Chybové úsečky ve vytvořených grafech vám můžou pomoct při rychlém zobrazení rozpětí povolených chyb a směrodatných odchylek. Můžou být zobrazené u všech datových bodů nebo datových značek v datových řadách jako hodnota standardní chyby, procento nebo směrodatná odchylka. Můžete nastavit svoje vlastní hodnoty k zobrazení přesných hodnoty chyby jak potřebujete. Třeba ve výsledku vědeckého experimentu můžete zobrazit potenciální desetiprocentní kladnou a zápornou hodnotu chyby, jako tady:

alternativní text

Chybové úsečky jde používat v dvojrozměrných plošných, pruhových, sloupcových, spojnicových, XY bodových a bublinových grafech. V bodových a bublinových grafech můžete zobrazovat chybové úsečky pro hodnoty x a y.

Poznámka: Následující postupy platí pro Office 2013 a novější verze. Hledáte kroky pro Office 2010?

Přidání nebo odebrání chybových úseček

 1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

 2. Klikněte na tlačítko Prvky grafu Tlačítko Prvky grafu vedle grafu a zaškrtněte políčko Chybové úsečky . (Pokud chcete odebrat chybové úsečky, zrušte zaškrtnutí políčka.)

 3. Pokud chcete změnit zobrazenou částku chyby, klikněte na šipku vedle chybového úsečky a vyberte požadovanou možnost.

  alternativní text

  • Vyberte předdefinovanou chybovou úsečku jako Standardní chyba, Procento nebo Standardní odchylka.

  • Vyberte Další možnosti, nastavte vlastní hodnoty chybové úsečky a potom v části Svislá chybová úsečka nebo Vodorovná chybová úsečka zvolte požadované možnosti. Tady taky můžete změnit směr, styl zakončení chybových úseček nebo vytvořit vlastní chybové úsečky.

   alternativní text

Poznámka: Směr chybových úseček závisí na použitém typu grafu. Bodové grafy můžou zobrazovat vodorovné i svislé chybové úsečky. Libovolnou z těchto chybových úseček odeberete tak, že je vyberete a stisknete Delete.

Revize rovnic pro výpočet typů chybových hodnot

Lidé se často ptají, jak Excel vypočítává chybové hodnoty. Excel k výpočtu hodnot Standardní chyba a Směrodatná odchylka zobrazených v grafu využívá následující rovnice.

Možnost

Použitá rovnice

Standardní chyba

Rovnice

Kde:

s = číslo řady

i = číslo bodu v řadě s

m = počet řad pro bod y v grafu

n = počet bodů v každé řadě

yis = datová hodnota řady s a i-tého bodu

ny = celkový počet datových hodnot ve všech řadách

Směrodatná odchylka

Rovnice

Kde:

s = číslo řady

i = číslo bodu v řadě s

m = počet řad pro bod y v grafu

n = počet bodů v každé řadě

yis = datová hodnota řady s a i-tého bodu

ny = celkový počet datových hodnot ve všech řadách

M = aritmetický průměr

Přidání, změna nebo odebrání chybových úseček v grafu v Office 2010

V Excelu můžete zobrazit chybové úsečky, které používají standardní chybovou částku, procento hodnoty (5 %) nebo směrodatnou odchylku.

K výpočtu chybových částek zobrazených v grafu použijte následující rovnice: Standardní chyba a Směrodatná odchylka.

Možnost

Použitá rovnice

Kde

Standardní chyba

Rovnice

s = číslo řady

i = číslo bodu v řadě s

m = počet řad pro bod y v grafu

n = počet bodů v každé řadě

yis = datová hodnota řady s a i-tého bodu

ny = celkový počet datových hodnot ve všech řadách

Směrodatná odchylka

Rovnice

s = číslo řady

i = číslo bodu v řadě s

m = počet řad pro bod y v grafu

n = počet bodů v každé řadě

yis = datová hodnota řady s a i-tého bodu

ny = celkový počet datových hodnot ve všech řadách

M = aritmetický průměr

 1. V prostorovém, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, xy bodovém nebo bublinovém grafu udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat chybové úsečky do všech datových řad v grafu, klikněte na oblast grafu.

  • Pokud chcete k vybranému datovému bodu nebo datové řadě přidat chybové úsečky, klikněte na požadovaný datový bod nebo datovou řadu, nebo je vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím postupem:

   1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

    Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

   2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

    excel ribbon image

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Analýza na položku Chybové úsečky.

  alternativní text

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Klikněte na předdefinovanou možnost chybového pruhu, například chybové úsečky se standardní chybou, chybové úsečky s procentem nebo chybové úsečky se směrodatnou odchylkou.

  2. Klikněte na Další možnosti chybového pruhu a potom v části Svislé chybové úsečky nebo Vodorovné chybové úsečky klikněte na možnosti zobrazení a množství chyb, které chcete použít.

   Poznámka: Směr chybových úseček závisí na typu grafu. U bodových grafů se ve výchozím nastavení zobrazují vodorovné i svislé chybové úsečky. Některý z těchto chybových úseček můžete odebrat tak, že je vyberete a stisknete klávesu DELETE.

 1. V prostorovém, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, xy bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na chybové úsečky, datový bod nebo datovou řadu s chybovými úsečkami, které chcete změnit, nebo je vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím postupem:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   excel ribbon image

 2. Na kartě Rozložení ve skupině Analýza klikněte na Chybové úsečky a potom klikněte na Další možnosti chybového pruhu.

  alternativní text

 3. V části Zobrazení klikněte na směr chybového pruhu a styl konce, který chcete použít.

 1. V prostorovém, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, xy bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na chybové úsečky, datový bod nebo datovou řadu s chybovými úsečkami, které chcete změnit, nebo je vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím postupem:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   excel ribbon image

 2. Na kartě Rozložení ve skupině Analýza klikněte na Chybové úsečky a potom klikněte na Další možnosti chybového pruhu.

  alternativní text

 3. V části Velikost chyby proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  1. Chcete-li určit částku chyby pomocí jiné metody, klikněte na metodu, kterou chcete použít, a zadejte částku chyby.

  2. Pokud chcete k určení velikosti chyby použít vlastní hodnoty, klikněte na Vlastní a potom udělejte toto:

   1. Klikněte na Zadat hodnotu.

   2. V polích Kladná chyba a Záporná chybová hodnota zadejte oblast listu, kterou chcete použít jako hodnoty rozsahu chyb, nebo zadejte hodnoty, které chcete použít, oddělené čárkami. Zadejte například 0.4, 0.3, 0.8.

    Tip: Chcete-li určit oblast listu, můžete kliknout na tlačítko Sbalit dialog Obrázek tlačítkaa potom vybrat data, která chcete v listu použít. Dalším kliknutím na tlačítko Sbalit dialog se vrátíte do dialogového okna.

    Poznámka: V Microsoft Office Word 2007 nebo Microsoft Office PowerPoint 2007 se v dialogovém okně Vlastní chybové úsečky nemusí zobrazit tlačítko Sbalit dialog a můžete zadat pouze hodnoty chyb, které chcete použít.

 1. V prostorovém, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, xy bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na chybové úsečky, datový bod nebo datovou řadu s chybovými úsečkami, které chcete odebrat, nebo je vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím postupem:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   excel ribbon image

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Analýza na položku Chybové úsečky a potom na položku Žádné.

   alternativní text

  2. Stiskněte DELETE.

Tip: Chybové úsečky můžete odebrat hned po jejich přidání do grafu kliknutím na tlačítko Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo stisknutím kombinace kláves CTRL+Z.

Udělejte jakoukoliv z těchto věcí:

Chyby vyjádřené jako procento, se směrodatnou odchylkou nebo standardní chybou

 1. V grafu vyberte datovou řadu, do které chcete přidat chybové úsečky.

  Ve spojnicovém grafu třeba klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

 2. Na kartě Chart Desig n (Graf design) klikněte na Add Chart Element (Přidat prvek grafu). 

  On the Chart Design tab, select Add Chart Element

 3. Přejděte na chybové úsečky a pak udělejte jednu z těchto věcí:

Klikněte na

Co uděláte

Standardní chyba

Použijte standardní chybu pomocí následujícího vzorce:

alternativní text

s = číslo řady
I = číslo bodu v řadě s
m = počet řad pro bod y v grafu
n = počet bodů v každé řadě
y is = datová hodnota řady s a i-tého bodu
n y = celkový počet datových hodnot ve všech řadách

Procenta

Použití procentuální hodnoty pro všechny datové body v řadě dat

Směrodatná odchylka

Použijte násobek směrodatné odchylky pomocí následujícího vzorce:

alternativní text

s = číslo řady
I = číslo bodu v řadě s
m = počet řad pro bod y v grafu
n = počet bodů v každé řadě
y is = datová hodnota řady s a i-tého bodu
n y = celkový počet datových hodnot ve všech řadách
M = aritmetický průměr

Chyby vyjádřené jako vlastní hodnoty

 1. V grafu vyberte datovou řadu, do které chcete přidat chybové úsečky.

 2. Na kartě Návrh grafu klikněte na Přidat prvek grafu a potom klikněte na Další možnosti chybových úseček.

 3. V podokně Formát chybových úseček na kartě Možnosti chybového panelu v části Velikost chyby klikněte na Vlastní a potom klikněte na Zadat hodnotu.

 4. V části Error amount (Typ chybové hodnoty) klikněte na Custom (Vlastní) a pak klikněte na Specify Value (Zadat hodnotu).

  alternativní text

 5. Do polí Positive Error Value (Kladná chybová hodnota) a Negative Error Value (Záporná chybová hodnota) zadejte požadované hodnoty jednotlivých datových bodů oddělené čárkami (třeba 4, 3, 8) a pak klikněte na OK.

  Poznámka: Chybové hodnoty můžete taky definovat jako oblast buněk ve stejném excelovém sešitu. Pokud chcete vybrat oblast buněk, vymažte v dialogovém okně Custom Error Bars (Vlastní chybové úsečky) obsah pole Positive Error Value (Kladná chybová hodnota) nebo Negative Error Value (Záporná chybová hodnota) a pak vyberte oblast buněk, kterou chcete použít.

Přidání sloupců vzrůstu a poklesu

 1. V grafu vyberte datovou řadu, ke které chcete přidat pruhy nahoru nebo dolů.

 2. Na kartě Návrh grafu klikněte na Přidat prvek grafu, přejděte na Pruhy nahoru/dolů a potom klikněte na Pruhy nahoru/dolů.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Viz taky

Vytvoření grafu

Změna typu existujícího grafu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×