Klávesové zkratky ve Windows

Platí pro: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Klávesové zkratky jsou klávesy nebo kombinace kláves, které nabízí alternativní způsob, jak udělat něco, k čemu byste jinak museli použít myš.

Další klávesové zkratky

Klávesové zkratky pro kopírování a vkládání a další obecné klávesové zkratky

Stisknutá klávesa Akce
CTRL + X Vyjme vybranou položku.
CTRL + C (nebo CTRL + INSERT) Zkopíruje vybranou položku.
CTRL + V (nebo SHIFT + INSERT) Vloží vybranou položku.
CTRL + Z Vrátí akci.
ALT + TAB Přepíná mezi spuštěnými aplikacemi.
ALT + F4 Zavře aktivní položku nebo ukončí aktivní aplikaci.
Klávesa s logem Windows  + L Zamkne váš počítač.
Klávesa s logem Windows  + D Zobrazí a skryje plochu.
F2 Přejmenuje vybranou položku.
F3 Umožní vyhledat soubor nebo složku v Průzkumníkovi souborů.
F4 Zobrazí seznam panelu Adresa v Průzkumníkovi souborů.
F5 Aktualizuje aktivní okno.
F6 Prochází cyklicky prvky na obrazovce v okně nebo na ploše.
F10 Aktivuje panel nabídek v aktivní aplikaci.
ALT + F8 Zobrazí heslo na přihlašovací obrazovce.
ALT + ESC Přepíná mezi položkami v pořadí, ve kterém byly otevřeny.
ALT + podtržené písmeno Provede příkaz pro toto písmeno.
ALT + ENTER Zobrazí vlastnosti pro vybranou položku.
ALT + MEZERNÍK Otevře místní nabídku pro aktivní okno.
ALT + ŠIPKA VLEVO Přejde zpět.
ALT + ŠIPKA VPRAVO Přejde vpřed.
ALT + PAGE UP Přejde o jednu obrazovku směrem nahoru.
ALT + PAGE DOWN Přejde o jednu obrazovku směrem dolů.
CTRL + F4 Zavře aktivní dokument (v aplikacích, které jsou zobrazené na celou obrazovku a umožňují otevřít současně více dokumentů).
CTRL + A Vybere všechny položky v dokumentu nebo okně.
CTRL + D (nebo DELETE) Odstraní vybranou položku a přesune ji do koše.
CTRL + R (nebo F5) Aktualizuje aktivní okno.
CTRL + Y Zopakuje akci.
CTRL + ŠIPKA VPRAVO Přesune kurzor na začátek dalšího slova.
CTRL + ŠIPKA VLEVO Přesune kurzor na začátek předchozího slova.
CTRL + ŠIPKA DOLŮ Přesune kurzor na začátek dalšího odstavce.
CTRL + ŠIPKA NAHORU Přesune kurzor na začátek předchozího odstavce.
CTRL + ALT + TAB Pomocí kláves se šipkami můžete přepínat mezi všemi otevřenými aplikacemi.
ALT + SHIFT + klávesy se šipkami Pokud se fokus nachází na skupině nebo dlaždici v nabídce Start, přesunou se v určeném směru.
CTRL + SHIFT + klávesy se šipkami Pokud se fokus nachází na dlaždici v nabídce Start, přesune se tato dlaždice na další dlaždici a vytvoří se složka.
CTRL + klávesy se šipkami Změní velikost nabídky Start, když je otevřená.
CTRL + šipka (pro přesun na položku) + MEZERNÍK Vybere více jednotlivých položek v okně nebo na ploše.
CTRL + SHIFT a klávesa se šipkou Vybere blok textu.
CTRL + ESC Otevře nabídku Start.
CTRL + SHIFT + ESC Otevře Správce úloh.
CTRL + SHIFT Přepne rozložení klávesnice, když je k dispozici více rozložení klávesnice.
CTRL + MEZERNÍK Zapne nebo vypne editor IME pro čínštinu.
SHIFT + F10 Zobrazí místní nabídku pro vybranou položku.
SHIFT a jakákoli klávesa se šipkou Vybere více než jednu položku v okně nebo na ploše nebo text v dokumentu.
SHIFT + DELETE Odstraní vybranou položku bez přesunutí nejprve do koše.
Šipka vpravo Otevře vedlejší nabídku vpravo nebo otevře podnabídku.
Šipka vlevo Otevře vedlejší nabídku vlevo nebo zavře podnabídku.
ESC Zastaví nebo opustí aktuální úkol.
PrtScn

Pořídí snímek obrazovky celé obrazovky a ho zkopíruje do schránky. 

Poznámka:

  • Tuto zkratku můžete změnit tak, aby otevírala také výstřižky obrazovky, což vám umožní upravit snímek obrazovky. Vyberte Start  > Nastavení > Usnadnění přístupu > Klávesnice a zapněte přepínač Zkratka s klávesou Print Screen.

Klávesové zkratky s klávesou s logem Windows

Stisknutá klávesa Akce
Klávesa s logem Windows  Otevře nebo zavře nabídku Start.
Klávesa s logem Windows  + A Otevře Centrum akcí.
Klávesa s logem Windows  + B Nastaví fokus do oznamovací oblasti.
Klávesa s logem Windows  + C
Otevře Cortanu v režimu naslouchání.

Poznámky
  • Tato zkratka je ve výchozím nastavení vypnutá. Pokud ji chcete zapnout, vyberte Start  > Nastavení  > Cortana a zapněte přepínač pod položkou Ať Cortana poslouchá mé povely, když stisknu klávesu s logem Windows + C.
  • Cortana je dostupná jenom v některých zemích nebo oblastech a některé její funkce nemusí být dostupné všude. Pokud Cortana není dostupná nebo je vypnutá, můžete přesto používat hledání.
Klávesa s logem Windows  + SHIFT + C Otevře nabídku ovládacích tlačítek.
Klávesa s logem Windows  + D Zobrazí a skryje plochu.
Klávesa s logem Windows  + ALT + D Zobrazí a skryje datum a čas na ploše.
Klávesa s logem Windows  + E Otevřete Průzkumníka souborů.
Klávesa s logem Windows  + F Otevře Centrum Feedback a pořídí snímek obrazovky.
Klávesa s logem Windows  + G Otevře Herní panel, když je spuštěná hra.
Klávesa s logem Windows  + H Spustí diktování.
Klávesa s logem Windows  + I Otevřete Nastavení.

Klávesa s logem Windows  + J

Nastavení fokusu na tip k Windows, když je k dispozici

Jakmile se zobrazí tip k Windows, přenese fokus na tento tip.  Dalším stisknutím této klávesové zkratky přenesete fokus k prvku na obrazovce, ke kterému je ukotvený tip k Windows.
Klávesa s logem Windows  + K Otevře rychlou akci Připojit.
Klávesa s logem Windows  + L Uzamkne osobní počítač nebo přepne účty.
Klávesa s logem Windows  + M Minimalizace všech oken
Klávesa s logem Windows  + O Uzamkne orientaci zařízení.
Klávesa s logem Windows  + P Volba režimu zobrazení prezentace
Klávesa s logem Windows + CTRL + Q Otevře Rychlého pomocníka.
Klávesa s logem Windows  + R Otevření dialogového okna Spustit
Klávesa s logem Windows  + S Otevře hledání.
Klávesa s logem Windows  + Shift + S Pořídí snímek obrazovky části obrazovky. 
Klávesa s logem Windows  + T Přepíná mezi aplikacemi na hlavním panelu.
Klávesa s logem Windows  + U Otevření Centra usnadnění přístupu
Klávesa s logem Windows  + V

Otevře schránku. 

Poznámka:

  • Pro aktivaci této zkratky vyberte Start  > Nastavení  > Systém  > Schránka a zapněte Historie schránky
Klávesa s logem Windows  + SHIFT + V Přepíná cyklicky mezi oznámeními.
Klávesa s logem Windows  + X Otevře nabídku rychlých odkazů.
Klávesa s logem Windows  + Y Přepíná vstup mezi Windows Mixed Reality a plochou.
Klávesa s logem Windows  + Z Zobrazuje příkazy, které jsou k dispozici v aplikaci v režimu zobrazení na celou obrazovku.
Klávesa s logem Windows  + tečka (.) nebo středník (;) Otevře panel emoji.
Klávesa s logem Windows  + čárka (,) Dočasné nahlédnutí na plochu
Klávesa s logem Windows  + Pause Otevření dialogového okna Vlastnosti systému
Klávesa s logem Windows  + CTRL + F Vyhledávání počítačů (pokud jste v síti)
Klávesa s logem Windows  + SHIFT + M Obnovení minimalizovaných oken na ploše
Klávesa s logem Windows  + číslo Otevře plochu a spustí aplikaci připnutou na hlavním panelu v pozici indikované číslem. Pokud je aplikace spuštěna, přepne do této aplikace.
Klávesa s logem Windows  + SHIFT + číslo Otevře plochu a spustí novou instanci aplikace připnutou na hlavním panelu v pozici indikované číslem.
Klávesa s logem Windows  + CTRL + číslo Otevře plochu a přepne na poslední aktivní okno aplikace připnuté na hlavním panelu v pozici indikované číslem.
Klávesa s logem Windows  + ALT + číslo Otevře plochu a otevře Seznam přímých přístupů pro aplikaci připnutou na hlavním panelu v pozici indikované číslem.
Klávesa s logem Windows  + CTRL + SHIFT + číslo Otevře plochu a spustí jako správce novou instanci aplikace umístěnou na dané pozici na hlavním panelu.
Klávesa s logem Windows  + TAB Otevře Zobrazení úkolů.
Klávesa s logem Windows  + ŠIPKA NAHORU Maximalizace okna
Klávesa s logem Windows  + ŠIPKA DOLŮ Odebrání aktuální aplikace z obrazovky nebo minimalizace okna plochy
Klávesa s logem Windows  + ŠIPKA VLEVO Maximalizace aplikace nebo okna plochy k levé straně obrazovky
Klávesa s logem Windows  + ŠIPKA VPRAVO Maximalizace aplikace nebo okna plochy k pravé straně obrazovky
Klávesa s logem Windows  + HOME Minimalizace všeho kromě aktivního okna plochy (obnovení všech oken při dalším stisknutí)
Klávesa s logem Windows  + SHIFT + ŠIPKA NAHORU Roztažení okna plochy v horní a dolní části obrazovky
Klávesa s logem Windows  + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ Obnovení nebo minimalizace aktivních oken na ploše ve svislém směru se zachováním šířky
Klávesa s logem Windows  + SHIFT + ŠIPKA VLEVO nebo VPRAVO Přesunutí aplikace nebo okna na ploše z jednoho monitoru do jiného
Klávesa s logem Windows  + MEZERNÍK Přepínání jazyka zadávání a rozložení klávesnice
Klávesa s logem Windows  + CTRL + MEZERNÍK Změna na dříve vybraný vstup
Klávesa s logem Windows  + CTRL + ENTER Zapnout program Předčítání
Klávesa s logem Windows  + PLUS (+) Spuštění nástroje Lupa
Klávesa s logem Windows  + lomítko (/) Zahájení zpětného převodu IME
Klávesa s logem Windows  + CTRL + V Otevření poklepání na rameno

 

Klávesové zkratky pro příkazový řádek

Stisknutá klávesa Akce
CTRL + C (nebo CTRL + INSERT) Zkopíruje vybraný text.
CTRL + V (nebo SHIFT + INSERT) Vloží vybraný text.
CTRL + M Vstoupí do režimu označení.
ALT + klávesa pro výběr Zahájí výběr v režimu bloku.
Klávesy se šipkami Přesune kurzor v určeném směru.
PAGE UP Posune kurzor o jednu stránku nahoru.
PAGE DOWN Posune kurzor o jednu stránku dolů.
CTRL + HOME (režim označení) Přesune kurzor na začátek vyrovnávací paměti.
CTRL + END (režim označení) Přesune kurzor na konec vyrovnávací paměti.
CTRL + ŠIPKA NAHORU Přesunutí o jeden řádek nahoru v historii výstupu
CTRL + ŠIPKA DOLŮ Přesunutí o jeden řádek dolů v historii výstupu
CTRL + HOME (navigace v historii) Pokud je příkazový řádek prázdný, přesune zobrazení na konec vyrovnávací paměti. V opačném případě odstraní všechny znaky nalevo od kurzoru na příkazovém řádku.
CTRL + END (navigace v historii) Pokud je příkazový řádek prázdný, přesune zobrazení na příkazový řádek. V opačném případě odstraní všechny znaky napravo od kurzoru na příkazovém řádku.

 

Klávesové zkratky pro dialogová okna

Stisknutá klávesa Akce
F4 Zobrazení položek v aktivním seznamu
CTRL + TAB Přechod vpřed mezi kartami
CTRL + SHIFT + TAB Přechod zpět mezi kartami
CTRL + číslo (číslo 1–9) Přesun na n-tou kartu
TAB Přechod vpřed mezi možnostmi
SHIFT + TAB Přechod zpět mezi možnostmi
ALT + podtržené písmeno Provedení příkazu (nebo výběr možnosti) používané s tímto písmenem
MEZERNÍK Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka, pokud je aktivní možnost zaškrtávací políčko
BACKSPACE Otevření složky o jednu úroveň výše, pokud je složka vybraná v dialogovém okně Uložit jako nebo Otevřít
Klávesy se šipkami Výběr tlačítka, pokud aktivní možnost představuje skupinu přepínačů

 

Klávesové zkratky pro Průzkumník souborů

Stisknutá klávesa Akce
Alt + D Výběr panelu Adresa
CTRL + E Výběr vyhledávacího pole
CTRL+F Výběr vyhledávacího pole
CTRL + N Otevření nového okna
CTRL + W Zavření aktivního okna
CTRL+rolovací kolečko myši Změna velikosti a vzhledu ikon souborů a složek
CTRL+SHIFT+E Zobrazení všech složek nad vybranou složkou
CTRL+SHIFT+N Vytvoření nové složky
NUM LOCK + hvězdička (*) Zobrazení všech podsložek pod vybranou složkou
NUM LOCK + plus (+) Zobrazení obsahu vybrané složky
NUM LOCK + minus (-) Sbalení vybrané složky
ALT + P Zobrazení panelu náhledu
ALT + ENTER Otevření dialogového okna Vlastnosti pro vybranou položku
ALT + ŠIPKA VPRAVO Zobrazení další složky
ALT + ŠIPKA NAHORU Zobrazení složky, ve které byla tato složka
ALT + ŠIPKA VLEVO Zobrazení předchozí složky
BACKSPACE Zobrazení předchozí složky
Šipka vpravo Zobrazení aktuálního výběru (pokud je sbalený) nebo výběr první podsložky
Šipka vlevo Sbalení aktuálního výběru (pokud je rozbalený) nebo výběr složky, ve které byla tato složka
END Zobrazení spodní části aktivního okna
HOME Zobrazení horní části aktivního okna
F11 Maximalizace nebo minimalizace aktivního okna

 

Klávesové zkratky pro virtuální plochy

Stisknutá klávesa Akce
Klávesa s logem Windows  + TAB Otevře Zobrazení úkolů.
Klávesa s logem Windows  + CTRL + D Přidání virtuální plochy
Klávesa s logem Windows  + CTRL + ŠIPKA VPRAVO Přepínání mezi vytvořenými virtuálními plochami na pravé straně
Klávesa s logem Windows  + CTRL + ŠIPKA VLEVO Přepínání mezi vytvořenými virtuálními plochami na levé straně
Klávesa s logem Windows  + CTRL + F4 Zavření virtuální plochy, kterou právě používáte

 

Klávesové zkratky pro hlavní panel

Stisknutá klávesa Akce
SHIFT + kliknutí na tlačítko na hlavním panelu Otevření aplikace nebo rychle otevření další instance aplikace
CTRL + SHIFT + kliknutí na tlačítko na hlavním panelu Otevření aplikace jako správce
SHIFT + kliknutí pravým tlačítkem na tlačítko na hlavním panelu Zobrazení nabídky oken pro aplikaci
SHIFT + kliknutí pravým tlačítkem na seskupené tlačítko na hlavním panelu Zobrazení nabídky okna pro skupinu
CTRL + kliknutí na seskupené tlačítko na hlavním panelu Přepínání mezi okny ve skupině

 

Klávesové zkratky pro Nastavení

Stisknutá klávesa Akce
Klávesa s logem Windows  + I Otevření Nastavení
BACKSPACE Návrat na domovskou stránku nastavení
Psaní na libovolné stránce s vyhledávacím polem Hledání v nastavení