Ja m??in?t instal?t atjaunin?jumus, izmantojot Windows atjaunin??anas vai Microsoft atjaunin??anas vietni, tiek par?d?ts ??ds k??das kods: 0x800B0001

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 958045 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Ja m??in?t instal?t atjaunin?jumus no Windows atjaunin??anas vai Microsoft atjaunin??anas vietnes, tiek par?d?ts t?l?k redzamais k??das kods.
0x800B0001

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja Windows atjaunin??anas vai Microsoft atjaunin??anas vietn? tiek noteikts nezin?ms ?ifr??anas pakalpojuma nodro?in?t?js.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet lietotajai oper?t?jsist?mai atbilst?g?s darb?bas.

Ja v?laties, lai m?s re?istr?tu .dll form?ta failus, p?rejiet uz sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties pats nov?rst ?o probl?mu, p?rejiet uz sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet vedn? Fix it sniegtos nor?d?jumus.


Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50691

Piez?mes
 • Sist?m? Windows Vista vai Windows Server 2008 Fix it risin?jums nodro?ina tikai 2. metodes autom?tisku izpildi, t?p?c 1. metod? ietvert?s darb?bas ir j?veic manu?li.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neatrodaties pie t? datora, kur? ir radusies probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir radusies probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Patst?v?g? labo?ana

Oper?t?jsist?m?s Windows XP, Windows Server 2003 un Windows 2000

Lai nov?rstu ?o probl?mu, ir j?re?istr? faili Softpub.dll, Wintrust.dll, Initpki.dll un Mssip32.dl. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Start?jiet programmu Piez?mjbloks. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Izpild?t.
 2. Nokop?jiet un lodzi?? Atv?rt iel?m?jiet (vai taj? ierakstiet) t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  notepad
 3. Nokop?jiet un programmas Piez?mjbloks log? iel?m?jiet (vai taj? ierakstiet) t?l?k nor?d?t?s komandrindas.
  regsvr32 Softpub.dll /s
  regsvr32 Wintrust.dll /s
  regsvr32 Initpki.dll /s
  regsvr32 Mssip32.dll /s
 4. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Saglab?t k? un p?c tam ierakstiet Register.bat.
 5. Noklik??iniet uz Saglab?t k? tipu un p?c tam noklik??iniet uz Visi faili.
 6. Saglab?jiet failu Register.bat darbvirsm?.
 7. Veiciet dubultklik??i uz faila Register.bat, lai re?istr?tu Windows Update programmat?ras failus.
 8. M??iniet v?lreiz instal?t atjaunin?jumus.
 9. Ja probl?ma ir nov?rsta, dz?siet iepriek??jo darb?bu ietvaros izveidoto failu Register.bat.

Oper?t?jsist?m?s Windows Vista un Windows Server 2008

1. metode. Sist?mas atjaunin?jumu gatav?bas r?ka palai?ana (Checksur.exe)

 1. Lejupiel?d?jiet un palaidiet sist?mas atjaunin?jumu gatav?bas r?ku (Checksur.exe). P?c ?? r?ka lejupiel?des tas nodro?ina vienreiz?ju t?du neatbilst?bu mekl??anu, kas var?tu trauc?t turpm?k?s apkopes darb?bas.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas atjaunin?jumu gatav?bas r?ka lejupiel?di un palai?anu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
  947821 Windows Vista un Windows Server 2008 sist?mas atjaunin?jumu gatav?bas r?ka apraksts
  Piez?mes
  • Rakst? Nr. 947821 ritiniet uz leju l?dz sada?ai Microsoft lejupiel?des centrs p?c tam noklik??iniet uz attiec?g?s saites, lai lejupiel?d?tu j?su oper?t?jsist?mai paredz?to sist?mas atjaunin?jumu gatav?bas r?ku.
  • P?c ?? r?ka palai?anas t?l?k nor?d?taj? atra?an?s viet? tiks saglab?ts fails Checksur.log.
   %systemroot%\Logs\CBS
   Oper?t?jsist?mas Windows Vista standarta konfigur?cij? ?ai vietai atbilst mape C:\Windows\Logs\CBS.
 2. P?c sist?mas atjaunin?jumu gatav?bas r?ka palai?anas m??iniet v?lreiz instal?t atjaunin?jumus.
Ja p?c ?o darb?bu veik?anas probl?ma nav nov?rsta, p?rejiet pie 2. metodes.

2. metode. Faila Wintrust.dll re?istr??ana

 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  un p?c tam lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet cmd.
 2. Rezult?tu sarakst? ar peles labo pogu noklik??iniet uz cmd un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ierakst?t administratora paroli vai apstiprin?t darb?bu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 3. Nokop?jiet un iel?m?jiet komandu uzvedn? (vai taj? ierakstiet) t?l?k nor?d?to komandu.
  regsvr32 Wintrust.dll /s
 4. Aizveriet komandu uzvednes logu.
 5. M??iniet v?lreiz instal?t atjaunin?jumus.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, varat nelas?t ??s sada?as turpin?jumu. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai s?tiet mums e-pasta zi?ojumu.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 958045 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows jaunin?jumi
 • Microsoft Update
Atsl?gv?rdi: 
kbregistry kbupdateissue kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme KB958045

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com