ID c?a bi: 968003 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

M? l?i 0x80070005 c?ng ?c m t? l "TRUY C?P B? T? CH?I". Ban co th gp li nay n?u b?n khng c cc quy?n ph h?p ? ci ?t b?n c?p nh?t c? th?. L?i ny c?ng c th? x?y ra n?u my tnh c?a b?n nhi?m ph?n m?m ?c h?i.

? kh?c ph?c s? c? ny, tr?c tin, h?y th? cc phng php ph? bi?n sau. N?u cc phng php trong bi vi?t ny khng h?u ch, h?y th?c hi?n t?m ki?m ? nh?n tr? gip nng cao hn t? H? tr? c?a Microsoft ho?c C?ng ?ng Microsoft.

Gi?i php

Windows 8.1 v Windows 8

Phng php 1: ng nh?p v?i t cch qu?n tr? vin

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
M?t s? b?n c?p nh?t yu c?u ci ?t quy?n qu?n tr?. V? v?y, vi?c ng nh?p v?i t cch qu?n tr? vin c th? gip gi?i quy?t s? c?.

? ng nh?p v?i t cch qu?n tr? vin, b?n ph?i c ti kho?n ng?i dng c cc quy?n c?a qu?n tr? vin trn my tnh. ? ?m b?o i?u ny, h?y lm theo cc b?c sau:

Lu ?Cc b?c b?n c?n th?c hi?n s? thay ?i, ty thu?c vo vi?c my tnh c?a b?n n?m trong mi?n hay nhm lm vi?c. ? bi?t ?c i?u ny, h?y xem "Ki?m tra xem my tnh c?a b?n n?m trong nhm lm vi?c hay trong mi?n" trongS? khc bi?t gi?a mi?n, nhm lm vi?c v nhm m?ng ch? l g??
My tnh c?a ti n?m trong mi?n
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Vut vao t mep phai cua man hinh, ri cham vo Tim kim. Ho?c, n?u b?n ang s? d?ng chu?t, h?y tr? vo gc d?i bn ph?i c?a mn h?nh, sau b?m T?m ki?m.
 2. Nh?p Ti kho?n Ng?i dng vo h?p t?m ki?m r?i ch?m ho?c b?m vo Ti kho?n Ng?i dng.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Anh chup man hinh cho b?c ny
 3. Bm Quan ly Tai khoan Ngi dung.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Bi?u t?ng m?t kh?u ho?c xc nh?n c?a qu?n tr? vin
  N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u ho?c xc nh?n c?a qu?n tr? vin, h?y nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xc nh?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Anh chup man hinh cho b?c ny
 4. Tn ng?i dng c?a b?n ?c nh d?u v lo?i ti kho?n c?a b?n ?c hi?n th? trong c?tNhm.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Anh chup man hinh cho b?c ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
My tnh c?a ti n?m trong nhm lm vi?c
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Vut vao t mep phai cua man hinh, ri cham vo Tim kim. Ho?c, n?u b?n ang s? d?ng chu?t, h?y tr? vo gc d?i bn ph?i c?a mn h?nh, sau b?m T?m ki?m.
 2. Nh?p Ti kho?n Ng?i dng vo h?p t?m ki?m r?i ch?m ho?c b?m vo Ti kho?n Ng?i dng.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Anh chup man hinh cho b?c ny
 3. Bm Quan ly Tai khoan Ngi dung.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Bi?u t?ng m?t kh?u ho?c xc nh?n c?a qu?n tr? vin
  N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u ho?c xc nh?n c?a qu?n tr? vin, h?y nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xc nh?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Anh chup man hinh cho b?c ny
 4. Lo?i ti kho?n s? ?c hi?n th? bn d?i tn ng?i dng c?a b?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Anh chup man hinh cho b?c ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
N?u lo?i ti kho?n c?a b?n l Qu?n tr? vin, b?n hi?n ng nh?p v?i t cch qu?n tr? vin.
N?u lo?i ti kho?n c?a b?n khng ph?i l Qu?n tr? vin, b?n khng th? ng nh?p v?i t cch qu?n tr? vin tr? khi b?n bi?t tn ng?i dng v m?t kh?u cho ti kho?n khc l qu?n tr? vin trn my tnh . N?u b?n khng ph?i l qu?n tr? vin, b?n c th? yu c?u qu?n tr? vin thay ?i lo?i ti kho?n c?a m?nh.

Sau khi b?n ng nh?p v?i t cch qu?n tr? vin, h?y th? ci ?t l?i b?n c?p nh?t.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 2: Qut ph?n m?m ?c h?i

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
S? c? ny c?ng c th? do nhi?m ph?n m?m ?c h?i. Trong trng hp nay, hay chay B bao v Windows. Nu phn mm c hai ngn B bao v hoat ng ung chc nng, hay tai xung va chay Trinh quet An toan cua Microsoft. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. i t?i Tr?nh qut An ton c?a Microsoft.
 2. Bm Tai xung Ngay by gi.
 3. Nu ban c nhc, hay bm Chay.
 4. Lm theo h?ng d?n ? t?i xu?ng v ci ?t Tr?nh qut An toan. Khi ban c nhc, hay thm li tt cho Trinh quet An toan trn man hinh cua ban.
 5. T? mn h?nh, b?m p vo bi?u t?ng Tr?nh qut An ton. Khi chng trinh khi ng, bm Kiu Quet, bm Quet Toan b ri bm Tip theo.
 6. Sau khi qu tr?nh qut hon t?t, h?y xoa t?t c? cc m?c ph?n m?m ?c h?i a phat hin v th ci ?t l?i cac ban cp nht.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Windows 7 va Windows Vista

Phng php 1: ng nh?p v?i t cch qu?n tr? vin

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
M?t s? b?n c?p nh?t yu c?u ci ?t quy?n qu?n tr?. Do o, ng nhp vi t cach quan tri vin co th giup giai quyt s c nay.

? ng nh?p v?i t cch qu?n tr? vin, b?n phai c ti kho?n ng?i dng vi quy?n qu?n tr? trn may tinh. ? ch?c ch?n v? thao tc ny, h?y xem cch ti ng nh?p v?i t cch qu?n tr? vin?

Sau khi b?n ? ng nh?p v?i t cch qu?n tr? vin, h?y th? ci ?t l?i cc b?n c?p nh?t.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 2: Qut ph?n m?m ?c h?i

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
L?i ny c?ng c th? do nhi?m ph?n m?m ?c h?i. M? ph?n m?m ch?ng vi-rt v ch?y tac vu qut ? pht hi?n v xoa moi phn m?m ?c h?i. N?u b?n khng c ph?n m?m ch?ng vi-rt trn my tnh c?a m?nh, b?n c th? s? d?ng Tr?nh qut An ton c?a Microsoft. ? t?i xu?ng v ch?y Tr?nh qut An ton c?a Microsoft, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. i ?n Tr?nh qut An ton c?a Microsoft.
 2. Bm Tai xung Ngay by gi.
 3. Nu ban c nhc, bm Chay.
 4. Lm theo h?ng d?n ? t?i xu?ng v ci ?t Tr?nh qut An toan. Khi ban c nhc, hay thm li tt cho Trinh quet An toan trn man hinh cua ban.
 5. T? mn h?nh, b?m p vo bi?u t?ng Tr?nh qut An ton. Khi Trinh quet An toan khi ng, bm Kiu Quet, bm Quet Toan b ri bm Tip theo.
 6. Sau khi qu tr?nh qut hon t?t, h?y xoa t?t c? cc m?c ph?n m?m ?c h?i a phat hin v th ci ?t l?i cac ban cp nht.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Windows XP

Phng php 1: ng nh?p v?i t cch qu?n tr? vin

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
M?t s? b?n c?p nh?t yu c?u ci ?t quy?n qu?n tr?. V? v?y, vi?c ng nh?p v?i t cch qu?n tr? vin c th? gip gi?i quy?t s? c?.

? ng nh?p v?i t cch qu?n tr? vin, b?n ph?i c ti kho?n ng?i dng c cc quy?n c?a qu?n tr? vin trn my tnh. ? ?m b?o i?u ny, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Bm Bt u ri bm Pa-nen iu khin.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Anh chup man hinh cho b?c ny
 2. M? Tai khoan Ngi dung.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Anh chup man hinh cho b?c ny
 3. T?t c? ti kho?n ng?i dng ?u ?c li?t k trn trang Ti kho?n Ng?i dng v m?i ti kho?n ?u c m?t tr?ng thi nh?t ?nh (ch?ng h?n nh Qu?n tr? vin my tnh, Ti kho?n gi?i h?n, v.v.).
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Anh chup man hinh cho b?c ny
 4. ?m b?o r?ng b?n ng nh?p vo ti kho?n c tr?ng thiQu?n tr? vin my tnh.
  N?u tr?ng thi ti kho?n c?a b?nkhng ph?i lQu?n tr? vin my tnh, b?n khng th? ng nh?p v?i t cch qu?n tr? vin tr? khi b?n bi?t tn ng?i dng v m?t kh?u cho ti kho?n khc l qu?n tr? vin trn my tnh . N?u b?n khng ph?i l qu?n tr? vin, b?n c th? yu c?u qu?n tr? vin thay ?i lo?i ti kho?n c?a m?nh.

Sau khi b?n ng nh?p v?i t cch qu?n tr? vin, h?y th? ci ?t l?i b?n c?p nh?t.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 2: Qut ? t?m ph?n m?m ?c h?i

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
L?i ny c?ng c th? do nhi?m ph?n m?m ?c h?i. M? ph?n m?m di?t vi-rt v ch?y thao tc qut ? pht hi?n v xo b?t k? ph?n m?m ?c h?i no. N?u b?n khng c chng tr?nh di?t vi-rt trn my tnh, b?n c th? s? d?ng Tr?nh qut An ton c?a Microsoft. ? t?i xu?ng v ch?y Tr?nh qut An ton c?a Microsoft, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Truy c?p Tr?nh qut An ton c?a Microsoft.
 2. Bm Tai xung By gi.
 3. Nu ban c nhc, bm Chay.
 4. Lm theo h?ng d?n ? t?i xu?ng v ci ?t Tr?nh qut An ton. Khi ?c nh?c, h?y thm l?i t?t cho Tr?nh qut An ton trn mn h?nh c?a b?n.
 5. T? mn h?nh, b?m p vo bi?u t?ng Tr?nh qut An ton. Khi Tr?nh qut An ton kh?i ?ng, h?y b?m vo Ki?u Qut, b?m vo Qut Ton b?, sau b?m vo Ti?p.
 6. Sau khi qu tr?nh qut hon t?t, h?y xo t?t c? cc m?c ph?n m?m ?c h?i ?c pht hi?n v th? ci ?t l?i b?n c?p nh?t.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thng tin B sung

bit thm thng tin v? Windows Update, h?y i t?i website Windows Update cua Microsoft.

? bi?t thm thng tin v? ti kho?n qu?n tr? vin, h?y xem Ti kho?n qu?n tr? vin l g??

? bi?t thm thng tin v? cch ngn ch?n v lo?i b? ph?n m?m ?c h?i, h?y xem cch ch?n v lo?i b? vi-rt v ph?n m?m ?c h?i khc.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 968003 - L?n xem xt sau cng: 26 Thang Hai 2014 - Xem xt l?i: 8.0
p d?ng
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
T? kha:
kbrapidpub kbnomt KB968003

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com