Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Zakázání automatického ukládání do mezipaměti proxy serveru v aplikaci Internet Explorer

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Když nakonfigurujete aplikaci Internet Explorer, aby používala skript pro automatickou konfiguraci proxy serveru, načte do mezipaměti proxy server vrácený voláním funkce FindProxyForURL. Mechanismus načítání do mezipaměti (mezipaměť výsledků automatické konfigurace proxy) se provádí na bázi hostitele (tzn. nikoliv na bázi adresy URL). Toto vám znemožňuje použití různých proxy serverů pro získání přístupu na jeden webový server. Následující příklad demonstruje toto chování:
 • Nakonfigurujte webový server s názvem „Webserver“ se dvěma virtuálními složkami: „/login“ a „/test“.
 • Vytvořte následující soubor PAC:
  function FindProxyForURL (url, host){if shExpMatch (url, "http://webserver/login") return "DIRECT";else return "PROXY moje_proxy:80";}
 • Nakonfigurujte aplikaci Internet Explorer, aby používala tento sobor PAC.
 • Spusťte aplikaci Internet Explorer a zadejte následující webovou adresu:
  http://webserver/login
  Aplikace Internet Explorer načte soubor PAC a správně použije přímé připojení.
 • Až se zobrazí přihlašovací stránka, zadejte http://webserver/test. Používáte-li nástroj Sledování sítě, můžete pozorovat, že přístup na adresu http://webserver/test stále používá přímé připojení místo „moje_proxy“.
Další informace
Mezipaměť výsledků automatické konfigurace proxy je vylepšení výkonu přidané do aplikace Internet Explorer 5.5 a novější. Účelem této mezipaměti je omezit na straně klienta zpracovávání skriptu pro automatickou konfiguraci serveru proxy. Když se připojujete k internetovému serveru, je použita funkce FindProxyForURL pro zjištění, zda se má použít proxy server, a případně který. Aplikace Internet Explorer 5.5 a novější nejprve zkontroluje mezipaměť výsledků automatické konfigurace proxy, a tak zjistí, zda už byl v předchozím pokus o připojení k danému hostiteli použit proxy server. Pokud kontrola mezipaměti nevrátí žádný výsledek, znamená to, že jde o první pokus o připojení k tomuto hostiteli během aktuální relace a použije se normální logika zjištění proxy serveru. Následující výčet ilustruje logiku, kterou aplikace Internet Explorer 5.5 a novější používá ke zjištění, zda má být použit proxy server, a pokud ano, tak který:
 • Pokud je v aplikaci Internet Explorer zapnutá možnost Automaticky zjišťovat nastavení, je učiněn pokus o stažení souboru Wpad.dat z místní sítě (LAN) a jeho zpracování jako skriptu pro automatickou konfiguraci proxy serveru. Pokud skript vrátí proxy server a aplikace Internet Explorer prostřednictvím tohoto proxy serveru úspěšně naváže připojení, aktualizuje se mezipaměť výsledků automatické konfigurace proxy přidáním názvu hostitele a vráceného proxy serveru.
 • Pokud je v aplikaci Internet Explorer zapnutá možnost Používat skript pro automatickou konfiguraci, je stažen a zpracován skript pro automatickou konfiguraci serveru proxy. Pokud skript vrátí proxy server a aplikace Internet Explorer prostřednictvím tohoto proxy serveru úspěšně naváže připojení, aktualizuje se mezipaměť výsledků automatické konfigurace proxy přidáním názvu hostitele a vráceného proxy serveru.
 • Pokud je v aplikaci Internet Explorer nakonfigurované použití statického proxy serveru, je název proxy serveru načten z registru.
Používá-li aplikace Internet Explorer skript pro automatickou konfiguraci proxy serveru a ze skriptu vyplývá, že má být použit proxy server, je otevřeno připojení k proxy serveru. Nedokáže-li proxy server navázat připojení, je název proxy serveru přidán do seznamu neplatných proxy serverů. Následkem toho nebude tento server použit po dobu následujících 30 minut. Pokud skript pro automatickou konfiguraci proxy serveru obsahuje výsledek PROXY, který uvádí více proxy serverů, provádí se pokusy o připojení k dalším proxy serverům v seznamu, dokud není navázáno připojení nebo dokud není seznam vyčerpán. Pokud je seznam vyčerpán a nepodařilo se navázat žádné připojení, zobrazí se v aplikaci Internet Explorer chybová zpráva „Stránku nelze zobrazit“.

Pokud je připojení prostřednictvím proxy serveru navázáno, jsou názvy hostitele webu a proxy serveru uloženy do mezipaměti. Při dalších pokusech o přístup k tomuto hostiteli ve stejné relaci použije aplikace Internet Explorer k výběru proxy serveru informace z mezipaměti. Proto jsou všechny následující pokusy o navázání připojení s daným hostitelem provedeny prostřednictvím proxy serveru použitého dříve. To znamená, že pokud se proxy server uložený v mezipaměti během relace stane nedostupným, není znovu zpracován skript pro automatickou konfiguraci proxy serveru a v aplikaci Internet Explorer se zobrazí chybová zpráva, že stránku nelze zobrazit.

Může být proto někdy vhodné zakázat mezipaměť výsledků automatické konfigurace proxy, aby bylo dosaženo požadované redundance proxy serveru. To bude mít za následek zpracovávání na straně klienta u každého požadavku GET vydaného aplikací Internet Explorer. To může mít dopad na výkon aplikace Internet Explorer tak může v závislosti na logice skriptu pro automatickou konfiguraci proxy serveru a jeho velikosti. Mezipaměť výsledků automatické konfigurace proxy lze zakázat pomocí jedné z následujících metod:

Poznámka: Pokud zakážete mezipaměť výsledků automatické konfigurace proxy, může to mít dopad na výkon aplikace Internet Explorer.

Metoda 1: Úprava registru

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Mezipaměť výsledků automatické konfigurace proxy lze zakázat pomocí následujícího klíče registru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings


Hodnota: EnableAutoproxyResultCache
Typ: REG_DWORD
Hodnota dat: 0 = zakázat mezipaměť, 1 (nebo pokud klíč neexistuje) = povolit mezipaměť výsledků proxy (výchozí chování)
Pokud klíč registru neexistuje, můžete v registru tento klíč vytvořit pomocí následujícího souboru registru:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]"EnableAutoProxyResultCache"=dword:00000000"

Metoda 2: Úprava nastavení zásad skupiny

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz gpedit.msc a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. V modulu snap-in Editor objektů zásad skupiny poklepejte na položku Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti sytému Windows\Internet Explorer.
 3. Poklepejte na zásadu Zakázat mezipaměť skriptů automatické konfigurace serveru proxy.
 4. Klepněte na přepínač Aktivovat a potom klepněte na tlačítko OK.
Tento klíč registru může být nutné použít, pokud se připojujete prostřednictvím proxy serveru, který zpracovává zabezpečené i nezabezpečené požadavky, ke stejnému serveru. Jedním příkladem tohoto chování je software SQUID Proxy Server. Jelikož aplikace Internet Explorer obvykle ukládá do mezipaměti informace o portu, nemusí odeslat zabezpečený požadavek prostřednictvím správného čísla portu, když se pokouší odeslat zabezpečené i nezabezpečené odpovědi na stejný server, ale na různé porty.Další informace o přidání do seznamu neplatných proxy serverů naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
320507 Aplikace Internet Explorer 30 minut neopakuje spojení s neplatným proxy serverem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
pac autoconfiguration autoproxy shExpMatch
Vlastnosti

ID článku: 271361 - Poslední kontrola: 05/13/2011 17:19:00 - Revize: 3.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7

 • kbenv kbhowto KB271361
Váš názor