J?s negalite atsisi?sti naujinimus pasiekti Windows naujinimo svetain?je Windows XP kompiuteryje, kuris u? u?karda arba tarpinis serveris

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 896226 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kada jums prieig? prie Microsoft Windows naujinimo ?iniatinklio svetain?s i? tam Microsoft Windows XP kompiuteryje, kuriame yra u? u?kard? arba tarpin? server? server?, j?s negalite atsisi?sti naujinimus. J?s taip galite matyti vien? i? ?i? klaidos prane?imai interneto puslapio vir?utiniame de?iniajame kampe:
[Klaidos numer?: 0x80244017]
[Klaidos numeris: 0x80244018]
[Klaidos numer?: 0x80244019]
[Klaidos numeris: 0x8024401B]
[Klaidos numer?: 0x80244021]
Pastaba Per?i?r?kite fail? Windowsupdate.log patikrinti, ar Windows Atnaujinti arba ar automatiniai atnaujinimai ?vyko klaida. Numatyta, kad Fail? Windowsupdate.log sukonfig?ruota prisijungti prane?imus. ?io ?urnalo failas yra aplanke % Windir %. Aplankui % Windir % yra aplankas, kuriame yra Windows ?diegtas j?s? kompiuteryje.

Prie?astis

Windows XP naudoja Microsoft Windows HTTP paslaugos (WinHTTP) bendrauti su Windows naujinimo svetain?je. Windows XP taip pat fone Pa?angios perdavimo tarnyba (BITS) atsisi?sti naujinimus. Klaid? prane?imai kurios yra pamin?tos "Simptomai" skyriuje nurodyti taip:
 • Klientas buvo galima rasti tarpinio serverio arba u?karda.
 • Klientas gavo klaidos prane?im?.
 • Klientas buvo u?drausta Windows Update svetain?je.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?sitikinkite, kad tarpinio serverio arba ugniasien?s sukonfig?ruotas anonimin? prieiga prie Windows Update svetain?s. ?traukti ?ias paskirties vietas, kai kuriate nustatyt? paskirties viet? arba ? URL nustatyti Windows Update:
 • http://Download.windowsupdate.com
 • https://*.Update.Microsoft.com
 • http://*.Update.Microsoft.com
 • http://Update.Microsoft.com
 • http://*.windowsupdate.com
 • http://Download.Microsoft.com
 • http://Update.Microsoft.com
 • http://ntservicepack.Microsoft.com
 • http://wustat.Windows.com
 • https://Update.Microsoft.com
 • http://*.Download.windowsupdate.com
 • http://*.Update.Microsoft.com
 • https://*.Update.Microsoft.com
Pastaba Ie¹kokite tarpiniam serveriui ar j?s? ugniasien?s informacija apie tai, kaip sukonfig?ruoti tarpin? server? arba ugniasienei Anonimin?s prieigos.

Daugiau informacijos apie tai, kaip sukonfig?ruoti ISA serverio anoniminei prieigai, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
885819Kyla problem? galite pasiekti Windows naujinimo versija 5 interneto svetain?s serveryje, kuriame veikia ISA serverio

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, administratoriai gali naudoti vien? i? to ?i? metod? diegti Windows naujinimus:
 • Nor?dami ?diegti naudokite Microsoft programin?s ?rangos atnaujinimo paslaugas (SUS) atnaujinimai. Daugiau informacijos apie SUS, aplankykite ?ias Microsoft Web svetain?s:
  http://technet.Microsoft.com/en-us/WSUS/bb466186.aspx
 • Naudokite Microsoft Systems Management Server diegti naujinimus. Daugiau informacijos apie sistem? valdymo serveriu, apsilankykite toliau "Microsoft" ?iniatinklio svetain?je:
  http://technet.Microsoft.com/en-us/SMS/default.aspx
 • Rankiniu b?du atsisi?sti pakeitim? paketus, pataisymai, ir funkcija Windows XP naujinimus. Nor?dami tai padaryti, aplankykite ?ias Microsoft Web svetain?s:
  http://www.Microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/default.mspx

Daugiau informacijos

Jei tarpiniam serveriui ar j?s? ugniasien?s jau yra sukonfig?ruotos anonimin? prieig?, galite surinkti daugiau informacijos apie faktin? prie?astis klaid? prane?imai, minimi skyriuje "Po?ymiai" naudojant ? Tinklo monitoriaus fiksavimo priemon?. J?s privalote tinklo monitoriaus u?fiksuoti ?rankis veikia kai pasiekiate utility Windows naujinimo svetain?s Rodyti faktini? klaid? prane?imus prie?astis.Daugiau informacijos apie tinklo Steb?ti u?fiksuoti naudingumas, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
310875Tinklo monitoriaus u?fiksuoti paslaug? programos apra?as

Savyb?s

Straipsnio ID: 896226 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Update (interneto svetain?)
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Update
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbmt KB896226 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 896226

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com