Raksta ID: 981198 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot instal?t atjaunin?jumu sist?mai Windows, instal??anas darb?ba netiek pabeigta un tiek par?d?ts viens no ?iem k??du kodiem:

Sist?m? Windows XP un Windows Server 2003
K??das kods 0x8007F0F4

Sist?m? Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 un Windows Server 2008 R2
K??das kods FFFFFFFF

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja sist?mu ir infic?jusi ?aunprogrammat?ra.

Atjaunin?juma instal??anas laik? dator? tiek mekl?tas sader?bas probl?mas, kas var rasties atjaunin?juma instal??anas d??. Ja tiek noteiktas sader?bas probl?mas, tiek par?d?ts viens no sada?? "Simptomi" nor?d?tajiem k??du kodiem. Sader?bas probl?mu noteik?ana, iesp?jams, nor?da ?aunprogrammat?ras esam?bu dator?. J?nosaka, vai dators ir infic?ts, un p?c tam j?no?em ?aunprogrammat?ra pirms dator? var veiksm?gi instal?t sist?mas Windows atjaunin?jumu.

RISIN?JUMS

Izmantojiet pretv?rusu programmat?ru, lai mekl?tu dator? v?rusus. Start?jiet pretv?rusu programmu, p?rliecinieties, vai t? ir jauna un atjaunin?ta, un p?c tam palaidiet pilnu p?rbaudi. Ja tiek atrasti v?rusi vai ?aunprogrammat?ra, not?riet vai no?emiet probl?mas, kuras nor?da pretv?rusu programma.

Da?as pretv?rusu programmas tiek p?rdotas kop? ar ikgad?jiem abonementiem, kurus p?c nepiecie?am?bas var atjaunot. Tom?r daudzas programmas ir pieejamas bez maksas. Korpor?cija Microsoft pied?v? Microsoft Security Essentials ? bezmaksas pretv?rusu programmu, kuru varat lejupiel?d?t no Microsoft Security Essentials vietnes. Varat ar? apmekl?t Windows dro??bas programmat?ras izstr?d?t?ju vietni, lai atrastu tre??s puses pretv?rusu programmat?ru.

Atbalsta inform?cija

Klienti Amerikas Savienotaj?s Valst?s un Kan?d? var sa?emt tehnisko atbalstu pa t?lruni 1-866-PCSAFETY vai 1-866-727-2338. Par zvaniem saist?b? ar dro??bas atjaunin?jumiem netiek piem?rota maksa. Lai ieg?tu papildinform?ciju par pieejamaj?m atbalsta iesp?j?m, skatiet vietni Microsoft pal?dz?ba un atbalsts.

Rekviz?ti

Raksta ID: 981198 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 4. oktobris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • 2. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista
 • 1. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbexpertisebeginner KB981198

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com