Do ovog problema mo?e da do?e ako je registracija ispravke MSI softvera o?te?ena ili ako je instalacija za .NET Framework na ra?unaru o?te?ena.
Da biste re?ili ovaj problem, isprobajte neku od slede?ih metoda prema navedenom redosledu.

Metod 1: Re?avanje problema sa o?te?enjima registracije ispravke Fix MSI softvera

 1. Da biste automatski re?ili problem sa o?te?enjima registracije ispravke Fix MSI softvera, kliknite na dugme ili vezu Popravi, a zatim kliknite na dugme Pokreni u dijalogu Prika?i preuzimanja. Zatim sledite korake u ?arobnjaku ?Fix It?.
  Napomena: Ova popravka ne odnosi se na Windows 8 ili Windows RT.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Re?i ovaj problem
  Microsoft Fix it 50123
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku, ali automatska ispravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows. Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disk, CD-u ili DVD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

  Za vi?e informacija o ovom problemu pogledajte temu pomo?i Re?avanje problema sa o?te?enjem registracije ispravke za MSI softver .
 2. Otvorite uslugu Windows Update, a zatim ponovo poku?ajte da instalirate ispravke. Ili, Ili a?urirajte program Microsoft Security Essentials.
 3. Poku?ajte da ponovo instalirate ispravku za .NET Framework.
Ako problem nije re?en, pre?ite na 2. metod.

Metod 2: Popravljanje radnog okvira .NET Framework

Preuzmite alatku za popravljanje radnog okvira Microsoft .NET Framework da biste popravili slede?e verzije radnog okvira .NET Framework, a zatim ponovo instalirajte ispravku za .NET Framework:
 • .NET Framework 4
 • .NET Framework 3.5 SP1
 • .NET Framework 3.0 SP2
 • .NET Framework 2,0 SP2
Vi?e informacija potra?ite u odeljku Dostupna je verzija 2 alatke za popravljanje radnog okvira Microsoft .NET Framework . Ako ne re?ite problem, ili ako koristite drugu verziju radnog okvira .NET Framework, pre?ite na 3. metod.

Metod 3: Deinstaliranje i ponovno instaliranje radnog okvira .NET Framework

Koristite alatku za ?i??enje radnog okvira .NET Framework da biste deinstalirali razli?ite verzije radnog okvira .NET Framework, a zatim ponovo instalirajte komponente.

Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Pogledajte vodi? za kori??enje alatke za ?i??enje radnog okvira .NET Framework.
 2. Preuzmite alatku za ?i??enje radnog okvira .NET Framework.
 3. Kada se od vas to zatra?i kliknite na dugme Otvori, a zatim na Izdvoji odmah.
 4. U datotekama koje ste izdvojili dvaput kliknite na datoteku cleanup_tool.exe.
  Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku, a zatim kliknite na dugme Nastavi.
 5. U poruci Da li ?elite da pokrenete uslu?ni program za ?i??enje instalacije aplikacije .NET Framework? kliknite na dugme Da.
 6. Kliknite na dugme Da da biste prihvatili ugovor o licenciranju.
 7. U prozoru Proizvod za ?i??enje kliknite na listu, izaberite stavku .NET Framework ? sve verzije, a zatim kliknite na O?isti odmah.
  Napomena Alatka za ?i??enje vam ne dozvoljava da uklonite .NET Framework 2.0 u operativnom sistemu Windows Vista ili novijim verzijama operativnog sistema Windows jer je .NET Framework instaliran kao komponenta operativnog sistema.
 8. Nakon uklanjanja aplikacije .NET Framework ponovo pokrenite ra?unar.
 9. Preuzmite i instalirajte slede?e komponente:
  .NET Framework 1.1

  .NET Framework 1,1 servisni paket 1 (SP1)

  .NET Framework 3.5 sa servisnim paketom 1 (ovim ?ete instalirati i .NET Framework 2.0 SP2 i .NET Framework 3.0 SP2)
 10. Ponovo pokrenite ra?unar.
 11. Ponovo posetite lokaciju Windows Update, a zatim proverite da li postoje ispravke za instaliranje.
 12. Poku?ajte da ponovo instalirate ispravku za .NET Framework.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Za vi?e informacija

Ostali problemi sa instalacijom radnog okvira .NET Framework

Prilikom instaliranja ispravki za .NET Framework mo?ete da nai?ete i na slede?e probleme:
 • Ova ispravka nije instalirana.
 • Sistem vas neprekidno podse?a da instalirate ovu ispravku iako ste je ve? instalirali.
 • Radna povr?ina se ne pojavljuje.

Re?avanje ovakvih problema tokom instaliranja

Ako do?e do nekog od ovih problema, poku?ajte da re?ite problem primenom slede?ih metoda.

1. metod: Uspostavite po?etne vrednosti Windows Update komponenti i a?urirajte ra?unar
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku


Da biste automatski uspostavili po?etne vrednosti komponenti usluge Windows Update, kliknite na dugme ili vezu Popravi, a zatim kliknite na dugme Pokreni u dijalogu Prika?i preuzimanja. Zatim sledite korake u ?arobnjaku ?Fix It?.

Napomena Ovo re?enje za popravku ima dva re?ima: Podrazumevani i Agresivni. Trebalo bi da pokrenete re?enje za popravku u podrazumevanom re?imu da biste utvrdili da li se na taj na?in re?ava problem sa lokacijom Windows Update pre nego ?to ga pokrenete u agresivnom re?imu.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it Microsoft Fix it 50202
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku


Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku, ali automatska ispravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows. Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disk, CD-u ili DVD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Vi?e informacija o uspostavljanju po?etnih vrednosti Windows Update komponenti potra?ite u slede?em ?lanku:
http://support.microsoft.com/kb/971058/sr-cs
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2. metod: ru?no preuzimanje ispravke putem veze za preuzimanje i instalacija ispravke u re?imu ?istog pokretanja sistema
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku


Predla?emo vam da instalirate ispravke u re?imu ?istog pokretanja sistema kako biste izbegli prekide programa koje ne izdaje Microsoft. Da biste u?li u re?im ?istog pokretanja sistema na ra?unaru, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, u polju Zapo?ni pretragu otkucajte msconfig, a zatim pritisnite taster Enter. Ako koristite Windows 8 ili Windows 8.1, upi?ite msconfig dok ste na po?etnom ekranu, a zatim pritisnite taster Enter.
 2. Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 3. Na kartici Op?te postavke izaberite stavku Selektivno pokretanje.
 4. U okviru Selektivno pokretanje opozovite izbor u polju za potvrdu U?itaj stavke koje se pokre?u sa sistemom.
 5. Izaberite karticu Usluge, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge, a zatim kliknite na dugme Onemogu?i sve.
 6. Kliknite na dugme U redu.
 7. Kada vam bude zatra?eno, kliknite na dugme Ponovo pokreni.
 8. Nakon ponovnog pokretanja ra?unara, ponovo poku?ajte da ga a?urirate.
Za vi?e informacija o ovom metodu pogledajte slede?i ?lanak u Microsoft bazi znanja:
331796 Izvr?avanje ?istog pokretanja sistema radi utvr?ivanja da li programi u pozadini ometaju igru ili program
Ako ne instalirate .NET Framework ispravke kada dobijete kôd gre?ke 0x80070643 ili 0x643, mo?da ?ete morati da prikupite dodatne informacije o prijavljivanju kako biste re?ili problem. Ove evidencije mogu da pregledaju stru?njaci za podr?ku ili informacione tehnologije kako bi vam pomogli da utvrdite problem.

Ako ovu gre?ku dobijete prilikom instalacije ispravki za Office, pogledajte temu pomo?i Gre?ka usluge Windows Update 80070643 da biste prona?li re?enje.

O ovom ?lanku

Identifikator ?lanka: 976982
Poslednji pregled: 29. maj 2014.
Odnosi se na:: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional
Da li ?elite da po?aljete povratne informacije u vezi sa ovim ?lankom?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.