Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Poslední aktualizace: únor 2013

Obsah

Tato stránka obsahuje dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync. Pokud chcete porozumět principům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní produkt nebo službu Microsoft Lync, doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync a tento dodatek.

Tento dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů řeší nasazení a použití komunikačního softwaru Microsoft Lync 2013 na zařízeních ve vašem podniku. Pokud vaše společnost používá Lync Server jako součást online řešení nebo služby (jinými slovy, pokud třetí strana (například Microsoft) hostuje servery, na kterých software běží), informace se této třetí straně přenesou. Další informace o způsobu použití dat předávaných této třetí straně získáte od podnikového správce nebo poskytovatele služeb.

Archivace

K čemu tato funkce slouží: Archivace poskytuje organizacím, které mohou podléhat požadavkům na uchovávání informací na základě oborových nebo zákonných požadavků nebo které mohou mít vlastní požadavky na uchovávání informací organizace, a to způsobem archivace určitých Lync souvisejících komunikací a dat o využití na podporu těchto požadavků.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Archivace ukládá obsah dvoustranných i vícestranných konverzací pomocí rychlých zpráv, obsah konferencí, včetně uloženého obsahu (například podkladů) a obsahu vztahujícího se k události (například připojování, opouštění, ukládání, sdílení a změny viditelnosti) na server nakonfigurovaný podnikovým správcem. Přenosy souborů mezi dvěma účastníky, zvukové a videokonverzace mezi dvěma účastníky, sdílení aplikací při konverzaci mezi dvěma účastníky, konferenční poznámky a hlasování není možné archivovat. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Umožňuje organizaci archivovat obsah ke splnění požadavků pro dané odvětví, zákonných požadavků nebo vlastních organizačních požadavky na uchovávání dat.

Volba/řízení: Archivace je ve výchozím nastavení vypnutá. U této funkce nejsou žádné ovládací prvky na úrovni uživatele, spravuje ji podnikový správce organizace.

 • Ze stránky Monitoring and Archiving Settings (Nastavení monitorování a archivace) aktualizujte položky Archiving Policy (Zásady archivace) a Archiving Configuration (Konfigurace archivace).

Postup povolení integrace serveru Exchange:

 • Ze stránky Monitoring and Archiving Settings (Nastavení monitorování a archivace) aktualizujte položku Archiving Configuration (Konfigurace archivace).

Poznámka:  Po povolení integrace serveru Exchange budou uživatelé, kteří přešli na Microsoft Exchange Server 2010 nebo novější, potřebovat správu z ovládacího panelu Exchange..

Informační kanál o aktivitách

K čemu tato funkce slouží: Informační kanál o aktivitách umožňuje koncovým uživatelům zobrazit "aktualizace sociálních sítí" ze svých kontaktů v seznamu kontaktů. Umožňuje koncovým uživatelům zobrazit ostatním vaše nejnovější osobní poznámky, změny vašeho obrázku a změny v názvu nebo umístění kanceláře.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Koncoví uživatelé publikují prostřednictvím funkce stavu v Microsoft Lyncu 2013 tyto informace:

 • Čas aktualizace svojí podnikové fotografie (z podnikového adresáře společnosti, například z Active Directory Domain Services)

 • Obrázek určený pro web (který koncový uživatel uloží na server a který mají vidět ostatní uživatelé) spolu s časem aktualizace

 • Svoji funkci v podniku a čas, kdy došlo k její změně (z podnikového adresáře)

 • Umístění svého pracoviště v podniku a čas, kdy došlo k jeho změně (z podnikového adresáře)

 • Historii několika posledních osobních poznámek, které vystavili

 • Svoji poznámku Mimo kancelář ze systému Microsoft Exchange Server

Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Tyto informace budou sdílené s kontakty ze seznamu kontaktů koncového uživatele, které si zobrazí jeho informační kanál o aktivitách a pro které má koncový uživatel nastavený vztah ochrany osobních údajů Přátelé a rodina, Pracovní skupina, Kolegové nebo Externí kontakty.

Volba/řízení: Podnikový správce může nakonfigurovat nastavení PersonalNoteHistoryDepth v pásmu, které určuje, kolik osobních poznámek se bude uchovávat pro koncového uživatele. Pokud je nastavená hodnota 0, neuchová se žádná historie poznámek a uloží se jenom aktuální poznámka (stejně jako v předchozích verzích). Každý koncový uživatel bude mít také možnost nic nepublikovat do informačního kanálu o aktivitách tím, že zkontroluje příslušné nastavení v dialogovém okně možností svého klienta Lync.

Adresářová služba

K čemu tato funkce slouží: Služba Adresář umožňuje klientům Lync Serveru, jako jsou klienti Lyncu 2010 a novějších desktopových klientů, Lync pro mobilní zařízení atd. vyhledávat kontakty.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Koncový uživatel poskytuje hledaný řetězec, který se pak použije k vyhledání shody v databázi adresáře nebo v souborech ke stažení adresáře. Všechny odpovídající záznamy nalezené pro daný hledaný řetězec se vrátí zpět klientovi.

Použití informací: Informace obsažené v hledaném řetězci se použijí k vyhledávání odpovídajících záznamů.

Volba/řízení: Služba adresáře je ve výchozím nastavení povolená. Tato služba není možné zakázat.

Řízení přístupu volání

K čemu tato funkce slouží: Řízení přístupu k volání umožňuje podnikovým správcům řídit objem přenosů zvuku a videa Lync Serveru na linku WAN.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Řízení přístupu volání shromažďuje, zpracovává a přijímá IP adresy volajícího a volaného, informace o umístění koncového bodu (uvnitř nebo mimo podnikovou síť) na obou stranách a jestli je volání federované. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Podnikový správce může tyto informace použít ke správě podnikového použití konkrétního propojení WAN pro audiohovory a videohovory Lync Server.

Volba/řízení: Řízení přístupu volání je ve výchozím nastavení vypnuté a podnikový správce ho může zapnout tak, že přejde na stránku nastavení Lync Server Ovládací panely Konfigurace sítě a aktualizuje globální zásady tak, aby povolil správu šířky pásma.

Poznámka:  Zásady řízení přístupu volání můžou mít vliv na služby tísňového volání (to znamená, že služby tísňového volání můžou být směrovány na nesprávnou dálkovou linku).

Shromažďování dat a vytváření sestav podrobných výpisů hovorů

K čemu tato funkce slouží: Shromažďování dat a vytváření sestav záznamů podrobností volání (CDR) shromažďuje a hlásí podrobnosti o registracích, komunikaci mezi dvěma účastníky a schůzkách, ke kterým došlo pomocí Lync Serveru.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je tato možnost povolená, data ze všech registrací, komunikace mezi dvěma účastníky a schůzek se zaznamenávají do databáze CDR. (Obsah se nezaznamená.) Data CDR jsou uložená v databázi monitorovacího serveru nasazené v podniku a hlášená v sadě standardních sestav monitorovacího serveru. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Data podrobných výpisů hovorů se dají použít ke kontrole historie registrací, komunikace mezi dvěma účastníky a schůzek uskutečněných v organizaci.

Volba/řízení: CdR je ve výchozím nastavení zapnuté, ale podnikový správce musí pro shromažďování dat CDR nainstalovat monitorovací server připojený k back-endové databázi monitorovacího serveru. Podnikový správce může nasadit standardní sestavy monitorovacího serveru nebo vytvořit vlastní sestavy dotazováním na databázi monitorovacího serveru.

Delegování volání

K čemu tato funkce slouží: Delegování volání uživatelům umožňuje přiřazení jedné nebo více osob (delegátů) k uskutečnění nebo příjmu hovorů a nastavení online schůzek nebo připojování k nim jejich jménem.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Při přiřazování delegátů musí uživatel během procesu konfigurace zadat kontaktní údaje delegáta. Uživatelé nastavení jako delegáti obdrží oznámení s informací, že je někdo z jejich organizace určil jako delegáta. Když delegát přijme hovor jménem osoby, která ho uvedla jako delegáta, obdrží tato osoba e-mailové oznámení informující o této události. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Lync používá kontaktní informace delegáta k tomu, aby mu umožnil uskutečňovat nebo přijímat hovory a plánovat schůzky nebo se k nim připojovat jménem osoby, která ho určila jako delegáta.

Volba/řízení: Delegování volání je ve výchozím nastavení vypnuté. Podnikový správce může delegování volání pro svou organizaci povolit a zakázat nastavením enableDelegation na Hodnotu True.

Poznámka:  Podnikoví správci můžou nakonfigurovat synchronizaci delegátů kalendáře serveru Exchange s Lync Serverem 2010 nebo novějším. Pokud je tato možnost povolená, Exchange delegáti kalendáře s odpovídajícími oprávněními (stejné nebo větší než oprávnění Autor bez úprav) se automaticky přidají jako delegáti v Lync. Tím se ale nezmění nastavení přesměrování hovorů.

ID volajícího

K čemu tato funkce slouží: ID volajícího řídí telefonní číslo, které se zobrazí volané straně. Podnikový správce se může rozhodnout přepsat ID volajícího zadáním alternativního čísla, které se zobrazí jako ID volajícího pro všechny odchozí hovory z jejich organizace nebo pro konkrétní sadu čísel. Správce může například nakonfigurovat ID volajícího tak, aby se místo osobního čísla práce uživatele zobrazilo obecné číslo společnosti.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: telefonní číslo uživatele nebo alternativní nakonfigurované telefonní číslo. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Při uskutečňování hovoru se příjemci zobrazí telefonní číslo uživatele nebo alternativní číslo (pokud je nakonfigurované).

Volba/řízení: Potlačit ID volajícího je možné zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí tak, že přejdete na stránku Lync Server Ovládací panely Route. Pokud není zaškrtnuté políčko Potlačit ID volajícího , zobrazí se telefonní číslo volajícího. Pokud je zaškrtnuté políčko Potlačit ID volajícího , musí být zadáno alternativní číslo, které se zobrazí volané straně.

Zobrazení jména volající strany

K čemu tato funkce slouží: Toto zobrazované jméno obsahuje jméno koncového uživatele uložené v místním úložišti Lync Server (adresářová služba). Pro odchozí hovory od koncových uživatelů na Lync Serveru do veřejné přepnuté telefonní sítě (PSTN) tato funkce odesílá všechny informace zobrazovaného názvu do výstupní brány veřejné telefonní sítě, IP pobočkové ústředně nebo kontroleru ohraničení relace.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: U odchozích volání ze sítě Lync Server se zobrazovaný název odešle do výchozí brány veřejné telefonní sítě, IP pobočkové ústředny nebo hraničního kontroleru relace, pokud Lync Server neobsahuje žádná omezení ochrany osobních údajů pro poskytování těchto informací. Tyto informace se pak dají zobrazit cílové straně hovoru.

Použití informací: Informace se používají, aby volaná strana zobrazovala jméno volající strany spolu s telefonním číslem volající strany. To by nemělo být považováno za konečné.

Volba/řízení: V současné době nejsou v Lync Serveru žádné ovládací prvky pro nastavení omezení ochrany osobních údajů pro poskytování informací zobrazovaného názvu. Zobrazovaný název se vždy přenáší ze serveru. Některé brány veřejné telefonní sítě, IP pobočkové ústředně nebo řadiče ohraničení relace můžou mít možnost filtrovat nebo nahrazovat informace zobrazovaného názvu podle směru volání (příchozí, odchozí).

Protokolování na straně klienta

K čemu tato funkce slouží: Protokolování na straně klienta shromažďuje informace, které může tým podpory druhé úrovně použít k určování příčin problémů. Protokoly na straně klienta jsou uloženy místně na počítači uživatele.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je povolené protokolování na straně klienta, budou zaprotokolované určité informace o použití a budou uložené na počítači uživatele. Tyto informace mohou zahrnovat předměty schůzek a místa konání. zprávy protokolu SIP (Session Initiation Protocol); reakce na Lync pozvánky; informace o odesílateli a příjemci rychlých zpráv; trasa, kterou zpráva vyřídila; seznam kontaktů uživatelů a informace o stavu; názvy všech aplikací, příloh, souborů Microsoftu PowerPoint, tabulí nebo hlasování, které sdíleli, aby zahrnovaly všechny sdílené otázky hlasování a index toho, jak se hlasovaly, se protokolují v protokolech na straně klienta. Obsah Lync konverzací se neukládá (rychlé zprávy, PowerPoint paluby, obsah tabule, poznámky, podrobnosti hlasování atd.) v protokolech na straně klienta. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace shromažďované v protokolech na straně klienta může používat zákaznická podpora uživatele nebo je může odeslat Microsoftu k řešení Lync problémů.

Volba/řízení: Protokolování na straně klienta je ve výchozím nastavení vypnuté. Podnikový správce může tuto funkci pro svůj podnik povolit nebo zakázat nastavením ucEnableUserLogging na 1.

Služby tísňového volání (112)

K čemu tato funkce slouží: Pokud je k dispozici podnikovým správcem služeb tísňového volání, umožňuje Lync přenášet umístění poskytovateli směrovací služby jiného výrobce vybraného zákazníkem. Poskytovatel směrovací služby třetí strany pak při vytáčení čísla služeb tísňového volání (například 911 v USA) přesměruje polohu na účastníky tísňového volání. Pokud je tato možnost povolená, informace o poloze přenášené pracovníkům služeb tísňového volání představují umístění, které podnikový správce přiřadil každému uživateli (například číslo budovy a kanceláře) a zadal do databáze umístění, nebo pokud takové umístění není k dispozici, mohou uživatelé umístění zadat do pole Umístění ručně. Pokud uživatel vytáčí tísňové služby při používání Lync prostřednictvím bezdrátového internetového připojení, zatímco jsou stále ve svém pracovním umístění, informace o poloze přenášené respondentům tísňového volání budou pouze přibližným umístěním na základě umístění přiřazeného bezdrátovému koncovému bodu, se kterým komunikuje jejich počítač. Informace o poloze tohoto bezdrátového koncového bodu navíc zadávají ručně podnikový správce, a proto informace o poloze přenášené pracovníkům služeb tísňového volání nemusí být skutečným fyzickým umístěním uživatele. Aby byla tato funkce plně funkční, musí podnik zachovat směrovací službu poskytovanou certifikovanými poskytovateli řešení a služba je dostupná jenom v rámci USA.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace o poloze: Informace o poloze získané Lync jsou určeny automatickými informacemi o poloze vyplněnými serverem informací o poloze nebo informacemi o umístění ručně zadanými uživatelem do pole Umístění. Tyto informace jsou uložené v paměti počítače uživatele, takže když uživatel zadá číslo služeb tísňového volání, přenesou se tyto informace o místě současně s voláním, aby se mohly směrovat k příslušnému poskytovateli služeb tísňového volání a mohly se poskytnout informace o přibližné pozici uživatele. Informace o pozici se můžou taky poslat pomocí rychlé zprávy místní bezpečnostní službě. U volání na tísňovou linku bude podrobný záznam tohoto volání obsahovat informace o místě. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace o místě slouží ke směrování hovoru na příslušného poskytovatele služeb tísňového volání a k vyslání pracovníků, kteří mají na tísňové volání reagovat. Tyto informace lze odeslat také bezpečnostní službě v podniku jako upozornění, které bude obsahovat informace o umístění volajícího a zpětném volání.

Volba/řízení: Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a musí ji povolit podnikový správce.

Zakázáno:

Funkce Služby tísňového volání je ve výchozím nastavení zakázaná. Pokud ji podnikový správce povolí, je možné zásady místa změnit nebo odebrat z podsítí a od uživatelů a poskytovatel služeb může směrovací služba ukončit.

Povoleno:

Zásady místa povolující funkci Služby tísňového volání musí být definované a přiřazené podsíti, ze které se budou registrovat klienti sjednocené komunikace, uživatelům nebo oběma. Směrovací služby tísňového volání musí být získané od poskytovatele služeb a musí být vytvořené směrovací připojení k poskytovateli služeb.

Poznámka:  Podnikový správce může funkci tísňového volání omezit jenom na místo pracoviště uživatele, a proto by se u něj měli informovat o tom, v jakém rozsahu jsou funkce tísňového volání dostupné.

Infrastruktura určení polohy

K čemu tato funkce slouží: Informace o poloze a časovém pásmu koncového uživatele jsou vyhodnocované a sdílené prostřednictvím funkce stavu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Data o zeměpisné poloze koncového uživatele se shromažďují jedním ze dvou mechanismů: uživatel data zadá ručně nebo je automaticky vyplní podnikový server informací o poloze (LIS). Kromě toho se časové pásmo koncového uživatele načte z operačního systému Windows v počítači koncového uživatele. Shromažďovaná data o poloze se skládají z řetězce "description" a také z formátovaných informací o adrese. Popis je libovolný řetězec, který by pomohl informovat ostatní o umístění koncového uživatele (například "Domů" nebo "Práce"), zatímco formátované informace o adrese jsou občanská adresa (například "5678 Main St, Buffalo, NY, 98052"). Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Popis polohy a data časového pásma se sdílí s ostatními v průběhu Lync stavu na základě konfigurace jejich ochrany osobních údajů o stavu. Informace se zobrazí na kartě kontaktu uživatele. Mějte na paměti, že formátovaná adresa (občanská adresa) se nesdílí přes kartu kontaktu, ale může být předána pracovníkům služeb tísňového volání, pokud koncový uživatel provede tísňové volání (např. 911). (Viz popis Služby tísňového volání.)

Volba/řízení: Podnikový správce má k dispozici tyto ovládací prvky:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: Pokud je nastavená hodnota True, položka názvu umístění v poli umístění a úplné dialogové okno Umístění jsou k dispozici pomocí položky Nastavit umístění v nabídce oblast umístění. Pokud je nastavená hodnota False, je pro název umístění v poli umístění k dispozici omezená položka umístění. Pokud je ovládací prvek nastavený na Hodnotu True, budou se data o poloze sdílet pro volání služeb tísňového volání. Pokud je nastavená hodnota Nepravda, nebude sdílena prostřednictvím volání služeb tísňového volání. Koncoví uživatelé tuto možnost nemohou přepsat. Mějte na paměti, že popis umístění (načtený z lisu nebo zadaný koncovým uživatelem) se bude dál sdílet přes přítomnost bez ohledu na to, jak je tento přepínač nastavený.

 • UseLocationForE911Only: Pokud je nastavená hodnota True, data o poloze v lisu nebudou automaticky sdílena prostřednictvím stavu. Pokud je nastavená hodnota Nepravda, budou data o poloze v lisu automaticky sdílena prostřednictvím stavu.

 • PublishLocationDataDefault: Tento ovládací prvek nakonfiguruje výchozí chování pro všechny uživatele, kteří se explicitně nevolili sdílet nebo nesdílejí popis polohy pomocí stavu. Pokud je nastavená hodnota True, bude umístění ve výchozím nastavení sdílené. Pokud je nastavená hodnota Nepravda, umístění se ve výchozím nastavení nebude sdílet.

 • LocationRequired: Toto nastavení určuje, jestli se koncovým uživatelům zobrazí výzva k zadání jejich umístění. Existují tři možné hodnoty: Ano, Právní omezení a Ne.

  • Yes (Ano): Pokud nejsou zadány informace o poloze, položka Nastavit místo se zobrazí červeně.

  • Právní omezení – pokud nejsou k dispozici žádná data o poloze, zobrazuje červeně text "Nastavit polohu" a vedle něj symbol "X". Koncoví uživatelé můžou kliknout na X a zobrazit právní omezení. Poznámka: Pokud tuto hodnotu vybere podnikový správce, bude muset vyplnit text právní omezení.

  • No (Ne): Pokud nejsou zadány informace o poloze, položka Nastavit místo se zobrazí černě.

Lync Web App Server

K čemu tato funkce slouží: Webovou komponentu Microsoft Lync Web App je potřeba nasadit, aby bylo možné používat Lync Web App, což je program založený na modulu plug-in prohlížeče Microsoft Silverlight, který poskytuje možnosti schůzek.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přihlašovací adresa, heslo a informace o schůzce koncového uživatele se použijí k ověření uživatele před připojením ke schůzce. Informace o sdílení programů a sdílení plochy budou sdíleny se všemi uživateli v dané schůzce. Všichni účastníci schůzky budou moct zobrazit informace o stavu a kontaktních informacích koncového uživatele.

Použití informací: Přihlašovací adresa a heslo uživatele a informace o schůzce se použijí k ověření uživatele před připojením ke schůzce.

Volba/řízení: Webová komponenta Lync Web App je ve výchozím nastavení povolená.

Aspekty umístění přemostění médií

K čemu tato funkce slouží: Obejití médií určuje umístění výchozích IP adres ukončení místního média uživatele Lync Serveru a kontroleru brány veřejné telefonní sítě, IP pobočkové ústředně nebo ohraničení relace, který se má použít ve volání veřejné telefonní sítě nebo pobočkové ústředně přidružené k tomuto uživateli. Pokud jsou tyto dva prvky umístěny tak, aby byly dobře propojené, bez omezení šířky pásma a bylo povoleno obcházení médií, média budou proudit přímo mezi uživatelem Lync Serveru a bránou veřejné telefonní sítě, IP pobočkovou ústřednou nebo hraničním řadičem relace a obchází server zprostředkování Lync Serveru. Signál pro volání bude pokračovat od uživatele Lync Serveru k serveru zprostředkování Lync Serveru a k bráně veřejné telefonní sítě, IP pobočkové ústředně nebo hraničnímu řadiči relace.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Umístění IP adresy pro ukončení místního výchozího média pro koncového uživatele a kontroleru brány veřejné telefonní sítě/ IP pobočkové ústředny nebo hraničního řadiče relace se určuje tak, že se každá ip adresa místního výchozího média každé z nich shoduje s ID obejití uloženého v úložišti konfigurace Lync Serveru. ID obejití je identifikátor GUID a nefiltruje se podle accessového proxy serveru, takže se poskytuje externím uživatelům a federovaným uživatelům a je k dispozici pro uživatele. Tato funkce microsoftu neodesílá žádné informace.

Použití informací: Pokud je uživatel Lync Serveru a brána veřejné telefonní sítě, IP pobočková ústřednu nebo řadič ohraničení relace ve stejném národním prostředí, bude ID obejití přidružené k místní výchozí IP adrese média každého prvku stejné. Strana, která obdrží ID obejití od svého partnerského uzlu, uvidí, že jeho vlastní ID obejití se shoduje. V takovém případě může médium pro volání přecházet přímo mezi uživatelem Lync Serveru a bránou veřejné telefonní sítě, IP pobočkovou ústřednou nebo hraničním řadičem relace a obejít server zprostředkování.

Volba/řízení: Obejití médií je ve výchozím nastavení zakázané globálně i pro každý kmen do konkrétní brány veřejné telefonní sítě, IP pobočkové ústředny nebo hraničního kontroleru relace. Podnikový správce ho může povolit globálně i pro konkrétní kmen pomocí následujících dvou metod.

Použití Ovládací panely Lync Serveru

 • Globální přemostění lze povolit tak, že kliknete na položku Network Configuration (Konfigurace sítě), v seznamu poklikejte na konfiguraci Global (Globální) a poté na stránce Edit Global Setting (Upravit globální nastavení) kliknete na položku Turn on media bypass (Zapnout přemostění médií) a vyberete vhodný poměr.

 • Přemostění pro jednotlivé dálkové linky lze povolit tak, že kliknete na položku Voice Routing (Směrování hlasového přenosu), kliknete na kartu Trunk Configuration (Konfigurace dálkové linky), poklikejte na existující dálkovou linku a poté na položku Enable media bypass (Povolit přemostění médií).

Použití prostředí Microsoft Lync Server 2013 Management Shell

 • K povolení přemostění médií pro dálkovou linku lze použít rutinu New-CsTrunkConfiguration nebo Set-CsTrunkConfiguration.

 • K povolení globálního přemostění médií lze použít rutinu New-CsNetworkMediaBypassConfiguration a Set-CsNetworkConfiguration.

Přílohy pro schůzku

K čemu tato funkce slouží: Přílohy pro schůzku umožňují organizátorům schůzky nahrávat a sdílet soubory s účastníky schůzky buď jejich zobrazením ve schůzce nebo zpřístupněním k pozdějšímu stažení.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přílohy schůzek nahraje organizátor schůzky a uloží se na Lync Server. Dobu, po kterou budou přílohy na serveru uložené, může nastavit podnikový správce. Jsou dostupné ke stažení organizátorem schůzky a účastníky, dokud je organizátor schůzky neodstraní nebo neskončí období jejich uchování nastavené správcem. Pak se přílohy pro schůzku odstraní. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Nahrané přílohy pro schůzku se sdílí s účastníky schůzky, kteří si je můžou stahovat. Dostupnost příloh se dá omezit na určité role účastníků schůzky (organizátor, prezentující, všichni). Pokud byl přístup některé role k příloze omezený, nezobrazí se jí v seznamu příloh.

Volba/řízení: Přílohy schůzek jsou ve výchozím nastavení povolené. Podnikový správce může tuto funkci povolit nebo zakázat všem uživatelům prostřednictvím zásad AllowFileTransfer.

Přenos souborů mezi dvěma účastníky

K čemu tato funkce slouží: Přenos souborů mezi dvěma účastníky umožňuje Lync uživatelům přenášet soubory mezi dvěma účastníky v konverzacích rychlých zpráv mezi dvěma účastníky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Soubor se přenáší přímo mezi vlastníkem souboru a jiným uživatelem v konverzaci. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Uživatelé se rozhodnou zahájit přenos souboru a vyberou soubor, který chtějí přenést. Příjemce souboru musí výslovně souhlasit s přijetím souboru. Soubory sdílené pomocí přenosu souborů mezi dvěma účastníky nejsou uložené na Lync Serveru.

Volba/řízení: Funkce Přenos souborů mezi dvěma účastníky je ve výchozím nastavení povolená. Podnikový správce může tuto funkci povolit nebo zakázat pro všechny uživatele prostřednictvím zásad EnableP2PFileTransfer.

Trvalý skupinový chat

K čemu tato funkce slouží: Funkce Trvalý skupinový chat umožňuje uživatelům spolupracovat posíláním zpráv do trvalé chatovací místnosti. Členové místnosti můžou mít přístup k datům, která zůstanou uložena na serveru, včetně historických dat. Pomocí této funkce můžou uživatelé vést skupinové konverzace, vyhledávat, připojovat se a účastnit se konverzací skupinového chatu, vyhledávat obsah v místnostech a vytvářet filtry pro sledování konverzací ohledně určitých témat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Funkce Trvalý skupinový chat ukládá obsah konverzací skupinového chatu na server nakonfigurovaný podnikovým správcem. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Trvalý skupinový chat představuje trvalý chat podobně jako chatovací místnost, ve které konverzace ve skutečnosti nikdy nekončí, protože se k ní členové chatu neustále připojují a odpojují. Aby to tak mohlo být, musí chat zůstat zachovaný.

Volba/řízení: Trvalý skupinový chat musí povolit podnikový správce. Pokud ho povolí, může určit dobu uchování dat, server, na který se tato data ukládají, určit, jestli archivovat historii skupinového chatu z důvodu dodržování předpisů nebo pro jiné účely, a spravovat nebo upravovat libovolné vlastnosti v místnosti. Uživatelé s jinými rolemi mají jiné možnosti přístupu k trvalým datům podle tohoto seznamu.

 • Správci můžou odstraněním staršího obsahu (třeba obsahu odeslaného před určitým datem) z libovolné chatovací místnosti zabránit rozsáhlému zvětšování databáze. Nebo můžou odebrat nebo nahradit zprávy, které jsou pro danou chatovací místnost považovány za nevhodné. (nebo považovat za nevhodný)

 • Koncoví uživatelé, včetně autorů zpráv, nemůžou odstranit obsah z žádné chatovací místnosti.

 • Vedoucí chatovacích místností můžou místnosti zakázat, ale nemůžou je odstranit. Po vytvoření chatovací místnosti ji může odstranit jenom správce..

Osobní fotografie

K čemu tato funkce slouží: Osobní fotografie umožňuje uživatelům zobrazit osobní fotografii ostatním v organizaci na kartě kontaktu. Pokud chce uživatel zobrazit svoji osobní fotografii na kartě kontaktu, ostatní uživatelé aplikace Lync si ji budou moct zobrazit v seznamu kontaktů aplikace Lync pomocí možnosti Zobrazovat fotografie kontaktů. Když se uživatel rozhodne zobrazit svoji osobní fotografii jiným uživatelům, může zobrazit výchozí fotografii používanou jeho organizací, pokud je tato možnost v jeho podniku povolená, nebo může fotografii nahrát ze svého počítače.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Předvolby sdílení osobní fotografie a všechny vlastní fotografie, které byly nahrány. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace se ukládají na server Lync a slouží k přizpůsobení práce uživatele a ke sdílení s ostatními uživateli.

Volba/řízení: Podnikový správce řídí:

•Jestli můžou uživatelé sdílet fotky/obrázky ve výchozím nastavení. Toto nastavení jde změnit.

•Maximální velikost fotky/obrázku, kterou uživatel může uložit

•Povolené typy fotek/obrázků

Ověřování kódem PIN

K čemu tato funkce slouží: Ověřování PIN je mechanismus, který slouží k ověřování uživatelů připojujících se ke schůzkám služby Conference Auto Attendant a k prvnímu ověření uživatelů nasazujících Microsoft Lync Telefon Edition. Uživatel zadá telefonní číslo nebo příponu a PIN kód, který Lync Server používá k ověření přihlašovacích údajů uživatele. PIN kód může nastavit uživatel nebo ho může zřídit podnikový správce.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Během ověřování se shromažďují telefonní číslo nebo linky a PIN kód uživatele. Lync Server tyto informace ověří ve své back-endové databázi. PIN kód je uložený v back-endové databázi jako jednosměrná hodnota hash pro účely zabezpečení. Po nastavení se PIN kód nezobrazí nikomu. PIN kód může nastavit nebo resetovat uživatel, správce nebo uživatel technické podpory.

Jakmile správce nebo pracovník technické podpory PIN kód nastaví nebo obnoví, zobrazí se nový PIN kód, který jde případně odeslat uživateli e-mailem. Příslušná e-mailová šablona, kterou je možné upravit, obsahuje text, který uživatele informuje o tom, že PIN kód může zobrazit správce nebo pracovník technické podpory, a proto je doporučeno, aby si ho uživatel nastavil znova.

Použití informací: PIN kód používá Lync Server k ověření uživatele ke schůzce nebo k nasazení telefonu se systémem Lync Telefon Edition.

Volba/řízení: Tato možnost je ve výchozím nastavení povolená. Podnikový správce může na stránce Lync Server Ovládací panely Security Nastavení zakázat ověřování PIN kódem zaškrtnutím políčka pro ověření PIN kódu.

Hlasování

K čemu tato funkce slouží: Pomocí hlasování může organizátor schůzky rychle shromáždit informace nebo zjistit, co účastníci schůzky a konverzace preferují. Tyto informace se taky dají uložit a po schůzce analyzovat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Jednotlivá hlasování jsou anonymní. Agregované výsledky hlasování vidí všichni prezentující a kterýkoli prezentující je může ukázat všem účastníkům. Hlasování se ukládají na Lync Serveru podle zásad vypršení platnosti obsahu schůzek definovaných podnikovým správcem. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Funkce Hlasování zlepšuje spolupráci, protože umožňuje prezentujícím rychle určit preference účastníků.

Volba/řízení: Podnikový správce má k dispozici tyto zásady:

 • EnableDataCollaboration: Tato zásada umožňuje podnikovému správci omezit všechny funkce spolupráce na datech – spolupráci microsoft PowerPoint, sdílení souborů, hlasování, spolupráci tabule a přílohy. Pokud jsou tyto zásady nastaveny na False (Nepravda), zásady nastavené pro tyto funkce na úrovni funkcí nejsou relevantní.

 • AllowPolling: Tato zásada umožňuje podnikovým správcům povolit nebo zakázat funkci dotazování. Tato funkce je ve výchozím nastavení povolená.

Spolupráce s PowerPointem

K čemu tato funkce slouží: Díky spolupráci s PowerPointem můžou uživatelé při online konverzaci nebo schůzce zobrazovat a sledovat powerpointové prezentace a dělat do nich poznámky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Akce koncového uživatele řídí všechna použití této funkce – ať už nahrávají, procházejí nebo opatřují poznámkami PowerPoint prezentaci. Všechny soubory předvedené v rámci konverzace nebo schůzky se přenáší všem účastníkům schůzky a tito účastníci budou tyto soubory moct načíst přímo ze složky ve svých počítačích. Vlastník souboru nebo prezentující může pro ostatní uživatele omezit možnost uložení souboru, neomezí tím však jejich možnost soubor načíst nebo zobrazit. PowerPoint soubory se ukládají na Lync Serveru podle zásad vypršení platnosti obsahu schůzek definovaných podnikovým správcem. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Funkce Spolupráce s PowerPointem pomáhá účastníkům konverzace poskytovat účinné prezentace a získávat názory ostatních.

Volba/řízení: Podnikový správce má k dispozici tyto zásady:

 • EnableDataCollaboration: Tato zásada umožňuje podnikovému správci omezit nebo povolit všechny funkce spolupráce na datech – PowerPoint spolupráci, sdílení souborů, hlasování, spolupráci tabule a přílohy. Pokud jsou tyto zásady nastaveny na False (Nepravda), zásady nastavené pro tyto funkce na úrovni funkcí nejsou relevantní.

 • AllowAnnotations: Pomocí této zásady může podnikový správce pro účastníky schůzky omezit možnost přidávat poznámky k obsahu PowerPointu.

Prezentující mají také můžou omezit možnost přidávání poznámek k powerpointové prezentaci podle role účastníka (nikdo, jenom prezentující, všichni) v dialogovém okně Možnosti schůzky. Toto nastavení je dostupné u jednotlivých schůzek.

Informace o stavu a kontaktní informace

K čemu tato funkce slouží: Informace o stavu a kontaktní informace uživateli umožňují zobrazit informace o ostatních uživatelích (ve vaší organizaci i mimo ni) a sdílet vlastní publikované informace, jako je přítomnost, stav, pracovní funkce, telefonní číslo, umístění pracoviště a poznámky. Podnikový správce může také nakonfigurovat integraci s Microsoft Outlookem a serverem Microsoft Exchange, abyste mohli zobrazit zprávy o nepřítomnosti v kanceláři a další informace o stavu (například na kdy máte naplánovanou schůzku v kalendáři Outlooku).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přihlašovací adresa a heslo uživatele pro účely přihlášení a ověření. Jakákoli další telefonní čísla, která případně chtějí zpřístupnit, informace, jako jsou zprávy mimo kancelář a další informace o stavu, pokud správce nakonfiguroval a povolil v Outlooku informace o integraci Microsoft Outlooku a serveru Microsoft Exchange včetně jakýchkoli poznámek nebo informací o dostupnosti, které mohl ručně zadat uživatel, zpřístupněných na kartě kontaktu. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Přihlašovací adresa a heslo se používají k přihlášení k Lync a připojení k Lync Serveru. Na základě toho, jak uživatel nakonfiguroval nastavení ochrany osobních údajů, budou mít ostatní Lync uživatelé a programy přístup k informacím o stavu, kontaktech a stavu, pokud jsou publikované, aby spolu uživatelé mohli lépe komunikovat.

Volba/řízení: Uživatelé můžou zvolit, jaké informace se o sobě publikují, nebo jejich podnikový správce může konfigurovat publikované informace jejich jménem. Podnikový správce může zakázat možnost koncových uživatelů řídit publikované informace tak, že přejde na stránky Lync Server Ovládací panely Users a IM a Presence Nastavení.

Režim ochrany osobních údajů

K čemu tato funkce slouží: Režim ochrany osobních údajů je nastavení, které uživatelům umožňuje určit, jaké množství informací o stavu vaší dostupnosti (například K dispozici, Zaneprázdněn, Nerušit a tak dále) budou sdílet s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Povolení režimu ochrany osobních údajů způsobí, že Lync přejde do režimu, ve kterém může uživatel upravit nastavení tak, aby se informace o stavu vaší dostupnosti sdílely jenom s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Nastavení tohoto režimu uživateli umožňuje určit, jakým způsobem se budou sdílet informace o stavu.

Volba/řízení:

 • Podnikový správce může na úrovni fondu povolit režim ochrany osobních údajů (pomocí nastavení EnablePrivacyMode v rámci pásma). Po povolení se všichni koncoví uživatelé Lync přejdou po přihlášení do režimu ochrany osobních údajů.

 • Pokud je na serveru prostřednictvím nastavení správce povolený režim ochrany osobních údajů, koncoví uživatelé můžou určit, jestli informace o jejich stavu uvidí všichni (standardní režim), nebo jenom jejich kontakty (režim ochrany osobních údajů).

 • Pokud je na serveru prostřednictvím nastavení správce povolen standardní režim, nemůžou se koncoví uživatelé přepnout do režimu ochrany osobních údajů. Můžou pracovat jenom ve standardním režimu. Mohou se však "předem odhlásit" z režimu ochrany osobních údajů, takže pokud by správce později přešel do režimu ochrany osobních údajů, při přihlášení k Lync by se nepřepnul.

Privátní linka

K čemu tato funkce slouží: Privátní linka je funkce, která koncovému uživateli poskytuje nepublikované další telefonní číslo. Koncový uživatel se může rozhodnout předat další telefonní číslo ostatním.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace z funkce Privátní linka se shromažďují stejným způsobem jako u hovorů ze standardního neprivátního čísla. To znamená, že se ukládají podrobné výpisy hovorů stejně jako pro všechny ostatní hovory.

V některých případech může být privátní číslo neúmyslně odeslané třetí straně, třeba pokud uživatel volající na privátní číslo přepojí volání na jinou osobu.

Použití informací: Tyto informace slouží k zadání historie výskytu volání. Další informace najdete v části Shromažďování dat a vytváření sestav záznamů podrobností volání.

Volba/řízení: U této funkce nejsou pro koncového uživatele ani pro správce dostupné žádné ovládací prvky.

Shromažďování dat a vytváření sestav funkce QoE (Quality of Experience)

K čemu tato funkce slouží: Technologie QoE (Quality of Experience) Data Collection and Reporting shromažďuje a hlásí kvalitu médií komunikace mezi dvěma účastníky a schůzek pomocí Lync. Mezi tyto statistické údaje patří IP adresy, četnost ztrát, použitá zařízení, informace o snížené kvalitě volání atd.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud podnikový správce povolí technologii QoE, zaznamenávají se data o kvalitě médií komunikace mezi dvěma účastníky Lync a schůzek do databáze QoE. Tato funkce nezaznamená obsah Lync. Data QoE data jsou ukládána do databáze back-end Monitorovacího serveru nasazené v podniku a jsou z nich vytvářeny standardní sady sestav Monitorovacího serveru. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Podnikový správce má k těmto informacím přístup a může shromažďovat údaje o kvalitě médií v systému. Mezi tyto informace patří IP adresy uživatelů.

Volba/řízení: Funkce QoE je ve výchozím nastavení zapnutá, aby ovšem bylo možné data funkce QoE shromažďovat, je nutné, aby správce nainstaloval Monitorovací server připojený k databázi back-end Monitorovacího serveru. Podnikový správce může nasadit standardní sestavy Monitorovacího serveru nebo může vytvářet vlastní sestavy dotazováním databáze Monitorovacího serveru.

Enterprise Správci můžou vypnout sestavy QoE pomocí následující rutiny Windows PowerShell pro Lync Server:

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Řízení přístupu na základě rolí

K čemu tato funkce slouží: Funkce Access Control na základě role (RBAC) umožňuje delegování práv správce pro scénáře podnikových správců. Interakce podnikového správce s rozhraními pro správu může být omezena na konkrétně povolené operace a na to, které objekty je možné upravit.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Možnosti podnikového správce se vyhodnocují za běhu na základě členství uživatele ve skupině, konkrétně skupin zabezpečení služby Active Directory. Funkce role v systému se konfigurují a nastavují na serveru centrální správy.

Použití informací: Podnikový správce může pro dané nasazení nakonfigurovat další role správce RBAC. Podnikový správce může zobrazit všechny role, které je členem jiný správce.

Volba/řízení: Jedná se o mechanismus zabezpečení/autorizace pro úlohy správy IT. Tato funkce nemá vliv na koncové uživatele ani na její viditelnost.

Záznam

K čemu tato funkce slouží: Pomocí záznamu můžou účastníci schůzky zaznamenávat zvuk, video, rychlé zprávy, sdílení aplikací, prezentace Microsoft PowerPointu, tabuli a hlasování, která během schůzky proběhnou, a archivovat je nebo přehrávat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud se účastníci schůzky rozhodnou relaci zaznamenat, uloží se záznam místně do jejich počítače. Jestliže účastníci sdílí obsah při schůzce, která se zaznamenává, stane se tento obsah součástí záznamu ze schůzky. Když účastník záznam zapne, vyšle se všem účastníkům s kompatibilními klienty a zařízeními oznámení, že byl zahájen záznam. Účastníci zaznamenávané relace, kteří používají nekompatibilní klienty nebo zařízení, budou zaznamenáni, ale neobdrží upozornění o záznamu. Seznam nekompatibilních klientů je uveden zde. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Nekompatibilní klientské aplikace:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (verze 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (verze 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nekompatibilní zařízení:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Poznámka:  Účastník, který během schůzky nebo konverzace používá video v režimu zobrazení na celé obrazovce, nebude upozorněn na spuštění záznamu, dokud se nevrátí do okna konverzace, a to bez ohledu na používané zařízení a klientskou aplikaci.

Použití informací: Záznam se ukládá místně do počítače uživatele a vlastník ho může používat nebo sdílet stejně jako kterýkoli jiný typ souboru. Pokud během fáze publikování záznamu dojde k chybám, je možné, že se do záznamu neplánovaně zahrnou i data pořízená během pozastavení záznamu. Pokud se některá z fází publikování nepovede (viz Stav Upozornění ve Správci záznamů), neměly by se záznamy distribuovat ostatním, a to ani v případě, že se dají v nějaké formě přehrát.

Volba/řízení: Podnikový správce má k dispozici tyto ovládací prvky:

 • AllowConferenceRecording: Ve výchozím je u této zásady nastavená hodnota False (Nepravda).

  • U uživatele, který rozšíří hovor mezi dvěma účastníky na schůzku (pokud je u jeho zásady nastaveno True (Pravda)), budou moct všichni prezentující pořizovat záznam.

  • U uživatele, který zahájí ad-hoc schůzku (pokud je u jeho zásady nastaveno True (Pravda)), budou moct všichni prezentující pořizovat záznam.

  • U uživatele, který naplánoval schůzku (pokud je v době, kdy se první osoba připojí ke schůzce, u jeho zásady nastaveno True (Pravda)), budou moct všichni prezentující pořizovat záznam.

  • Pro tyto tři scénáře – pokud má uživatel, který rozšířil, zahájil nebo naplánovat schůzku, u zásady schůzky nastaveno False (Nepravda), nemůže nikdo z prezentujících ani účastníků pořizovat záznam.

  • Pokud dojde ke změně zásad v průběhu schůzky, nové zásady se neprojeví, dokud všichni účastníci schůzku neopustí a znovu se k ní nepřipojí.

 • EnableP2PRecording: Výchozí hodnota je False a je nastavena v době, kdy se uživatel přihlásí k Lync.

  • Pokud je nastaveno True (Pravda), bude uživatel zahajující konverzaci s uživatelem, který má u této zásady také nastaveno True, moct pořizovat záznam.

  • Uživatelé můžou pořizovat záznam jenom v případě, že je pořizování záznamu povoleno pro obě strany komunikace mezi dvěma účastníky.

 • AllowExternalToRecord: Výchozí hodnota je False. Externí uživatelé zahrnují federované i anonymní uživatele.

  • Schůzka: Zásada AllowExternalToRecord se použije v době, kdy se první osoba připojí ke schůzce, a jenom v případě, že je u možnosti AllowConferenceRecording nastaveno True (Pravda).

   • Pokud je nastaveno True (Pravda), budou u schůzky, ve které je povolen záznam, moct pořizovat záznam i prezentující mimo organizaci. Při změně zásad v průběhu schůzky se nová zásada neprojeví, dokud všichni účastníci schůzku neopustí a znovu se k ní nepřipojí.

   • Pokud je nastavena hodnota False (Nepravda), nepůjde u schůzky, ve které je povolený záznam, pořizovat záznam prezentující mimo organizaci. Pokud dojde ke změně zásady v průběhu schůzky, nová zásada se neprojeví, dokud všichni účastníci schůzku neopustí a znovu se k ní nepřipojí.

  • Komunikace mezi dvěma účastníky (P2P): Zásada AllowExternalToRecord se použije pro konverzace mezi dvěma účastníky jenom v případě, že je zásada EnableP2PRecording nastavena na True (Pravda).

   • Pokud je nastaveno True (Pravda), uživatel mimo organizaci může pořizovat záznam.

   • Pokud je nastaveno False (Nepravda), uživatel mimo organizaci nebude moct pořizovat záznam a uživatel zabraňující pořizování záznamu mimo organizaci bude moct pořizovat záznam.

Služba Response Group Service – anonymizace agenta

K čemu tato funkce slouží: Služba skupiny odpovědí (RGS) umožňuje podnikovým správcům vytvářet a konfigurovat jednu nebo více malých skupin odpovědí za účelem směrování a zařazování příchozích telefonních hovorů do fronty jednomu nebo více určeným agentům nebo koncovým uživatelům. Tato funkce umožňuje agentovi RGS zpracovávat hovory, aniž by vzdálenou stranu automaticky ztrácel svou identitu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Identita agenta se nezobrazuje vizuálně, pokud vzdálená strana používá klienta Microsoft Communications nebo telefon ve veřejné telefonní síti, ale identita se přenáší v paketech protokolu SDP (Session Description Protocol), když se do anonymního hlasového hovoru přidá modality rychlých zpráv. Identitu je proto možné načíst z trasování klienta. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Klient jiné společnosti než Microsoft Communications může zobrazit informace o agentovi v uživatelském rozhraní a tím odhalit identitu agenta. To by vzdálené straně mohlo umožnit volat agenta přímo bez použití služby RGS.

Volba/řízení: U této funkce nejsou pro koncového uživatele ani pro správce k dispozici žádné ovládací prvky.

Protokolování na straně serveru

K čemu tato funkce slouží: protokolování Server-Side umožňuje podnikovému správci shromažďovat různé typy provozu, které cestují do a z jakékoli domény nebo identifikátoru URI (Uniform Resource Identifier).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud podnikový správce povolí protokolování pro Lync, pak se do souborů protokolu zahrnou přenosy dat do a ze zadané domény nebo identifikátoru URI. V závislosti na konfiguraci se tyto shromážděné informace dají použít pro účely ladění. Informace o koncových uživatelích, jako jsou například následující, se zaprotokolují do souboru určeného správcem: předmět schůzky, umístění, zprávy SIP, odpovědi na Lync pozvánky, informace o odesílateli a příjemci každé Lync zprávy, trasa, kterou zpráva přijala, seznam kontaktů, informace o stavu, rychlé zprávy) obsah konverzace a názvy všech sdílených programů, přílohy, soubory Microsoft PowerPoint, tabule, hlasování a dotazy k hlasování a index možností hlasování, pro které hlasovali. Microsoftu se automaticky neodesílají žádné informace, ale správce může informace odeslat ručně.

Použití informací: Protokoly na straně serveru se dají použít k řešení Lync problémů, tj. k určení problémů, ke kterým dochází na kterém serveru nebo doméně.

Volba/řízení: protokolování Server-Side je ve výchozím nastavení vypnuté a musí ho zapnout podnikový správce. Správce může pomocí následujících rutin rozhraní příkazového řádku Windows PowerShell tuto funkci zapnout nebo vypnout pro jednotlivé lokality, služby nebo servery: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration a Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Pokud chcete protokolovat obsah konverzací pomocí rychlých zpráv, musí být některá nastavení nastavená pomocí podpora Microsoftu.

Zasílání zpráv o chybách přihlášení

K čemu tato funkce slouží: Funkce zasílání zpráv o chybách přihlášení automaticky vygeneruje zprávu o chybě, pokud se uživatel neúspěšně snaží přihlásit k aplikaci Lync. Uživatel pak bude mít možnost odeslat zprávu o chybě společnosti Microsoft.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace shromážděné v sestavě chyb obsahují informace, jako je kvalita internetového připojení uživatele a všechny kódy chyb nebo data výjimek vygenerovaná v důsledku neúspěšných pokusů o přihlášení. Sestava může také obsahovat identifikovatelné osobní údaje, jako je IP adresa uživatele a identifikátor URI protokolu SIP (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier). Tyto informace mohou být odeslány společnosti Microsoft.

Použití informací: Data obsažená ve zprávě o chybě přihlášení používá Microsoft k usnadnění řešení potíží s přihlášením. Microsoft ho také použije k identifikaci běžných problémů s přihlášením a trendů, aby se zlepšilo prostředí pro přihlášení Lync.

Volba/řízení: Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a může ji spravovat podnikový správce. Správce se může rozhodnout, že zprávu o chybě přihlášení vždy odešle nebo nikdy neodešle do Microsoftu nebo umožní uživateli rozhodnout se.

Hledání podle dovedností

K čemu tato funkce slouží: Hledání dovedností umožňuje uživatelům vyhledávat lidi ve svém podniku pomocí jakékoli vlastnosti uvedené ve službách Microsoft SharePoint (například jméno, e-mail, dovednosti, oblast odborných znalostí atd.). Tato funkce je dostupná jenom v případě, že podnikový správce nasadil SharePoint a zapnul integraci Lync a SharePoint.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Vyhledávací dotaz zadaný v Lync se odešle na SharePoint server podniku. Odpověď z SharePoint zpracovává Lync a zobrazí se výsledky hledání a související informace. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace zadané uživatelem jsou odeslány SharePoint získat výsledky hledání, které jsou zobrazeny v Lync.

Volba/řízení: Tuto funkci můžou podnikoví správci povolit nebo zakázat pomocí čtyř nastavení uvnitř pásma.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Inteligentní oříznutí

K čemu tato funkce slouží: Když uživatel sdílí video během videokonference, funkce Inteligentní oříznutí určí polohu hlavy uživatele v poli zobrazení jeho webkamery pomocí detekce obličeje. Jakmile se určí umístění vedoucího uživatele, klient Lyncu 2013 to přeloží na souřadnice a přidá souřadnice do streamu bitu videa, který odesílají. Přijímající klient Lyncu 2013 používá informace k oříznutí příchozího datového proudu videa z nativního (na šířku) poměru stran podle souřadnic obdélníku, aby se hlava uživatele vycentrovala do oříznutého videa. Inteligentní oříznutí je funkce v reálném čase, která nepřetržitě monitoruje pohyby uživatelů, které upravují souřadnice umístěné v bitovém streamu videa, což přijímajícímu klientovi Lyncu 2013 umožňuje upravit oříznutí videa a udržet uživatele v zobrazení videa na střed.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Souřadnice hlavy uživatele v poli zobrazení jejich kamery se přidají do datového proudu videa. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Souřadnice se použijí k oříznutí správné části příchozího videa.

Volba/řízení: Tato funkce se nedá zakázat.

Poznámka:  Uživatelům starších klientů aplikace Lync a Lync pro mobilní zařízení se zobrazí celý poměr stran odesílaného videa.

Jednotné úložiště kontaktů

K čemu tato funkce slouží: Jednotné úložiště kontaktů je tvořeno třemi hlavními funkcemi:

 • Sloučení hledání – Tato funkce slučuje globální adresář s outlookovými osobními kontakty uživatele, takže při hledání kontaktu bude ve výsledcích hledání jenom jedna položka.

 • Sloučení kontaktů – Tato funkce agreguje kontaktní informace mezi aplikací Outlook a položkami globálního adresáře pomocí odpovídajících e-mailových adres a přihlašovacích identifikátorů. Po určení shody Lync agreguje data ze tří zdrojů dat (Outlook, globálního adresáře a stavu). Tato agregovaná data se zobrazují v různých součástech uživatelského rozhraní, například ve výsledcích hledání, v seznamu kontaktů a na kartě kontaktu.

 • Vytváření Outlook kontaktů pro Lync kontakty (synchronizace kontaktů) – Lync vytvoří Outlook kontakty pro všechny kontakty uživatele ve výchozí složce kontaktů, pokud má uživatel poštovní schránku na Microsoft Exchange Server 2010 nebo novější. Když má uživatel Outlook kontakt pro každý kontakt Lync, má přístup k Lync kontaktním informacím z Outlook, Outlook Web Accessu a mobilních zařízení, která synchronizují kontakty s Exchange.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Lync agreguje kontaktní informace z informací o stavu, active directory a Outlook. Tyto informace používá interně Lync. Při vytváření Outlook kontaktů Lync bude Exchange psát informace o stavu, službě Active Directory a Outlook kontaktní údaje. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Kontaktní informace z informací o stavu, Active Directory a Outlook se zobrazují v uživatelském rozhraní Lync (seznam kontaktů, karta kontaktu, výsledky hledání atd.). Tyto informace se mohou rovněž zapisovat do systému Exchange při synchronizaci kontaktů (viz třetí položka v předchozím seznamu).

Volba/řízení: Podnikový správce může tuto funkci povolit nebo zakázat pomocí nastavení EnableExchangeContactSync uvnitř pásma.

Zlepšení kvality hlasu

K čemu tato funkce slouží: Pokud Lync během hovoru zjistí problémy se zařízením, sítí nebo počítačem, zobrazí oznámení, která uživatelům pomůžou zlepšit kvalitu hovoru.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Za účelem zjištění kvality zvuku při hlasové komunikaci shromažďuje Lync informace o nastavení zvukového zařízení koncového uživatele, sítě a připojení k jiným médiím. Pokud Lync zjistí, že něco nepříznivě ovlivňuje kvalitu zvuku během hlasové komunikace, bude koncový uživatel informován, že došlo k problému s kvalitou hlasu. Ostatním účastníkům hovoru se zobrazí jenom oznámení, že koncový uživatel používá zařízení způsobující nízkou kvalitu zvuku. Neuvidí, jaké zařízení koncový uživatel používá. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace odesílané jiným uživatelům v rámci hovoru slouží ke zlepšení kvality hovoru.

Volba/řízení: Podnikový správce může oznámení o kvalitě hovoru související se zařízeními vypnout pomocí následujícího příkazu PowerShellu.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Spolupráce na tabuli

K čemu tato funkce slouží: Spolupráce na tabuli umožňuje uživatelům vytvářet a sdílet virtuální tabuli, kam můžou účastníci relace psát poznámky, dělat nákresy a importovat obrázky, na kterých můžou při schůzkách a konverzacích spolupracovat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Poznámky na tabulích uvidí všichni účastníci. Při ukládání tabule se tabule a všechny poznámky uloží na Lync Server. Na serveru zůstane uložená tak dlouho, jak určil správce v zásadách vypršení platnosti obsahu schůzek. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Funkce Tabule rozšiřuje možnosti spolupráce, protože umožňuje účastníkům schůzky diskutovat o nápadech, pořádat pracovní debaty, pořizovat poznámky atd.

Volba/řízení: Podnikový správce má k dispozici tyto zásady:

 • Zásady správy EnableDataCollaboration – Tato zásada umožňuje podnikovému správci omezit všechny funkce spolupráce na datech – PowerPoint spolupráci, sdílení souborů, hlasování, spolupráci tabule a přílohy. Pokud jsou tyto zásady nastaveny na False (Nepravda), zásady nastavené pro tyto funkce na úrovni funkcí nejsou relevantní.

 • Zásady správce AllowAnnotations – Tato zásada umožňuje podnikovému správci omezit možnosti poznámek pro všechny účastníky schůzky. Pokud je toto nastavení vypnuté, koncovým uživatelům se nezobrazí vstupní bod pro vytvoření tabule v uživatelském rozhraní Lync.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×