Otevřená výzva Galerie Windows k odesílání obrázků je uzavřená.

Víme, že to není nejlepší zpráva, ale bohužel otevřená výzva Galerie individuálního nastavení Windows je teď uzavřená. To znamená, že už nepřijímáme vaše vynikající výtvarná díla ani fotky, které odešlete. (A už teď je nám to líto.) Už jste něco odeslali? Přečtěte si prosím časté otázky a Podmínky použití.

Podmínky použití

 1. LICENCE. Tím, že společnosti Microsoft odešlete fotografii, obrázek nebo umělecké dílo (dále jen „obrázek“), udělujete společnosti Microsoft (včetně jejích poboček a afilací) celosvětovou, plně splacenou a trvalou licenci bez nároku na honorář, která ve službách a funkcích individuálního nastavení operačních systémů Windows (například v motivech a pozadích Windows) a na jakýchkoli souvisejících webech společnosti Microsoft, v Galerii individuálního nastavení Windows a jakýchkoli marketingových a reklamních materiálech pro tyto služby a funkce individuálního nastavení dovoluje: (a) kopírovat obrázek, používat ho a vytvářet na jeho základě odvozená díla, (b) veřejně předvádět a zobrazovat kopie obrázku a z něho odvozených děl a (c) distribuovat a licencovat kopie děl odvozených z obrázku zákazníkům společnosti Microsoft pro jejich osobní použití (dále jen „licence“). Bezpodmínečně se zříkáte: s celosvětovou platností všech možností vymáhat libovolná morální nebo podobná práva, která v souvislosti s obrázkem můžete mít, a všech práv kontrolovat nebo schvalovat způsob, jakým se obrázek může použít, a dáváte tímto souhlas k provádění libovolných úprav obrázku, které by jinak porušovaly jakákoli morální nebo podobná práva, pokud by k nim došlo bez vašeho souhlasu, včetně přidání nebo odebrání různých částí.
 2. BEZ ZÁVAZKU. Společnost Microsoft není povinna obrázek žádným způsobem použít a smí obrázek kdykoli přestat používat z libovolného důvodu nebo bez udání důvodu. Společnost Microsoft nebude odpovědná za žádné škody plynoucí z rozhodnutí obrázek nepoužít (nebo ho přestat používat) a na základě svého výhradního uvážení rozhodne o umístění, ve kterém se obrázek případně použije.
 3. PŘISOUZENÍ. Společnosti Microsoft (včetně jejích poboček a afilací) udělujete právo používat vaše jméno, vyobrazení, podobu nebo jejich libovolnou kombinaci k tomu, aby vás označila za umělce, který obrázek vytvořil (souhrnně „přisouzení“). Pokud společnost Microsoft, její pobočky nebo afilace obrázek použijí, můžou přisouzení provést podle svého uvážení a na základě svého výhradního uvážení rozhodnout o jeho umístění, význačnosti a formátu a délce jeho zobrazení nebo publikování.
 4. ŽÁDNÉ PENĚŽNÍ ODŠKODNĚNÍ. Potvrzujete, že neočekáváte žádné odškodnění (finanční ani jiné) za práva udělená společnosti Microsoft, jejím pobočkám a afilacím v rámci těchto Podmínek používání nebo v rámci používání obrázku (a všech fotografií nebo obsahu jakéhokoli přisouzení).
 5. NEÚMYSLNÉ ZOBRAZENÍ. Pokud společnost Microsoft neúmyslně zobrazí, publikuje nebo předvede obrázek jako součást produktu nebo webu společnosti Microsoft, které nejsou zahrnuté do licence uvedené v oddílu 1, zašlete společnosti Microsoft písemné oznámení, a společnost Microsoft vynaloží komerčně přiměřené úsilí, aby obrázek z těchto svých produktů nebo webů odstranila. Souhlasíte s tím, že toto bude jediný prostředek nápravy takového neúmyslného zobrazení obrázku.
 6. POMOC. Na náklady společnosti Microsoft zajistíte a poskytnete prostředky a podniknete další kroky, které si společnost Microsoft v rámci přiměřených požadavků vyžádá, aby mohla v maximální míře využít svých práv plynoucích z těchto Podmínek používání.
 7. PUBLICITA. S výjimkou ustanovení §1 a §3 nebude žádná ze stran komunikovat s tiskem ani s veřejností v souvislosti s touto licencí a těmito Podmínkami používání bez předchozího souhlasu druhé strany.
 8. ZÁRUKY. Zaručujete a zavazujete se, že: (a) jste vlastníkem autorských práv k obrázku, (b) máte plnou moc a oprávnění k udělení práv a licencí podle těchto Podmínek používání, (c) distribuce a používání obrázku v souladu s těmito Podmínkami používání neporušuje práva k duševnímu vlastnictví, soukromí nebo publicitu žádných třetích stran ani jiná vlastnická práva a neporušuje žádné zákony v zemi, ve které byl obrázek vytvořený, a nevyžaduje schválení, kontrolu nebo peněžní odškodnění jiné osoby a (d) jste pro vytvoření obrázku měli všechna potřebná práva související s osobou zachycenou na obrázku.
 9. ODMÍTNUTÍ ZODPOVĚDNOSTI, VYLOUČENÍ, OMEZENÍ. S výjimkou §8 žádná ze stran neposkytuje žádné záruky (výslovně uvedené, mlčky předpokládané nebo jiné), včetně mlčky předpokládaných záruk obchodovatelnosti, neporušení zákona, způsobilosti pro určitý účel nebo vlastnického práva, v souvislosti s vykonáváním těchto Podmínek používání a se všemi jejich ustanoveními. Žádná ze stran nezodpovídá za jakékoli zvláštní, náhodné, následné škody ani odškodnění libovolného druhu a z libovolného důvodu související s obrázkem, přisouzením nebo licencí, a to ani v případě, že tyto škody bylo rozumně možné očekávat. Celková odpovědnost společnosti Microsoft a jejích poboček a afilací podle těchto Podmínek používání nepřekročí částku 500 USD.
 10. UKONČENÍ, DŮSLEDKY UKONČENÍ. Libovolná ze stran může platnost licence kdykoli ukončit prostřednictvím písemné výpovědi s 60denní lhůtou. Po vypršení 60denní lhůty písemné výpovědi společnost Microsoft přestane zpřístupňovat obrázek ihned, jakmile to bude komerčně proveditelné. Odstavce 9, 10 a 11 zůstanou v platnosti i po ukončení platnosti licence. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, práva zákazníků společnosti Microsoft k obrázku, který byl těmto zákazníkům distribuován před vypršením nebo ukončením platnosti licence, zůstanou v platnosti i po vypršení nebo ukončení platnosti této licence.
 11. VÝPOVĚĎ. Všechny výpovědi podle těchto Podmínek používání budou: (i) písemné, (ii) v anglickém jazyce (pokud není požadováno jinak), (iii) považované za podané v okamžiku doručení, (iv) odeslané e-mailem, doručovací službou, kurýrem nebo doporučenou poštou (s předem zaplaceným poštovným a s vyžadovanou doručenkou), (v) v případě doručení e-mailem odeslané na adresu winpgal@microsoft.com nebo v případě fyzické pošty odeslané na adresu „Attn: Program Manager, Windows 7 Themes, Microsoft“ (s faxovou kopií odeslanou oddělení Legal Corporate Affairs na číslo (425) 936 7329).
 12. PRÁVNÍ ŘÁD A MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST. Tyto Podmínky používání se řídí zákony státu Washington a strany souhlasí s tímto výhradním právním řádem a místní příslušností k federálním nebo státním soudům se sídlem v okrese King County.

Časté otázky

Tady najdete odpovědi na některé otázky, které můžete mít ohledně svých výtvarných nebo fotografických děl, která jste odeslali do galerie Windows.

 
Co se stane, když se moje dílo dostane do výběru?
Obdržím nějaké sdělení?
Bude zmíněné moje autorství?
Zůstanou mi autorská práva na dílo?
Uděláte v mém obrázku nějaké změny?
Jak naložíte s mými osobními údaji?
Pokud později změním názor, můžete moje fotografie z galerie odebrat?

Vlastnosti

ID článku: 17776 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 2

Váš názor