Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Řazení dat je nedílnou součástí analýzy dat. Můžete chtít uspořádat seznam jmen podle abecedy, sestavit seznam úrovní skladových zásob produktů od nejvyšší po nejnižší nebo seřadit řádky podle barev nebo ikon. Seřazení dat pomůže při jejich rychlé vizualizaci a lepším pochopení, při organizaci a vyhledání požadovaných dat a konečně také při účinnějším rozhodování.

Data je možné řadit podle textu (A až Z nebo Z až A), čísel (nejmenší až největší) nebo podle data a času (nejstarší až nejnovější nebo nejnovější až nejstarší) v jednom nebo několika sloupcích. Řadit je možné také podle vlastního vámi vytvořeného seznamu (například Velký, Střední a Malý) nebo podle formátu včetně barvy buněk, barvy písma nebo nastavené ikony.

Poznámky: 

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Seřazení textů

 1. Vyberte buňku ve sloupci, který chcete seřadit.

 2. Na kartě Data proveďte ve skupině Seřadit a filtrovat jednu z následujících operací:

  • Pokud chcete položky rychle seřadit vzestupně, klikněte na tlačítko Příkaz A až Z v Excelu, který seřadí data od A do Z nebo od nejmenšího po největší (Seřadit od A po Z).

  • Pokud chcete položky rychle seřadit sestupně, klikněte na tlačítko Příkaz Z až A v Excelu, který seřadí data od Z do A nebo od největšího po nejmenší (Seřadit od Z po A).

Poznámky:  Možné problémy

 • Zkontrolujte, jestli jsou všechna data uložená jako text.    Jestliže sloupec, který chcete seřadit, obsahuje čísla uložená jako čísla a čísla uložená jako text, musíte je všechna naformátovat jako čísla nebo text. Jestliže tento formát nepoužijete, seřadí se čísla uložená jako čísla před čísly uloženými jako text. Pokud chcete naformátovat všechna vybraná data jako text, stiskněte klávesy Ctrl+1 a otevřete tak dialog Formátovat buňky, klikněte na kartu Číslo a v části Kategorie klikněte na Obecné, Číslo nebo Text.

 • Odeberte případné úvodní mezery.    Před daty importovanými z jiných aplikací mohou být někdy úvodní mezery. Před řazením dat úvodní mezery odeberte. Můžete to udělat ručně nebo můžete použít funkci TRIM.

 1. Vyberte buňku ve sloupci, který chcete seřadit.

 2. Na kartě Data proveďte ve skupině Seřadit a filtrovat jednu z následujících operací:

  • Pokud chcete seřadit data od nejnižšího po nejvyšší, klikněte na tlačítko Příkaz A až Z v Excelu, který seřadí data od A do Z nebo od nejmenšího po největší (Řadit od nejmenších po největší).

  • Jestliže chcete seřadit data od vyšších čísel k nižším, klikněte na tlačítko Příkaz Z až A v Excelu, který seřadí data od Z do A nebo od největšího po nejmenší (Řadit od největších po nejmenší).

Poznámky: 

 • Možný problém   

 • Zkontrolujte, jestli jsou všechna čísla uložená jako čísla.    Jestliže výsledek není takový, jaký jste očekávali, obsahuje sloupec pravděpodobně čísla uložená jako text, ne jako čísla. Například záporná čísla naimportovaná z některých účetních systémů nebo čísla zadaná na začátku se znakem apostrof (') se uloží jako text. Další informace najdete v článku Oprava čísel formátovaných jako text použitím číselného formátu.

 1. Vyberte buňku ve sloupci, který chcete seřadit.

 2. Na kartě Data proveďte ve skupině Seřadit a filtrovat jednu z následujících operací:

  • Pokud chcete položky seřadit od dřívějšího k novějšímu datu nebo času, klikněte na Příkaz A až Z v Excelu, který seřadí data od A do Z nebo od nejmenšího po největší (Seřadit od nejstaršího k nejnovějšímu).

  • Chcete-li seřadit kalendářní data nebo časové údaje od nejnovějších k nejstarším, klikněte na tlačítko Příkaz Z až A v Excelu, který seřadí data od Z do A nebo od největšího po nejmenší (Seřadit od nejnovějšího k nejstaršímu).

Poznámky:  Možný problém   

 • Zkontrolujte, jestli jsou kalendářní data a časy uložené jako kalendářní data nebo časy.    Pokud není výsledek takový, jaký jste očekávali, může sloupec obsahovat kalendářní data nebo časy uložené jako text, ne jako kalendářní data nebo časy. Pro správné seřazení kalendářních dat a časů v aplikaci Excel je nutné, aby všechna kalendářní data a časy byly uložené jako pořadové číslo kalendářního data nebo času. Pokud nebude hodnota rozpoznána jako datum nebo čas, uloží se jako text. Další informace najdete v článku Převod datových údajů uložených jako text na datové údaje.

 • Pokud chcete řadit podle dnů v týdnu, naformátujte buňky tak, aby zobrazovaly den v týdnu. Jestliže chcete řadit podle dnů v týdnu bez ohledu na datum, převeďte je na text pomocí funkce TEXT. Funkce TEXT ale vrací textovou hodnotu, proto bude operace řazení vycházet z alfanumerických dat. Další informace najdete v článku Zobrazení dat jako dnů týdne.

Řadit podle víc než jednoho sloupce nebo řádku můžete chtít třeba tehdy, když máte data, která chcete v jednom řádku nebo sloupci seskupit podle stejných hodnot a pak další sloupec nebo řádek seřadit v rámci skupin stejných hodnot. Pokud třeba máte sloupec Oddělení a sloupec Zaměstnanec, můžete nejdřív řadit podle názvů oddělení (tím seskupíte zaměstnance ze stejných oddělení) a potom řadit podle jmen zaměstnanců (tím seřadíte jména zaměstnanců podle abecedy v každém oddělení). Řadit můžete až podle 64 sloupců.

Poznámka: Nejlepších výsledků dosáhnete v případě, že řazená oblast buněk bude obsahovat záhlaví sloupců.

 1. Vyberte libovolnou buňku v oblasti dat.

  Seznam zaměstnanců podle oddělení, který se má seřadit

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Seřadit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. V dialogu Seřadit klikněte v části Sloupec v poli Seřadit podle na první sloupec, který chcete seřadit.

  Vyberte první sloupec, který chcete seřadit.

 4. V seznamu Řazení vyberte typ řazení. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete řadit podle textu, čísla nebo data a času, vyberte Hodnoty.

  • Pokud chcete řadit podle formátu, vyberte Barva buňky, Barva písma nebo Ikona buňky.

 5. V rozevíracím seznamu v části Pořadí vyberte, jak chcete řadit. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pro textové hodnoty vyberte A až Z nebo Z až A.

  • Pro číselné hodnoty vyberte Od nejmenšího k největšímu nebo Od největšího k nejmenšímu.

  • Pro datové nebo časové hodnoty vyberte Od nejstaršího k nejnovějšímu nebo Od nejnovějšího k nejstaršímu.

  • Pokud chcete řadit na základě vlastního seznamu, vyberte Vlastní seznam.

 6. Chcete-li přidat další sloupec, podle kterého se má řadit, klikněte na tlačítko Přidat úroveň a opakujte kroky tři až pět.

  Klikněte na Přidat úroveň.

 7. Chcete-li zkopírovat sloupec, podle kterého se má řadit, vyberte danou položku a klikněte na tlačítko Kopírovat úroveň.

 8. Sloupec, podle kterého se řadí, můžete odstranit. Vyberte jeho záznam a pak klikněte na Odstranit úroveň.

  Poznámka: V seznamu musí zůstat aspoň jedna položka.

 9. Pokud chcete změnit pořadí řazení sloupců, vyberte položku a kliknutím na šipku Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů vedle tlačítka Možnosti změňte pořadí.

  Položky na vyšších místech v seznamu se seřadí před položkami na nižších místech seznamu.

Pokud jste při ručním nebo podmíněném formátování oblasti buněk nebo sloupce tabulky použili barvu buňky nebo barvu písma, můžete řadit také podle těchto barev. Řadit můžete také podle sady ikon, kterou jste vytvořili pomocí podmíněného formátování.

 1. Vyberte buňku ve sloupci, který chcete seřadit.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Seřadit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. V dialogu Seřadit klikněte v části Sloupec v poli Seřadit podle na sloupec, který chcete seřadit.

  V části Sloupec klikněte na Seřadit podle a zvolte některou z možností.

 4. V poli Seřadit podle vyberte možnost Barva buňky, Barva písma nebo Ikona buňky.

  V části Řazení zvolte možnost.

 5. V části Pořadí klikněte na šipku vedle tlačítka a pak v závislosti na typu formátu vyberte barvu buňky, barvu písma nebo ikonu buňky.

 6. Dále zvolte požadovaný způsob řazení. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete barvu buňky, barvu písma nebo ikonu přesunout nahoru nebo doleva, vyberte Nahoře (u sloupcového řazení) nebo Vlevo (u řádkového řazení).

  • Pokud chcete barvu buňky, barvu písma nebo ikonu přesunout dolů nebo doprava, vyberte Dole (u sloupcového řazení) nebo Vpravo (u řádkového řazení).

   Poznámka: Neexistuje výchozí řazení podle barev buněk, barev písma nebo ikon. Požadované řazení musíte definovat pro každou operaci řazení.

 7. Další barvu buňky, barvu písma nebo ikonu, podle které se má řadit, zadáte tak, že kliknete na tlačítko Přidat úroveň a zopakujete kroky tři až pět.

  Dejte pozor, abyste v poli Potom podle vybrali stejný sloupec a v části Řazení udělali stejný výběr.

  Tyto kroky znovu opakujte pro každou další barvu buňky, barvu písma nebo ikonu, kterou chcete zahrnout do řazení.

Pokud chcete použít řazení definované uživatelem, můžete použít vlastní seznam. Sloupec může například obsahovat hodnoty, podle kterých chcete řadit – třeba Hodně, Středně a Málo. Jak dosáhnete toho, aby řádky obsahující položku Hodně byly první, za nimi byly řádky obsahující položku Středně a nakonec byly řádky s položkou Málo? Pokud byste řadili podle abecedy a použili řazení „od A do Z“, dostala by se položka Hodně na začátek, ale položka Málo by se dostala před položku Středně. A pokud byste řadili „od Z do A“, položka Středně by byla na prvním místě a položka Málo uprostřed. Bez ohledu na to, jestli bude pořadí vzestupné nebo sestupné, chcete mít položku Středně uprostřed. Tento problém můžete vyřešit vytvořením vlastního seznamu.

 1. Podle potřeby vytvořte vlastní seznam:

  1. Do oblasti buněk zadejte v požadovaném pořadí shora dolů hodnoty, které chcete použít k řazení, jako v tomto příkladu:

   Vytvoření seznamu v oblasti buněk od nejvyšší hodnoty po nejnižší

  2. Vyberte oblast hodnot, které jste zadali. Když použijete předchozí příklad, vyberte buňky A1:A3.

  3. Přejděte na Soubor > Možnosti > Upřesnit > Obecné > Upravit vlastní seznamy a v dialogu Vlastní seznamy klikněte na Importovat a potom klikněte dvakrát na OK.

   Poznámky: 

   • Vlastní seznam můžete vytvořit pouze podle hodnoty (textu, čísla, kalendářního data a času). Nemůžete vytvořit vlastní seznam založený na formátu (barva buňky, barva písma nebo ikona).

   • Maximální délka vlastního seznamu je 255 znaků a první znak nesmí začínat číslem.

 2. Vyberte buňku ve sloupci, který chcete seřadit.

 3. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Seřadit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 4. V dialogu Seřadit klikněte v části Sloupec v poli Seřadit podle nebo Dále podle na sloupec, který chcete seřadit podle vlastního seznamu.

 5. V seznamu Pořadí vyberte možnost Vlastní seznam.

 6. V dialogovém okně Vlastní seznamy vyberte požadovaný seznam. Jestli chcete použít vlastní seznam, který jste vytvořili v předchozím příkladu, klikněte na Hodně, Středně, Málo.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

 1. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Seřadit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 2. V dialogovém okně Seřadit klikněte na tlačítko Možnosti.

  Kliknutím na Seřadit otevřete dialogové okno Seřadit.

 3. V dialogovém okně Možnosti řazení zaškrtněte políčko Rozlišovat malá a velká.

  V dialogu Seřadit klikněte na Možnosti.

 4. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.

Nejběžnější je řazení shora dolů, ale můžete řadit také zleva doprava.

Poznámka: Tabulky nepodporují řazení zprava doleva. Abyste mohli toto řazení použít, převeďte tabulku nejdřív na rozsah tak, že vyberete libovolnou buňku v tabulce a kliknete na Nástroje tabulky > Převést na rozsah.

 1. Vyberte kteroukoliv buňku v oblasti, kterou chcete seřadit.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Seřadit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. V dialogovém okně Seřadit klikněte na tlačítko Možnosti.

  Kliknutím na Seřadit otevřete dialogové okno Seřadit.

 4. V dialogovém okně Možnosti řazení klikněte v části Orientace na přepínač Seřadit zleva doprava a potom na tlačítko OK.

  V okně Možnosti řazení klikněte na Zleva doprava.

 5. V seznamu Řádek klikněte v poli Seřadit podle na řádek, podle kterého chcete řadit. Pokud chcete řadit podle řádku záhlaví, bude to obvykle řádek 1.

  Vyberte řádek, který chcete seřadit.

  Tip: Pokud je řádek záhlaví text, ale chcete sloupce seřadit podle čísel, můžete přidat nad rozsah dat nový řádek a přidat čísla podle toho, jaký způsob řazení chcete použít.

 6. Pokud chcete řadit podle hodnoty, vyberte jednu z možností z rozevíracího seznamu Řazení.

  1. Pro textové hodnoty vyberte položku A až Z nebo Z až A.

  2. Pro číselné hodnoty vyberte Od nejmenšího k největšímu nebo Od největšího k nejmenšímu.

  3. Pro datové nebo časové hodnoty vyberte Od nejstaršího k nejnovějšímu nebo Od nejnovějšího k nejstaršímu.

 7. Pokud chcete řadit podle barev buněk, barev písma nebo ikon buněk, postupujte takto:

  1. V poli Seřadit podle vyberte možnost Barva buňky, Barva písma nebo Ikona buňky.

  2. V části Řazení vyberte barvu buňky, barvu písma nebo ikonu buňky a potom vyberte Vlevo nebo Vpravo.

Poznámka: Seřadíte-li řádky, které jsou součástí osnovy listu, budou seřazeny skupiny nejvyšší úrovně (úroveň 1) tak, aby zůstaly podrobné řádky nebo sloupce pohromadě i v případě, že jsou skryté.

Chcete-li provést řazení podle částečné hodnoty ve sloupci, jako například podle kódu v čísle náhradního dílu (789-WDG-34), příjmení (Věra Kopecká) nebo křestního jména (Kopecká, Věra), je nejdříve nutné sloupec rozdělit na dva nebo více sloupců, aby se hodnota, podle které chcete provádět řazení, nacházela ve vlastním sloupci. Tuto operaci lze provést pomocí textových funkcí, které dokážou oddělit části buněk, nebo pomocí Průvodce převodem textu do sloupců. Příklady a další informace najdete v článku o rozdělení textu do různých buněk a v článku o rozdělení textu do různých sloupců pomocí funkcí.

Upozornění: Seřadit oblast v určité oblasti je možné, ale nedoporučujeme to, protože ve výsledku se seřazená oblast odpojí od původních dat. Pokud byste seřadili následující data tak, jak vidíte, vybraní zaměstnanci by byli spojení s jinými odděleními než před tím.

Příklad řazení malé oblasti ve větší

Naštěstí vás Excel upozorní, když zjistí, že se o to chcete pokusit:

Klikněte na Pokračovat s aktuální oblastí.

Pokud jste nechtěli použít toto řazení, vyberte možnost Rozšířit vybranou oblast. V opačném případě vyberte Pokračovat s aktuální oblastí.

Pokud nejsou výsledky takové, jaké jste požadovali, klikněte na tlačítko Zpět Undo button.

Poznámka: Tento způsob řazení se nedá v tabulce použít.

Pokud při řazení dat získáte neočekávané výsledky, postupujte takto:

Zkontrolujte, jestli se nezměnily hodnoty vrácené vzorci.    Pokud data, která jste seřadili, obsahují nějaké vzorce, můžou se hodnoty těchto vzorců při přepočítání listu změnit. V takovém případě použijte řazení znovu, abyste dostali aktuální výsledky.

Před řazením zobrazte skryté řádky a sloupce    Skryté sloupce se při řazení sloupců nepřesouvají a skryté řádky se nepřesouvají při řazení řádků. Před řazením dat je proto vhodné zobrazit skryté řádky a sloupce.

Zkontrolujte nastavení národního prostředí.    Pořadí řazení se liší podle nastavení národního prostředí. Ujistěte se, že máte na počítači v Ovládacích panelech v Místním nastavení nebo v Místním a jazykovém nastavení nastavené správné národní prostředí. Informace o změně nastavení národního prostředí najdete v nápovědě systému Windows.

Zadejte záhlaví sloupců jenom do jednoho řádku.    Pokud potřebujete víceřádková záhlaví, rozdělte text do víc řádků uvnitř buňky.

Zapněte nebo vypněte řádek záhlaví    Při řazení sloupců je obvykle lepší mít řádek záhlaví. Význam dat je pak jasnější. Hodnota v záhlaví není ve výchozím nastavení zahrnutá do operace řazení. Někdy může být potřeba záhlaví zapnout nebo vypnout, aby záhlaví bylo nebo nebylo zahrnuté do operace řazení. Udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete první řádek dat vyloučit z řazení, protože to je záhlaví sloupců, klikněte na kartě Domů ve skupině Úpravy na Seřadit a filtrovat, klikněte na Vlastní řazení a zaškrtněte políčko Data obsahují záhlaví.

 • Pokud chcete první řádek dat zahrnout do řazení, protože to není záhlaví sloupců, klikněte na kartě Domů ve skupině Úpravy na Seřadit a filtrovat, klikněte na Vlastní řazení a zrušte zaškrtnutí políčka Data obsahují záhlaví.

Pokud jsou data formátovaná jako excelová tabulka, můžete je díky tlačítkům filtru v řádku záhlaví snadno řadit a filtrovat.

 1. Pokud data ještě nejsou v tabulce, pak je jako tabulku naformátujte. Tak se automaticky přidá tlačítko filtru do vrchní části všech sloupců.

 2. Klikněte na tlačítko filtru ve vrchní části sloupce, který chcete seřadit, a vyberte požadované pořadí řazení.

  Použití filtru tabulky k vzestupnému nebo sestupnému řazení

 3. Pokud chcete seřazení zrušit, klikněte na tlačítko Zpět na kartě Domů.

  Ve webové verzi Excelu jde řazení vrátit zpět tlačítkem Zpět na kartě Domů

 1. Vyberte buňku, podle které chcete řadit:

  • Pokud vaše data obsahují řádek záhlaví, vyberte záhlaví, podle kterého chcete řadit, třeba Počet obyvatel.

   Řazení dat s řádkem záhlaví

  • Pokud vaše data neobsahují řádek záhlaví, vyberte horní hodnotu, podle které chcete řadit, třeba 634535.

   Řazení dat bez řádku záhlaví

 2. Na kartě Data vyberte některou z možností řazení:

  • Seřadit vzestupně, pokud chcete řadit od A do Ž, od nejmenší hodnoty po největší nebo od nejstaršího data po nejnovější.

  • Seřadit sestupně, pokud chcete řadit od Ž do A, od největší hodnoty po nejmenší nebo od nejnovějšího data po nejstarší.

Tlačítka pro vzestupné a sestupné řazení na kartě Data v Excelu

Řekněme, že máte tabulku se sloupci Oddělení a Zaměstnanec. Můžete nejdřív řadit podle názvů oddělení (tím seskupíte zaměstnance ze stejných oddělení) a potom řadit podle jmen zaměstnanců (tím seřadíte jména zaměstnanců podle abecedy v každém oddělení). 

Vyberte libovolnou buňku v oblasti dat.

 1. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Vlastní řazení.

  Možnost vlastního řazení na kartě Data v Excelu

 2. V dialogu Vlastní řazení klikněte v části Sloupec v poli Seřadit podle na první sloupec, který chcete seřadit.

  Dialog Vlastní řazení s řazením podle řádku/sloupce je vybraný v sloupci „Jméno“

  Poznámka: Nabídka Seřadit podle je vypnutá, protože ji zatím nepodporujeme. Teď ji můžete změnit v desktopové aplikaci Excel.

 3. V rozevíracím seznamu v části Pořadí vyberte, jak chcete řadit:

  • Seřadit vzestupně, pokud chcete řadit od A do Ž, od nejmenší hodnoty po největší nebo od nejstaršího data po nejnovější.

  • Seřadit sestupně, pokud chcete řadit od Ž do A, od největší hodnoty po nejmenší nebo od nejnovějšího data po nejstarší.

 4. Pokud chcete přidat další sloupec, podle kterého se má řadit, klikněte na Přidat a opakujte kroky 5 a 6.

  Po kliknutí na „Přidat“ se v seznamu poblíž „Potom podle“ objeví nová úroveň řazení

 5. Pokud chcete změnit pořadí řazení sloupců, vyberte položku a kliknutím na šipku Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů vedle tlačítka Možnosti.

Pokud jste při ručním nebo podmíněném formátování oblasti buněk nebo sloupce tabulky použili barvu buňky nebo barvu písma, můžete řadit také podle těchto barev. Řadit můžete také podle sady ikon, kterou jste vytvořili pomocí podmíněného formátování.

 1. Vyberte buňku ve sloupci, který chcete seřadit.

 2. Na kartě Data vyberte ve skupině Seřadit a filtrovat tlačítko Vlastní řazení.Možnost vlastního řazení na kartě Data v Excelu

 3. V dialogu Vlastní řazení klikněte v části Sloupce na sloupec, který chcete seřadit.Vyberte sloupec v dialogovém okně vlastního řazení

 4. V poli Seřadit podle vyberte možnost Barva buňky, Barva písma nebo Ikona podmíněného formátování.

 5. V části Pořadí vyberte požadované pořadí (co vidíte závisí od typu nastaveného formátu). Pak vyberte barvu buňky, barvu písma nebo ikonu buňky.

 6. Dále si přesunutím barvy buňky, barvy písma nebo ikony zvolíte způsob řazení:

  Poznámka: Neexistuje výchozí řazení podle barev buněk, barev písma nebo ikon. Požadované řazení musíte definovat pro každou operaci řazení.

  • Pokud chcete vybranou položku přesunout na začátek nebo vlevo: Vyberte pro řazení sloupců možnost Nahoru a pro řazení řádků Vlevo.

  • Pokud chcete vybranou položku přesunout na konec nebo doprava: Vyberte pro řazení sloupců možnost Dolů a pro řazení řádků Vpravo.

 7. Další barvu buňky, barvu písma nebo ikonu, podle které se má řadit, zadáte tak, že kliknete na tlačítko Přidat úroveň a zopakujete kroky jedna až pět.

 • Dejte pozor, aby hodnoty sloupce v poli Potom podle a výběru v části Řazení jsou stejné.

 • Tyto kroky zopakujte pro každou další barvu buňky, barvu písma nebo ikonu, kterou chcete zahrnout do řazení.

 1. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Vlastní řazení.

  Možnosti vlastního řazení na kartě Data v Excelu

 2. V dialogovém okně Vlastní řazení klikněte na tlačítko Možnosti.

  Dialog Vlastní řazení s vybraným tlačítkem možnosti

 3. V nabídce Možnosti vyberte Citlivé na velikost písmen.

  Vybrané dialogové okno Vlastní řazení s rozlišováním malých a velkých písmen

 4. Klikněte na OK.

Nejběžnější je řazení shora dolů, ale můžete řadit také zleva doprava.

Poznámka: Tabulky nepodporují řazení zprava doleva. Abyste mohli toto řazení použít, převeďte tabulku nejdřív na rozsah tak, že vyberete libovolnou buňku v tabulce a kliknete na Nástroje tabulky > Převést na rozsah

 1. Vyberte kteroukoliv buňku v oblasti, kterou chcete seřadit.

 2. Na kartě Data vyberte ve skupině Seřadit a filtrovat tlačítko Vlastní řazení.

  Možnosti vlastního řazení na kartě Data v Excelu

 3. V dialogovém okně Vlastní řazení klikněte na tlačítko Možnosti.Dialog Vlastní řazení s vybraným tlačítkem možnosti

 4. V části Orientace klikněte na Seřadit zleva doprava Otevřete nabídku Možnosti ve vlastním řazení a vyberte Seřadit zleva doprava.

 5. V seznamu Řádek klikněte v rozevíracím seznamu Seřadit podle na řádek, podle kterého chcete řadit. Pokud chcete řadit podle řádku záhlaví, bude to obvykle řádek 1.   Když vyberete možnost Seřadit zleva doprava, otevře se v dialogovém okně Vlastní řazení rozevírací nabídka řádku

 6. Pokud chcete řadit podle hodnoty, vyberte jednu z možností z rozevíracího seznamu Řazení:

  • Seřadit vzestupně, pokud chcete řadit od A do Ž, od nejmenší hodnoty po největší nebo od nejstaršího data po nejnovější.

  • Seřadit sestupně, pokud chcete řadit od Ž do A, od největší hodnoty po nejmenší nebo od nejnovějšího data po nejstarší.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat odborníka z komunity Excel Tech nebo získat podporu v komunitách.

Viz také

K automatickému seřazení dat použijte funkce SORT a SORTBY.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×