Popis způsobu, jakým aplikace Word vytváří dočasné soubory

Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Word 97 naleznete v článku
89247 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).

Souhrn

Tento článek vysvětluje kdy, kde a jakým způsobem vytváří aplikace Microsoft Word for Windows dočasné soubory.

Další informace

Definice dočasného souboru

Dočasný soubor je vytvořen proto, aby do něj mohly být dočasně uloženy informace a aby se tak paměť uvolnila k jinému využití, nebo může fungovat jako záchrana před ztrátou dat, když program vykonává určité funkce. Aplikace Word například automaticky rozhoduje o tom, kde a kdy je potřeba vytvořit dočasné soubory. Dočasné soubory existují pouze po dobu trvání aktuální relace aplikace Word. Pokud je aplikace Word ukončena běžným způsobem, všechny dočasné soubory jsou zavřeny a následně odstraněny.

Proč aplikace Word vytváří dočasné soubory?

Rychlost:

Není-li k dispozici dostatek volné paměti pro uchování dokumentu a všech jeho úprav v paměti a pro současné rychlé provádění manipulací typu řazení, přesouvání, posunování apod. při dalších spuštěných aplikacích, aplikace Word přesune z paměti na disk část svého nepoužívaného kódu nebo část dokumentu, který není upravován. Přesunutím do dočasných souborů na disku dojde k uvolnění další paměti, kterou lze využít pro manipulaci s textem nebo k uložení částí dokumentu, které jsou právě upravovány.

Integrita dat:

Aplikace Word používá dočasné soubory ve svém schématu ukládání souborů jako bezpečnostní pojistku proti chybám systému. Aplikace Word chrání integritu původního souboru před různými problémy (například výpadek napájení nebo ztráta připojení k síti), které mohou nastat při zápisu souboru, a to tak, že soubor nejprve uloží jako dočasný soubor a potom jej přejmenuje na soubor se správným názvem.

Typy dočasných souborů

Soubor systému MS-DOS:

Jedná se o standardní soubory systému MS-DOS.


Soubor dokumentu:

Rozdíl mezi tímto souborem a standardním souborem systému MS-DOS je v tom, že tyto soubory mohou být čteny a zapisovány více programy bez vědomí původního vlastníka souboru. Soubory dokumentu navíc obsahují vlastnosti, které aplikaci Word dovolují v rámci souborů vytvářet soubory a adresáře. Aplikace Word vytvoří při svém spuštění jeden dočasný soubor dokumentu (v přímém režimu) nazvaný ~wrfxxxx.tmp. Jedná se o soubor dokumentu, protože počáteční velikost souboru je 1 536 bajtů. Tento dočasný soubor dokumentu slouží k ukládání všech objektů OLE, které patří nepojmenovaným dokumentům, funkci Zpět, schránce a dokumentům, jejichž nativním formátem není formát dokumentu (například soubory TXT, RTF nebo dokumenty aplikace Word 2.0). Aplikace Word může soubory dokumentu otevřít dvěma různými způsoby: v transakčním nebo přímém režimu. Tyto režimy jsou popsány dále v tomto článku.


Soubory dokumentu v transakčním režimu:

Soubory v transakčním režimu dovolují aplikaci Word otevřít soubor, zapisovat do něj a umožnit dalším programům (například aplikaci Microsoft Excel) do tohoto souboru zapisovat. Aplikace Word si však ponechává možnost soubor obnovit do stavu, ve kterém se nacházel před tím, než byl v aplikaci Word otevřen.

Soubor dokumentu proto vytvoří skryté bitové kopie (obvykle s názvem ~dftxxxx.tmp) všech změn, které byly v souboru provedeny po jeho otevření. Pokud má aplikace Word zachovat všechny změny, sloučí obsah souboru ~dftxxxx.tmp s původním souborem a potom uloží kompletní verzi souboru. Pokud má aplikace Word vrátit všechny provedené změny zpět, odstraní soubor ~dftxxxx.tmp a původní soubor zůstane beze změny. Aplikace Word otevírá všechny nativní soubory aplikace Word s použitím souborů v transakčním režimu, které v adresáři Temp vytvoří skryté bitové kopie. Při spuštění aplikace Word je šablona Normal.dot obvykle otevřena v transakčním režimu a je vytvořen příslušný skrytý bitový soubor s názvem dftxxxx.tmp. Při požadavku na uložení sloučí funkce rychlého ukládání tyto dva soubory.

Přímý režim:

Aplikace Word používá přímý režim ukládání při otevírání dočasného souboru dokumentu a při použití funkcí Uložit jako a uložení celého dokumentu (nejedná se o rychlé ukládání). Tento typ souboru má velmi nízké paměťové nároky a při vytvoření nebo otevření nevytvoří skrytou bitovou kopii.

Specifické soubory vytvářené aplikací Word

Následující tabulka obsahuje seznam některých specifických dočasných souborů, které aplikace Word vytváří.

Obvykle vytvářené soubory při spuštění aplikace Word Název souboru
------------------------------------------------------------------------
Soubor systému MS-DOS (rezervace 4 popisovačů souboru) 0 bajtů ~wrf0000.tmp
Prázdný soubor systému MS-DOS 0 bajtů ~mfxxxx.tmp
Složený soubor v transakčním režimu 0 bajtů ~dftxxxx.tmp
Složený soubor v přímém režimu 1536 bajtů ~wrf0001.tmp
(nepojmenované soubory, které nejsou soubory aplikace Word a neobsahuji objekty OLE)


Soubor obnovení aplikace Word Název souboru
-----------------------------------------------------------------------
Dočasný soubor automatického obnovení ~wraxxxx.tmp
Automatické obnovení Uložení pro automatické obnovení souboru <název_dokumentu>.asd

Další dočasné soubory aplikace Word Název souboru
-----------------------------------------------------------------------
Kopie jiného dokumentu ~wrcxxxx.tmp
Dokument aplikace Word ~wrdxxxx.tmp
Dočasný soubor dokumentu ~wrfxxxx.tmp
Slovník ~wrixxxx.tmp
Schránka ~wrlxxxx.tmp
Makro ~wrmxxxx.tmp
Dokument objektu OLE aplikace Word ~wroxxxx.tmp
Prázdný soubor ~wrsxxxx.tmp
Převedený (cizí) dokument ~wrvxxxx.tmp

Zjednodušený popis schématu ukládání upraveného souboru


Vytvoření dočasného souboru Vytvoření souboru ~wrdxxxx.tmp
Zápis dočasného souboru Uložení vzorových dat do souboru ~wrdxxxx.tmp
Odstranění původního souboru Odstranění souboru Example.doc
Přejmenování dočasného souboru Přejmenování souboru ~wrdxxxx.tmp na soubor Example.doc
Umístěním dočasného souboru do stejného adresáře, ve kterém se nachází ukládaný soubor, dosáhne aplikace Word značného zrychlení. Pokud by aplikace Word umístila dočasný soubor jinam, musela by pro přejmenování (přesun) dočasného souboru z jiného adresáře do umístění pro ukládání souboru použít příkaz COPY systému MS-DOS.. Ponecháním dočasného souboru ve stejném adresáři, ve kterém se nachází ukládaný soubor dokumentu, může aplikace Word použít příkaz MOVE systému MS-DOS, který rychle přejmenuje dočasný soubor na ukládaný dokument.

Kdy a kde aplikace Word vytváří dočasné soubory

Umístění, ve kterém aplikace Word vytváří dočasné soubory, je pevně zakódovanou informací a není možné ji změnit. Aplikace Word obecně vytváří dočasné soubory pro následující typy dat.

Vložené objekty aplikace Word (adresář Temp):

Pokud aplikace Word slouží jako program serveru OLE, vložené objekty aplikace Word jsou ukládány v adresáři Temp jako dočasné soubory.

Objekty OLE 2.0 vyžadují další místo na disku. Při spuštění programů technologie OLE musí aplikace Word poskytnou kopie dat serveru. Není neobvyklé, že se při nadměrném použití technologie OLE 2.0 v rámci jedné relace programu nashromáždí velký objem dočasných dat na pevném disku.


Prázdný soubor (adresář Temp):

Když aplikace Word vyčerpá vnitřní paměť RAM (Random Access Memory), vždy vytvoří v adresáři Temp samostatný prázdný dočasný soubor pro uchování informací. Tento prázdný soubor slouží k uchování informací, které jsou odloženy z vnitřní mezipaměti souborů aplikace Word, která je alokována uvnitř celkové paměti systému. Velikost tohoto souboru je 64 kB až 3,5 MB.

Výchozí velikost mezipaměti aplikace Word je 64 kB.

Další informace o zvětšení mezipaměti aplikace Word naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

212242 Oblast ukládání nastavení aplikace Word 2000 v registru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zaznamenané makro (adresář Temp):

Při záznamu makra vytváří aplikace Word dočasný soubor v adresáři Temp systému Windows.

Převedené soubory (adresář Temp):

Převaděče textu, které jsou součástí aplikace Word, vytvářejí dočasné soubory ve formátu RTF (Rich Text Format), které aplikace Word používá pro přístup k určitým převaděčům.

Uzamčené soubory (adresář Temp):

Při otevření souboru, který je uzamčen, protože je otevřen v jiném okně aplikace Word, nebo protože je otevřen jiným uživatelem v síti, je pouze možné pracovat s kopií tohoto souboru. Tuto kopii umístí aplikace Word do adresáře Temp systému Windows. Podobně pokud je uzamčena šablona dokumentu, aplikace Word automaticky vytvoří kopii této šablony v adresáři Temp. Kopie uzamčeného souboru automaticky neaktualizuje soubor původního vlastníka.

Uložené soubory (adresář uloženého souboru):


Pokud klepnete v nabídce Soubor na příkaz Uložit, provedou se následující akce:
  1. Aplikace Word vytvoří nový dočasný soubor z upravené verze dokumentu.
  2. Jakmile aplikace Word vytvoří dočasný soubor, odstraní předchozí verzi dokumentu.
  3. Aplikace Word přejmenuje dočasný soubor na soubor se stejným názvem, jaký měla předchozí verze dokumentu.
Text přenášený mezi soubory (adresář zdrojového souboru):


Když provádí aplikace Word kopírování a vkládání textu z jednoho dokumentu do druhého, může vytvořit dočasný soubor ve stejném adresáři, ve kterém se nachází zdrojový soubor. Tento dočasný soubor je vytvářen zejména v případě, že dojde k zavření nebo uložení zdrojového souboru. Dočasný soubor obsahuje informace, které byly před uložením souboru odkazovány schránkou. Tento dočasný soubor vytvoří aplikace Word tak, že přejmenuje starou kopii souboru na soubor s názvem dočasného souboru.

Soubor vlastníka (adresář zdrojového souboru):

Pokud je již uložený soubor otevřen pro úpravy, tisk nebo recenzi, vytvoří aplikace Word dočasný soubor s příponou DOC, jehož název začíná znakem tilda (~), následovaným znakem dolaru ($) a následovaným zbylou částí původního názvu souboru. Tento dočasný soubor se nazývá soubor vlastníka a obsahuje přihlašovací jméno osoby, která soubor otevřela.

Při pokusu o otevření souboru v síti, který je již otevřen jiným uživatelem, použije tento soubor uvedené <uživatelské jméno> k zobrazení následující chybové zprávy podobného znění:
Soubor je již otevřen uživatelem <uživatelské_jméno>. Chcete vytvořit kopii tohoto souboru pro vlastní použití?
Pokud je soubor vlastníka poškozen nebo není k dispozici, změní se chybová zpráva takto:
Soubor je již otevřen jiným uživatelem. Chcete vytvořit kopii tohoto souboru pro vlastní použití?
Poznámka: Dojde-li k zavření původního souboru, aplikace Word tento dočasný soubor automaticky odstraní.

Při otevření souboru pomocí protokolu HTTP nebo FTP je soubor nejprve zkopírován do dočasného adresáře. Potom je tento soubor otevřen z dočasného adresáře.

Automatické uložení:

Adresář pro ukládání souborů automatického obnovení aplikace Word:

Při automatickém ukládání vytvoří aplikace Word dočasný soubor ve složce Temp, pokud je v počítači platná složka Temp. V opačném případě ukládá dočasný soubor do stejné složky, do které ukládá dokument.

Umístění dočasných souborů při zavření souboru

Může se stát, že aplikace Word potřebuje uchovat odkaz na soubor i po jeho zavření. To nastane v případě, že byl do schránky zkopírován text ze souboru. Při zavření souboru se aplikace Word pokusí provést následující akce:
  • Pokud výběr, který byl zkopírován do schránky, neobsahuje více částí nebo obrázek nebo není velký, zkopíruje aplikace Word příslušnou část souboru do nového souboru.
  • Pokud obsahuje kopírovaný výběr obrázky nebo více částí nebo pokud se nachází na disketě, aplikace Word zkopíruje celý soubor do adresáře Temp a nastaví ukazatel na toto umístění.
Vlastnosti

ID článku: 211632 - Poslední kontrola: 10. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor