Z Outlooku můžete posílat automatické odpovědi (Mimo kancelář), kdykoli budete chtít dát vědět lidem, kteří vám poslali e-mail, že na jejich zprávy nebudete hned reagovat.

Existují dva různé způsoby nastavení automatických odpovědí. Vámi zvolená metoda závisí na typu vašeho e-mailového účtu v Outlooku.

Pro dobu, kdy jste mimo kancelář, můžete nastavit automatické odpovědi. Můžete také určit koncové datum, aby se po vašem návratu tyto odpovědi automaticky přestaly posílat, nebo je můžete vypnout ručně.

Nastavení automatických odpovědí, když jste mimo kancelář

 1. V levém dolním rohu navigačního podokna klikněte na Pošta.

  alternativní text

 2. Na kartě Nástroje klikněte na položku Mimo kancelář.

  Na kartě Nástroje klikněte na Mimo kancelář.

 3. V levé části dialogového okna Nastavení automatické odpovědi vyberte účet, pro který chcete nastavit odpověď Mimo kancelář, zaškrtněte políčko Posílat automatické odpovědi z účtu X (X označuje účet, ze kterého chcete posílat odpovědi Mimo kancelář).

  alternativní text

 4. Do pole Každému odesílateli odpovědět jednou takto zadejte automatickou odpověď.

 5. Chcete-li nastavit počáteční a koncová data, zaškrtněte políčko Posílat odpovědi jenom v tomto časovém období a zadejte počáteční a koncové datum a čas.

  Poznámka: Když zaškrtnete toto políčko a nastavíte počáteční a koncové datum a čas, odpovědi Mimo kancelář se automaticky vypnou, jakmile se dosáhne koncového data a času.

 6. Když chcete nastavit možnosti pro odpovídání lidem mimo vaši organizaci (pokud to váš správce Exchange povolil), zaškrtněte políčko Posílat odpovědi i odesílatelům mimo moji organizaci, zvolte možnost Poslat všem externím odesílatelům a zadejte automatickou odpověď do pole Každému externímu odesílateli odpovědět jednou takto.

 7. Klikněte na OK.

Vypnutí automatických odpovědí

 1. V levém dolním rohu navigačního podokna klikněte na Pošta.

  alternativní text

 2. Na kartě Nástroje klikněte na položku Mimo kancelář.

  Na kartě Nástroje klikněte na Mimo kancelář.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Posílat automatické odpovědi z účtu X (X označuje účet, ze kterého chcete vypnout odpovědi Mimo kancelář).

V Outlooku můžete nastavit pravidla pošty pro automatické odpovědi na nové e-mailové zprávy. Pravidla pošty můžete nastavit pro všechny typy účtů v Outlooku, včetně účtů Exchange, POP a IMAP.

Důležité informace: Vzhledem k tomu, že se e-mailová pravidla spouští v Outlooku a ne poštovním serverem, musí být pro automatické odpovědi na zprávy zapnutý počítač a musí být spuštěný Outlook.

Vytvoření e-mailového pravidla pro automatické odpovědi na příchozí zprávy

 1. V levém dolním rohu navigačního podokna zvolte Pošta.

  alternativní text

 2. Na kartě Uspořádat zvolte Pravidla a pak vyberte Upravit pravidla.

 3. V levém podokně pole Pravidla vyberte typ účtu, pro který chcete vytvořit pravidlo, například Exchange, IMAP nebo POP.

  Klikněte na typ účtu.

  Tip: Pokud nevíte, jaký typ účtu máte, přečtěte si informace v části Nevím jistě, jaký druh účtu mám, a pak se vraťte ke kroku 4 v této části.

 4. V dialogovém okně Pravidla zvolte Přidat pravidlo Přidání pravidla.

 5. Do pole Název pravidla zadejte název pravidla, například Odpověď během dovolené.

  Vytvoření pravidla

 6. V části Udělat toto vyberte Změnit stav a zvolte Odpovědět.

 7. Klikněte na Text odpovědi, zadejte automatickou odpověď, kterou má Outlook posílat, a vyberte OK.

  Text odpovědi

  V poli Pravidla se zobrazí vytvořené pravidlo Odpověď během dovolené.

  Pravidlo odpovědi během dovolené

  Poznámka: Outlook bude posílat automatické odpovědi na základě vámi vytvořeného pravidla, dokud e-mailové pravidlo ručně nevypnete.

Ruční vypnutí e-mailového pravidla

 1. V dolní části navigačního podokna zvolte Pošta.

  alternativní text

 2. Na kartě Uspořádat vyberte Pravidla a pak zvolte Upravit pravidla.

 3. V poli Pravidla dvakrát klikněte na pravidlo, které chcete vypnout.

  Pravidlo odpovědi během dovolené

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Povoleno a zvolte OK.

  Zrušte zaškrtnutí políčka Povoleno

 1. V řádku nabídek Outlooku zvolte Nástroje > Účty.

 2. V poli Účty v levém podokně klikněte na účet.

 3. Nad polem Popis účtu na pravé straně se zobrazí typ účtu.

 4. Pokud se chcete vrátit do pole Pravidla, klikněte na Zobrazit vše a zvolte Pravidla.

  V části E-mail klikněte na Pravidla

 5. Pokud chcete nakonfigurovat pravidlo pro automatickou odpověď, přejděte ke kroku 4 v části Mám účet Hotmail, Gmail, Yahoo! nebo jiný účet POP nebo IMAP. Pokud chcete nastavit odpověď Mimo kancelář pro účet serveru Exchange, přejděte na téma Mám účet Outlook.com na serveru Exchange.

Viz také

Vytvoření pravidla v Outlooku pro Mac

Existují dva různé způsoby nastavení automatických odpovědí. Vámi zvolená metoda závisí na typu vašeho e-mailového účtu v Outlooku.

Zapnutí Pomocníka pro funkci Mimo kancelář

 1. V dolní části Navigační podokno klikněte na Mail (Pošta)  Tlačítko zobrazení pošty.

  Poznámka: Pokud máte víc účtů Exchange, musíte Pomocníka pro funkci Mimo kancelář zapnout nebo vypnout pro každý účet zvlášť. Abyste vybrali účet, u kterého chcete zapnout Pomocníka pro funkci Mimo kancelář, vyberte složku v účtu v seznamu složek než budete pokračovat dalším krokem.

 2. Na kartě Tools (Nástroje) klikněte na Out of Office (Mimo kancelář).

  Karta Nástroje, skupina 2

 3. Klikněte na Send Out of Office messages (Odesílat zprávy Mimo kancelář).

 4. Do pole Reply to message with (Odpověď na zprávu) zadejte text, který chcete zahrnout do automatické odpovědi.

 5. Udělejte jednu z těchto věcí:

  Co chcete udělat

  Akce

  Nastavit počáteční a koncová data pro zprávy Mimo kancelář.

  Zaškrtněte políčko I am out of the office between (Mimo kancelář jsem mezi) a nastavte Start date (Počáteční datum) a End date (Koncové datum).

  Nastavit možnosti pro odpovědi mimo vaši organizaci (pokud to váš správce Microsoft Exchange povolil)

  Zaškrtněte políčko Send replies outside my company to (Odesílat odpovědi mimo mou společnost do) a potom doplňte údaje.

Pomocník pro funkci Mimo kancelář funguje se servery Microsoft Exchange Server pro automatické odpovědi na e-mailové zprávy, když jste mimo kancelář. Vzhledem k tomu, že zprávy odesílá Exchange server, a ne Outlook, nemusí být Outlook otevřený, aby se zprávy s odpověďmi odesílaly.

Poznámka: Váš delegát nemůže Pomocníka pro funkci Mimo kancelář vypnout nebo zapnout za vás.

Vypnutí Pomocníka pro funkci Mimo kancelář

 1. V dolní části Navigační podokno klikněte na Mail (Pošta)  Tlačítko zobrazení pošty.

  Poznámka: Pokud máte víc účtů Exchange, musíte Pomocníka pro funkci Mimo kancelář zapnout nebo vypnout pro každý účet zvlášť. Abyste vybrali účet, u kterého chcete vypnout Pomocníka pro funkci Mimo kancelář, vyberte složku v účtu v seznamu složek než budete pokračovat dalším krokem.

 2. Na kartě Tools (Nástroje) klikněte na Out of Office (Mimo kancelář).

  Karta Nástroje, skupina 2

 3. Klikněte na Do not send Out of Office messages (Neodesílat zprávy Mimo kancelář).

  Tip: Pokud nastavíte počáteční a koncové datum posílání zprávy Mimo kancelář, přestane se zpráva posílat, jakmile nastane datum ukončení. Pokud chcete odesílání zpráv Mimo kancelář vypnout před datem ukončení, klikněte na Do not send Out of Office messages (Neodesílat zprávy Mimo kancelář).

V Outlooku můžete nastavit e-mailové pravidlo pro automatické odpovědi na nové e-mailové zprávy. Pravidla můžete nastavit pro všechny typy účtů v Outlooku, včetně účtů POP a IMAP.

Důležité informace: Vzhledem k tomu, že e-mailová pravidla spouští Outlook a ne poštovní server, musí být pro automatické odpovědi na zprávy zapnutý počítač a musí být spuštěný Outlook.

Vytvoření e-mailového pravidla pro automatické odpovědi na příchozí e-mailové zprávy

 1. V dolní části Navigační podokno klikněte na Mail (Pošta)  Tlačítko zobrazení pošty.

 2. Na kartě Organize (Uspořádat) klikněte na Rules (Pravidla) a pak klikněte na Edit Rules (Upravit pravidla).

  Karta Uspořádání, skupina 3

 3. V levém podokně dialogového okna Pravidla klikněte na typ účtu, pro který chcete vytvořit pravidlo. Pokud nevíte, jaký typ účtu máte, přejděte na část Nevím jistě, jaký druh účtu mám.

 4. Klikněte na Add (Přidat)  Přidat.

 5. Do pole Rule name (Název pravidla) zadejte název pravidla, například Vacation response (Odpověď v době dovolené).

 6. Pod tlačítkem Add Action (Přidat akci) v místní nabídce Change status (Změnit stav) klikněte na Reply (Odpovědět).

 7. Zvolte Reply Text (Text odpovědi), zadejte automatickou odpověď, kterou má Outlook posílat, a pak klikněte na OK.

 8. Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Enabled (Povoleno) a pak klikněte na OK.

 9. Automatické odpovědi vypnete tak, že dvakrát kliknete na pravidlo a pak zrušíte zaškrtnutí políčka Enabled (Povoleno).

  Tip: Pravidlo můžete vypnout taky zrušením zaškrtnutí políčka vedle názvu pravidla v dialogovém okně Rules (Pravidla).

Vypnutí e-mailového pravidla

 1. V dolní části Navigační podokno klikněte na Mail (Pošta)  Tlačítko zobrazení pošty.

 2. Na kartě Organize (Uspořádat) klikněte na Rules (Pravidla) a pak klikněte na Edit Rules (Upravit pravidla).

  Karta Uspořádání, skupina 3

 3. V levém podokně dialogového okna Pravidla klikněte na typ účtu, pro který chcete vytvořit pravidlo. Pokud nevíte, jaký typ účtu máte, přejděte na část Nevím jistě, jaký druh účtu mám.

 4. Poklikáním pravidlo otevřete a pak zrušte zaškrtnutí políčka Povoleno.

  Tip: Pravidlo můžete vypnout také zrušením zaškrtnutí políčka vedle názvu pravidla v dialogovém okně Pravidla.

 1. V dialogovém okně Pravidla klikněte na Zobrazit vše a potom v části Osobní nastavení klikněte na Účty.

 2. V levém podokně dialogu Accounts (Účty) klikněte na požadovaný účet. Typ účtu se zobrazí v popisu účtu. V tomto příkladu se jedná o účet POP.

  Indikátor typu účtu

 3. Do dialogového okna Pravidla se vrátíte tak, že kliknete na Zobrazit vše a potom v části E-mail kliknete na Pravidla.

Viz také

Vytvoření nebo úprava pravidla v Outlooku for Mac 2011

Nemůžu se připojit ke svému účtu Exchange

Informace o sdílení a delegování

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×