Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Seznam změn a opravených problémů v aktualizaci .NET Framework 3.5 Service Pack 1

Souhrn
Tento článek popisuje následující aspekty aktualizace Microsoft.NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1):
  • Opravy hotfix, které jsou v této aktualizaci Service Pack zahrnuty
  • Nové prvky a funkce
Poznámka: Tato aktualizace zahrnuje rovněž kumulativní servisní aktualizace závislých dílčích součástí rozhraní .NET Framework 2.0 a .NET Framework 3.0. Tento článek se vztahuje na 32bitové verze rozhraní .NET Framework i na 64bitové verze rozhraní .NET Framework.
Další informace
Aktualizace .NET Framework 3.5 SP1 je úplná kumulativní aktualizace obsahující mnoho nových funkcí. Tyto nové funkce postupně rozvíjejí rozhraní .NET Framework 2.0, .NET Framework 3.0 a .NET Framework 3.5. Zahrnuje také kumulativní servisní aktualizace závislých dílčích součástí rozhraní .NET Framework 2.0 a .NET Framework 3.0.Tato aktualizace by měla být instalována jako důležitá aktualizace pro rozhraní .NET Framework 2.0 a novější verze a doporučuje se i pro všechny ostatní podporované operační systémy.

Opravy hotfix, které jsou v této aktualizaci Service Pack zahrnuty

Článek znalostní báze Microsoft Knowledge BasePopis
925492OPRAVA: Chybová zpráva při přidání webového odkazu na projekt v aplikaci Visual Studio 2005: Vlastní nástroj 'MSDiscoCodeGenerator' selhal
928563OPRAVA: Třída System.Net.HttpWebRequest nesmí udržovat trvalé připojení s proxy serverem v rozhraní .NET Framework 2.0
943175OPRAVA: Při použití serializaci atributu číslování v rozhraní .NET Framework 2.0 pomocí třídy XmlSerializer vygeneruje třída XmlSerializer neočekávaný výsledek
943412OPRAVA: Pokud je v počítači vedle rozhraní .NET Framework 2.0 spuštěna spravovaná služba, mohou při ukončování činnosti operačního systému nastat prodlevy
943804OPRAVA: Určité znaky sady Unicode vrácené vlastností Application.ExecutablePath v rozhraní .NET Framework 2.0 jsou zobrazeny jako „?“
944099OPRAVA: Chybová zpráva při připojování k instanci systému SQL Server 2005, která je nakonfigurována na použití funkce zrcadlení databáze, pomocí zprostředkovatele dat s nativním klientem systému SQL: Došlo k vnitřní chybě zprostředkovatele dat .NET Framework Data Provider 6
944100OPRAVA: Pokud před dokončením transakce systému SQL Server v rozhraní .NET Framework 2.0 ukončíte vlákno, které tuto transakci provádí, nelze získat přístup k tabulkám používaným touto transakcí
944157OPRAVA: Při prvním požadavku na webovou aplikaci ASP.NET spuštěnou v systému Windows Server 2003 může nastat značná prodleva
946102OPRAVA: Při hostování webových stránek s použitím ovládacího prvku System.Windows.Forms.WebBrowser neobdrží ovládací prvek ActiveX události navigace pomocí klávesnice
946223OPRAVA: Jazyk zadávání v textovém poli nástroje Microsoft Expression Design nefunguje po změně jazyka na některý východoasijský jazyk správně
946503OPRAVA: Chybová zpráva při instalaci sestavení umístěného ve vzdáleném počítači pomocí instalačního nástroje: V průběhu instalační fáze došlo k výjimce
946660OPRAVA: Má-li buňka we webové aplikaci ASP.NET 2.0 přidruženo více hlaviček, není její atribut hlavičky převeden správně
946927OPRAVA: Pokud se soubor MSI pokusí do počítače s nainstalovaným rozhraním .NET Framework 2.0 nainstalovat mnoho souborů zásad, může při instalaci dojít k chybě 1935
947148OPRAVA: Při volání některých rozhraní API modelu COM, která jsou součástí 64bitové aplikace založené na rozhraní .NET Framework 2.0, jsou volány nesprávné metody
947317OPRAVA: Ve formulářové aplikaci Windows, která byla sestavena pomocí rozhraní .NET Framework 2.0, spouští objekt Currency Manager při odstranění posledního řádku tabulky další instance některých událostí
947461OPRAVA: K dispozici je balíček aktualizací pro rozhraní .NET Framework 2.0 Service Pack 1
947581OPRAVA: Vlastnost WsdlContractConversionContext.WsdlPortType v rozhraní .NET Framework 3.0 Service Pack 1 má hodnotu null
948233Po instalaci aktualizace zabezpečení MS 07-040 do počítače se při spuštění aplikace založené na rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 zobrazí výjimka System.InvalidOperationException
948646OPRAVA: Při serializaci a deserializaci objektů DataSet v aplikaci založené na rozhraní .NET Framework 2.0 pomocí parametru formátu SerializationFormat.Binary nejsou objekty serializovány správně
948815K dispozici je balíček kumulativních oprav hotfix určených pro soubory System.Data.dll a System.Data.OracleClient.dll v rozhraní .NET Framework 2.0 s nainstalovanou aktualizací Service Pack 1
948873OPRAVA: V aplikaci založené na rozhraní .NET Framework 3.0 může při komunikaci s webovými službami pomocí jednosměrných webových metod dojít k výjimce System.Xml.XmlException
948887OPRAVA: Pokud webová aplikace založená na rozhraní .NET Framework 2.0 použije třídu HttpWebRequest a obdrží odpověď HTTP 1.0 obsahující stavový kód protokolu HTTP 401, dojde k výjimce
949272OPRAVA: Může dojít k chybě formulářové aplikace Windows, která používá ovládací prvky ActiveX, a po instalaci aktualizace .NET Framework 2.0 Service Pack 1 dojde k výjimce týkající se prázdného odkazu
949777OPRAVA: Chybová zpráva při nasazení spustitelné aplikace do cesty, která obsahuje řídicí znaky, v rozhraní .NET Framework 2.0: Zadejte absolutní cestu
950230OPRAVA: Při generování sestavení XmlSerializer pro server proxy webové služby v rozhraní .NET Framework 2.0 pomocí nástroje Sgen.exe a kompilátoru XmlSerializer JIT se zobrazí chybová zpráva výjimky System.ArgumentException
950986OPRAVA: V rozhraní .NET Framework 2.0 Service Pack 1 vrací metoda ModuleBuilder.GetTypeToken nesprávný token
951111OPRAVA: Upozornění při importu metadat služby do rozhraní .NET Framework 3.5 pomocí nástroje SvcUtil.exe: Výraz zásady nebyl zcela importován, protože přesahoval maximální povolenou složitost
951113OPRAVA: Když klientský počítač s nainstalovaným rozhraním .NET Framework 2.0 obdrží od služby WCF objekt DataSet, je sada hodnot vrácená metodou row.GetColumnsInError prázdná
952324OPRAVA: Při nasazení aplikace pomocí technologie ClickOnce v zabezpečeném prostředí nelze stáhnout aplikační soubor

Známé problémy

Problém 1

Po instalaci aktualizace .NET Framework 3.5 SP1 do systému Windows XP nebo Windows Server 2003 je v kořenovém adresáři jednotky C vytvořena libovolná složka. Tato složka obsahuje podsložky s názvy amd64 a i386. Obě tyto podsložky obsahují následující soubory:
  • Filterpipelineprintproc.dll
  • Msxpsdrv.cat
  • Msxpsdrv.inf
  • Msxpsinc.gpd
  • Msxpsinc.ppd
  • Mxdwdrv.dll
  • Xpssvcs.dll
Tyto soubory čekaly na odstranění z instalace pomocí programu XPSEPSC.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, odstraňte složku ručně.

Problém 2

V nástroji .NET Framework Assistant pro prohlížeč Firefox není aktivní tlačítko Odinstalovat.V rozhraní .NET Framework 3.5 SP1 umožňuje nástroj .NET Framework Assistant prohlížeči Firefox používat technologii ClickOnce, která je součástí rozhraní .NET Framework. Nástroj .NET Framework Assistant je přidán na úrovni počítače, takže mohou jeho funkce používat i další uživatelé daného počítače, nikoli pouze aktuální uživatel. Proto je v nabídce Správce doplňků aplikace Firefox tlačítko Odinstalovat neaktivní, běžní uživatelé totiž nemají oprávnění k odinstalaci součástí na úrovni počítače.

Řešení

Byla vytvořena aktualizace, která tento problém odstraňuje a činí nástroj .NET Framework Assistant pro prohlížeč Firefox kompatibilní s příští verzí prohlížeče Firefox. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

Nové prvky a funkce

Je k dispozici aktualizace pro rozhraní .NET Framework 3.5 Service Pack 1. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
Vlastnosti

ID článku: 951847 - Poslední kontrola: 10/12/2011 14:46:00 - Revize: 6.0

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x86), Microsoft .NET Framework 2.0

  • kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbcip KB951847
Váš názor