJuly2007 (V 1.31)V?a ph?i
Win32/virut.AAugust2007 (V 1,32)V?a ph?i
Win32/virut.BAugust2007 (V 1,32)V?a ph?i
Win32/ZonebacAugust2007 (V 1,32)V?a ph?i
Win32/NuwarSeptember2007 (V 1.33)V?a ph?i
Win32/RJumpOctober2007 (V 1.34)V?a ph?i
Win32/ConHookNovember2007 (V 1.35) V?a ph?i
Win32/FotomotoDecember2007 (V 1,36)V?a ph?i
Win32/CutwailJanuary2008 (V 1.37)V?a ph?i
Win32/LdpinchFebruary2008 (V 1,38)V?a ph?i
Win32/VirtumondeMarch2008 (V 1.39) V?a ph?i
Win32/VundoMarch2008 (V 1.39) V?a ph?i
Win32/NewaccMarch2008 (V 1.39) V?a ph?i
Win32/OderoorCó th? 2008 (V 1,41)V?a ph?i
Win32/CaptiyaMay2008 (V 1,41)V?a ph?i
Win32/CorripioJune2008 (V 1.42)V?a ph?i
Win32/FrethogJune2008 (V 1.42) V?a ph?i
Win32/TaterfJune2008 (V 1.42) V?a ph?i
Win32/StorarkJune2008 (V 1.42) V?a ph?i
Win32/TilcunJune2008 (V 1.42) V?a ph?i
Win32/ZutenJune2008 (V 1.42) V?a ph?i
Win32/CeekatJune2008 (V 1.42) V?a ph?i
Win32/LolydaJune2008 (V 1.42) V?a ph?i
Win32/HorstTháng 7 năm 2008 (V 2.0)V?a ph?i
Win32/MatcashAugust2008 (V 2.1) V?a ph?i
Win32/SlenfbotSeptember2008 (V 2.2)V?a ph?i
Win32/RustockOctober2008 (V 2,3)V?a ph?i
Win32/FakeSecSenNovember2008 (V 2.4)V?a ph?i
Win32/GimmivNovember2008 (V 2.4)V?a ph?i
Win32/FakeXPADecember2008 (V 2,5)V?a ph?i
Win32/YektelDecember2008 (V 2,5)V?a ph?i
Win32/BanloadJanuary2009 (V 2.6)V?a ph?i
Win32/ConfickerJanuary2009 (V 2.6)Cao
Win32/SrizbiTháng hai 2009 (V 2,7)V?a ph?i
Win32/KoobfaceMarch2009 (V 2,8)V?a ph?i
Win32/WaledacTháng 4 năm 2009 (V 2,9)V?a ph?i
Win32/WinwebsecCó th? 2009 (V 2.10) V?a ph?i
Win32/InternetAntivirusJune2009 (V 2,11)V?a ph?i
Win32/FakeSpyproJuly2009 (V 2,12)V?a ph?i
Win32/FakeReanTháng 8 năm 2009 (V 2,13)V?a ph?i
Win32/BredolabTháng 9 năm 2009 (V 2.14)V?a ph?i
Win32/DaursoTháng 9 năm 2009 (V 2.14)V?a ph?i
Win32/FakeScantiTháng 10 năm 2009 (V 3,0)V?a ph?i
Win32/FakeVimesTháng 11 năm 2009 (V 3.1)V?a ph?i
Win32/PrivacyCenterTháng 11 năm 2009 (V 3.1) V?a ph?i
Win32/HamweqTháng 12 năm 2009 (V 3.2) V?a ph?i
Win32/RimecudTháng 1 năm 2010 (V 3,3) V?a ph?i
Win32/PushbotTháng 2 năm 2010 (V 3.4) V?a ph?i
Win32/HelpudTháng ba 2010 (V 3.5) V?a ph?i
Win32/MaganiaTháng ba 2010 (V 3,6) V?a ph?i
Win32/OficlaTháng 5 năm 2010 (V 3.7)V?a ph?i
Win32/FakeInitTháng Sáu 2010 (V 3.8)V?a ph?i
Win32/BubnixTháng B?y 2010 (V 3.9) V?a ph?i
Win32/StuxnetTháng tám 2010 (V 3,10)V?a ph?i
Win32/CplLnkTháng tám 2010 (V 3,10)V?a ph?i
Worm:Win32/Vobfus.gen!ATháng tám 2010 (V 3,10)V?a ph?i
Worm:Win32/Vobfus.gen!BTháng tám 2010 (V 3,10)V?a ph?i
Worm:Win32/Vobfus.gen!CTháng tám 2010 (V 3,10)V?a ph?i
Sâu: Win32 / Vobfus! dllTháng tám 2010 (V 3,10)V?a ph?i
Worm:Win32/Sality.auTháng tám 2010 (V 3,10)V?a ph?i
Virus:Win32/Sality.auTháng tám 2010 (V 3,10)V?a ph?i
Trojan: WinNT / SalityTháng tám 2010 (V 3,10)V?a ph?i
Win32/FakeCogTháng Chín 2010 (V 3,11)V?a ph?i
Win32/VobfusTháng Chín 2010 (V 3,11) V?a ph?i
Win32/ZbotTháng 10 năm 2010 (V 3.12) V?a ph?i
Win32/FakePAVTháng mư?i m?t 2010 (V 3.13)V?a ph?i
Worm:Win32/Sality.atTháng mư?i m?t 2010 (V 3.13)V?a ph?i
Virus:Win32/Sality.atTháng mư?i m?t 2010 (V 3.13)V?a ph?i
Win32/QakbotTháng mư?i hai 2010 (V 3.14)V?a ph?i
Win32/LethicTháng m?t 2011 (V 3,15)V?a ph?i
Win32/CycbotTháng hai 2011 (V 3,16)V?a ph?i
Win32/RenocideTháng 3 năm 2011 (V 3,17)V?a ph?i
Win32/AfcoreTháng tư 2011 (V 3,18) V?a ph?i
Win32/RamnitTháng 5 năm 2011 (V 3,19) V?a ph?i
Win32/RorpianTháng 6 năm 2011 (V 3,20) V?a ph?i
Win32/YimfocaTháng 6 năm 2011 (V 3,20) V?a ph?i
Win32/NuqelTháng 6 năm 2011 (V 3,20) V?a ph?i
Win32/TracurTháng b?y 2011 (V 3,21) V?a ph?i
Win32/DursgTháng b?y 2011 (V 3,21) V?a ph?i
Win32/FakeSysdefTháng 8 năm 2011 (V 3,22) V?a ph?i
Win32/HilotiTháng 8 năm 2011 (V 3,22) V?a ph?i
Win32/BamitalTháng 9 năm 2011 (V 4.0)V?a ph?i
Win32/KelihosTháng 9 năm 2011 (V 4.0) V?a ph?i
Win32/EyeStyeTháng 10 năm 2011 (V 4.1) V?a ph?i
Win32/ch?t đ?cTháng 10 năm 2011 (V 4.1) V?a ph?i
Win32/DofoilTháng 11 năm 2011 (V 4.2) V?a ph?i
Win32/CarberpTháng 11 năm 2011 (V 4.2) V?a ph?i
Win32/CridexTháng 11 năm 2011 (V 4.2) V?a ph?i
Win32/HelompyTháng 12 năm 2011 (V 4.3) V?a ph?i
Win32/SefnitTháng m?t 2012 (V 4.4) V?a ph?i
Win32/PramroTháng hai 2012 (V 4,5) V?a ph?i
Win32/FareitTháng hai 2012 (V 4,5) V?a ph?i
Win32/DorkbotTháng ba 2012 (V 4.6) V?a ph?i
Win32/HiolesTháng ba 2012 (V 4.6) V?a ph?i
Win32/YeltminkyTháng ba 2012 (V 4.6) V?a ph?i
Win32/Pluzoks.ATháng ba 2012 (V 4.6) V?a ph?i
Win32/ClaretoreTháng tư 2012 (V 4.7) V?a ph?i
Win32/BocinexTháng tư 2012 (V 4.7) V?a ph?i
Win32/GamarueTháng tư 2012 (V 4.7) V?a ph?i
Win32/UnruyTháng năm 2012 (V 4.8) V?a ph?i
Win32/DishigyTháng năm 2012 (V 4.8) V?a ph?i
Win32/CleamanTháng 6 năm 2012 (V 4.9) V?a ph?i
Win32/KuluozTháng 6 năm 2012 (V 4.9) V?a ph?i
Win32/BafruzTháng tám 2012 (V 4.11)Nghiêm tr?ng
Win32/MatsnuTháng tám 2012 (V 4.11)Nghiêm tr?ng
Win32/MedfosTháng 9/2012 (V 4.12) Nghiêm tr?ng
Win32/NitolTháng 10 năm 2012 (V 4,13)Nghiêm tr?ng
Win32/OneScanTháng 10 năm 2012 (V 4,13)Nghiêm tr?ng
Win32/FolstartTháng 11 năm 2012 (V 4,14) Nghiêm tr?ng
Win32/WeelsofTháng 11 năm 2012 (V 4,14) Nghiêm tr?ng
Win32/PhorpiexTháng 11 năm 2012 (V 4,14) Nghiêm tr?ng
Win32/PhdetTháng 12 năm 2012 (V 4,15) Nghiêm tr?ng
Win32/GanelpTháng 1 / 2013 (V 4,16) Nghiêm tr?ng
Win32/LefgrooTháng 1 / 2013 (V 4,16) Nghiêm tr?ng
Win32/SirefefTháng 2 năm 2013 (V 4.17)Nghiêm tr?ng
Win32/WecyklerTháng ba năm 2013 (V 4.18) Nghiêm tr?ng
Win32/BabonockTháng 4 năm 2013 (V 4,19) Nghiêm tr?ng
Win32/RedymsTháng 4 năm 2013 (V 4,19) Nghiêm tr?ng
Win32/VesenlosowTháng 4 năm 2013 (V 4,19) Nghiêm tr?ng
Win32/fakedefTháng 5 năm 2013 (V 4,20) Nghiêm tr?ng
Win32/VicenorTháng 5 năm 2013 (V 4,20) Nghiêm tr?ng
Win32/KexqoudTháng 5 năm 2013 (V 4,20) Nghiêm tr?ng
Win32/TupymTháng 6 năm 2013 (V 4,21) Nghiêm tr?ng
Win32/SimdaTháng 9 năm 2013 (V 5.4) Nghiêm tr?ng
Win32/ShiotobTháng 10 năm 2013 (V 5.5)Nghiêm tr?ng
Win32/FoidanTháng 10 năm 2013 (V 5.5)Nghiêm tr?ng
Win32/DeminnixTháng 11 năm 2013 (V 5.6)Nghiêm tr?ng
Win32/NapolarTháng 11 năm 2013 (V 5.6)Nghiêm tr?ng
Win32/RotbrowTháng 12 năm 2013 (V 5.7)Nghiêm tr?ng
MSIL/BladabindiTháng 1 năm 2014 (V 5.8)Nghiêm tr?ng
VBS/JenxcusTháng 2 năm 2014 (V 5.9)Nghiêm tr?ng
Win32/WysototTháng ba năm 2014 (V 5,10)Nghiêm tr?ng
MSIL/SpacekitoTháng ba năm 2014 (V 5,10)Nghiêm tr?ng
Win32/RamdoTháng 4 năm 2014 (V 5,11)Nghiêm tr?ng
Win32/KilimTháng 4 năm 2014 (V 5,11)Nghiêm tr?ng
Win32/MiurefTháng 5 năm 2014 (V 5,12)Nghiêm tr?ng
Win32/FilcoutTháng 5 năm 2014 (V 5,12)Nghiêm tr?ng
Win32/NecursTháng 6 năm 2014 (V 5.13)Nghiêm tr?ng
Win32/CaphawTháng 7 năm 2014 (V 5.14)Nghiêm tr?ng
Win32/BepushTháng 7 năm 2014 (V 5.14)Nghiêm tr?ng
* Đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng đ? c?p đ?n các x?p h?ng m?c đ? nghiêm tr?ng c?nh báo virus mà xu?t hi?n trên web site c?a Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/Bulletin/rating.mspx
Lưu ? r?ng x?p h?ng m?c đ? nghiêm tr?ng c?a m?i đe d?a có th? là updatedoccasionally vào tài kho?n cho nh?ng thay đ?i trong t? l? và otherfactors.

** W32/Hackdef thư?ng ?n khác có kh? năng unwantedsoftware trên máy tính. N?u công c? s?ch báo cáo r?ng wasdetected W32/Hackdef trên máy tính, chúng tôi đ? ngh? b?n ch?y m?t quét chương tr?nh ch?ng virus và Spyware withup-to-date (xemhttp://www.Microsoft.com/Security/PC-Security/Spyware-Prevent.aspx).N?u b?n mu?n xem ph?n m?m W32/Hackdef ?n, l?n đ?u tiên m? thelog t?p tin cho công c? s?ch (% Windir%\Debug\Mrt.log). Ti?p theo, trong ph?n "Possiblescanning k?t qu?", t?m d?ng ho?c d?ng lưu ? r?ng m?c tin thư thoại trong whichWin32/Hackdef đư?c t?m th?y. Trong đó cùng m?t m?c tin thư thoại, b?n nên t?m th?y Win32/Hackdefconfiguration t?p tin có ph?n m? r?ng t?p đ? đ?t tên tin .ini. Xem này todetermine t?p tin ph?n m?m Win32/Hackdef ?n trên máy tính.

B?t k? ph?n m?m gây h?i mà không đư?c li?t kê trong b?ng này không đư?c phát hi?n và không đư?c g? b? b?i các công c?. Đ? quét t?m và lo?i b? ph?n m?m gây h?i khác, s? d?ng m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút C?p Nh?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y vào website sau c?a Microsoft b?o v? máy tính c?a b?n:
http://www.Microsoft.com/Security/Scanner/en-US/default.aspx

Báo cáo thành ph?n

Công c? g? b? ph?n m?m gây h?i s? g?i thông tin đ? Microsoftif nó phát hi?n ph?n m?m gây h?i ho?c t?m th?y m?t l?i. Informationthat c? th? đư?c g?i t?i Microsoft bao g?m các m?c sau đây:
 • Tên c?a ph?n m?m gây h?i mà isdetected
 • K?t qu? c?a lo?i b? ph?n m?m gây h?i
 • Phiên b?n hệ điều hành
 • B?n đ?a h? th?ng đi?u hành
 • Ki?n trúc b? x? l?
 • S? phiên b?n c?a công c?
 • M?t ch? s? ghi chú cho dù công c? đang đư?c đi?u hành b?i Microsoft Update, Windows Update, C?p nh?t t? đ?ng, các trung tâm t?i v?, ho?c t? web site
 • M?t GUID chưa xác đ?nh ngư?i
 • M?t m?t m? m?t cách băm (MD5) c?a đư?ng d?n và t?p đ? đ?t tên tin c?a m?i t?p tin ph?n m?m gây h?i đư?c l?y ra t? thecomputer
N?u dư?ng như ph?n m?m gây h?i đư?c t?m th?y trên máy tính, thetool s? nh?c b?n g?i thông tin t?i Microsoft vư?t ra ngoài nh?ng g? đư?c li?t kê ? đây.B?n s? đư?c nh?c trong m?i trư?ng h?p này, và thông tin này g?i onlywith s? đ?ng ? c?a b?n. Thông tin b? sung bao g?m:
 • Các t?p tin đư?c nghi ng? là ph?n m?m gây h?i. Thetool s? xác đ?nh các t?p tin cho b?n.
 • M?t m?t m? m?t cách băm (MD5) c?a b?t k? filesthat đáng ng? đư?c phát hi?n.
B?n có th? vô hi?u hóa tính năng báo cáo. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? vô hi?u hóa các thành ph?n báo cáo và làm th? nào đ? ngăn ch?n công c? này g?i thông tin t?i Microsoft, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft
891716 Tri?n khai các Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool trong m?t môi trư?ng doanh nghi?p

K?t qu? có th? quét

Sau khi công c? ch?y, có b?n k?t qu? chính removaltool có th? báo cáo cho ngư?i dùng:
 • Nhi?m trùng không đư?c t?m th?y.
 • Ít nh?t m?t nhi?m trùng đ? đư?c t?m th?y và wasremoved.
 • M?t nhi?m trùng đ? đư?c t?m th?y nhưng không đư?c g? b?. Resultwill này đư?c hi?n th? n?u file b? nghi ng? đ? đư?c t?m th?y trên máy tính. Đ? helpremove các t?p tin, b?n nên s? d?ng m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút C?p Nh?t.
 • M?t nhi?m trùng đ? đư?c t?m th?y và đ? đư?c g? b? m?t ph?n. Tocomplete lo?i b? này, b?n nên s? d?ng m?t antivirusproduct thông tin m?i nh?t.

câu h?i thư?ng g?p v? Công c? Lo?i b? ph?n m?m gây h?i

 • Q1: Công c? này k? thu?t s? ch? k? c?a Microsoft?
  A1: Có.
 • Q2: Nh?ng lo?i thông tin có t?p nh?t k? ch?a?
  A2: Đ? bi?t thông tin v? các t?p tin kí nh?p, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft
  891716 Tri?n khai MicrosoftWindows Malicious Software Removal Tool trong m?t môi trư?ng doanh nghi?p
 • Q3: Có th? công c? này đư?c phân ph?i l?i?
  A3: Có. Theo các đi?u kho?n c?a đi?u kho?n mức cấp phép này công c?, công c? có th? beredistributed. Tuy nhiên, h?y ch?c ch?n r?ng b?n phân ph?i l?i latestversion công c?.
 • Q4: Làm th? nào đ? tôi bi?t r?ng tôi đang s? d?ng phiên b?n m?i nh?t c?a công c??
  A4: N?u b?n là m?t Windows 7, Windows Vista, Windows XP ho?c Windows Server 2003 ngư?i dùng, s? d?ng Microsoft Update ho?c tính năng C?p Nh?t Microsoft Update t? đ?ng đ? ki?m tra xem b?n đang s? d?ng phiên b?n m?i nh?t c?a công c?. N?u b?n đ? ch?n không s? d?ng Microsoft Update, và b?n có Windows 7, Windows Vista, Windows XP ho?c Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ngư?i s? d?ng, s? d?ng Windows Update. Ho?c, s? d?ng ch?c năng C?p nh?t t? đ?ng c?p nh?t Windows đ? ki?m tra xem b?n đang s? d?ng phiên b?n m?i nh?t c?a công c?. Ngoài ra, b?n có th? truy c?p vào Microsoft Download Center. Ngoài ra, n?u các công c? là hơn 60 ngày không C?p Nh?t, công c? s? nh?c nh? b?n tra c?u m?t phiên b?n m?i c?a công c?.
 • Q5: S? s? bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft c?a các công c? thay đ?i v?i m?i phiên b?n m?i?
  A5: Không. S? bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft cho willremain công c? như 890830 cho các phiên b?n tương lai c?a công c?. t?p đ? đ?t tên tin c?a toolwhen nó đư?c t?i v? t? Microsoft Download Center s? thay đ?i v?i eachrelease đ? ph?n ánh tháng và năm khi đó phiên b?n c?a công c? wasreleased.
 • Q6: Có b?t k? cách nào tôi có th? yêu c?u ph?n m?m gây h?i m?i đư?c nh?m m?c tiêu trong công c??
  A6: Hi?n nay, không có. ph?n m?m gây h?i đư?c nh?m m?c tiêu trong isbased công c? trên s? li?u mà theo d?i s? ph? bi?n và các thi?t h?i c?a malicioussoftware.
 • Q7: Tôi có th? xác đ?nh cho dù các công c? đ? đư?c ch?y trên m?t máy tính?
  A7: Có. B?ng cách ki?m tra m?t khóa s? ki?m nh?p, b?n có th? xác đ?nh cho dù thetool đ? đư?c ch?y trên m?t máy tính và phiên b?n là nh?ng g? phiên b?n m?i nh?t đư?c s? d?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? viewthe bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  891716Tri?n khai MicrosoftWindows Malicious Software Removal Tool trong m?t môi trư?ng doanh nghi?p
 • H8: T?i sao không tôi th?y công c? trên Microsoft Update, Windows Update ho?c b?n c?p nh?t t? đ?ng?
  A8: M?t s? k?ch b?n có th? ngăn c?n b?n nh?n th?y các công c? onMicrosoft C?p Nh?t, Windows Update ho?c b?n c?p nh?t t? đ?ng:
  • Ch? Windows 7, Windows Vista, Windows XP, và Windows Server 2003SP1 ngư?i dùng đư?c cung c?p công c? trên Windows Update ho?c AutomaticUpdates.
  • N?u b?n đ? ch?y các phiên b?n hi?n t?i c?a toolfrom Windows Update, Microsoft Update, C?p nh?t t? đ?ng, ho?c t? m?t trong theother phát hành hai cơ ch?, nó s? không đư?c reoffered Windows Update orAutomatic C?p Nh?t.
  • Đ? t? đ?ng C?p Nh?t, l?n đ?u tiên b?n ch?y thetool, b?n ph?i kí nh?p dư?i tên m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? đ? đi?u kho?n mức cấp phép acceptthe.
 • Q9: Làm th? nào đ? Microsoft Update, Windows Update, và c?p nh?t t? đ?ng xác đ?nh ngư?i đư?c cung c?p công c??
  A9: T?t c? ngư?i dùng Windows 7, Windows Vista, Windows XP, và Windows Server 2003 đư?c cung c?p công c? n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Nh?ng ngư?i s? d?ng đang ch?y phiên b?n m?i nh?t c?a MicrosoftUpdate ho?c tính năng C?p Nh?t Microsoft Update t? đ?ng.
  • Nh?ng ngư?i s? d?ng đ? không đ? ch?y các phiên b?n hi?n t?i c?a công c?.
  T?t c? Windows 7, Windows Vista, Windows XP và Windows Server 2003 SP1users đư?c cung c?p công c? n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Nh?ng ngư?i s? d?ng không ch?y Microsoft Update.
  • Nh?ng ngư?i s? d?ng đang ch?y phiên b?n m?i nh?t c?a WindowsUpdate ho?c b?n c?p nh?t t? đ?ng c?p nh?t Windows.
  • Nh?ng ngư?i s? d?ng đ? không đ? ch?y các phiên b?n hi?n t?i c?a công c?.
 • Q10: Khi tôi nh?n vào t?p nh?t k?, nó nói v?i tôi r?ng các l?i đ? đư?c t?m th?y trong quá tr?nh quét. Tôi có th? gi?i quy?t chúng như th? nào?
  A10:Đ? bi?t thông tin v? các l?i, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft
  891717 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? l?i khi b?n ch?y các Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool
 • Q11: S? b?n rerelease công c? ngay c? khi không có không có b?n tin b?o m?t m?i cho m?t tháng c? th??
  A11: Có. Ngay c? khi không có không có b?n tin b?o m?t m?i cho m?t particularmonth, công c? lo?i b? ph?n m?m gây h?i s? đư?c rereleased v?i detectionand lo?i b? h? tr? cho ph?n m?m gây h?i ph? bi?n đ?t.
 • Q12: Làm th? nào đ? ngăn ch?n công c? này t? đang đư?c cung c?p cho tôi b?ng cách s? d?ng Microsoft Update, Windows Update, hay t? đ?ng C?p Nh?t?
  A12: Khi b?n l?n đ?u tiên đư?c cung c?p ph?n m?m gây h?i lo?i b? Toolfrom Microsoft Update, Windows Update ho?c b?n c?p nh?t t? đ?ng, b?n có th? declinedownloading b?t lên và ch?y công c? b?i t? ch?i đi?u kho?n mức cấp phép. Declinecan này áp d?ng cho ch? có phiên b?n hi?n t?i c?a công c? ho?c c? hai currentversion d?ng c? và b?t k? phiên b?n trong tương lai, tùy thu?c vào các tùy ch?n đó youchoose. N?u b?n đ? ch?p nh?n đi?u kho?n mức cấp phép và mu?n không toinstall công c? thông qua Windows Update, b?m đ? b? ch?n hộp kiểm thatcorresponds đ? công c? trong giao di?n ngư?i dùng C?p nh?t Windows.
 • Q13: Sau khi tôi ch?y công c? t? Microsoft Update, Windows Update ho?c b?n c?p nh?t t? đ?ng, nơi các t?p tin công c? lưu tr?? Tôi có th? ch?y l?i công c??
  A13:Khi nó đư?c t?i v? t? Microsoft Update ho?c t? Windows Update, công c? ch?y ch? m?t l?n m?i tháng. Đ? t? ch?y công c? nhi?u l?n m?t tháng, t?i v? công c? t? Trung tâm t?i xu?ng ho?c b?ng cách truy c?p các Microsoft an toàn & Trung tâm b?o m?t .

 • Đ?i v?i m?t quét tr?c tuy?n c?a h? th?ng c?a b?n b?ng cách s? d?ng máy quét an toàn c?a Windows Live OneCare, các Microsoft an toàn máy quét .
  http://Safety.Live.com
 • H14: Tôi có th? ch?y công c? này trên m?t máy tính Windows Embedded?
  A14: Hi?n nay, công c? lo?i b? ph?n m?m gây h?i không ph?i là supportedon m?t máy tính Windows Embedded.
 • Q15: Không ch?y công c? yêu c?u b?t k? C?p Nh?t b?o m?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính?
  A15: Không. Không gi?ng như h?u h?t trư?c s?ch công c? mà đ? là s?n xu?t byMicrosoft, công c? g? b? ph?n m?m gây h?i đ?i h?i không có an ninh updateprerequisites. Tuy nhiên, chúng tôi đ? ngh? b?n cài đ?t chuyên bi?t t?t c? criticalupdates trư?c khi b?n s? d?ng công c? đ? giúp ngăn ng?a reinfection b?ng malicioussoftware l?i d?ng l? h?ng b?o m?t.
 • Q16: Tôi có th? tri?n khai công c? này b?ng cách s? d?ng SUS ho?c tin thư thoại SMS? Nó là tương h?p v? sau v?i MBSA?
  A16: Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? tri?n khai công c? này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft
  891716 Tri?n khai MicrosoftWindows Malicious Software Removal Tool trong m?t môi trư?ng doanh nghi?p
 • Q17: Tôi có c?n nh?ng công c? s?ch trư?c cài đ?̃t đ? ch?y công c? g? b? ph?n m?m gây h?i?
  A17: Không.
 • Q18: Có m?t nhóm tin có s?n đ? th?o lu?n v? công c? này?
  A18 xa l?: Có. B?n có th? s? d?ng microsoft.public.security.virusnewsgroup.
 • Q19: T?i sao đ? c?a s? "B?o v? t?p c?a Windows" xu?t hi?n khi tôi ch?y công c??
  A19: Trong m?t s? trư?ng h?p, khi c? th? virus đư?c t?m th?y trên m?t h? th?ng, thecleaner công c? c? g?ng s?a ch?a Windows h? th?ng t?p b? nhi?m b?nh. M?c dù thisaction lo?i b? ph?n m?m gây h?i t? các t?p tin, nó c?ng có th? kích ho?t theWindows tính năng b?o v? t?p tin. N?u b?n th?y c?a s? b?o v? t?p c?a Windows, chúng tôi đ? ngh? b?n làm theo các hư?ng d?n và H?y n?p đ?a compact MicrosoftWindows. Đi?u này s? khôi ph?c l?i các t?p tin làm s?ch c?a t?nh tr?ng ban đ?u, pre-nhi?m trùng.
 • Q20: Đư?c các phiên b?n đ?a hoá c?a công c? này có s?n?
  A20: Có, công c? có s?n b?ng 24 ngôn ng?. Trư?c khi phát hành February2006, m?i phiên b?n đ?a hoá c?a các công c? đ? có s?n như là m?t separatedownload. B?t đ?u t? tháng 2 năm 2006, công c? bây gi? đư?c cung c?p như là m?t multilingualdownload. V? v?y, ch? có m?t phiên b?n c?a công c? có s?n, và ngôn ng? theappropriate xu?t hi?n d?a trên ngôn ng? c?a operatingsystem hi?n t?i.
 • Q21: tôi t?m th?y t?p tin Mrtstub.exe trong m?t m?c tin thư thoại tên là ng?u nhiên trên Máy tính c?a tôi. Các t?p tin Mrtstub.exe là m?t thành ph?n h?p pháp c?a công c??
  A21:Công c? s? d?ng m?t t?p tin đư?c đ?t tên theo Mrtstub.exe ho?t đ?ng nh?t đ?nh. N?u b?n xác minh r?ng các t?p tin đư?c k? b?i Microsoft, các t?p tin là m?t thành ph?n h?p pháp c?a công c?.
 • Q22: MSRT có th? ch?y trong ch? đ? an toàn?
  A22:Có. N?u b?n đ? ch?y MSRT trư?c khi b?n kh?i đ?ng máy tính đ? ch? đ? an toàn, b?n có th? truy c?p MSRT t?i % windir%\system32\mrt.exe. Nh?p đúp vào t?p tin mrt.exe đ? ch?y MSRT, và sau đó làm theo các trên màn h?nh hư?ng d?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 890830 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 33.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbmsnpartnerportal kbhowto kbacwsurvey kbsecurity kbinfo kbfixme kbmsifixme kbvideocontent kbmt KB890830 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 890830

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com