Raksta ID: 976982 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ja esat maz? uz??muma ?pa?nieks, skatiet papildu probl?mu nov?r?anas un m?c?bu resursus vietn? Atbalsts mazajiem uz??mumiem.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

Kad m??in?t instal?t .NET Framework atjaunin?jumus, izmantojot l?dzekli Windows Update vai pakalpojumu Microsoft Update, vai instal?t .NET Framework atjaunin?jumu, iesp?jams, tiks par?d?ts k?ds no t?l?k min?tiem k??du kodiem.
K??das kods: 0x80070643

K??das kods: 0x643

Iemesls

?? probl?ma var rasties, ja ir boj?ta MSI programmat?ras atjaunin?jumu re?istr?cija vai ja ir boj?ta .NET instal?cija dator?.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, m??iniet nov?rst MSI programmat?ras atjaunin?jumu re?istr?cijas boj??anas probl?mas, izmantojot 1. metod? min?t?s darb?bas. Ja tas nepal?dz, m??iniet izlabot .NET Framework, izmantojot 2. metod? min?t?s darb?bas.

Method 1: Fix MSI software update registration corruption issues

Method 2: Repair the .NET Framework

Papildindorm?cija

Zin?m?s probl?mas

M??inot instal?t ?o atjaunin?jumu, iesp?jams, rad?sies ar? t?l?k nor?d?t?s probl?mas.
 • Atjaunin?jums nav instal?ts.
 • Sist?m? joproj?m tiek atg?din?ts, lai instal?jat ?o atjaunin?jumu, kaut gan tas jau ir instal?ts.
 • Darbvirsma netiek par?d?ta.
Ja rodas k?da no ??m probl?m?m, m??iniet t?l?k min?t?s metodes, lai atrisin?tu probl?mu.

Click here to view or hide detailed information

Papildinform?cija

Ja k??das kodu 0x80070643 vai 0x643 sa?em?anas laik? j?s neinstal?jat .NET Framework atjaunin?jumus, lai nov?rstu probl?mu, iesp?jams, b?s nepiecie?ams apkopot papildu re?istr??anas inform?ciju.

?os ?urn?lus var p?rskat?t atbalsta speci?listi vai IT profesion??i, lai pal?dz?tu noteikt probl?mu.

Lai to paveiktu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta un veiciet taj? aprakst?t?s darb?bas.
Microsoft Installer re?istr??anas un Verbose re?istr??anas iesp?jo?ana, lai sav?ktu papildinform?ciju probl?mas nov?r?anai: http://support.microsoft.com/kb/2545723 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)


Ja ?? probl?ma ir saist?ta ar Office atjaunin?jumiem, mekl?jiet risin?jumu ?aj? Windows Online rakst?:
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/windows-update-error-80070643

VAI JOPROJ?M NEPIECIE?AMA PAL?DZ?BA?

Ja ?aj? rakst? neatrad?t atbildi uz savu jaut?jumu, noklik??iniet uz ??s pogas, lai uzdotu jaut?jumu citiem kopienas dal?bniekiem Microsoft kopienas forum?:
Uzdot jaut?jumu

Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 976982 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 19. decembris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveytest kbfixme kbmsifixme kbcip kbsmbportal KB976982

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com