Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Když vytváříte graf na excelovém listu, ve wordovém dokumentu nebo v powerpointové prezentaci, máte spoustu možností. Ať už použijete graf, který vám byl pro vaše data doporučený, nebo graf, který si vyberete ze seznamu všech grafů nebo z našeho výběru šablon grafů, mohlo by být užitečné dozvědět se o každém typu grafu něco víc.

Pokud chcete začít vytvářet graf, klikněte sem.

Pro popis každého typu grafu vyberte možnost z následujícího rozevíracího seznamu.

Data, která jsou na listu uspořádaná ve sloupcích nebo v řádcích, můžou být vynesená do sloupcového grafu. Sloupcový graf obvykle zobrazuje kategorie podél vodorovné osy (osa kategorií) a hodnoty podél svislé osy (osa hodnot), jak ukazuje tento graf:

Prostorový skupinový sloupcový graf

Typy sloupcových grafů

 • Skupinový sloupcový a prostorový skupinový sloupcový   

  Skupinový sloupcový graf a prostorový skupinový sloupcový graf

  Skupinový sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvojrozměrné sloupce. Prostorový skupinový sloupcový graf zobrazuje data v prostorovém formátu, ale nepoužívá třetí osu hodnot (hloubkovou osu). Tento graf použijte, pokud máte kategorie představující:

  • Rozsahy hodnot (třeba počty položek)

  • Specifická uspořádání stupnice (například Likertova stupnice s položkami jako Zásadní souhlas, Souhlas, Neutrální, Nesouhlas, Zásadní nesouhlas)

  • Názvy, které nejsou v určitém pořadí (například názvy položek, geografické názvy, jména osob)

 • Skládaný sloupcový graf a prostorový skládaný sloupcový graf:     Skládaný sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvourozměrné sloupce. Prostorový skládaný sloupcový graf zobrazuje skládané sloupce v prostorovém zobrazení, ale třetí osu (hloubkovou) nepoužívá. Použijte tento graf, pokud máte několik Datová řada a chcete zdůraznit celkový součet.

  Skládaný sloupcový graf a prostorový skládaný sloupcový graf

 • 100% skládaný sloupcový graf a 100% prostorový skládaný sloupcový graf:    100% skládaný sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvourozměrné sloupce, které jsou složené, aby představovaly 100 %. 100% prostorový skládaný sloupcový graf zobrazuje skládané sloupce v prostorovém zobrazení, ale třetí osu (hloubkovou) nepoužívá. 100% skládaný sloupcový graf můžete použít v případě, že máte dvě nebo víc datových řad a chcete zdůraznit podíl jednotlivých hodnot na celku, zvlášť když je celková hodnota ve všech kategoriích stejná.

  100% skládaný sloupcový graf a prostorový 100% skládaný sloupcový graf

 • Prostorový sloupcový graf:    V prostorových sloupcových grafech se používají 3 osy, které můžete upravit (vodorovná, svislá a hloubková), a Datové body se porovnávají podél vodorovné a hloubkové osy. Použijte tento graf, když chcete porovnávat data napříč oběma kategoriemi a datovými řadami.

  Prostorový sloupcový graf

Data, která jsou na listu uspořádaná ve sloupcích nebo v řádcích, můžou být vynesená do spojnicového grafu. Ve spojnicovém grafu jsou kategorie rovnoměrně rozložené podél vodorovné osy a všechny hodnoty jsou rovnoměrně rozložené podél svislé osy. Spojnicové grafy umožňují zobrazit průběh dat v čase na ose s rovnoměrně rozloženou stupnicí, takže jsou ideální pro zobrazení trendů dat ve stejných intervalech, jako jsou měsíce, čtvrtletí nebo fiskální roky.

Spojnicový graf se značkami

Typy spojnicových grafů

 • Spojnicový a spojnicový se značkami:    Spojnicové grafy zobrazené se značkami označujícími jednotlivé datové hodnoty nebo bez nich jsou vhodné k zobrazení trendů vzhledem k času nebo seřazeným kategoriím, a to zvlášť když máte hodně datových bodů a pořadí, v jakém jsou uvedené, je důležité. Pokud je kategorií hodně nebo jsou hodnoty pouze přibližné, použijte spojnicový graf bez značek.

  Spojnicový graf a spojnicový graf se značkami

 • Skládaný spojnicový a skládaný spojnicový se značkami:    Skládané spojnicové grafy zobrazené se značkami označujícími jednotlivé datové hodnoty nebo bez nich můžete použít k zobrazení trendů příspěvku jednotlivých hodnot vzhledem k času nebo seřazeným kategoriím.

  Skládaný spojnicový graf a skládaný spojnicový graf se značkami

 • 100% skládaný spojnicový a 100% skládaný spojnicový se značkami:    Spojnicové grafy zobrazené se značkami označujícími jednotlivé datové hodnoty nebo bez nich můžete použít pro zobrazení trendů míry, do jaké každá hodnota přispívá v průběhu času nebo pořadí kategorií. Pokud je kategorií hodně nebo jsou hodnoty pouze přibližné, použijte 100% spojnicový graf bez značek.

  100% skládaný spojnicový graf a 100% skládaný spojnicový graf se značkami

 • Prostorový spojnicový:    Prostorové spojnicové grafy zobrazují každý řádek nebo sloupec dat jako pásku s prostorovým efektem. Prostorový spojnicový graf má vodorovnou, svislou a hloubkovou osu, které můžete upravovat.

  Prostorový spojnicový graf

  Poznámky: 

  • Spojnicové grafy fungují nejlíp, když máte ve svém grafu několik datových řad. Pokud máte jenom jednu datovou řadu, zvažte spíš použití bodového grafu.

  • Ve skládaných spojnicových grafech se data sčítají, což nemusí odpovídat výsledku, jaký požadujete. Navíc není snadné rozeznat, že spojnice jsou skládané, zvažte proto použití jiného typu spojnicového grafu nebo skládaného plošného grafu.

Data, která jsou na listu uspořádaná jenom v jednom sloupci nebo řádku, můžou být vynesená do výsečového grafu. Ve výsečových grafech se zobrazuje velikost položek, které obsahuje jedna Datová řada, v poměru k součtu položek. Jednotlivé Datové body se ve výsečovém grafu zobrazují jako procentuální části celku.

Výsečový graf

Použití výsečového grafu zvažte v těchto případech:

 • Máte jenom jednu datovou řadu, kterou chcete vykreslit.

 • Žádná z hodnot, které chcete vykreslit, není záporná.

 • Téměř žádná hodnota, kterou chcete vykreslit, není nulová.

 • Jednotlivé kategorie představují část celku a není jich víc než sedm.

Typy výsečových grafů

 • Výsečový a prostorový výsečový:    Výsečové grafy zobrazují příspěvek jednotlivých hodnot k celku v plošném nebo prostorovém formátu. Výseče můžete pro zdůraznění ručně vysunout z výsečového grafu.

  Výsečový graf a prostorový výsečový graf

 • Výsečový s dílčí výsečí a výsečový s dílčími pruhy:    Výsečový graf s díly výsečí nebo výsečový graf s dílčími pruhy jsou výsečové grafy s nižšími hodnotami, které jsou extrahované do vedlejšího výsečového grafu nebo do skládaného pruhového grafu, což usnadňuje rozlišení malých výsečí v hlavním výsečovém grafu.

  Výsečový graf s dílčí výsečí a výsečový graf s dílčími pruhy

Data, která jsou na listu uspořádaná jenom ve sloupcích nebo v řádcích, můžou být vynesená do prstencového grafu. Prstencový graf znázorňuje podobně jako výsečový graf poměr jednotlivých částí k celku, ale může jich v něm být víc než jen jedna Datová řada.

Prstencový graf

Typy prstencových grafů

 • Prstencový:    Prstencové grafy znázorňují data v prstencích, kde každý prstenec představuje jednu datovou řadu. Pokud jsou v popiscích dat zobrazená procenta, bude mít každý prstenec celkový součet 100 %.

  Prstencový graf

  Poznámka: Prstencové grafy není tak úplně lehké pochopit. Zvažte proto spíš možnost použití skládaného sloupcového nebo skládaného pruhového grafu.

Data, která jsou na listu uspořádaná ve sloupcích nebo v řádcích, můžou být vynesená do pruhového grafu. Pruhové grafy znázorňují srovnání mezi jednotlivými položkami. Kategorie jsou v pruhovém grafu obvykle seřazené podél svislé osy a hodnoty podél osy vodorovné.

Pruhový graf

Použití pruhového grafu zvažte v těchto případech:

 • Popisky os jsou dlouhé.

 • Zobrazené hodnoty představují doby trvání.

Typy pruhových grafů

 • Skupinový pruhový a prostorový skupinový pruhový:    Skupinový pruhový graf zobrazuje pruhy ve plošném formátu. Prostorový skupinový pruhový graf zobrazuje pruhy v prostorovém formátu, nepoužívá ale hloubkovou osu.

  Skupinový pruhový graf a prostorový skupinový pruhový graf

 • Skládaný pruhový a prostorový skládaný pruhový:    Skládaný pruhový graf zobrazuje vztah jednotlivých položek k celku pomocí plošných pruhů. V prostorovém skládaném pruhovém grafu se trojrozměrně zobrazují vodorovné obdélníky – data nejsou vykreslená na třech osách.

  Skládaný pruhový graf a prostorový skládaný pruhový graf

 • 100% skládaný pruhový a prostorový 100% skládaný pruhový:    Tento typ grafu porovnává procentuální podíl jednotlivých hodnot na celkové hodnotě v různých kategoriích. V prostorovém 100% skládaném pruhovém grafu se trojrozměrně zobrazují vodorovné obdélníky – data nejsou vykreslená na třech osách.

  100% skládaný pruhový graf a prostorový 100% skládaný pruhový graf

Data, která jsou na listu uspořádaná ve sloupcích nebo v řádcích, můžou být vynesená do plošného grafu. Plošné grafy se dají použít ke znázornění změn v průběhu času a k upoutání pozornosti na celkovou hodnotu v trendu. Když bude v plošném grafu zobrazený součet vynesených hodnot, může tento graf taky znázorňovat vztah jednotlivých částí k celku.

Plošný graf

Typy plošných grafů

 • Plošný graf a prostorový plošný graf:    Plošné grafy ve dvojrozměrném nebo prostorovém formátu zobrazují trend hodnot za určitou dobu nebo pro různé kategorie. Prostorové plošné grafy používají tři osy (vodorovnou, svislou a hloubkovou), které je možné měnit. Vždycky byste měli zvážit, jestli není vhodnější místo neskládaného plošného grafu použít spojnicový graf, protože data jedné řady můžou být skrytá za daty jiné řady.

  Plošný graf a prostorový plošný graf

 • Skládaný plošný graf a prostorový skládaný plošný graf    Skládané plošné grafy zobrazují trend příspěvku každé hodnoty za určitou dobu nebo pro různé kategorie v dvourozměrném formátu. Prostorový skládaný plošný graf dělá totéž, ale zobrazuje plochy v 3D formátu bez použití hloubkové osy.

  Skládaný plošný graf a prostorový skládaný plošný graf

 • <c0>100% skládaný plošný graf a prostorový 100% skládaný plošný graf:</c0>100% skládané plošné grafy zobrazují procentuelní trend příspěvku každé hodnoty za určitou dobu nebo pro různé kategorie.    Prostorový 100% skládaný plošný graf je zobrazený stejným způsobem, ale používá prostorovou perspektivu. Osa třetí hodnoty (osa hloubky) se nepoužívá.

  100% skládaný plošný graf a prostorový 100% skládaný plošný graf

Data, která jsou na listu uspořádaná ve sloupcích a v řádcích, můžou být vynesená do XY (bodového) grafu. Hodnoty x dejte do jednoho sloupce nebo řádku a příslušné hodnoty y pak vložte do sousedních sloupců nebo řádků.

Bodový graf má dvě osy hodnot, vodorovnou osu (x) a svislou osu (y). Tyto hodnoty jsou zkombinované do jednotlivých datových bodů a zobrazené v nepravidelných intervalech nebo shlucích. Bodové grafy se typicky používají pro zobrazení a porovnání číselných hodnot, například vědeckých, statistických nebo technických dat.

Bodový graf

Použití bodového grafu zvažte v těchto případech:

 • Chcete změnit měřítko vodorovné osy.

 • Chcete z této osy vytvořit logaritmické pravítko.

 • Hodnoty pro vodorovnou osu jsou nestejnoměrně rozdělené.

 • Na vodorovné ose je hodně datových bodů.

 • Chcete účinně zobrazit data z listu obsahující dvojice nebo seskupené sady hodnot a nastavit nezávislá měřítka bodového grafu, aby se objevilo víc informací o seskupených hodnotách.

 • Chcete ukázat podobnosti velkých sad dat místo rozdílů mezi datovými body.

 • Chcete porovnat velké množství datových bodů bez ohledu na čas – čím víc dat do bodového grafu zahrnete, tím lepší můžou být jejich porovnání.

Typy bodových grafů

 • Bodový:    Tento graf zobrazuje datové body bez propojovacích čar a umožňuje porovnávat dvojice hodnot.

  Bodový graf

 • Bodový s vyhlazenými spojnicemi a se značkami a bodový s vyhlazenými spojnicemi:    Tento typ grafu zobrazí plynulou křivku spojující datové body. Vyhlazené spojnice můžou být zobrazené se značkami nebo bez značek. Pokud je počet datových bodů velký, použijte vyhlazené čáry bez značek.

  Bodový graf s vyhlazenými spojnicemi a značkami a bodový graf s vyhlazenými spojnicemi

 • Bodový s přímými spojnicemi a se značkami a bodový s přímými spojnicemi    Tento graf zobrazuje přímé spojnice mezi datovými body. Přímé spojnice můžou být zobrazené se značkami nebo bez nich.

  Bodový graf s rovnými spojnicemi a značkami a bodový graf s rovnými spojnicemi

Bublinové grafy podobně jako bodové grafy přidávají třetí sloupec, aby specifikovaly velikost bublin, které ukazují pro zobrazení datových bodů v datových sériích.

Bublinový graf

Typy bublinových grafů

 • Bublinový nebo bublinový s prostorovým efektem    Oba tyto bublinové grafy porovnávají sady tří hodnot místo dvou a zobrazují bubliny ve dvourozměrném nebo 3D formátu (bez použití hloubkové osy). Třetí hodnota určuje velikost značky bubliny.

  Bublinový graf a prostorový bublinový graf

Data, která jsou na listu uspořádaná ve sloupcích nebo v řádcích v určitém pořadí, můžou být vynesená do burzovního grafu. Jak už název napovídá, burzovní grafy můžou znázorňovat kolísání cen akcií. Tento graf může ale znázorňovat i kolísání jiných dat, třeba denních srážek nebo ročních teplot. Abyste mohli burzovní graf vytvořit, musíte mít data uspořádaná ve správném pořadí.

Pokud chcete například vytvořit jednoduchý burzovní graf maximum-minimum-závěr, je třeba data uspořádat v daném pořadí postupně do sloupců se záhlavími Maximální cena, Minimální cena, Závěrečná cena.

Burzovní graf

Typy burzovních grafů

 • Maximum-minimum-závěr:    Tento burzovní graf vyžaduje tři řady hodnot v následujícím pořadí: maximum, minimum a závěr.

  Burzovní graf typu Maximum-minimum-závěr

 • Otevření-maximum-minimum-závěr:    Tento burzovní graf vyžaduje čtyři řady hodnot v následujícím pořadí: otevření, maximum, minimum, závěr.

  Burzovní graf typu Otevření-maximum-minimum-závěr

 • Objem-maximum-minimum-závěr:    Tento burzovní graf vyžaduje čtyři řady hodnot v následujícím pořadí: objem, maximum, minimum, závěr. Objem vyjadřuje pomocí dvou os hodnot: jedné pro sloupce vyjadřující objem a druhé pro ceny akcií.

  Burzovní graf typu Objem-maximum-minimum-závěr

 • Objem-otevření-maximum-minimum-závěr:    Tento burzovní graf vyžaduje čtyři řady hodnot v následujícím pořadí: objem, otevření, maximum, minimum, závěr.

  Burzovní graf typu Objem-otevření-maximum-minimum-závěr

Data, která jsou na listu uspořádaná ve sloupcích nebo v řádcích, můžou být vynesená do povrchového grafu. Tento graf je užitečný v případě, že chcete najít optimální kombinace dvou množin dat. Barvy a vzorky označují podobně jako na topografických mapách oblasti se stejným rozsahem hodnot. Povrchový graf můžete vytvořit, když kategorie i datové řady představují číselné hodnoty.

Povrchový graf

Typy povrchových grafů

 • Prostorový povrchový:    Tento graf znázorňuje prostorový pohled na data, která si můžete představit jako gumovou fólii nataženou nad prostorovým sloupcovým grafem. Používá se obvykle k zobrazení vztahů mezi velkými objemy dat, které by jinak bylo obtížné vidět. Barevné pásy v povrchovém grafu nepředstavují datovou řadu, představují rozdíl mezi dvěma hodnotami.

  Prostorový povrchový graf

 • Prostorový drátěný povrchový:    Když je povrchový graf zobrazený bez barev na povrchu, nazývá se drátěný povrchový graf. V tomto grafu jsou zobrazené pouze čáry. V tomto grafu není snadné se vyznat, ale může vykreslit velké sady dat mnohem rychleji než prostorový povrchový graf.

  Prostorový drátěný povrchový graf

 • Obrysový:    Obrysové grafy jsou povrchové grafy v pohledu shora, podobají se dvourozměrným topografickým mapám. Barevné pásy v obrysovém grafu představují specifické oblasti hodnot. Čáry v obrysovém grafu spojují interpolované body stejných hodnot.

  Obrysový graf

 • Drátěný obrysový:    Drátěné obrysové grafy jsou také povrchové grafy při pohledu shora. Drátěné obrysové grafy znázorňují pouze čáry bez barevných pásů na povrchu. Není ale snadné se v drátěných obrysových grafech vyznat. Zvažte použití třeba spíš prostorového povrchového grafu.

  Drátěný obrysový graf

Data, která jsou na listu uspořádaná ve sloupcích nebo v řádcích, můžou být vynesená do paprskového grafu. Paprskové grafy porovnávají celkové hodnoty několika datových řad (když tam je víc než jedna Datová řada).

Paprskový graf

Typy paprskových grafů

 • Paprskový a paprskový se značkami:    Paprskové grafy zobrazují změny hodnot vzhledem ke středovému bodu, a to se značkami jednotlivých datových bodů nebo bez nich.

  Paprskový graf a paprskový graf se značkami

 • Paprskový s výplní:    V paprskovém grafu s výplní je oblast pokrytá datovými řadami vyplněná barvou.

  Paprskový graf s výplní

Stromová mapa nabízí hierarchické zobrazení dat a umožňuje snadno porovnávat různé úrovně kategorizace. Stromová mapa zobrazuje kategorie barevně a distančně a může snadno zobrazit spousty dat, které by jiné typy grafů těžko zvládly. Stromová mapa může být vykreslena v případě, že v hierarchické struktuře existují prázdné buňky. Stromové mapy jsou vhodné k porovnávání proporcí v hierarchii.

Příklad proporčního grafu v Office 2016 pro Windows

Poznámka: Stromové mapy neobsahují žádné podtypy.

Vícevrstvý prstencový graf je ideální pro zobrazování hierarchických dat a je možné jej vykreslit, pokud v hierarchické struktuře existují prázdné buňky. Každou úroveň hierarchie představuje jeden prstenec nebo kruh. Vnitřní prstenec má nejvyšší úroveň hierarchie. Vícevrstvý prstencový graf bez hierarchických dat (jedna úroveň kategorií) vypadá podobně jako prstencový graf. Vícevrstvý prstencový graf s víc úrovněmi kategorií ale znázorňuje vztah vnějších a vnitřních prstenců. Vícevrstvý prstencový graf se nejvíc hodí ke znázornění toho, jak se prstenec rozděluje na jednotlivé části.

Příklad vícevrstvého prstencového grafu v Office 2016 pro Windows

Poznámka: Vícevrstvé prstencové grafy neobsahují žádné podtypy.

Data zobrazená v histogramu ukazují frekvenci v rámci distribuce dat. Každý sloupec grafu představuje interval, který se dá změnit a analyzovat tak data podrobněji.

Ukázka histogramu

Typy histogramů

 • Histogram    Histogram zobrazuje distribuci dat seskupenou do frekvenčních intervalů.

  Histogram chart in the Histogram sub-type chart
 • Paretův graf    Tříděný histogram, který obsahuje sloupce řazené sestupně a zároveň čáru představující kumulativní celkovou procentuální hodnotu.

  Pareto chart sub-type in the Histogram available charts

Krabicový graf znázorňuje rozdělení dat do kvartilů a zvýrazňuje medián a odlehlé hodnoty. Z krabic můžou vést vertikální čáry nazývané „vousy“. Tyto čáry označují proměnlivost mimo horní a dolní kvartily a jakýkoliv bod mimo tyto čáry, neboli vousy, je považovaný za odlehlou hodnotu. Tento typ grafu používejte, pokud existuje víc sad dat, které se k sobě nějakým způsobem vzájemně vztahují.

Ukázkový krabicový graf

Poznámka: Krabicové grafy neobsahují žádné podtypy.

Vodopádový graf ukazuje průběžný součet finančních dat během přičítání nebo odčítání hodnot. Pomáhá porozumět tomu, jak je počáteční hodnota ovlivněná řadou kladných a záporných hodnot. Sloupce mají barevné kódování, takže snadno odlišíte kladná čísla od záporných.

Příklad kaskádového grafu

Poznámka: Vodopádové grafy neobsahují žádné podtypy.

Trychtýřové grafy zobrazují hodnoty z různých fází procesu.

Trychtýřový graf znázorňující obchodní profilaci – v prvním sloupci jsou fáze, ve druhém sloupci jsou hodnoty

Hodnoty se obvykle postupně zmenšují, takže pruhy připomínají trychtýř. Další informamce o trychtýřových grafech najdete tady.

Data, která jsou uspořádaná ve sloupcích a řádcích, můžou být vynesená do kombinovaného grafu. Kombinované grafy spojují dva nebo víc typů grafů, aby bylo snazší datům porozumět, zvlášť když se data hodně liší. Díky zobrazení s vedlejší osou se dá tento graf ještě líp pochopit. V tomto příkladu jsme použili sloupcový graf zobrazující počet prodaných domů od ledna do června a potom jsme použili spojnicový graf, aby bylo snazší rychle identifikovat průměrné prodejní ceny v každém měsíci.

Graf typu Pole se seznamem s vedlejší osou

Typy kombinovaných grafů

 • Skupinový sloupcový – spojnicový a skupinový sloupcový – spojnicový na vedlejší ose    Tento graf kombinuje skupinový sloupcový a spojnicový graf, ať už se značkami nebo bez, a společně v jednom grafu zobrazuje některé datové řady jako sloupce a některé jako spojnice.

  Skupinové sloupcové grafy

 • Skládaný plošný – skupinový sloupcový    Tento graf kombinuje skládaný plošný a skupinový sloupcový graf a společně v jednom grafu zobrazuje některé datové řady jako skládané plochy a některé jako sloupce.

  Graf typu Skládaný plošný – skupinový sloupcový

 • Vlastní kombinace    Tento graf vám dovoluje kombinovat jakékoli grafy do zobrazení v jednom grafu.

  Vlastní kombinovaný graf

K porovnání hodnot a zobrazení kategorií v různých geografických oblastech můžete použít mapový graf. Používejte ho, když máte v datech geografické oblasti, jako země/oblasti, státy, okresy nebo PSČ.

Například možnost Země podle obyvatelstva používá hodnoty. Hodnoty představují celkový počet obyvatel jednotlivých zemí, z nichž každá je vyobrazena přechodovým spektrem dvou barev. Barva každé oblasti je daná místem ve spektru, na které patří její hodnota vzhledem k ostatním.

Mapový graf Excelu s údajem hodnoty

V následujícím příkladu zemí podle kategorie se kategorie zobrazují pomocí standardní legendy, aby se znázornily skupiny a spojení. Každý datový bod představuje úplně jiná barva.

Mapový graf Excelu podle kategorie

Změna typu grafu

Pokud už graf máte a chcete jenom změnit jeho typ, udělejte toto:

 1. Vyberte graf, klikněte na kartu Návrh a potom na Změnit typ grafu.

  Změnit typ grafu

 2. V okně Změnit typ grafu si vyberte nový typ grafu.

K dispozici je mnoho typů grafů, abyste data mohli zobrazit co nejsrozumitelnějším způsobem svému publiku. Níže je několik příkladů nejběžnějších typů grafů a způsob jejich použití.

chart column

Data uspořádaná v listu Excelu ve sloupcích nebo v řádcích můžete vykreslit ve sloupcovém grafu. Sloupcové grafy obvykle zobrazují kategorie podél vodorovné osy a hodnoty podél svislé osy.

Sloupcové grafy jsou užitečné ke znázornění změny dat v průběhu času nebo k porovnání položek.

Sloupcové grafy mají následující podtypy:

 • Prostorový skupinový sloupcový graf     Porovná hodnoty v různých kategoriích. Skupinový sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvourozměrné svislé obdélníky. Skupinový sloupcový prostorový graf zobrazuje data pomocí 3D perspektivy.

 • Skládaný sloupcový graf     zobrazuje vztah jednotlivých položek k celku a porovnává příspěvek jednotlivých hodnot k celku v různých kategoriích. Skládaný sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvourozměrné svislé skládané obdélníky. Prostorový skládaný sloupcový graf zobrazuje data pomocí 3D perspektivy. Graf s perspektivou není skutečný prostorový graf, protože třetí osa hodnot (hloubková osa) se nevyužívá.

 • 100% skládaný sloupcový graf     Porovnává procentuální příspěvek jednotlivých hodnot k celku v různých kategoriích. 100% skládaný sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvourozměrné svislé 100% skládané obdélníky. Prostorový 100% skládaný sloupcový graf zobrazuje data pomocí 3D perspektivy. Graf s perspektivou není skutečný prostorový graf, protože třetí osa hodnot (hloubková osa) se nevyužívá.

 • Prostorový sloupcový graf     používá 3 osy, které můžete upravovat (vodorovnou, svislou a hloubkovou osu). Porovnává datové body podél vodorovné a hloubkové osy.

chart line

Data uspořádaná na listu Excelu do sloupců nebo řádků můžete vykreslit ve spojnicovém grafu. Spojnicové grafy umožňují zobrazení souvislých dat v čase stanovených podle společné stupnice, a jsou proto ideální pro zobrazení trendů dat v rovnocenných intervalech. Ve spojnicovém grafu se kategorie dat rozmisťují rovnoměrně podél vodorovné osy a všechny hodnoty dat se rovnoměrně rozmisťují podél svislé osy.

Spojnicové grafy dobře fungují, pokud popisky kategorií tvoří text a představují rovnoměrně členěné hodnoty, jako jsou měsíce, čtvrtletí nebo fiskální roky.

Spojnicové grafy mají následující podtypy:

 • Spojnicový graf se značkami nebo bez     je vhodný k zobrazení trendů vzhledem k času nebo seřazeným kategoriím, a to zvlášť když máte hodně datových bodů a pořadí, v jakém jsou uvedené, je důležité. Pokud je kategorií hodně nebo jsou hodnoty pouze přibližné, použijte spojnicový graf bez značek.

 • Skládaný spojnicový graf se značkami nebo bez     zobrazuje trend příspěvku každé hodnoty v průběhu času nebo napříč seřazenými kategoriemi. Pokud je kategorií hodně nebo jsou hodnoty pouze přibližné, použijte spojnicový graf bez značek.

 • 100% skládaný spojnicový graf se značkami nebo bez     můžete použít pro zobrazení trendů míry, do jaké každá hodnota přispívá v průběhu času nebo napříč seřazenými kategoriemi. Pokud je kategorií hodně nebo jsou hodnoty pouze přibližné, použijte 100% spojnicový graf bez značek.

 • Prostorový spojnicový graf     zobrazuje každý řádek nebo sloupec dat jako pásku s prostorovým efektem. Prostorový spojnicový graf má vodorovnou, svislou a hloubkovou osu, které můžete upravovat.

chart pie

Data uspořádaná v listu Excelu jenom do jednoho sloupce nebo řádku můžete vynést do výsečového grafu. Ve výsečových grafech se zobrazují velikosti položek v jedné datové řadě v poměru k součtu položek. Datové body se ve výsečovém grafu zobrazují jako procentní část celku.

Zvažte použití výsečového grafu, když máte jenom jednu datovou řadu, kterou chcete zanést, žádné z hodnot nejsou záporné a skoro žádné z nich nejsou nulové, nemáte více než sedm kategorií a kategorie představují části celku.

Výsečové grafy mají následující podtypy:

 • Výsečový graf     Zobrazuje příspěvek jednotlivých hodnot k celku v 2D nebo 3D formátu. Výseče můžete pro zdůraznění ručně vysunout z výsečového grafu.

 • Výsečový graf s dílčí výsečí nebo s dílčími pruhy     Zobrazuje výsečové grafy s hodnotami definovanými uživatelem, které jsou extrahované z hlavního výsečového grafu a zkombinované do vedlejšího výsečového grafu nebo do skládaného pruhového grafu. Tyto typy grafů jsou užitečné pro snadnější rozlišení malých výsečí v hlavním výsečovém grafu.

 • Prstencový graf     Podobně jako výsečový graf zobrazuje i prstencový graf vztah jednotlivých částí k celku. Může ale obsahovat víc než jednu datovou řadu. Každý prstenec prstencového grafu znázorňuje datovou řadu. znázorňuje data v prstencích, kde každý prstenec představuje jednu datovou řadu. Pokud jsou v popiscích dat zobrazená procenta, bude mít každý prstenec celkový součet 100 %.

  chart doughnut

chart bar

Data uspořádaná na listu Excelu do sloupců nebo řádků můžete vykreslit v pruhovém grafu.

Pruhové grafy znázorňují porovnání jednotlivých položek.

Pruhové grafy mají následující podtypy:

 • Skupinový pruhový graf a prostorový skupinový pruhový graf     Porovná hodnoty v různých kategoriích. Ve skupinovém pruhovém grafu jsou kategorie obvykle uspořádané podél svislé osy a hodnoty podél vodorovné osy. Prostorový skupinový pruhový graf zobrazuje vodorovné obdélníky ve 3D formátu. Nezobrazuje data na třech osách.

 • Skládaný pruhový graf a prostorový skládaný pruhový graf     zobrazuje vztah jednotlivých položek k celku. Prostorový skládaný pruhový graf zobrazuje vodorovné obdélníky ve 3D formátu. Nezobrazuje data na třech osách.

 • 100% skládaný pruhový graf a 100% skládaný pruhový graf v 3D      Porovnává procentuální příspěvek jednotlivých hodnot k celku v různých kategoriích. 100% skládaný prostorový pruhový graf zobrazuje vodorovné obdélníky ve 3D formátu. Nezobrazuje data na třech osách.

chart scatter

Data uspořádaná na listu Excelu do sloupců nebo řádků můžete vykreslit v XY bodovém grafu. Bodový graf má dvě hodnotové osy. Zobrazuje jednu sadu číselných dat podél vodorovné osy (osa X) a druhou podél svislé osy (osa Y). Tyto hodnoty kombinuje do jednotlivých datových bodů a zobrazuje je v nepravidelných intervalech nebo shlucích.

Bodové grafy zobrazují vztah mezi číselnými hodnotami v několika datových řadách nebo vykreslují skupiny čísel jako jednu řadu souřadnic XY. Bodové grafy se obvykle používají pro zobrazení a porovnání číselných hodnot, například vědeckých, statistických nebo technických dat.

Bodové grafy mají následující podtypy:

 • Bodový graf     Porovnává páry hodnot. Pokud máte hodně datových bodů a spojnic a datům by bylo obtížné porozumět, použijte bodový graf s datovými značkami, ale bez spojnic. Tento typ grafu můžete použít také v případě, že nepotřebujete zobrazit propojení datových bodů.

 • Bodový graf s vyhlazenými spojnicemi bez značek a se značkami     Zobrazuje plynulou křivku spojující datové body. Vyhlazené spojnice můžou být zobrazeny se značkami nebo bez nich. Pokud je počet datových bodů velký, použijte vyhlazené čáry bez značek.

 • Bodový graf s rovnými spojnicemi a bodový graf s rovnými spojnicemi se značkami     zobrazí rovné čáry mezi datovými body. Rovné čáry můžete zobrazit se značkami nebo bez značek.

 • Bublinový graf bez efektu nebo s 3D efektem    Bublinový graf je typ XY bodového grafu, kde velikost každé bubliny představuje hodnotu třetí proměnné. Porovnává sady tří hodnot místo dvou. Třetí hodnota určuje velikost značky bubliny. Bubliny můžete zobrazovat v 2D nebo 3D formátu.

  chart bubble

chart area

Data uspořádaná na listu Excelu ve sloupcích nebo řádcích můžete vykreslit do plošného grafu. Protože plošný graf zobrazuje součet zanesených hodnot, zobrazuje také vztah jednotlivých částí k celku.

Plošné grafy zvýrazňují velikost změny v průběhu času a slouží k upoutání pozornosti na celkovou hodnotu v rámci trendu. Například data, která představují zisk v průběhu času, je možné zanést do plošného grafu, který zdůrazní celkový zisk.

Plošné grafy mají následující podtypy:

 • Plošný graf     Zobrazuje trend hodnot v čase nebo jiných kategoriích dat. Prostorové plošné grafy používají tři osy (vodorovnou, svislou a hloubkovou), které je možné měnit. Obecně byste měli zvážit použití spojnicového grafu namísto neskládaného plošného grafu, protože data jedné řady můžou být skrytá za daty jiné řady.

 • Plošný graf     Zobrazuje trend příspěvku každé hodnoty v čase nebo jiných kategorií dat. Skládaný prostorový plošný graf se zobrazuje stejně, ale používá 3D perspektivu. Graf s perspektivou není skutečný prostorový graf, protože třetí osa hodnot (hloubková osa) se nevyužívá.

 • 100% skládaný plošný graf     zobrazuje procentuální trend příspěvku každé hodnoty za určitou dobu nebo pro různé kategorie. 100% skládaný prostorový plošný graf se zobrazuje stejně, ale používá 3D perspektivu. Graf s perspektivou není skutečný prostorový graf, protože třetí osa hodnot (hloubková osa) se nevyužívá.

chart stock

Data uspořádaná na listu Excelu do sloupců nebo řádků v konkrétním pořadí můžete vykreslit v burzovním grafu.

Jak název napovídá, burzovní graf slouží nejčastěji ke znázornění kolísání cen akcií. Tento typ grafu jde ale použít i pro vědecká data. Burzovní graf můžete například využít k znázornění změny denních nebo ročních teplot.

Burzovní grafy mají následující podtypy:

 • Burzovní graf typu maximum-minimum-závěr     znázorňuje ceny akcií. Vyžaduje tři řady hodnot ve správném pořadí: maximum, minimum a závěr.

 • Burzovní graf typu otevření-maximum-minimum-závěr     Vyžaduje čtyři řady hodnot ve správném pořadí: otevření, maximum, minimum a závěr.

 • Burzovní graf typu objem-maximum-minimum-závěr     vyžaduje čtyři řady hodnot ve správném pořadí: objem, maximum, minimum, závěr. Objem vyjadřuje pomocí dvou os hodnot: jedné pro sloupce vyjadřující objem a druhé pro ceny akcií.

 • Burzovní graf typu objem-otevření-maximum-minimum-závěr     Vyžaduje pět řad hodnot ve správném pořadí: objem, otevření, maximum, minimum a závěr.

chart surface

Data uspořádaná na listu v Excelu ve sloupcích nebo řádcích mžete vynést do povrchového grafu. Barvy a vzory označují oblasti se stejným rozsahem hodnot (jako na topografických mapách).

Povrchový graf je užitečný, když chcete najít optimální kombinaci dvou množin dat.

Povrchové grafy mají následující podtypy:

 • Prostorový povrchový graf     Zobrazuje trendy hodnot ve dvou rozměrech v nepřetržité křivce. Barevné pásy v povrchovém grafu nepředstavují datové řady. Představují rozdíl mezi hodnotami. Tento graf znázorňuje prostorový pohled na data, která si můžete představit jako gumovou fólii nataženou nad prostorovým sloupcovým grafem. Používá se obvykle k zobrazení vztahů mezi velkými objemy dat, které by jinak bylo obtížné vidět.

 • Prostorový drátěný povrchový graf     Zobrazuje pouze řádky. V prostorovém drátěném povrchovém grafu není snadné se vyznat, ale tento typ grafu je užitečný pro rychlejší vykreslování rozsáhlých datových sad.

 • Obrysový graf     je povrchový graf v pohledu shora a podobá se dvourozměrným topografickým mapám. Barevné pásy v obrysovém grafu představují specifické oblasti hodnot. Čáry v obrysovém grafu spojují interpolované body stejných hodnot.

 • Drátěný obrysový graf     je povrchový graf při pohledu shora. Drátěné obrysové grafy znázorňují pouze čáry bez barevných pásů na povrchu. Není ale snadné se v drátěných obrysových grafech vyznat. Zvažte, jestli nepoužít třeba spíš prostorový povrchový graf.

chart radar

V paprskovém grafu má každá kategorie vlastní osu hodnot vycházející z centrálního bodu. Čáry spojují všechny hodnoty ve stejné řadě.

Pomocí paprskových grafů můžete porovnávat celkové hodnoty několika datových řad.

Paprskové grafy mají následující podtypy:

 • Paprskový graf     Zobrazuje změny hodnot vzhledem ke středovému bodu.

 • Paprskový se značkami    Zobrazuje změny hodnot vzhledem ke středovému bodu se značkami.

 • Paprskový graf s výplní     Zobrazuje změny hodnot vzhledem ke středovému bodu a vyplňuje oblast pokrytou datovými řadami barvou.

K porovnání hodnot a zobrazení kategorií v různých geografických oblastech můžete použít mapový graf. Používejte ho, když máte v datech geografické oblasti, jako země/oblasti, státy, okresy nebo PSČ.

Mapový graf Excelu s údajem hodnoty Mapový graf Excelu podle kategorie

Další informace najdete v části Vytvoření mapového grafu.

Trychtýřové grafy zobrazují hodnoty z různých fází procesu.

Trychtýřový graf znázorňující obchodní profilaci – v prvním sloupci jsou fáze, ve druhém sloupci jsou hodnoty

Hodnoty se obvykle postupně zmenšují, takže pruhy připomínají trychtýř. Další informace najdete v části Vytvoření trychtýřového grafu.

Stromová mapa nabízí hierarchické zobrazení dat a umožňuje snadno porovnávat různé úrovně kategorizace. Stromová mapa zobrazuje kategorie barevně a distančně a může snadno zobrazit spousty dat, které by jiné typy grafů těžko zvládly. Stromová mapa může být vykreslena v případě, že v hierarchické struktuře existují prázdné buňky. Stromové mapy jsou vhodné k porovnávání proporcí v hierarchii.

Příklad proporčního grafu v Office 2016 pro Windows

Stromové mapy neobsahují žádné podtypy.

Další informace najdete v části Vytvoření stromové mapy.

Vícevrstvý prstencový graf je ideální pro zobrazování hierarchických dat a je možné jej vykreslit, pokud v hierarchické struktuře existují prázdné buňky. Každou úroveň hierarchie představuje jeden prstenec nebo kruh. Vnitřní prstenec má nejvyšší úroveň hierarchie. Vícevrstvý prstencový graf bez hierarchických dat (jedna úroveň kategorií) vypadá podobně jako prstencový graf. Vícevrstvý prstencový graf s víc úrovněmi kategorií ale znázorňuje vztah vnějších a vnitřních prstenců. Vícevrstvý prstencový graf se nejvíc hodí ke znázornění toho, jak se prstenec rozděluje na jednotlivé části.

Příklad vícevrstvého prstencového grafu v Office 2016 pro Windows

Vícevrstvé prstencové grafy neobsahují žádné podtypy.

Další informace najdete v části Vytvoření vícevrstvého prstencového grafu.

Vodopádový graf ukazuje průběžný součet finančních dat během přičítání nebo odčítání hodnot. Pomáhá porozumět tomu, jak je počáteční hodnota ovlivněná řadou kladných a záporných hodnot. Sloupce mají barevné kódování, takže snadno odlišíte kladná čísla od záporných.

Příklad kaskádového grafu

Vodopádové grafy neobsahují žádné podtypy.

Další informace najdete v části Vytvoření vodopádového grafu.

Data zobrazená v histogramu ukazují frekvenci v rámci distribuce dat. Každý sloupec grafu představuje interval, který se dá změnit a analyzovat tak data podrobněji.

Ukázka histogramu

Typy histogramů

 • Histogram    Histogram zobrazuje distribuci dat seskupenou do frekvenčních intervalů.

  Histogram chart in the Histogram sub-type chart
 • Paretův graf    Tříděný histogram, který obsahuje sloupce řazené sestupně a zároveň čáru představující kumulativní celkovou procentuální hodnotu.

  Pareto chart sub-type in the Histogram available charts

K dispozici jsou další informace o histogramech a Paretových grafech.

Krabicový graf znázorňuje rozdělení dat do kvartilů a zvýrazňuje medián a odlehlé hodnoty. Z krabic můžou vést vertikální čáry nazývané „vousy“. Tyto čáry označují proměnlivost mimo horní a dolní kvartily a jakýkoliv bod mimo tyto čáry, neboli vousy, je považovaný za odlehlou hodnotu. Tento typ grafu používejte, pokud existuje víc sad dat, které se k sobě nějakým způsobem vzájemně vztahují.

Ukázkový krabicový graf

Další informace najdete v části Vytvoření krabicového grafu.

chart column

Data uspořádaná v listu Excelu ve sloupcích nebo v řádcích můžete vykreslit ve sloupcovém grafu. Sloupcové grafy obvykle zobrazují kategorie podél vodorovné osy a hodnoty podél svislé osy.

Sloupcové grafy jsou užitečné ke znázornění změny dat v průběhu času nebo k porovnání položek.

Sloupcové grafy mají následující podtypy:

 • Prostorový skupinový sloupcový graf     Porovná hodnoty v různých kategoriích. Skupinový sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvourozměrné svislé obdélníky. Skupinový sloupcový prostorový graf zobrazuje data pomocí 3D perspektivy.

 • Skládaný sloupcový graf     zobrazuje vztah jednotlivých položek k celku a porovnává příspěvek jednotlivých hodnot k celku v různých kategoriích. Skládaný sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvourozměrné svislé skládané obdélníky. Prostorový skládaný sloupcový graf zobrazuje data pomocí 3D perspektivy. Graf s perspektivou není skutečný prostorový graf, protože třetí osa hodnot (hloubková osa) se nevyužívá.

 • 100% skládaný sloupcový graf     Porovnává procentuální příspěvek jednotlivých hodnot k celku v různých kategoriích. 100% skládaný sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvourozměrné svislé 100% skládané obdélníky. Prostorový 100% skládaný sloupcový graf zobrazuje data pomocí 3D perspektivy. Graf s perspektivou není skutečný prostorový graf, protože třetí osa hodnot (hloubková osa) se nevyužívá.

 • Prostorový sloupcový graf     používá 3 osy, které můžete upravovat (vodorovnou, svislou a hloubkovou osu). Porovnává datové body podél vodorovné a hloubkové osy.

 • Válcový, kuželový a jehlanový graf     K dispozici pro stejné skupinové, skládané, 100% skládané a prostorové typy grafů, jaké jsou k dispozici pro obdélníkové sloupcové grafy. Zobrazují a porovnávají data stejným způsobem. Jediný rozdíl spočívá v tom, že se tyto typy grafů zobrazují namísto ve tvaru obdélníků jako válce, kužely a jehlany.

chart line

Data uspořádaná na listu Excelu do sloupců nebo řádků můžete vykreslit ve spojnicovém grafu. Spojnicové grafy umožňují zobrazení souvislých dat v čase stanovených podle společné stupnice, a jsou proto ideální pro zobrazení trendů dat v rovnocenných intervalech. Ve spojnicovém grafu se kategorie dat rozmisťují rovnoměrně podél vodorovné osy a všechny hodnoty dat se rovnoměrně rozmisťují podél svislé osy.

Spojnicové grafy dobře fungují, pokud popisky kategorií tvoří text a představují rovnoměrně členěné hodnoty, jako jsou měsíce, čtvrtletí nebo fiskální roky.

Spojnicové grafy mají následující podtypy:

 • Spojnicový graf se značkami nebo bez     je vhodný k zobrazení trendů vzhledem k času nebo seřazeným kategoriím, a to zvlášť když máte hodně datových bodů a pořadí, v jakém jsou uvedené, je důležité. Pokud je kategorií hodně nebo jsou hodnoty pouze přibližné, použijte spojnicový graf bez značek.

 • Skládaný spojnicový graf se značkami nebo bez     zobrazuje trend příspěvku každé hodnoty v průběhu času nebo napříč seřazenými kategoriemi. Pokud je kategorií hodně nebo jsou hodnoty pouze přibližné, použijte spojnicový graf bez značek.

 • 100% skládaný spojnicový graf se značkami nebo bez     můžete použít pro zobrazení trendů míry, do jaké každá hodnota přispívá v průběhu času nebo napříč seřazenými kategoriemi. Pokud je kategorií hodně nebo jsou hodnoty pouze přibližné, použijte 100% spojnicový graf bez značek.

 • Prostorový spojnicový graf     zobrazuje každý řádek nebo sloupec dat jako pásku s prostorovým efektem. Prostorový spojnicový graf má vodorovnou, svislou a hloubkovou osu, které můžete upravovat.

chart pie

Data uspořádaná v listu Excelu jenom do jednoho sloupce nebo řádku můžete vynést do výsečového grafu. Ve výsečových grafech se zobrazují velikosti položek v jedné datové řadě v poměru k součtu položek. Datové body se ve výsečovém grafu zobrazují jako procentní část celku.

Zvažte použití výsečového grafu, když máte jenom jednu datovou řadu, kterou chcete zanést, žádné z hodnot nejsou záporné a skoro žádné z nich nejsou nulové, nemáte více než sedm kategorií a kategorie představují části celku.

Výsečové grafy mají následující podtypy:

 • Výsečový graf     Zobrazuje příspěvek jednotlivých hodnot k celku v 2D nebo 3D formátu. Výseče můžete pro zdůraznění ručně vysunout z výsečového grafu.

 • Výsečový graf s dílčí výsečí nebo s dílčími pruhy     Zobrazuje výsečové grafy s hodnotami definovanými uživatelem, které jsou extrahované z hlavního výsečového grafu a zkombinované do vedlejšího výsečového grafu nebo do skládaného pruhového grafu. Tyto typy grafů jsou užitečné pro snadnější rozlišení malých výsečí v hlavním výsečovém grafu.

 • Rozložený výsečový graf     Zobrazuje příspěvek jednotlivých hodnot k celku a zdůrazňuje jednotlivé hodnoty. Rozložený výsečový graf můžete zobrazit v 3D formátu. Nastavení rozložení grafu můžete změnit pro všechny výseče nebo pro jednotlivé výseče. Jednotlivé výseče rozloženého výsečového grafu však nelze přesunovat ručně.

chart bar

Data uspořádaná na listu Excelu do sloupců nebo řádků můžete vykreslit v pruhovém grafu.

Pruhové grafy znázorňují porovnání jednotlivých položek.

Pruhové grafy mají následující podtypy:

 • Skupinový pruhový graf     Porovná hodnoty v různých kategoriích. Ve skupinovém pruhovém grafu jsou kategorie obvykle uspořádané podél svislé osy a hodnoty podél vodorovné osy. Prostorový skupinový pruhový graf zobrazuje vodorovné obdélníky ve 3D formátu. Nezobrazuje data na třech osách.

 • Skládaný pruhový graf     zobrazuje vztah jednotlivých položek k celku. Prostorový skládaný pruhový graf zobrazuje vodorovné obdélníky ve 3D formátu. Nezobrazuje data na třech osách.

 • 100% skládaný pruhový graf a 100% skládaný pruhový graf v 3D      Porovnává procentuální příspěvek jednotlivých hodnot k celku v různých kategoriích. 100% skládaný prostorový pruhový graf zobrazuje vodorovné obdélníky ve 3D formátu. Nezobrazuje data na třech osách.

 • Vodorovný válcový, kuželový a jehlanový graf     K dispozici pro stejné skupinové, skládané a 100% skládané typy grafů, jaké jsou k dispozici pro obdélníkové pruhové grafy. Zobrazují a porovnávají data stejným způsobem. Jediný rozdíl spočívá v tom, že se tyto typy grafů zobrazují namísto ve tvaru vodorovných obdélníků jako válce, kužely a jehlany.

chart area

Data uspořádaná na listu Excelu ve sloupcích nebo řádcích můžete vykreslit do plošného grafu. Protože plošný graf zobrazuje součet zanesených hodnot, zobrazuje také vztah jednotlivých částí k celku.

Plošné grafy zvýrazňují velikost změny v průběhu času a slouží k upoutání pozornosti na celkovou hodnotu v rámci trendu. Například data, která představují zisk v průběhu času, je možné zanést do plošného grafu, který zdůrazní celkový zisk.

Plošné grafy mají následující podtypy:

 • Plošný graf     Zobrazuje trend hodnot v čase nebo jiných kategoriích dat. Prostorové plošné grafy používají tři osy (vodorovnou, svislou a hloubkovou), které je možné měnit. Obecně byste měli zvážit použití spojnicového grafu namísto neskládaného plošného grafu, protože data jedné řady můžou být skrytá za daty jiné řady.

 • Plošný graf     Zobrazuje trend příspěvku každé hodnoty v čase nebo jiných kategorií dat. Skládaný prostorový plošný graf se zobrazuje stejně, ale používá 3D perspektivu. Graf s perspektivou není skutečný prostorový graf, protože třetí osa hodnot (hloubková osa) se nevyužívá.

 • 100% skládaný plošný graf     zobrazuje procentuální trend příspěvku každé hodnoty za určitou dobu nebo pro různé kategorie. 100% skládaný prostorový plošný graf se zobrazuje stejně, ale používá 3D perspektivu. Graf s perspektivou není skutečný prostorový graf, protože třetí osa hodnot (hloubková osa) se nevyužívá.

chart scatter

Data uspořádaná na listu Excelu do sloupců nebo řádků můžete vykreslit v XY bodovém grafu. Bodový graf má dvě hodnotové osy. Zobrazuje jednu sadu číselných dat podél vodorovné osy (osa X) a druhou podél svislé osy (osa Y). Tyto hodnoty kombinuje do jednotlivých datových bodů a zobrazuje je v nepravidelných intervalech nebo shlucích.

Bodové grafy zobrazují vztah mezi číselnými hodnotami v několika datových řadách nebo vykreslují skupiny čísel jako jednu řadu souřadnic XY. Bodové grafy se obvykle používají pro zobrazení a porovnání číselných hodnot, například vědeckých, statistických nebo technických dat.

Bodové grafy mají následující podtypy:

 • Bodový graf pouze se značkami     Porovnává páry hodnot. Pokud máte hodně datových bodů a spojnic a datům by bylo obtížné porozumět, použijte bodový graf s datovými značkami, ale bez spojnic. Tento typ grafu můžete použít také v případě, že nepotřebujete zobrazit propojení datových bodů.

 • Bodový graf s vyhlazenými spojnicemi bez značek a se značkami     Zobrazuje plynulou křivku spojující datové body. Vyhlazené spojnice můžou být zobrazeny se značkami nebo bez nich. Pokud je počet datových bodů velký, použijte vyhlazené čáry bez značek.

 • Bodový graf s rovnými spojnicemi a bodový graf s rovnými spojnicemi se značkami     zobrazí rovné čáry mezi datovými body. Rovné čáry můžete zobrazit se značkami nebo bez značek.

chart bubble

Bublinový graf je typ XY bodového grafu, kde velikost každé bubliny představuje hodnotu třetí proměnné.

Bublinové grafy mají následující podtypy:

 • Bublinový graf bez efektu nebo s 3D efektem     Porovnává sady tří hodnot místo dvou. Třetí hodnota určuje velikost značky bubliny. Bubliny můžete zobrazovat v 2D nebo 3D formátu.

chart stock

Data uspořádaná na listu Excelu do sloupců nebo řádků v konkrétním pořadí můžete vykreslit v burzovním grafu.

Jak název napovídá, burzovní graf slouží nejčastěji ke znázornění kolísání cen akcií. Tento typ grafu jde ale použít i pro vědecká data. Burzovní graf můžete například využít k znázornění změny denních nebo ročních teplot.

Burzovní grafy mají následující podtypy:

 • Burzovní graf typu maximum-minimum-závěr     znázorňuje ceny akcií. Vyžaduje tři řady hodnot ve správném pořadí: maximum, minimum a závěr.

 • Burzovní graf typu Otevření-maximum-minimum-závěr     Vyžaduje čtyři řady hodnot ve správném pořadí: otevření, maximum, minimum a závěr.

 • Burzovní graf objem-maximum-minimum-závěr     vyžaduje čtyři řady hodnot ve správném pořadí: objem, maximum, minimum, závěr. Objem vyjadřuje pomocí dvou os hodnot: jedné pro sloupce vyjadřující objem a druhé pro ceny akcií.

 • Burzovní graf typu Objem-otevření-maximum-minimum-závěr     Vyžaduje pět řad hodnot ve správném pořadí: objem, otevření, maximum, minimum a závěr.

chart surface

Data uspořádaná na listu v Excelu ve sloupcích nebo řádcích mžete vynést do povrchového grafu. Barvy a vzory označují oblasti se stejným rozsahem hodnot (jako na topografických mapách).

Povrchový graf je užitečný, když chcete najít optimální kombinaci dvou množin dat.

Povrchové grafy mají následující podtypy:

 • Prostorový povrchový graf     Zobrazuje trendy hodnot ve dvou rozměrech v nepřetržité křivce. Barevné pásy v povrchovém grafu nepředstavují datové řady. Představují rozdíl mezi hodnotami. Tento graf znázorňuje prostorový pohled na data, která si můžete představit jako gumovou fólii nataženou nad prostorovým sloupcovým grafem. Používá se obvykle k zobrazení vztahů mezi velkými objemy dat, které by jinak bylo obtížné vidět.

 • Prostorový drátěný povrchový graf     Zobrazuje pouze řádky. V prostorovém drátěném povrchovém grafu není snadné se vyznat, ale tento typ grafu je užitečný pro rychlejší vykreslování rozsáhlých datových sad.

 • Obrysový graf     je povrchový graf v pohledu shora a podobá se dvourozměrným topografickým mapám. Barevné pásy v obrysovém grafu představují specifické oblasti hodnot. Čáry v obrysovém grafu spojují interpolované body stejných hodnot.

 • Drátěný obrysový graf     je povrchový graf při pohledu shora. Drátěné obrysové grafy znázorňují pouze čáry bez barevných pásů na povrchu. Není ale snadné se v drátěných obrysových grafech vyznat. Zvažte, jestli nepoužít třeba spíš prostorový povrchový graf.

chart doughnut

Podobně jako výsečový graf zobrazuje i prstencový graf vztah jednotlivých částí k celku. Může ale obsahovat víc než jednu datovou řadu. Každý prstenec prstencového grafu znázorňuje datovou řadu.

Prstencové grafy mají následující podtypy:

 • Prstencový graf     znázorňuje data v prstencích, kde každý prstenec představuje jednu datovou řadu. Pokud jsou v popiscích dat zobrazená procenta, bude mít každý prstenec celkový součet 100 %.

 • Rozložený prstencový graf     Zobrazuje příspěvek jednotlivých hodnot k celku a zdůrazňuje jednotlivé hodnoty. Můžou ale obsahovat víc než jednu datovou řadu.

chart radar

V paprskovém grafu má každá kategorie vlastní osu hodnot vycházející z centrálního bodu. Čáry spojují všechny hodnoty ve stejné řadě.

Pomocí paprskových grafů můžete porovnávat celkové hodnoty několika datových řad.

Paprskové grafy mají následující podtypy:

 • Paprskový graf     Zobrazuje změny hodnot vzhledem ke středovému bodu.

 • Paprskový graf s výplní     Zobrazuje změny hodnot vzhledem ke středovému bodu a vyplňuje oblast pokrytou datovými řadami barvou.

Změna typu grafu

Pokud už graf máte a chcete jenom změnit jeho typ, udělejte toto:

 1. Vyberte graf, klikněte na kartu Návrh grafu a potom na Změnit typ grafu.

  Chart design tab right half
 2. V galerii dostupných možností vyberte nový typ grafu.

Viz také

Vytvoření grafu s doporučenými grafy

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×