Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Je k dispozici aktualizace, která vylepšuje kompatibilitu systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s disky s rozšířeným formátem

Souhrn
Tento článek popisuje aktualizaci, která vylepšuje kompatibilitu systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s disky s rozšířeným formátem, jejichž velikost fyzického sektoru je 4 kB. Tato oprava hotfix je určena pouze pro disky s rozšířeným formátem, které hlásí velikost fyzického sektoru 4 kB a emulují 512bajtové logické adresní rozhraní.

Poznámka: Disky s rozšířeným formátem zavádějí větší fyzické sektory (4 kB). Aby byly počáteční verze kompatibilnější s aktuálními počítačovými systémy, zachovávají však 512bajtové logické adresní rozhraní. Proto je pro ně používáno označení disky s 512bajtovou emulací nebo zkráceně 512e. Další informace o discích s rozšířeným formátem naleznete na webu asociace IDEMA (International Disk Drive Equipment and Materials Association), jehož adresa je uvedena na konci tohoto článku.
ÚVOD
Pevné disky byly tradičně založeny na sektorech o velikosti 512 bajtů a na této hodnotě bylo založeno adresování veškerého přístupu k fyzickým médiím. V poslední době byl zahájen přechod k novým diskům s velikostí sektoru 4096 bajtu (4 kB). Jsou obvykle označovány termínem disky s rozšířeným formátem. Vzhledem k tomu, že disky jsou schopny provádět aktualizace fyzických médií pouze odpovídající granularitě fyzického sektoru (v tomto případě 4 kB), 512bajtový zápis směrovaný na disk bude ke svému dokončení vyžadovat určité další úkony. Tyto úkony jsou prováděny na úkor výkonu a spolehlivosti, a to specificky na základě vytížení a hardwarové implementace. Chcete-li provádění těchto úkonů předejít, je třeba aplikace aktualizovat tak, aby nativně podporovaly zápisy založené na granularitě sektorů 4 kB.

Tento článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base zavádí novou infrastrukturu úložišť pro podporu dotazování na velikost fyzického sektoru paměťového zařízení. Dále zavádí v určitých klíčových systémových komponentách podporu pro tyto typy disků s cílem vylepšit výkon, spolehlivost a interoperabilitu obecně.

Podrobnější technická diskuse zaměřená na speciální aspekty, jimž vývojáři musí u těchto typů disků věnovat pozornost, je nad rámec tohoto článku a bude podrobně uvedena v doprovodných dokumentech na webu MSDN.

Problémy vyřešené v tomto kumulativním balíčku oprav hotfix

Tento kumulativní balíček oprav hotfix řeší následující potíže, které dosud nebyly dokumentovány v žádném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base. K libovolným z těchto potíží může dojít při použití disku s rozšířeným formátem.

Problém 1: Po kliknutí na tlačítko Vyhledat aktualizace na webu služby Windows Update se zobrazí chybová zpráva

Kliknutím sem zobrazíte nebo skryjete podrobné informace.

Extensible Storage Engine API (ESENT) je vysoce výkonný databázový stroj, který je využíván řadou aplikací včetně služby Windows Update. Ovladače úložiště mají k dispozici různé typy podpory ke zjištění velikosti fyzického sektoru pevného disku. Pokud dojde k upgradu takového ovladače, hlášená velikost fyzického sektoru pevného disku se může změnit. Pokud mezi relacemi operačního systému dojde ke změně hlášené velikosti fyzického sektoru, vzhledem ke struktuře protokolování technologie ESENT obdrží aplikace, které tuto technologii používají, chybovou zprávu a přestanou reagovat.

Poznámka: Mezi aplikace využívající technologii ESENT patří služby Windows Update, Active Directory, Windows Desktop Search, certifikační autority (CA), WINS, DHCP a Windows Live Mail.

Po kliknutí na tlačítko Vyhledat aktualizace na webu služby Windows Update se zobrazí následující chybová zpráva:
Služba Windows Update nyní nemůže vyhledat aktualizace, protože tato služba není spuštěna. Zřejmě bude nutné restartovat počítač.


V protokolu aplikací je dále zaznamenána následující chyba:

Název protokolu: Aplikace
Zdroj: ESENT
Datum: <datum čas>
ID události: 412
Kategorie úlohy: Protokolování a zotavení
Úroveň: Chyba
Klíčová slova: Klasické
Popis:
wuaueng.dll (936) SUS20ClientDataStore: Nelze načíst hlavičku souboru protokolu C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log. Chyba -546.


Součástí této opravy hotfix je binární soubor Esent.sys, který zmírňuje vliv změn v hlášené velikosti sektoru.

Poznámka: Soubor Esent.sys nepodporuje jiné velikosti fyzického sektoru než 512 bajtů a 4 kB.
Oprava databáze
Chcete-li databázi opravit, postupujte takto:
 1. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy. Po zadání každého příkazu stiskněte klávesu ENTER.
  • net stop "windows update"
  • cd /d %windir%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs
  • esentutl /mh ..\DataStore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Poznámka: Pokud se na příkazovém řádku zobrazí text State: Clean Shutdown (Stav: Čisté vypnutí), přejděte ke kroku 5.
 2. Vytvořte dočasnou složku (můžete například vytvořit složku s názvem Fixedfiles pomocí příkazu mkdir c:\fixedfiles ).

  Poznámka:V následujícím postupu nahraďte c:\fixedfiles složkou, kterou jste vytvořili v tomto kroku.
 3. Získejte kopii souboru %windir%\system32\esent.dll z počítače, v němž je nainstalovaná tato oprava hotfix, a pak tento soubor zkopírujte do složkyc:\fixedfiles.
 4. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy. Po zadání každého příkazu stiskněte klávesu ENTER.
  • copy %windir%\system32\esentutl.exe c:\fixedfiles\
  • c:\fixedfiles\esentutl.exe /r edb
  • esentutl /mh ..\datastore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Poznámky
  • Pokud se na příkazovém řádku zobrazí text State: Clean Shutdown (Stav: Čisté vypnutí), přejděte ke kroku 5.
  • Pokud se tento krok nezdaří nebo pokud se na příkazovém řádku nezobrazí text State: Clean Shutdown, přejděte k části Destruktivní metoda obnovení.
 5. Vytvořte dočasnou složku (můžete například vytvořit složku s názvem Backuplogs pomocí příkazu mkdir c:\backuplogs).

  Poznámka:V následujícím postupu nahraďte c:\backuplogs složkou, kterou jste vytvořili v tomto kroku.
 6. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy. Po zadání každého příkazu stiskněte klávesu ENTER.
  • move * c:\backuplogs
  • net start "windows update"
 7. Spusťte službu Windows Update.
Destruktivní metoda obnovení
Důležité: Při použití této metody ztratíte historii služby Windows Update. Proto doporučujeme tuto metodu používat pouze v případě, že databázi nelze opravit. Chcete-li použít destruktivní metodu obnovení, postupujte takto:
 1. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy. Po zadání každého příkazu stiskněte klávesu ENTER.
  • net stop "windows update"
  • cd /d windir%\SoftwareDistribution\DataStore
  • rmdir /s/q Logs
  • del DataStore.mdb
  • net start "windows update"
 2. Spusťte službu Windows Update.

Problém 2: Došlo k potížím při provedení velkého počtu malých zápisů

Kliknutím sem zobrazíte nebo skryjete podrobné informace.

Dokud nebyly k dispozici disky s rozšířeným formátováním, systém NTFS předpokládal, že velikost logického sektoru zpřístupněná rozhraním disku je stejná jako velikost fyzického sektoru tohoto disku. Přestože byl systém NTFS původně navržen tak, aby teoreticky podporoval větší velikosti sektorů, předpokládal, že tyto dvě velikosti sektorů jsou stejné. Když systém NTFS provádí v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 zápisy s vyrovnávací pamětí na konec souboru, jsou při operaci zápisu doplněna prázdná data až do velikosti sektoru, která je zpřístupněna rozhraním disku (velikost logického sektoru). Toto chování zajišťuje zarovnání sektorů. Protože však velikost logického sektoru jednotky 512e je 512 bajtů, zápisy s vyrovnávací pamětí neodpovídají velikosti fyzického sektoru pevného disku jednotky. To způsobí, že disk s rozšířeným formátováním provede interně aktualizaci 512bajtového logického sektoru v rámci 4kilobajtového fyzického sektoru, což může vést k potížím s výkonem a spolehlivostí.

Tato oprava hotfix zavádí do systému NTFS chování, které zajišťuje, že zápisy s vyrovnávací pamětí na konci souboru jsou doplněny podle hlášené velikosti fyzického sektoru disku.

Tyto potíže se na disku s rozšířeným formátováním mohou projevit u běžných aplikací. Nejčastěji k nim však dochází, pokud provádíte velký počet malých zápisů, například při použití nástroje příkazového řádku ImageX v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 k instalaci souboru WIM (Microsoft Windows Image) na disk s rozšířeným formátováním. Bez této opravy hotfix bude zpracování nástrojem ImageX trvat výrazně déle, než kdybyste tutéž operaci prováděli s tradičním pevným diskem.

Poznámka: Tato oprava závisí na tom, zda ovladač úložiště i disk hlásí správnou velikost fyzického sektoru. Systém NTFS nepodporuje disky, u nichž je hlášena jiná velikost fyzického sektoru než 512 bajtů nebo 4 kB, ani disky s jinou než 512bajtovou velikostí logického sektoru.

Problém 3: Aplikace se nemohou dotazovat na velikost fyzického sektoru externího paměťového zařízení

Kliknutím sem zobrazíte nebo skryjete podrobné informace.

USBStor je ovladač portu úložiště Microsoft USB, který je v případě zařízení spadajícího do třídy velkokapacitních paměťových zařízení USB zaveden automaticky. Ovladač USBStor dodávaný se systémem Windows 7 nepodporuje pro připojený disk žádost IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY se strukturou STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR k načtení dat popisovače zarovnání přístupu k úložišti. Tato struktura obsahuje informace o velikosti fyzického a logického sektoru a bez těchto informací systém NTFS a další aplikace nemohou provádět zarovnané zápisy do paměťového zařízení USB, což může negativně ovlivnit výkon a spolehlivost.

Bez této opravy hotfix se aplikace nemohou dotazovat na velikost fyzického sektoru externího paměťového zařízení.

Součástí této opravy hotfix je aktualizovaný ovladač USBStor (Usbstor.sys), který podporuje žádost IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY spolu se strukturou STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR.

Poznámka: Výsledkem žádosti IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY je překlad do příkazu SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16). Připojené zařízení USB musí prostřednictvím příkazu SBC3 READ_CAPACITY(16) správně nahlásit informace o velikosti sektoru. Připojené zařízení USB musí rovněž zaručit, že v rámci odpovědi na původní příkaz INQUIRY je jako popisovač verze vrácena hodnota 0x04C0 (SBC3 No Specified Version).

Další informace o řídicím kódu IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o struktuře STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Problém 4: Aplikace se nemohou dotazovat na velikost fyzického sektoru paměťového zařízení

Kliknutím sem zobrazíte nebo skryjete podrobné informace.

Storport je model ovladače úložiště, který je používán celou řadou výrobců kontrolerů paměťových zařízení. Je dodáván se systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Ovladač Storport nepodporuje pro připojený disk žádost IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY se strukturou STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR k načtení dat popisovače zarovnání přístupu k úložišti. Tato struktura obsahuje informace o velikosti fyzického a logického sektoru. Bez těchto informací systém NTFS a další aplikace nemohou provádět zarovnané zápisy na disk. To může negativně ovlivnit výkon a spolehlivost.

Bez této opravy hotfix se aplikace nemohou dotazovat na velikost fyzického sektoru paměťového zařízení.

Součástí této opravy hotfix je aktualizovaný ovladač Storport (Storport.sys), který podporuje žádost IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY spolu se strukturou STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR.

Poznámka: Výsledkem žádosti IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY je překlad do příkazu SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16). Ovladač miniportu, který se zapojuje do modelu ovladače Storport, musí podporovat příkaz SBC3 READ_CAPACITY(16). Disk musí rovněž prostřednictvím příkazu SBC3 READ_CAPACITY(16) správně nahlásit informace o velikosti sektoru.

Další informace o řídicím kódu IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o struktuře STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Problém 5: Ovladače úložišť nepodporují hlášení správné velikosti sektorů pro disky s rozšířeným formátováním

Kliknutím sem zobrazíte nebo skryjete podrobné informace.

Řada ovladačů úložišť nepodporuje hlášení správné velikosti sektorů pro disky s rozšířeným formátováním. Součástí této opravy hotfix jsou aktualizace následujících ovladačů:
 • IaStorV.sys
 • Amdsata.sys
 • Nvraid.sys
 • Nvsata.sys
Poznámka: Ostatní ovladače úložišť jiných výrobců pravděpodobně nejsou aktualizovány tak, aby podporovaly tyto nové příkazy SBC3. Se žádostí o další informace se obraťte na dodavatele kontroleru úložiště.

Tento balíček kumulativní opravy hotfix dále zahrnuje opravy, které jsou popsány v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
981208 Snížený výkon při přenosu velkého počtu malých souborů v počítači se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2

Problém 6: Potíže s nástrojem Fsutil.exe

Kliknutím sem zobrazíte nebo skryjete podrobné informace.

Tato aktualizace rovněž aktualizuje nástroj Fsutil.exe. Tento aktualizovaný nástroj generuje ve výstupu nový text Počet bajtů na fyzický sektor. Pokud například spustíte příkaz fsutil fsinfo ntfsinfo C: s cílem získat informace o jednotce C:, zobrazí se výstup podobný následujícímu:
Sériové číslo svazku NTFS:    0xfe6e5dcc6e5d7e79 Verze:             3.1 Počet sektorů:         0x000000001d1927ff Celkový počet clusterů:         0x0000000003a324ff Volné clustery:         0x0000000001f8bae8 Celkem vyhrazeno:         0x00000000000007f0 Počet bajtů na sektor:        512 Počet bajtů na fyzický sektor:    4096 Počet bajtů na clustr:        4096 Počet bajtů na segment záznamu souboru: 1024 Počet clusterů na segment záznamu souboru: 0 Mft Platná délka dat:      0x0000000020980000 Počáteční číslo logického clusteru hlavní tabulky souborů (MFT):         0x00000000000c0000 Počáteční číslo logického clusteru hlavní tabulky souborů (MFT2):         0x0000000000000002 Začátek zóny hlavní tabulky souborů (MFT):         0x000000000109c060 Konec zóny hlavní tabulky souborů (MFT):         0x00000000010a8880 Identifikátor Správce prostředků:          974AD058-3B3D-11DE-9300-000FFEE93BEF
Poznámky: Parametr Počet bajtů na fyzický sektor může nabývat následujících hodnot:
 • 512 – starší nativní jednotky 512
 • 4096 – disky s rozšířeným formátováním
 • <Nepodporováno> – pokud hardware nebo ovladač nepodporují řídicí kód IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY
Řešení

Informace o aktualizaci

Získání této aktualizace

Pokud si nejste jisti, která verze systému Windows je nainstalována, postupujte takto:
Kliknutím sem zobrazíte nebo skryjete podrobné pokyny s obrázky.
 1. Klikněte na tlačítko Start, do pole Spustit hledání nebo Prohledat programy a soubory zadejte příkaz msinfo32 a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Název operačního systému je uveden na řádku Název operačního systému a typ architektury na řádku Typ systému.


Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:
Operační systémAktualizace
Všechny podporované verze systému Windows 7 pro platformu x86StáhnoutStáhnout balíček aktualizace
Všechny podporované verze systému Windows 7 pro platformu x64 StáhnoutStáhnout balíček aktualizace
Všechny podporované verze systému Windows Server 2008 R2 pro platformu x64StáhnoutStáhnout balíček aktualizace
Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, je třeba používat jeden z následujících operačních systémů:
 • Systém Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Další informace o získání aktualizace Service Pack pro systém Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
976932 Informace o aktualizacích Service Pack 1 pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix bude třeba restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nenahrazuje žádnou dříve vydanou aktualizaci.

Informace o souborech

Kliknutím sem zobrazíte nebo skryjete podrobné informace.
Anglická verze (Spojené státy) této aktualizace instaluje soubory, které mají atributy uvedené v následujících tabulkách. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Data a časy těchto souborů se zobrazují v místním počítači podle místního času a podle aktuálního nastavení letního času. Data a časy se mohou změnit, provedete-li se soubory určité operace.
Poznámky k informacím o souborech pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2
Důležité: Opravy hotfix pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2 jsou zahrnuty ve stejných balíčcích. Opravy hotfix na stránce požadavku na opravu hotfix jsou však uvedeny v sekcích obou operačních systémů. Chcete-li požádat o balíček opravy hotfix pro jeden nebo oba operační systémy, vyberte opravu hotfix uvedenou na této stránce v sekci pro systém Windows 7/Windows Server 2008 R2. V článcích vždy zjistíte operační systém, pro který je daná oprava hotfix určena, v sekci Tato oprava hotfix je určena pro následující operační systém.
Pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:43x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:43x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:52x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:52x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:38x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:38x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:27x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:27x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:43x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:52x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:38x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:28x86
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Ntfs.sys6.1.7600.167781,210,24011-Mar-201105:44x86
Ntfs.sys6.1.7600.209211,210,75211-Mar-201105:52x86
Ntfs.sys6.1.7601.175771,211,26411-Mar-201105:39x86
Ntfs.sys6.1.7601.216801,211,26411-Mar-201105:28x86
Storport.sys6.1.7600.16778146,30411-Mar-201105:44x86
Storport.sys6.1.7600.20921148,86411-Mar-201105:52x86
Storport.sys6.1.7601.17577148,86411-Mar-201105:39x86
Storport.sys6.1.7601.21680148,86411-Mar-201105:28x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:44x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:44x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:52x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:52x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:39x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:39x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:28x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:28x86
Usbstor.sys6.1.7600.1677875,77611-Mar-201104:08x86
Usbstor.sys6.1.7600.2092175,77611-Mar-201104:14x86
Usbstor.sys6.1.7601.1757776,28811-Mar-201104:01x86
Usbstor.sys6.1.7601.2168076,28811-Mar-201103:48x86
Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:22x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:22x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:25x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:25x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:41x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:41x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:18x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:18x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:23x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:25x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:41x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:19x64
Esent.dll6.1.7600.167782,566,14411-Mar-201106:18x64
Esent.dll6.1.7600.209212,566,14411-Mar-201106:17x64
Esent.dll6.1.7601.175772,565,63211-Mar-201106:33x64
Esent.dll6.1.7601.216802,565,63211-Mar-201106:10x64
Fsutil.exe6.1.7600.1677896,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7600.2092196,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7601.1757796,76811-Mar-201106:30x64
Fsutil.exe6.1.7601.2168096,76811-Mar-201106:07x64
Ntfs.sys6.1.7600.167781,657,21611-Mar-201106:23x64
Ntfs.sys6.1.7600.209211,685,88811-Mar-201106:25x64
Ntfs.sys6.1.7601.175771,659,77611-Mar-201106:41x64
Ntfs.sys6.1.7601.216801,659,77611-Mar-201106:19x64
Storport.sys6.1.7600.16778187,26411-Mar-201106:23x64
Storport.sys6.1.7600.20921187,77611-Mar-201106:25x64
Storport.sys6.1.7601.17577189,82411-Mar-201106:41x64
Storport.sys6.1.7601.21680189,82411-Mar-201106:19x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:23x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:23x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:25x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:25x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:41x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:41x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:19x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:19x64
Usbstor.sys6.1.7600.1677891,13611-Mar-201104:31x64
Usbstor.sys6.1.7600.2092191,13611-Mar-201104:29x64
Usbstor.sys6.1.7601.1757791,64811-Mar-201104:37x64
Usbstor.sys6.1.7601.2168091,64811-Mar-201104:21x64
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Společnost Microsoft doplnila do sady WDK ukázku kódu ilustrující, jakým způsobem mohou vývojáři extrahovat nahlášené informace o zarovnání přístupu k úložišti ze struktury STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR při použití řídicího kódu IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Přestože společnost Microsoft podnikla kroky ke zlepšení podpory disků s rozšířeným formátováním, které jsou použity v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2, aktualizace jednotlivých aplikací je věcí vývojářů softwaru. Zdá se, že obecným trendem v následujících letech bude přechod k větší velikosti sektorů, a aplikace musí být na tento přechod připraveny. Společnost Microsoft připravuje na webech MSDN a TechNet další dokumentaci, která poskytne vývojářům a odborníkům v oboru IT informace, které je při podpoře disků s rozšířeným formátováním třeba vzít v úvahu. V následující tabulce je uvedena podpora společnosti Microsoft pro jednotlivé formáty pevných disků.

Podpora formátů pevného disku v závislosti na verzi operačního systému
Běžné názvyVelikost fyzického sektoruVelikost logického sektoruVerze systému Windows s podporou
Původní nativní 512, nativní 512, původní 512 bajtů512 bajtůVšechny verze systému Windows
Rozšířený formát, Advanced Format, emulace 512-bye, 512e, 4k/512e4 kB512 bajtůWindows 7 s aktualizací MS KB 982018
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2 s aktualizací MS KB 982018
Windows Server 2008 R2 SP1
Nativní 4K, 4k/4k4 kB4 kBV systémech Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1 nepodporováno. Společnost Microsoft zkoumá možnosti podpory těchto typů disků v budoucnosti a v případě potřeby vydá nezbytné články znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
JinéAni 4 kB, ani 512 bajtůAni 4 kB, ani 512 bajtůNení podporováno
Poznámka: Podpora disků s rozšířeným formátováním závisí na tom, zda tyto disky jako velikost fyzického sektoru správně uvádějí 4 kB, a dále na tom, zda ovladač úložiště hlásí velikost fyzického sektoru.

Další informace naleznete na následujících webech společnosti Microsoft: Další informace o discích s rozšířeným formátováním naleznete na následujícím webu asociace IDEMA: Společnost Microsoft vám usnadňuje získání technické podpory poskytováním informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.
Vlastnosti

ID článku: 982018 - Poslední kontrola: 07/03/2012 08:46:00 - Revize: 10.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • kbsurveynew kbhotfixserver kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbcip KB982018
Váš názor