Použití datového typu Velké číslo

Použití datového typu Velké číslo

Datový typ Velké číslo uloží nepeněžní číselnou hodnotu a je kompatibilní s datovým typem SQL_BIGINT v rozhraní ODBC. S tímto datovým typem se dají efektivně počítat velká čísla.

Rozsah datového typu Velké číslo

Můžete ho přidat jako pole do accessové tabulky. Můžete také propojit databáze s odpovídajícím datovým typem, jako je datový typ bigint SQL Serveru, nebo z těchto databází provést import. Pokud chcete přidat datový typ Velké číslo, potřebujete Access 2016 (16.0.7812 nebo novější).

V tomto článku

Přidání pole Velké číslo do tabulky

Propojení externí databáze s podporou datového typu SQL_BIGINT nebo import z této databáze

Vliv podpory datového typu Velké číslo

Důležité informace o zpětné kompatibilitě

Přidání pole Velké číslo do tabulky

Datový typ Velké číslo (osm bajtů) nabízí mnohem větší rozsah pro výpočet než datový typ Číslo (čtyři bajty). Datový typ Číslo má rozsah -2^31 až 2^31-1, zatímco datový typ Velké číslo disponuje rozsahem -2^63 až 2^63-1. Další informace najdete v článku Úvod k datovým typům a vlastnostem pole.

Když do tabulky přidáte pole Velké číslo a návrh tabulky uložíte, povolíte tím prakticky datový typ Velké číslo a databáze už nebude kompatibilní s předchozími verzemi Accessu. Než uložíte návrh tabulky, zobrazí se upozornění pro případ, že byste potřebovali zachovat kompatibilitu databáze. Další informace najdete v tématu Důležité informace o zpětné kompatibilitě.

Začátek stránky

Propojení externí databáze s podporou datového typu SQL_BIGINT nebo import z této databáze

Datový typ Velké číslo můžete také použít pro efektivní práci s propojenými nebo importovanými daty, například jako databázi SQL Serveru, která využívá datový typ bigint. Před zavedením podpory datového typu Velké číslo převáděl Access odpovídající datový typ na datový typ Krátký text.

Když u operací propojení a importu povolíte datový typ Velké číslo, budete moct propojit externí zdroje dat a provádět z nich import pomocí ovladače ODBC, který podporuje datový typ SQL_BIGINT, včetně primárního klíče založeného na daném datovém typu. Pomocí ovladače ODBC nainstalovaného s Windows se například můžete připojit k těmto externím zdrojům dat nebo se můžete připojit k jiným databázím ve formátu souboru Access 2016 (.accdb) s poli Velké číslo.

Povolení datového typu Velké číslo

Ve výchozím nastavení není u operací propojení a importu datový typ Velké číslo povolen. Podporu ale můžete explicitně povolit tak, že v Accessu nastavíte možnost Podporovat datový typ Velké číslo (BinInt) pro odkazované nebo importované tabulky. Při pokusu o nastavení této možnosti se zobrazí upozornění pro případ, že byste potřebovali zachovat kompatibilitu databáze. Jakmile možnost nastavíte, přijde databáze o zpětnou kompatibilitu s předchozími verzemi Accessu.

Další informace najdete v článku Nastavení možností uživatele pro aktuální databázi a Důležité informace o zpětné kompatibilitě.

Existující tabulky se nepřevedou automaticky

Povolením podpory datového typu Velké číslo nezměníte automaticky datový typ existujících tabulek. Je možné, že jste dříve propojili zdroj dat nebo z něj provedli import pomocí ovladače ODBC, který podporuje datový typ SQL_BIGINT (například datový typ bigint SQL Serveru). V obou případech převedl Access pole na datový typ Krátký text. Pokud chcete změnit datový typ na Velké číslo, postupujte takto:

Propojená tabulka   : Povolte možnost podpory BigInt a potom aktualizujte propojené tabulky pomocí Správce propojených tabulek (vyberte Externí data > Správce propojených tabulek, vyberte příslušné tabulky a pak vyberte OK). Tím se převede sloupec z datového typu Krátký text na datový typ Velké číslo.

Importovaná tabulka   : Změňte pole obsahující datový typ Krátký text na datový typ Velké číslo (otevřete tabulku v návrhovém zobrazení, vyberte pole ve sloupci Datový typ, ze seznamu datových typů vyberte Velké číslo a potom změny uložte).

Začátek stránky

Vliv podpory datového typu Velké číslo

Než začnete používat datový typ Velké číslo, je nezbytné porozumět vlivu, který by tento datový typ mohl mít na accessové databáze.

Vytvoření razítka formátu souboru Access 2007–2016 (.accdb) v Accesu 2016

Nejprve si to shrňme – podporu datového typu Velké číslo můžete povolit dvěma způsoby: při přidání podle do místní tabulky s datovým typem Velké číslo a při nastavení accessové možnosti Podporovat datový typ Velké číslo (BinInt) pro odkazované nebo importované tabulky. Povolení podpory datového typu Velké číslo je ale nevratná a trvalá změna databáze. V obou případech Access před provedením změny zobrazí upozornění.

Povolením datového typu Velké číslo se v podstatě vytvoří v Accessu 2016 razítko formátu souboru Access 2007–2016 (.accdb). Vytvořením razítka formátu databázového souboru provedete u formátu souboru určitou změnu. Verze databáze se zvýší, ale v ostatních ohledech zůstane formát souboru stejný. Když se pokusíte otevřít databázi v Accessu 2013 nebo Accessu 2016, přečte Access razítko takto:

 • V případě, že je verze databáze nižší než 16.7, datový typ Velké číslo se nepovolí a vy můžete databázi otevřít.

 • Pokud je verze databáze 16.7 nebo vyšší, datový typ Velké číslo se povolí a vy budete moct otevřít databázi jenom v Accessu 2016.

Souhrnné informace o podpoře datového typu Velké číslo pro verze produktů

V následující tabulce najdete shrnutí možných situací, které mohou nastat při používání datového typu Velké číslo v různých verzích produktu. Všimněte si, že k povolení dojde, když přidáte datový typ Velké číslo a uložíte návrh nebo nastavíte možnost a povolíte propojení a import.

Tip: Další informace o zobrazení čísla verze produktu najdete v tématu Kterou verzi Office používám.

Stav datového typu Velké číslo

Verze produktu: Access 2013 a Access 2016 s číslem verze nižším než 16.0.7812

Verze produktu: Access 2016 s číslem verze 16.0.7812 nebo vyšším

Povoleno

Databázi nemůžete otevřít a zobrazí se chybová zpráva s odkazem na nápovědu.

Pokud chcete tuto situaci vyřešit, postupujte podle pokynů v tématu Odebrání podpory datového typu Velké číslo z databáze ve formátu Accessu 2007–2016.

Databázi můžete otevřít.

Pole místní tabulky definovaná pomocí datového typu Velké číslo se budou zpracovávat jako velká čísla.

Můžete aktualizovat propojené tabulky. Pokud se sloupce dříve zpracovávaly jako datový typ Krátký text, převedou se automaticky na datový typ Velké číslo.

Nepovoleno

Databázi můžete otevřít.

Můžete aktualizovat propojené tabulky. Pokud jsou sloupce v propojené tabulce založeny na datovém typu BigInt a byly převedeny na datový typ Krátký text, zůstanou beze změny.

Verze databázového souboru zůstane stejná.

Databázi můžete otevřít.

Můžete aktualizovat propojené tabulky. Pokud jsou sloupce v propojené tabulce založeny na datovém typu BigInt a byly převedeny na datový typ Krátký text, zůstanou beze změny.

Verze databázového souboru zůstane stejná.

Poznámka: Za žádných okolností není datový typ Velké číslo podporován staršími formáty souboru Access (.mdb), než je Access 2007–2016.

Určení, zda je u accessové databáze povolen datový typ Velké číslo

Je možné, že accessovou databázi zdědíte a potřebujete zjistit, jestli je povolen datový typ Velké číslo. Můžete udělat toto:

Prozkoumat záhlaví   : Pokud je vytvořeno razítko databáze, záhlaví obsahuje <název databáze> (Access 2016). V opačném případě je v záhlaví uvedeno <název databáze> (Access 2007–2016).

Použít ke zjištění kód programu: Zobrazte aktuální číslo verze databáze. Stisknutím kombinace kláves CTRL+G zobrazte příkazové okno Visual Basicu, zadejte ?CurrentDb().Version a stiskněte Enter. Pokud je vrácená hodnota menší než 16.7, není podpora povolena. Pokud se vrácená hodnota rovná 16.7 nebo je vyšší, podpora povolena je.

Začátek stránky

Důležité informace o zpětné kompatibilitě

Pokud chcete zachovat zpětnou kompatibilitu s různými formáty souborů, musíte porozumět prostředí databáze. Další informace o všech formátech accessových souborů najdete v článku Který formát souboru Accessu mám použít.

Tady jsou tři možnosti ke zvážení.

Zachování aktuálního prostředí formátu sdíleného databázového souboru

Pokud chcete zachovat prostředí formátu sdíleného databázového souboru s databázemi ve formátu Access 2007–2016 (.accdb) a starších formátech (.mdb), postupujte takto:

Přidání podpory datového typu Velké číslo do databáze ve formátu Access 2007–2016

Pokud chcete přidat podporu datového typu Velké číslo do databáze ve formátu Access 2007–2016 (.assdb), postupujte takto:

 1. Otevřete databázi v Accessu 2016 (16.0.7812 nebo vyšší).

 2. Povolte datový typ Velké číslo pro operace propojení a importu. Další informace najdete v článku Výběr nastavení zobrazení a ukládání dat v databázi.

 3. Aktualizujte propojené tabulky pomocí Správce propojených tabulek (vyberte Externí data > Správce propojených tabulek, vyberte příslušné tabulky a potom vyberte OK).

  NEBO

  Přidejte pole s datovým typem Velké číslo do tabulky a uložte návrh tabulky.

V důsledku toho se pole s datovým typem Krátký text převedou na datový typ Velké číslo.

Odebrání podpory datového typu Velké číslo z databáze ve formátu Access 2016

Databázi ve formátu Access 2016 nemůžete otevřít z verzí Accessu starších než Access 2016. Problém můžete vyřešit takto:

 1. Vytvořte novou databázi ve formátu 2007–2016 a zkontrolujte, že podpora datového typu Velké číslo není pro operace propojení a importu povolena. Další informace najdete v článku Nastavení možností uživatele pro aktuální databázi.

 2. V nové databázi naimportujte požadované objekty z původní databáze.

 3. V nové databázi propojte tabulky z původní databáze.

Pole s datovým typem Velké číslo se převedou na datový typ Krátký text a nová databáze je zpětně kompatibilní se všemi formáty Accessu 2007–2016 (.accdb).

Začátek stránky

Viz taky

Volba mezi 64bitovou nebo 32bitovou verzí Office

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×