Identifikator ?lanka: 976982 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

Rezime

Kada poku?ate da instalirate ispravke za .NET Framework preko usluge Windows Update, Microsoft Update ili ispravku za .NET Framework, mo?ete da dobijete gre?ku koja ima jedan od slede?ih kodova gre?ke:
Kôd gre?ke: 0x80070643

Kôd gre?ke: 0x643

Uzrok

Do ovog problema mo?e da do?e ako je registracija ispravke MSI softvera o?te?ena ili ako je .NET instalacija na ra?unaru o?te?ena.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, poku?ajte da re?ite probleme sa o?te?enjem registracije ispravke za MSI softver pomo?u koraka u 1. metodu. Ako to ne pomogne, poku?ajte da popravite .NET Framework pomo?u koraka u 2. metodu.

Method 1: Fix MSI software update registration corruption issues

Method 2: Repair the .NET Framework

Dodatne informacije

Poznati problemi

Mo?ete nai?i i na slede?e probleme kada poku?ate da instalirate ovu ispravku:
 • Ova ispravka nije instalirana.
 • Sistem vas neprekidno podse?a da instalirate ovu ispravku iako ste je ve? instalirali.
 • Radna povr?ina se ne pojavljuje.
Ako do?e do nekog od ovih problema, poku?ajte da re?ite problem primenom slede?ih metoda.

Click here to view or hide detailed information

Dodatne informacije

Ako ne instalirate .NET Framework ispravke kada dobijete kôd gre?ke 0x80070643 ili 0x643, mo?da ?ete morati da prikupite dodatne informacije o prijavljivanju kako biste re?ili problem.

Ove evidencije mogu da pregledaju stru?njaci za podr?ku ili informacione tehnologije kako bi vam pomogli da utvrdite problem.

Da biste ovo uradili, kliknite da biste pratili korake u slede?em ?lanku:
Omogu?avanje evidentiranja u programu Microsoft Installer i detaljnog evidentiranja radi prikupljanja dodatnih informacija za re?avanje problema: http://support.microsoft.com/kb/2545723 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)


Ako dobijete ovu gre?ku sa Office ispravkama, pogledajte slede?i Windows Online ?lanak da biste prona?li re?enje:
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/windows-update-error-80070643

I DALJE VAM JE POTREBNA POMO??

Ako ovaj ?lanak ne odgovara na va?e pitanje, kliknite na ovo dugme da biste postavili pitanje drugim ?lanovima zajednice na lokaciji Microsoft Community:
Postavi pitanje

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 976982 - Poslednji pregled: 19. decembar 2012. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional, ako se koristi sa:
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Klju?ne re?i: 
kbsurveytest kbfixme kbmsifixme kbcip kbsmbportal KB976982

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com