Thng bao li khi ban c cai t Windows XP SP3 t Windows Update: "Li 80246007 -- SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 949386 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Thng tin Ban Beta
Bai vit nay thao lun v ban Beta c?a san phm Microsoft. Thng tin trong bai vit nay c cung cp nh la va la thng tin c th? thay i ma khng cn thng bao.

Microsoft khng cung c?p h tr san phm chinh thc cho s?n phm beta nay. bit thng tin v cach thc nhn h tr cho ban beta, hay xem tai liu co trong tp san phm beta, hoc kim tra trang Web ma ban ? tai xu?ng ban beta nay.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi ban c cai t Windows XP Goi Dich vu 3 (SP3) t Windows Update, ban co th nhn c mt thng bao li ging thng bao sau y:
Error 80246007 -- SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED

NGUYN NHN

Vn nay co th xay ra nu mt trong cac iu kin sau la ung:
 • C?p Windows\SoftwareDistribution\ Download ? bi xoa sau khi hoan t?t tai xung Windows XP SP3.
 • Cac tp h thng ? bi thay i sau khi tai xu?ng Windows XP SP3 nhng trc khi ci ?t goi dich v?.

GI?I PHP

giai quyt vn nay, h?y s dung cac phng phap sau theo th t ? ?c trinh bay.

Phng phap 1. Tai xung Windows XP SP3 lai t Windows Update

 1. Bm Bt u, bm Tt ca cac Chng trinh, ri bm Windows Update.
 2. Bm Cai t Nhanh (c khuyn nghi). Nu may tinh p ?ng ? cc i?u ki?n dnh cho b?n c?p nh?t, Windows XP SP3 se la mt trong cc b?n cp nht c la chon t ng.
 3. Bm Cai t.
 4. Xem xet va chp nhn iu khoan Cp phep Phn mm cua Microsoft.

Phng phap 2. Tai xung Windows XP SP3 t Trung tm Tai xung cua Microsoft

Tai xung Windows XP Goi Dich vu 3 trc tip t Trung tm Tai xung cua Microsoft.

Chu y Lin kt Trung tm Tai xung sau y hin c chuyn hng ti ban RC2 trn Web site TechNet cua Microsoft. Lin kt nay phai c cp nht sau khi ban phat hanh SP3 chuy?n thnh cng khai. Lin kt Trung tm Tai xung phai gi?ng lin k?t sau:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5B33B5A8-5E76-401F-BE08-1E1555D4F3D4&displaylang=en
Tp sau hi?n s?n c tai xung t Trung tm Tai xung cua Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Tn kim chng ngay by gi. Ngay Phat hanh: Cha c xac nhn

bit thm thng tin v cach tai xung cac tp h tr c?a Microsoft, bm vo s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach ly cc tp h tr c?a Microsoft t dich vu trc tuyn (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

Phng phap 3: Khi ng Dich vu Truy?n t?i T?p Thng minh trn Nn ph? (BITS)

 1. Bm Bt u, bm Chay, go services.msc trong hp M, ri bm OK.
 2. Bm chut phai Dich vu Truy?n t?i t?p Thng minh trn Nn ph? (BITS), ri bm Thuc tinh.
 3. Trong tab Chung, bm T ng trong hp kiu Khi ng, ri bm Ap dung.
 4. Trong ct Trang thai, kim chng rng dich vu BITS ? c khi ng. Nu d?ch v? khng ?c khi ng, bm chut phai vao BITS, ri bm Bt u.
 5. Th? tai xung Windows XP SP3 lai t Windows Update, nh c m ta trong Phng phap 1.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 949386 - L?n xem xt sau cng: 05 Thang Nm 2008 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
T? kha:
kbdownload kbwindowsupdate kbupdateissue kbupdate kbexpertisebeginner kberrmsg kbprb kbtshoot KB949386

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com