S? c? ny c th? x?y ra n?u ng k? c?p nh?t ph?n m?m MSI b? l?i ho?c n?u ci ?t .NET Framework trn my tnh b? l?i.
khc phuc s c nay, hay s dung mt hoc nhiu phng phap sau theo th t chng ?c li?t k.

Phng phap 1: S?a l?i cc s? c? v? l?i ng k? c?p nh?t ph?n m?m MSI

 1. ? t? ?ng s?a l?i cc v?n ? v? l?i ng k? c?p nh?t ph?n m?m MSI, h?y b?m nt ho?c lin k?t S?a l?i r?i b?m Ch?y trong h?p tho?i Xem T?i xu?ng . Sau , lm theo cc b?c trong tr?nh h?ng d?n S?a l?i.
  Ch ?: Tr?nh h?ng d?n S?a l?i ny khng p d?ng cho Windows 8 ho?c Windows RT.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Kh?c ph?c s? c?
  Microsoft Fix it 50123
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Lu y Thut si nay co th chi co bng ting Anh, nhng khc phuc s c t ng cung hoat ng i vi cac phin ban ngn ng khac cua Windows. Nu ban hin khng lam vic trn may tinh co s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash, CD hoc DVD ri chay trn may tinh co s c.

  ? bi?t thm thng tin v? cch kh?c ph?c s? c?, h?y xem Cch kh?c ph?c s? c? l?i ng k? c?p nh?t ph?n m?m MSI.
 2. Truy c?p Windows Update, r?i c? g?ng ci ?t l?i b?n c?p nh?t. Ho?c c?p nh?t Microsoft Security Essentials.
 3. Th? ci ?t l?i b?n c?p nh?t .NET Framework.
Nu s c khng c khc phuc, hay chuyn sang phng phap 2.

Phng phap 2: S?a ch?a .NET Framework

T?i xu?ng Cng c? S?a ch?a .NET Framework c?a Microsoft ? s?a ch?a cc phin b?n sau c?a .NET Framework r?i ci ?t l?i b?n c?p nh?t .NET Framework:
 • .NET Framework 4
 • .NET Framework 3.5 SP1
 • .NET Framework 3.0 SP2
 • .NET Framework 2.0 SP2
? bi?t thm thng tin, h?y xem Phin b?n 2 c?a cng c? s?a ch?a Microsoft .NET Framework ? s?n c. N?u s? c? khng ?c gi?i quy?t ho?c n?u b?n ang s? d?ng cc phin b?n .NET Framework khc, h?y i t?i phng php 3.

Phng phap 3: Tho ci ?t v ci ?t l?i .NET Framework

S? d?ng cng c? D?n .NET Framework ? d? ci ?t nhi?u phin b?n c?a .NET Framework r?i ci ?t l?i cc c?u ph?n.

thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
 1. Ki?m tra H?ng d?n S? d?ng Cng c? D?n d?p .NET Framework.
 2. T?i xu?ng cng c? d?ng d?p .NET Framework.
 3. Khi ban c nhc, hay bm M, ri bm Trich xut By gi.
 4. Trong s cac tp ban a trich xut, bm up vao cleanup_tool.exe.
  Nu ban c nhc nhp mt khu quan tri vin hoc ?c nh?c ? xac nhn, hay cung cp mt khu, ri bmTip tuc.
 5. Trong thng bao Ban co mun chay Tin ich Don Thit lp .NET Framework khng?, bm Co.
 6. Bm Co chp nhn thoa thun cp phep.
 7. Trong ca s San phm se don, bm vao danh sach, chon .NET Framework - Tt ca Phin ban, ri bm Don By gi.
  Lu y Cng cu don khng cho phep ban lo?i b? .NET Framework 2.0 trong Windows Vista hoc cac phin ban Windows mi hn vi .NET Framework c cai t lam cu phn cua h iu hanh.
 8. Sau khi .NET Framework a c g bo, hay khi ng lai may tinh.
 9. T?i xu?ng v ci ?t cc c?u ph?n sau:
  .NET Framework 1.1

  .NET Framework 1.1 Goi Dich vu 1 (SP1)

  .NET Framework 3.5 Gi D?ch v? 1 (thao tc ny c?ng s? ci ?t .NET Framework 2.0 SP2 v .NET Framework 3.0 SP2)
 10. Khi ng lai may tinh.
 11. Truy cp lai vao Windows Update, ri kim tra va cai t cac ban cp nht.
 12. Th? ci ?t l?i b?n c?p nh?t .NET Framework.

? bi?t thm thng tin

Cc s? c? v? ci ?t b?n c?p nh?t .NET Framework khc

B?n c?ng c th? g?p cc s? c? sau khi ci ?t cc b?n c?p nh?t .NET Framework:
 • Ban cp nht khng c cai t.
 • H thng tip tuc nhc ban cai t ban cp nht nay mc du ban a cai t ri.
 • Man hinh khng xut hin.

Gi?i php cho cc s? c? v? ci ?t ny

Nu ban gp phai mt trong nhng vn nay, hay th cac phng phap sau giai quyt vn .

Phng php 1: ?t l?i cc c?u ph?n c?a Windows Update v c?p nh?t my tnh c?a b?n
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny


? t? ?ng ?t l?i cc c?u ph?n Windows Update, b?m vo nt ho?c lin k?t S?a l?i r?i b?m Ch?y trong h?p tho?i Xem T?i xu?ng. Sau , lm theo cc b?c trong tr?nh h?ng d?n S?a l?i.

Ch ? Gi?i php Kh?c ph?c s? c? ny c hai ch? ?: M?c ?nh v Linh ho?t. Ban nn chay giai phap Khc phuc s c trong ch Mc inh va xem giai phap nay co gi?i quy?t ?c v?n ? xay ra vi Windows Update trc khi ban chay trong ch Linh hoat.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Kh?c ph?c s? c? ny
Kh?c ph?c s? c? c?a Microsoft Kh?c ph?c s? c? c?a Microsoft 50202
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny


Lu y Thut si nay co th chi co bng ting Anh, nhng khc phuc s c t ng cung hoat ng i vi cac phin ban ngn ng khac cua Windows. Nu ban hin khng lam vic trn may tinh co s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash, CD hoc DVD ri chay trn may tinh co s c.

bit thm thng tin v cach t lai cac cu phn Windows Update, hay xem bai vit sau:
http://support.microsoft.com/kb/971058/vi-vn
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Phng php 2: T?i xu?ng th? cng b?n c?p nh?t t? lin k?t t?i xu?ng v ci ?t trong ch? ? kh?i ?ng s?ch
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny


Chng ti khuyn b?n nn ci ?t cc c?p nh?t ? ch? ? kh?i ?ng s?ch nh?m trnh lm gin o?n cc chng tr?nh khng ph?i c?a Microsoft. truy cp vao ch khi ng sach trn may tinh, hay lam theo cac bc sau:
 1. B?m nt B?t ?u, nh?p msconfig vo h?p B?t ?u T?m ki?m r?i nh?n Enter. N?u b?n ang ch?y Windows 8 ho?c Windows 8.1, nh?p msconfig trn mn h?nh B?t ?u r?i nh?n Enter.
 2. Nu ban c nhc nhp mt khu quan tri vin hoc xac nhn, hay nhp mt khu hoc bm Tip tuc.
 3. Trn tab Chung, bm Khi ng La chon.
 4. Trong Khi ng La chon, bo chon hp kim Nap cac Muc Khi ng.
 5. Bm vao tab Dich vu, bm chon hp kim n Tt ca Dich vu cua Microsoft ri bm V hiu hoa Tt ca.
 6. Bm OK.
 7. Khi ban c nhc, bm Khi ng lai.
 8. Sau khi may tinh cua ban khi ng lai, hay th cp nht lai may tinh.
bit thm thng tin v phng phap nay, hay xem bai vit sau trong C s Kin thc Microsoft:
331796 Th?c hi?n kh?i ?ng s?ch ? xc ?nh xem chng tr?nh n?n c xung ?t v?i tr? chi hay chng tr?nh c?a b?n khng
Nu ban ang khng cai t cac ban cp nht .NET Framework khi nhn c ma li 0x80070643 ho?c 0x643, co th ban phai thu thp thng tin nht ky b sung khc phuc s c. Cac chuyn gia h tr hoc chuyn gia CNTT co th xem lai cac nht ky nay giup xac inh s c.

N?u b?n nh?n ?c l?i ny khi ci ?t cc b?n c?p nh?t Office, h?y xem l?i 80070643 c?a Windows Update ? bi?t gi?i php.

Gii thiu v bai vit nay

ID c?a bi: 976982
nh gi cu?i cng: 31 Thang Ging 2014
p d?ng: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional
B?n c mu?n cung c?p ph?n h?i v? bi vi?t ny khng?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.