Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Důležité informace týkající se automatizace systému Office na straně serveru

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Souhrn
Vývojáři mohou používat funkci automatizace v systému Microsoft Office k vytvoření vlastních řešení, která využívají možnosti a funkce vestavěné v produktu Office. Takovýto programový vývoj může být poměrně snadno implementován v klientském systému. Pokud má ale dojít k automatizaci prostřednictvím kódu na straně serveru, například prostřednictvím skriptů ASP (Active Server Pages), rozhraní DCOM nebo služby NT, mohou nastat různé komplikace.

Tento článek pojednává o komplikacích, s nimiž se mohou vývojáři setkat, nabízí alternativy automatizace, které mohou urychlit prováděné operace, a navrhuje způsoby, jak nakonfigurovat systém Office v případě, že automatizace na straně serveru je nevyhnutná. Vývojáři by si však měli uvědomit, že dále uvedené návrhy jsou určeny pouze pro čistě informativní účely. Společnost Microsoft nedoporučuje ani nepodporuje automatizaci systému Office na straně serveru.

Poznámka: V tomto kontextu se termín „na straně serveru“ týká také kódu, který běží v pracovních stanicích se systémem Microsoft Windows NT nebo Microsoft Windows 2000, pokud se tento kód spouští z jiného prostředí WinStation než z interaktivní stanice přihlášeného uživatele. Například kód spuštěný službou Plánovač úloh pod účtem SYSTEM pracuje ve stejném prostředí jako kód skriptu ASP nebo rozhraní DCOM spuštěný na straně serveru, a tudíž u nich dochází k řadě stejných problémům. Další informace o prostředí WinStation a rozhraní COM získáte v částech Další informace a Odkazy.
Další informace
Všechny aktuální verze systému Microsoft Office byly vytvořeny, testovány a nakonfigurovány tak, aby fungovaly v klientských pracovních stanicích koncových uživatelů. Předpokladem pro jejich použití je interaktivní plocha a profil uživatele. Neposkytují však potřebnou úroveň opakovaného přístupu ani zabezpečení, která je požadovaná u součástí pracujících na straně serveru a určených k bezobslužnému provozu.

Společnost Microsoft v současné době nedoporučuje ani nepodporuje automatizaci žádných aplikací systému Microsoft Office z jakékoli bezobslužné neinteraktivní klientské aplikace nebo součásti (včetně skriptů ASP, rozhraní DCOM a služeb NT), protože při spuštění v tomto prostředí může dojít k nestabilnímu chování nebo i zablokování systému Office.

Vytváříte-li řešení, které pracuje v kontextu na straně serveru, pak se pokud možno snažte se využívat součásti, které byly zabezpečeny pro bezobslužné spouštění, nebo najděte náhradní řešení, které umožní, aby alespoň část kódu běžela na straně klienta. Rozhodnete-li se použít aplikaci systému Office z řešení na straně serveru, zjistíte, že jí k úspěšnému fungování chybí mnoho nezbytných funkcí. Ohrozíte tak stabilitu celého řešení.

Problémy při použití automatizace systému Office na straně serveru

Vývojáři, kteří se snaží použít systém Office v řešení na straně serveru, by si měli být vědomi pěti hlavních případů, kdy se systém Office vlivem prostředí chová neočekávaným způsobem. Má-li kód správně fungovat, je třeba se zaměřit na tyto případy a co nejvíce omezit jejich důsledky. Při sestavování aplikace je třeba pečlivě uvážit tyto záležitosti, protože žádné řešení neobsáhne všechny případy a různé návrhy řešení vyžadují odlišné uspořádání prvků podle důležitosti.
 1. Identita uživatele: Aplikace systému Office při spuštění vždy předpokládají identitu uživatele, i když jsou spuštěny prostřednictvím automatizace. Na základě nastavení v podregistru uživatele, který spustí aplikaci, se aplikace snaží inicializovat panely nástrojů, nabídky, možnosti, tiskárny a některé doplňky. Mnohé služby pracují pod účty, které nemají profily uživatelů (například účty SYSTEM nebo IWAM_[název_serveru]), a inicializace systému Office tak může při spuštění selhat a vrátit chybu týkající se metody CreateObject nebo CoCreateInstance. I když se aplikaci systému Office podaří spustit, je možné, že bez profilu uživatele budou jiné funkce fungovat nesprávně. Máte-li v úmyslu automatizovat systém Office prostřednictvím služby, je třeba nakonfigurovat váš kód nebo systém Office tak, aby se spouštěl s načteným profilem uživatele.
 2. Interaktivita s plochou: U aplikací systému Office se předpokládá fungování pod interaktivní plochou a za určitých okolností může být nutné je zviditelnit pro správnou práci některých funkcí automatizace. Systém Office je navržen tak, aby v případech, kdy dojde k neočekávané chybě nebo je k dokončení funkce třeba doplnit nezadaný parametr, vyzval uživatele k potřebné akci prostřednictvím modálního dialogového okna. Modální dialogové okno nelze na neinteraktivní ploše zrušit, a podproces tudíž přestane reagovat (zamrzne) na neomezeně dlouhou dobu. Nelze tomu zcela zabránit, přestože některé způsoby tvorby kódu mohou omezit pravděpodobnost, že k tomu dojde. Tato skutečnost je sama o sobě příčinou toho, že spouštění aplikací systému Office z prostředí na straně serveru je rizikové a nepodporované.
 3. Vícenásobná přístupnost a škálovatelnost: Součásti na straně serveru by měly být mnohonásobně přístupné víceprocesové komponenty COM s minimální režií a vysokou průchodností pro více klientů. Aplikace systému Office jsou téměř ve všech ohledech přesným protikladem. Jedná se o servery založené na automatizaci STA, které nejsou vícenásobně přístupné a jsou určeny k tomu, aby poskytovaly rozmanité, ale na prostředky náročné, funkce pro jediného klienta. Jako řešení na straně serveru nabízejí malou škálovatelnost a v důležitých vlastnostech, jako je například paměť, mají pevně dané meze, které nelze změnit prostřednictvím konfigurace. Ještě podstatnější je, že využívají globální prostředky (například soubory mapované do paměti, globální doplňky či šablony a sdílené automatizační servery), což omezuje počet instancí, které mohou běžet současně. Pokud jsou aplikace systému Office konfigurovány v prostředí více klientů, vedou tyto jejich vlastnosti ke konfliktům. Vývojáři, kteří plánují spouštění více instancí některé aplikace systému Office současně, by měli zvážit možnost sdružování nebo serializace přístupu k aplikaci systému Office, aby tak předešli možnému zablokování nebo poškození dat.
 4. Odolnost a stabilita: Systémy Office 2000, Office XP, Office 2003 a Office 2007 využívají technologii služby Microsoft Windows Installer (MSI), která koncovému uživateli umožňuje snazší instalaci a automatickou opravu. Služba MSI zavádí koncepci „ instalace při prvním použití“, která systému nebo (častěji) určitému uživateli umožňuje dynamicky instalovat a konfigurovat funkce při běhu programu. V prostředí na straně serveru se tím však zpomaluje výkon a zároveň zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k zobrazení dialogového okna, které vyzve uživatele ke schválení instalace nebo k vložení příslušného instalačního disku. Ačkoli je účelem služby MSI zvýšit odolnost systému Office jako produktu pro koncového uživatele, v prostředí systému Office na straně serveru jsou její funkce kontraproduktivní. Navíc při spuštění na straně serveru nelze zaručit stabilitu systému Office obecně, protože pro tento typ využití nebyl určen ani testován. Použití systému Office jako součásti služby na síťovém serveru může omezit stabilitu počítače a v důsledku toho i celkovou stabilitu sítě. Plánujete-li automatizovat systém Office na straně serveru, pokuste se program izolovat do vyhrazeného počítače, který nemůže ovlivnit kritické funkce a lze jej podle potřeby restartovat.
 5. Zabezpečení na straně serveru: Aplikace systému Office nikdy nebyly určeny k využití na straně serveru, a proto nebyly brány v úvahu otázky zabezpečení, které se týkají distribuovaných součástí. Systém Office neověřuje příchozí požadavky a nechrání uživatele před neúmyslným spuštěním maker nebo spuštěním jiného serveru, který může spustit makra, pomocí kódu na straně serveru. Neotevírejte soubory, které jsou odeslány na server z anonymního webu! Na základě posledního nastavení parametrů zabezpečení může server spustit makra v rámci kontextu správce nebo systému s úplnými oprávněními a ohrozit tak síť! Systém Office navíc využívá mnoho součástí na straně serveru (například rozhraní Simple MAPI, funkci WinInet nebo součást MSDAIPP), které mohou kvůli urychlení zpracování ukládat do mezipaměti informace ověřování klientů. V případě automatizace systému Office na straně serveru může jedna instance sloužit více klientům, a protože pro danou relaci již byla ověřovací informace uložena do mezipaměti, mohl by některý klient použít pověření jiného klienta uložená v mezipaměti, a získat tak neoprávněně přístupová práva dalších uživatelů.
Kromě technických problémů je také třeba uvážit přípustnost takového návrhu z hlediska licencí. Současné směrnice pro udělování licencí neumožňují používání aplikací systému Office na serveru k obsluze požadavků klientů, nemají-li klienti vlastní licencované kopie systému Office. Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) se nevztahuje na zajištění funkčnosti systému Office v nelicencovaných pracovních stanicích prostřednictvím automatizace na straně serveru.

Kromě těchto větších problémů mnoho zákazníků zjišťuje, že bez úprav výchozí instalace systému Office dochází při pokusu o automatizaci na straně serveru k následujícím běžným chybám:
 • Metoda CreateObject/CoCreateInstance zobrazí některou z následujících zpráv chyby při běhu programu a nelze ji spustit pro automatizaci.

  V aplikacích Microsoft Visual Basic (VB) nebo ASP:
  • Zpráva 1
   Chyba při spuštění 429: Součást ActiveX nemůže vytvořit objekt
  • Zpráva 2
   Chyba při spuštění 70: Oprávnění byla odepřena
  V aplikacích Microsoft Visual C nebo Visual C++:
  • Zpráva 1
   CO_E_SERVER_EXEC_FAILURE (0x80080005): Server execution failed (Spuštění na serveru se nezdařilo)
  • Zpráva 2
   E_ACCESSDENIED (0x80070005): Access denied (Přístup byl odepřen)
  Tyto chyby se zobrazují, protože kód na straně serveru běží bez profilu uživatele nebo identita uživatele, která je určena pro kontext spuštění, nemá náležitá oprávnění ke spuštění služby DCOM.
 • Při otevření dokumentu systému Office dojde k některé z následujících chyb:
  • Zpráva 1
   Chyba při spuštění 5981 (0x800A175D): Nelze otevřít paměť maker.
  • Zpráva 2
   Chyba při spuštění 1004: Metoda '~' objektu '~' se nezdařila.
  Obvykle se jedná o důsledek nezdařené inicializace aplikace VBA, k níž došlo pro nedostatečná oprávnění nebo pro chybějící registraci součásti aplikace VBA. Oba nedostatky jsou typické v případech, kdy uživatel spustí kód z účtu bez uživatelského profilu (problém č. 1) a token uživatele neobsahuje interaktivní identifikátor zabezpečení (SID) (problém č. 2).

 • Metoda CreateObject/CoCreateInstance se zablokuje a nikdy není dokončena nebo její odpověď trvá dlouho. Na některých serverech je vytvoření rychlé, ale v protokolu událostí systému Windows (NT) se objeví chyby 1004.

  Problémem často bývá modální dialogové okno na neinteraktivní ploše, na které běží kód na straně serveru (problém č. 2). Je-li příčinou zobrazení dialogového okna problém týkající se instalace součásti MSI (chybějící položka registru nebo poškozená bitová kopie souboru), pak, nelze-li najít instalační bod, dialogové okno vyzve k vložení instalačního disku CD a znovu nainstaluje jednu či více součástí (problém č. 4).
 • Některé funkce neočekávaně selžou nebo přestanou reagovat na neomezeně dlouhou dobu.

  V případě neinteraktivní plochy (problém č. 2) může dojít k tomu, že některé prostředky (například tiskárny, namapované jednotky, vložené objekty OLE a schránka) přestanou být k dispozici nebo přejdou do nedefinovaného stavu. Podobně platí, že bez profilu uživatele (problém č. 1) nejsou k dispozici síťové prostředky a oprávnění jsou minimální.
 • Spuštění většího počtu požadavků nebo zátěžového testu může způsobit selhání kódu, zamrznutí nebo chybu při vytvoření nebo ukončení aplikace systému Office. Dojde-li k tomu, proces buď zůstane spuštěn v paměti a nelze jej ukončit, nebo od této chvíle bude docházet k selhání všech instancí automatizované aplikace.

  Jelikož aplikace systému Office sdílejí globální prostředky (problém č. 3), je třeba serializovat přístup k těmto aplikacím při určitých činnostech, včetně událostí, jako je spuštění, vypnutí, tisk, export a aktualizace propojení OLE (včetně oznámení DDE).
Kromě uvedených příkladů se mohou objevit i další potíže či zprávy, ale většinou k nim dochází v důsledku pěti výše uvedených problémů. Nemá-li docházet k těmto typům chyb, doporučujeme vývojářům nakonfigurovat operační prostředí systému Office tak, aby simulovalo stav na straně klienta, nebo odebrat aplikaci systému Office ze všech kódů na straně serveru a místo toho použít lépe škálovatelné součásti (nebo automatizaci na straně klienta).

Při spuštění na straně serveru využívejte místo automatizace náhradní řešení

Společnost Microsoft velmi doporučuje, aby v případě, že je třeba vyvinout řešení na straně serveru, vývojáři hledali místo automatizace systému Office náhradní řešení. V důsledku omezení daných návrhem systému Office nelze změnami konfigurace systému Office vyřešit všechny problémy. Společnost Microsoft doporučuje několik náhradních řešení, která nevyžadují instalaci systému Office na straně serveru a mohou přitom provádět většinu běžných úloh účinněji a rychleji než automatizace. Než ve svém projektu použijete systém Office jako součást na straně serveru, zvažte náhradní řešení.

Většina úloh automatizace na straně serveru zahrnuje vytvoření dokumentu. Jelikož sada Office 2000 a novější verze podporují formát HTML jako nativní formát dokumentů, lze většinu dokumentů vytvořit ve formátu HTML, v případě potřeby použít značky jazyka XML (Extensible Markup Language) a odeslat dokumenty do klientského počítače pomocí typu MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), takže výsledný text bude zobrazen v aplikaci systému Office. Na serveru stačí použít jen skripty ASP a dokument lze upravit, uložit, či dokonce v případě potřeby vrátit na server. U starších verzí systému Office lze se stejným výsledkem využít jiné snadno zpracovatelné textové formáty (například RTF).

Některé nativní binární formáty lze upravovat rychleji a s větší škálovatelností pomocí součástí OWC (Office Web Components) nebo rozhraní ADO (ActiveX Data Objects). Vlastnosti dokumentu lze zobrazit či změnit bez automatizace a správu souborů a verzí lze provádět pomocí rozšíření FPSE (FrontPage Server Extensions) nebo technologie DAV (Distributed Authoring and Versioning). Je-li automatizace nezbytná, většina úloh může být převedena do klientského počítače, čímž lze dosáhnout lepší stability a škálovatelnosti systému, protože každý uživatel spustí úlohu ve svém vlastním kontextu a s vlastními parametry nastavení.

Další informace o všech těchto tématech a příklady jejich implementace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
270906 Použití skriptů ASP k vytvoření dokumentu ve formátu RTF (Rich Text Format) pro odeslání datovým proudem do aplikace Microsoft Word (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
198703 Automatizace aplikace Excel pomocí skriptovacího jazyka VBScript na straně klienta (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
199841 Zobrazení výsledků skriptů ASP v aplikaci IE jako listu aplikace Excel za pomocí typů MIME (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
224351 Soubor Dsofile.dll umožňuje úpravy vlastností dokumentu systému Office bez systému Office v programovacích jazycích Visual Basic .NET 2003 a Visual Basic .NET 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
244049 Použití tvorby grafů na straně serveru k dynamické tvorbě grafů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
258187 Program OWebComp.exe obsahuje příklady skriptování pro součásti Office 2000 Web Components (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260239 Formátování dat v buňkách při vytvoření souboru aplikace Excel pomocí stránky ASP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
278973 Součást ExcelADO ukazuje způsob použití objektu ADO ke čtení a zápisu dat v sešitech aplikace Excel (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
286023 Použití součásti VB ActiveX k automatizaci aplikace Word z aplikace Internet Explorer (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
288130 Použití skriptů ASP k vytvoření sešitu XML pro zobrazení na straně klienta (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
317316 Omezení součástí Office Web Components při použití na straně serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Jestliže vaše obchodní činnost vyžaduje vytváření binárních souborů systému Office na straně serveru, můžete využít nabídky těchto součástí od jiných dodavatelů. Následuje seznam některých známých dodavatelů nabízejících tyto služby. Tento seznam je uveden pouze pro informaci. Nejedná se o úplný seznam. Je možné, že jiní dodavatelé nabízejí podobné služby, které jsou pro vás vhodnější. Doporučujeme prověřit všechna možná řešení jiných dodavatelů a najít dodavatele, který nejlépe odpovídá potřebám vaší společnosti. Následující dodavatelé v současné době nabízejí některá řešení, která umožňují programové vytváření a úpravy nativních formátů souborů systému Office. Další informace o jiných dodavatelích naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:

Aia Software B.V.Polar SoftArtisans SyncFusion Keylogix Poznámka:Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Konfigurace systému Office pro spuštění na straně serveru

Není-li možné jiné řešení a rozhodnete-li se přikročit k automatizaci systému Office na straně serveru, je třeba vyřešit mnohé z výše uvedených problémů, a umožnit tak úspěšné spouštění aplikací z tohoto prostředí. Protože většina těchto problémů se týká konfigurace, není možné uvést jediný postup, který by zajistil fungování automatizace na straně serveru ve všech případech a pro všechny systémy. Některá nastavení konfigurace mohou způsobovat konflikt s ostatními možnostmi a každý přístup má své výhody i nevýhody. Pravděpodobně bude třeba experimentovat, abyste zjistili, co v daném prostředí funguje nejlépe.

Pro automatizaci systému Office prostřednictvím kódu na straně serveru je obvykle třeba zajistit následující požadavky:
 • Navrhnout projekt tak, aby byl systém Office izolován a zapouzdřen.
 • Vytvořit kód projektu tak, aby byl na problémy připraven a snažil se je dynamicky opravit.
 • Dát projektu určitou identitu uživatele a profil, které bude systém Office využívat.
Pokusíte-li se o automatizaci systému Office, návrh projektu by měl vzít v úvahu popis problémů se zabezpečením na straně serveru a nezpůsobilost systému Office pro vícenásobný přístup. Omezte použití systému Office na konkrétní instanci, která je řízena objektem serializace (objektem mutex nebo uživatelem definovaným objektem locking primitive) nebo sdružte přísně kontrolovanou sadu instancí z popisovače (nebo agenta) vlastních objektů, odkud mohou být v případě potřeby vydány objekty aplikace. Mějte však pod kontrolu aspekty vyžadující serializaci. Systém Office zaujímá v jeden okamžik pouze určité množství stavů. Pokud více klientů současně provádí určité činnosti (například spuštění, vypnutí, tisk atd.), může dojít ke konfliktu. V takovém případě je možné, že se nejméně jeden z volajících podprocesů zablokuje zobrazením chyby, zobrazením výzvy uživateli pro zadání dalších informací nebo odmítnutím uvolnit globální prostředek využívaný všemi instancemi.

Prvním krokem je tudíž omezit využití automatizace systému Office v řešení na straně serveru a izolovat proces na méně důležitý počítač, který lze v případě potřeby restartovat. Také je třeba izolovat kontext volání, aby nereagující volající klient nesnížil výkon nezbytně důležité systémové služby. Neprovádějte například automatizaci přímo ze služby IIS pomocí systémového podprocesu. Raději izolujte kód, aby se spouštěl jako vlastní podproces, takže v případě jeho selhání nedojde k omezení funkčnosti služby IIS jako celku. Věnujte pozornost také tomu, jak váš návrh vynucuje zabezpečení a ověřování. Jelikož systém Office nevynucuje zabezpečení na straně serveru, musí kód zajistit, aby pouze důvěryhodné kódové moduly (například stránky ASP, soubory skriptů atd.) mohly vytvářet automatizované instance aplikace systému Office a volat jeho metody, a aby předtím, než požádáte systém Office o otevření jakýchkoliv dokumentů, byla zajištěna jejich bezpečnost. Aplikace systému Office na serveru by měly běžet se zabezpečením stále nastaveným na úroveň Vysoká. Pokud váš návrh nevynucuje zabezpečení, vystavujete server ohrožení!

Když je návrh hotov, je třeba postupovat při tvorbě kódu defenzivně a snažit se tak předcházet problémům a řešit chyby, když k nim dojde. Je třeba zajistit, aby kód předával hodnoty pro volitelné parametry, protože chybějící nebo konfliktní hodnoty někdy způsobí, že systém Office požaduje od uživatele další informace. Ve všech funkcích používejte zachycování chyb, což umožní hladké zpracování chybových stavů, a protokolujte tyto chyby pomocí kódu protokolování, který lze vlastním nastavením zapnout či vypnout (v registru nebo v souboru INI). Provádíte-li nějakou akci, která může způsobit zobrazení chybového dialogového okna nezávisle na systému Office (například tisk může způsobit, že ovladač tiskárny zobrazí dialogové okno, když v tiskárně dojde papír), buďte připraveni zvládnout případná zablokování. Můžete použít časový limit nebo druhý podproces ke sledování postupu. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
259971 Jak zrušit dialogové okno zobrazené aplikací systému Office pomocí jazyka Visual Basic (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Využijte kód protokolování k trasování problémů a ladění programu. Použijete-li fond vlastních objektů, můžete přidat testy výkonu a škálovatelnosti, a sledovat tak využití a protokolovat problémy ovlivňující všechny klienty. Centrální řadič umožňuje ukončit odštěpené instance systému Office a opět je vytvořit, když je jich třeba k posílení celkové stability.

Když je program připraven k nasazení, zajistěte, aby byl systém Office na serveru správně nakonfigurován a využíval vhodný kontext uživatele. Systém Office vyžaduje uživatelský profil. Aby jej bylo možné úspěšně automatizovat, je třeba zajistit jeho načtení s uživatelským profilem. Existují tři způsoby, jak toho při práci v prostředí na straně serveru docílit:
 • Nakonfigurujte všechny instance aplikace systému Office, která se spustí prostřednictvím automatizace, aby běžely jako interaktivní uživatel.
 • Nakonfigurujte všechny instance aplikace systému Office, která se spustí prostřednictvím automatizace, aby běžely jako určitý uživatel.
 • Nakonfigurujte pomocí balíčku MTS/COM+ svůj kód tak, aby běžel jako určitý uživatel, a dovolte, aby aplikace systému Office zdědila identitu uživatele, který spustil aplikaci.
První možnost dává systému Office identitu i interaktivitu s určitou plochou a je upřednostňována při ladění (protože systém Office lze zviditelnit, a místně přihlášený uživatel tak může vidět a zaznamenat dialogová okna nebo chyby GPF). Pro úspěšný chod je však nutné, aby interaktivní uživatel zůstal přihlášený, a to nemusí být v některých situacích vhodné. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
288366 Konfigurace aplikací systému Office pro spuštění pod účtem interaktivního uživatele (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Druhá možnost přiřadí systému Office určitého uživatele, ale neumožňuje interaktivnost. Systém Office se spustí jako přiřazený uživatel v novém prostředí WinStation na neviditelné ploše. Tato možnost vyžaduje ještě další konfiguraci, která zajistí načtení podregistru uživatele, protože součást COM/DCOM to ve výchozím nastavení neprovádí. Toto nastavení je globální pro celý systém, a tak může vést ke konfliktu s dalšími programy. Další informace o tomto způsobu konfigurace systému Office naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
288367 Konfigurace aplikací systému Office pro spuštění pod účtem určitého uživatele (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Třetí možnost umožňuje přiřadit identitu určitému webu nebo modulu kódu, a tak se vyhnout nastavení pevné identity systému Office jako celku. Systém Office pak funguje jako tato identita a načítá se správně za předpokladu, že daná identita byla nakonfigurována pro daný počítač předem a že byl načten podregistr. Tato možnost je obvykle nejflexibilnější a lze ji nejlépe zabezpečit, ale na rozdíl od předchozích možností neumožňuje interaktivitu s viditelnou plochou a vyžaduje zvláštní nastavení. Další informace o konfiguraci systému Office tímto způsobem naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
288368 Konfigurace aplikací systému Office pro automatizaci prostřednictvím balíčku COM+/MTS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Je třeba vyhodnotit, která z výše uvedených možností vyhovuje vašim potřebám a jak vaše řešení nejlépe nasadit. Nelze zaručit, že informace, které jsou zde uvedeny, vyřeší všechny problémy všech klientů. Než přikročíte k nasazení, doporučujeme důkladné testování.
Odkazy
Další informace o automatizaci na straně serveru naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
169321 Aktivace serverů COM a stanic se systémem Windows NT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
ASP MTS
Vlastnosti

ID článku: 257757 - Poslední kontrola: 04/18/2007 14:11:29 - Revize: 15.4

Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Access 97 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 97 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 98 Standard Edition, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2000 Standard Edition, Microsoft Visio 2000 Professional Edition, Microsoft Visio 2000 Enterprise Edition, Microsoft Visio 2000 Technical Edition, Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition, Microsoft MapPoint 2004 Standard Edition, Microsoft MapPoint 2002 Standard Edition, Microsoft MapPoint 2001 Standard Edition, Microsoft MapPoint 2000 Standard Edition, Microsoft AutoRoute 2006, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office InfoPath 2007

 • kbqfe kbautomation kbprogramming kbservice KB257757
Váš názor
html> var Ctrl = ""; document.write("