Vytvoření základního vývojového diagramu ve Visiu

Vývojové diagramy jsou diagramy, které znázorňují jednotlivé kroky procesu. Základní vývojové diagramy se snadno kreslí a jsou snadno pochopitelné, protože obrazce jsou jednoduché a názorné.

Poznámka: Základní vývojový diagram se dá vytvořit také automaticky pomocí diagramu Vizualizéru dat v aplikaci Visio. Další informace najdete v tématu Vytvoření diagramu ve Vizualizéru dat.

Šablona základního vývojového diagramu v aplikaci Visio obsahuje obrazce, které umožňují zobrazit mnoho typů procesů. Je užitečná hlavně k zobrazení základních obchodních procesů, jako je například proces vývoje návrhu, který je na následujícím obrázku.

Příklad vývojového diagramu znázorňujícího proces návrhu

Vytvoření vývojového diagramu

 1. Spusťte Visio.

 2. Klikněte na kategorii Vývojový diagram.

 3. Poklikejte na položku Základní vývojový diagram.

 4. Při každém kroku dokumentovaného procesu přetáhněte na výkres obrazec vývojového diagramu.

 5. Spojte obrazce vývojového diagramu podržením ukazatele myši nad prvním obrazcem a kliknutím na malou šipku, která odkazuje na obrazec, ke kterému chcete obrazec připojit. Pokud není druhý obrazec přímo naproti prvnímu obrazci, klikněte a podržte malou šipku, přetáhněte ji na druhý obrazec a pusťte spojnici uprostřed druhého obrazce.

 6. Chcete-li přidat text k obrazci nebo spojnici, vyberte obrazec a pak text zadejte. Po zadání textu klikněte na prázdné místo na stránce.

 7. Pokud chcete změnit směr šipky spojnice, vyberte příslušnou spojnici a potom na kartě Obrazec ve skupině Styly obrazců klikněte na položku Řádek, přejděte na položku Šipky a vyberte požadovaný směr šipky a styl.

Oprava zarovnání a mezer

 1. Stisknutím kláves CTRL+A vyberte všechny objekty na stránce výkresu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Uspořádat na Umístění a potom klikněte na Automatické zarovnání a mezery.

Pokud není výsledkem příkazu to, co potřebujete, zrušte ho stisknutím kombinace kláves CTRL+Z a vyzkoušejte jinou možnost pod tlačítkem Zarovnání a Pozice.

Příklad vývojového diagramu znázorňujícího proces návrhu

Význam obrazců ve vývojovém diagramu

Při otevření šablony Základní vývojový diagram se otevře také vzorník Obrazce základních vývojových diagramů. Každý obrazec ve vzorníku představuje jiný typ kroku v procesu. Neexistuje však žádný standardní či univerzální význam obrazců – jakýkoli obrazec může mít libovolný význam, na kterém se shodnou lidé, kteří budou vývojové diagramy vytvářet a interpretovat. Většina vývojových diagramů používá pouze tři nebo čtyři obrazce, pokud neexistuje jasný obchodní účel pro použití více obrazců.

Obrazce Visia mají názvy, které naznačují jejich nejčastější použití. Tady jsou některé často používané obrazce:

 • Začátek/konec:    Tento obrazec slouží ke znázornění prvního a posledního kroku v procesu.

  Obrazec Ukončení

 • Proces:    Tento obrazec představuje typický krok v procesu. Jedná se o nejčastěji používaný obrazec v téměř každém procesu.

  Obrazec Proces

 • Rozhodnutí    Tento obrazec označuje bod, kde výsledek rozhodnutí určuje další krok. Obvykle bývají pouze dva výsledky rozhodnutí – ano a ne.

  Obrazec Rozhodnutí

 • Podproces:    Tento obrazec slouží k označení sady kroků, které dohromady tvoří podproces definovaný na jiném místě, často na jiné stránce stejného dokumentu. Toto je užitečné, pokud je diagram velmi dlouhý a složitý.

  Obrazec Předdefinovaný proces

 • Dokument    Tento obrazec představuje krok, jehož výsledkem je dokument.

  Obrazec Dokument

 • Data    Tento obrazec označuje, že do procesu vstupují informace zvenčí, nebo že z něj vystupují. Tento obrazec lze také použít ke znázornění materiálů a někdy je nazýván také Vstup/výstup.

  Obrazec Data

 • Odkaz na stránce    Tento malý kroužek označuje, že další (nebo předchozí) krok se nachází na jiném místě výkresu. Tento obrazec je užitečný zejména u rozsáhlých vývojových diagramů, kde by bylo jinak třeba používat dlouhé spojnice, jejichž sledování může být obtížné.

  Obrazec Odkaz na stránce

 • Odkaz na jinou stránku    Při umístění tohoto obrazce ve výkresu se otevře dialogové okno, ve kterém můžete vytvořit hypertextové odkazy mezi dvěma stránkami ve vývojovém diagramu nebo mezi obrazcem podprocesu a samostatnou stránkou vývojového diagramu, která znázorňuje kroky v daném podprocesu.

  Obrazec Odkaz na jinou stránku

Podívejte se také na

Video: Vytvoření vývojového diagramu

Podívejte se na online ukázkové šablony a diagramy Visia 

Vytváření diagramů Visia pomocí dotykové obrazovky

Vytvoření nového vývojového diagramu

 1. Spusťte Visio pro web​​​​​.

 2. V galerii na domovské stránce přejděte dolů na kategorii Základní vývojový diagram.

  Možnosti základního vývojového diagramu na domovské stránce Visia

 3. Vyberte možnost z tohoto řádku a potom klikněte na příslušné tlačítko Vytvořit

  Když vyberete první možnost, budete mít k dispozici vzorník se standardními obrazci a prázdné plátno, se kterým můžete začít. Další možnosti na řádku nabízejí vzorník a také předpřipravený diagram s několika obrazci, které už jsou přidané na plátno. 

Návrh vývojového diagramu

 1. Při každém kroku dokumentovaného procesu přetáhněte na výkres obrazec vývojového diagramu.

 2. Spojte obrazce vývojového diagramu podržením ukazatele myši nad prvním obrazcem a kliknutím na malou šipku, která odkazuje na obrazec, ke kterému chcete obrazec připojit. Pokud není druhý obrazec přímo naproti prvnímu obrazci, klikněte a podržte malou šipku, přetáhněte ji na druhý obrazec a pusťte spojnici uprostřed druhého obrazce.

 3. Pokud chcete přidat text k obrazci nebo spojnici, vyberte obrazec a pak text zadejte. Po zadání textu stiskněte klávesu Esc.

 4. Pokud chcete změnit směr šipky spojnice, vyberte příslušnou spojnici a potom na kartě Obrazec vyberte šipku dolů vedle možnosti Obrys obrazce.

  Zobrazí se galerie Obrys obrazce.

 5. Nastavte ukazatel myši na Šipky a potom vyberte požadovaný styl a směr šipky. 

  Visio pro web nabízí několik možností pro směr a styl šipek.

Podívejte se také na

Přidání spojnic mezi obrazce

Úpravy spojnic, šipek a bodů

Důležité informace:  Office 2010 se už nepodporuje. Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Vytvoření vývojového diagramu

 1. Klikněte na kartu Soubor.

  Nevidíte kartu Soubor?

  Pokud se karta Soubor nezobrazuje, pokračujte dalším krokem v postupu.

 2. Klikněte na Nový, pak na Vývojový diagram a pak v oblasti Dostupné šablony na Základní vývojový diagram.

 3. Klikněte na Vytvořit.

 4. Při každém kroku dokumentovaného procesu přetáhněte na výkres obrazec vývojového diagramu.

  Poznámka: Informace o obrazcích, které se používají v jednotlivých krocích, najdete v části Význam obrazců ve vývojovém diagramu.

 5. Spojte obrazce vývojového diagramu některým z následujících způsobů.

  Spojení dvou obrazců:

  1. Na kartě Domů klikněte ve skupinovém rámečku Nástroje na položku Spojnice.

  2. Přetáhněte ukazatel myši ze spojovacího bodu Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na prvním obrazci do spojovacího bodu na druhém obrazci. Když se obrazce propojí, koncové body spojnice zčervenají.

   Vývojový diagram s červenými spojovacími body

  Spojení jednoho obrazce s více obrazci z jednoho spojovacího bodu:

  Ve výchozím nastavení je pro spojnice nastavená možnost Pravý úhel, takže pokud propojíte jeden bod na jednom obrazci se třemi dalšími obrazci, bude to vypadat podobně jako na následujícím obrázku.

  Obrazec spojený se třemi dalšími obrazci pomocí pravoúhlých spojnic.

  Pokud chcete, aby se jednotlivé spojnice rozbíhaly přímo z centrálního bodu na prvním obrazci radiálně do bodů na všech dalších obrazcích, je potřeba pro spojnice nastavit možnost Přímá spojnice, jak znázorňuje následující obrázek.

  Vývojový diagram s přímými spojnicemi, které paprskovitě vybíhají z centrálního bodu.

  1. Na kartě Domů klikněte ve skupinovém rámečku Nástroje na položku Spojnice.

  2. U každého obrazce, který chcete propojit, přetáhněte ukazatel myši z téhož spojovacího bodu Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na prvním obrazci do spojovacího bodu na všech ostatních obrazcích.

  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na každou spojnici a klikněte na Přímá spojnice.

 6. Pro návrat k běžným úpravám klikněte na kartě Domů ve skupině Nástroje na Ukazatel.

 7. Chcete-li přidat text k obrazci nebo spojnici, vyberte obrazec a pak text zadejte. Po zadání textu klikněte na prázdné místo na stránce.

 8. Pokud chcete změnit směr šipky spojnice, vyberte příslušnou spojnici a potom ve skupině Obrazec klikněte na šipku u možnosti Čára, přejděte na položku Šipky a vyberte požadovaný směr šipky.

Začátek stránky

Tisk rozsáhlého vývojového diagramu

Nejjednodušším způsobem, jak vytisknout vývojový diagram, který má větší rozsah než papír tiskárny, je vytisknout jeho části na více listů papíru a potom tyto části slepit páskou k sobě.

Před tiskem je důležité zkontrolovat, jestli stránka výkresu zobrazená ve Visiu obsahuje celý vývojový diagram. Obrazce, které se nacházejí mimo okraje stránky výkresu Visia, se nevytisknou.

Při tisku rozsáhlého vývojového diagramu postupujte takto:

 1. S otevřeným vývojovým diagramem klikněte na kartě Návrh ve skupině Vzhled stránky na Velikost a vyberte Přizpůsobit výkresu.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

  Nevidíte kartu Soubor?

  Pokud se karta Soubor nezobrazuje, pokračujte dalším krokem v postupu.

 3. Klikněte na Vytisknout a potom na Náhled.

  V okně náhledu jsou jednotlivé stránky odděleny tečkovanými čarami.
 4. Při tisku vývojového diagramu na více listů papíru postupujte takto:

  1. Na kartě Náhled ve skupině Tisk klikněte na Vzhled stránky.

  2. Na kartě Nastavení tisku v seznamu Papír tiskárny vyberte požadovanou velikost papíru (pokud ještě není vybraná).

  3. Klikněte na OK.

  4. Ve skupině Náhled klikněte na Jedna dlaždice, abyste zobrazili, jak se výkres vytiskne na jednotlivé listy. (Mezi stránkami můžete přepínat kliknutím na Další dlaždice nebo Předchozí dlaždice.)

  5. Až budete spokojení s tím, jak výkres vypadá, klikněte ve skupině Tisk na Tisk.

  6. Po vytištění výkresu můžete oříznout okraje, poskládat stránky a slepit je páskou k sobě.

 5. Při tisku vývojového diagramu na jeden list papíru postupujte takto:

  1. Na kartě Náhled ve skupině Tisk klikněte na Vzhled stránky.

  2. Na kartě Nastavení tisku v seznamu Papír tiskárny vyberte požadovanou velikost papíru (pokud ještě není vybraná).

  3. V části Lupa tisku vyberte Přizpůsobit na.

  4. Napravo od Přizpůsobit na zadejte do pole u možnosti listů napříč hodnotu 1 a do pole u možnosti listů pod sebou také hodnotu 1.

  5. Klikněte na OK.

  6. Ve skupině Tisk klikněte na Tisk.

Význam obrazců ve vývojovém diagramu

Při otevření šablony základního vývojového diagramu se otevře také vzorník Obrazce základních vývojových diagramů. Každý obrazec ve vzorníku představuje jiný typ kroku v procesu.

Visio 2010 obsahuje mnoho dalších specializovaných vzorníků a obrazců, které se dají použít ve vývojovém diagramu. Informace o hledání dalších obrazců najdete v tématu Použití okna Obrazce k uspořádání a hledání obrazců.

 • Začátek/konec:    Tento obrazec slouží ke znázornění prvního a posledního kroku v procesu.

  Obrazec Ukončení

 • Proces:    Tento obrazec představuje krok v procesu.

  Obrazec Proces

 • Podproces:    Tento obrazec slouží k označení sady kroků, které dohromady tvoří podproces definovaný na jiném místě, často na jiné stránce stejného výkresu.

  Obrazec Předdefinovaný proces

 • Dokument    Tento obrazec představuje krok, jehož výsledkem je dokument.

  Obrazec Dokument

 • Data    Tento obrazec označuje, že do procesu vstupují informace zvenčí, nebo že z něj vystupují. Tento obrazec lze také použít ke znázornění materiálů a někdy je nazýván také Vstup/výstup.

  Obrazec Data

 • Odkaz na stránce    Tento malý kroužek označuje, že další (nebo předchozí) krok se nachází na jiném místě výkresu. Tento obrazec je užitečný zejména u rozsáhlých vývojových diagramů, kde by bylo jinak třeba používat dlouhé spojnice, jejichž sledování může být obtížné.

  Obrazec Odkaz na stránce

 • Odkaz na jinou stránku    Při umístění tohoto obrazce ve výkresu se otevře dialogové okno, ve kterém můžete vytvořit hypertextové odkazy mezi dvěma stránkami ve vývojovém diagramu nebo mezi obrazcem podprocesu a samostatnou stránkou vývojového diagramu, která znázorňuje kroky v daném podprocesu.

  Obrazec Odkaz na jinou stránku

Poznámka:  Nemůžete najít obrazec, který potřebujete?     Informace o hledání dalších obrazců najdete v tématu Použití okna Obrazce k uspořádání a hledání obrazců.

Důležité informace:  Office 2007 se už nepodporuje. Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Vytvoření vývojového diagramu

 1. V nabídce Soubor přejděte na Nový, přejděte na Vývojový diagram a pak klikněte na Základní vývojový diagram.

 2. Při každém kroku dokumentovaného procesu přetáhněte na výkres obrazec vývojového diagramu.

 3. Spojte obrazce vývojového diagramu některým z následujících způsobů.

  Poznámka: Informace o jiných způsobech spojování obrazců najdete v tématu Přidání spojnic mezi obrazce ve Visiu.

  Spojení dvou obrazců

  1. Na panelu nástrojů Standardní klikněte na nástroj Spojnice  Obrázek tlačítka.

  2. Přetáhněte ukazatel myši ze spojovacího bodu Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na prvním obrazci do spojovacího bodu na druhém obrazci. Když se obrazce propojí, koncové body spojnice zčervenají.

   Po spojení obrazců konce spojnice zčervenají.

  Spojení jednoho obrazce s více obrazci z jednoho spojovacího bodu

  Ve výchozím nastavení je pro spojnice nastavená možnost Pravý úhel, takže pokud propojíte jeden bod na jednom obrazci se třemi dalšími obrazci, bude to vypadat podobně jako na následujícím obrázku.

  Obrazec spojený se třemi dalšími obrazci pomocí pravoúhlých spojnic.

  Pokud chcete, aby se jednotlivé spojnice rozbíhaly přímo z centrálního bodu na prvním obrazci radiálně do bodů na všech dalších obrazcích, je potřeba pro spojnice nastavit možnost Přímá spojnice, jak znázorňuje následující obrázek.

  Obrazec spojený se třemi dalšími obrazci pomocí přímých spojnic

  1. Na panelu nástrojů Standardní klikněte na nástroj Spojnice  Obrázek tlačítka.

  2. U každého obrazce, který chcete propojit, přetáhněte ukazatel myši z téhož spojovacího bodu Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na prvním obrazci do spojovacího bodu na všech ostatních obrazcích.

  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na každou spojnici a klikněte na Přímá spojnice.

 4. Když se budete chtít vrátit k běžným úpravám, na panelu nástrojů Standardní klikněte na nástroj Ukazatel  Tlačítko Ukazatel.

 5. Chcete-li přidat text k obrazci nebo spojnici, vyberte obrazec a pak text zadejte. Po zadání textu klikněte na prázdné místo na stránce.

 6. Pokud chcete změnit směr šipky spojnice, vyberte příslušnou spojnici a potom v nabídce Obrazec přejděte na Operace a klikněte na Zaměnit konce.

Význam obrazců ve vývojovém diagramu

Při otevření šablony Základní vývojový diagram se otevře také vzorník Obrazce základních vývojových diagramů. Každý obrazec ve vzorníku představuje jiný typ kroku v procesu.

Ze vzorníku obrazců základních vývojových diagramů se běžně používá jen několik obrazců. Tyto běžně používané obrazce jsou tady popsané. Další informace o méně často používaných obrazcích získáte po otevření rozbalitelného odkazu (Méně často používané obrazce vývojových diagramů) na konci tohoto oddílu.

 • Ukončení    Tento obrazec slouží ke znázornění prvního a posledního kroku v procesu.

  Obrazec Ukončení

 • Proces    Tento obrazec představuje krok v procesu.

  Obrazec Proces

 • Předdefinovaný proces    Tento obrazec slouží k označení sady kroků, které dohromady tvoří podproces definovaný na jiném místě, často na jiné stránce stejného výkresu.

  Obrazec Předdefinovaný proces

 • Rozhodnutí    Tento obrazec označuje bod, kde výsledek rozhodnutí určuje další krok. Obvykle bývají pouze dva výsledky rozhodnutí – ano a ne.

  Obrazec Rozhodnutí

 • Dokument    Tento obrazec představuje krok, jehož výsledkem je dokument.

  Obrazec Dokument

 • Data    Tento obrazec označuje, že do procesu vstupují informace zvenčí, nebo že z něj vystupují. Tento obrazec lze také použít ke znázornění materiálů a někdy je nazýván také Vstup/výstup.

  Obrazec Data

 • Obrazce vývojových diagramů    Kliknutím pravým tlačítkem myši na tento obrazec s více možnostmi můžete nastavit některý z těchto obrazců: Proces, Rozhodnutí, Dokument nebo Data. Text, který zadáte do obrazce, nebo informace, které přidáte do vlastností obrazce, zůstávají s obrazcem.

  Obrazec bude ve vzorníku vypadat takto:

  Obrazce vývojového diagramu

  Když přetáhnete obrazec na stránku výkresu a kliknete pravým tlačítkem myši, uvidíte toto:

  Obrazce vývojového diagramu s místní nabídkou

 • Uložená data    Tento obrazec se používá pro krok, jehož výsledkem je uložení informací.

  Obrazec Uložená data

 • Odkaz na stránce    Tento malý kroužek označuje, že další (nebo předchozí) krok se nachází na jiném místě výkresu. Tento obrazec je užitečný zejména u rozsáhlých vývojových diagramů, kde by bylo jinak třeba používat dlouhé spojnice, jejichž sledování může být obtížné.

  Obrazec Odkaz na stránce

 • Odkaz na jinou stránku    Při umístění tohoto obrazce ve výkresu se otevře dialogové okno, ve kterém můžete vytvořit hypertextové odkazy mezi dvěma stránkami ve vývojovém diagramu nebo mezi obrazcem podprocesu a samostatnou stránkou vývojového diagramu, která znázorňuje kroky v daném podprocesu.

  Obrazec Odkaz na jinou stránku

Méně často používané obrazce vývojových diagramů

 • Dynamická spojnice    Tato spojnice použije cestu okolo obrazců, na které narazí.

  Obrazec Dynamická spojnice

 • Zakřivená spojnice    Tato spojnice má zakřivení, které se dá upravit.

  Zakřivená spojnice

 • Pole s automatickou výškou     Jde o textové pole s ohraničením, které se upraví tak, aby se do něj vešel text, který zadáte. Šířka se dá nastavit přetažením stran obrazce. I když tento obrazec nepředstavuje krok v procesu, jedná se o praktický způsob, jak do vývojového diagramu přidat textové pole.

  Pole s automatickou výškou

 • Poznámka     Toto textové pole se závorkami se upraví tak, aby se do něj vešel text, který zadáte. Šířka se dá nastavit přetažením stran obrazce. Stejně jako obrazec Pole s automatickou výškou ani tento obrazec nepředstavuje krok v procesu. Používá se k přidávání komentářů k obrazcům vývojového diagramu.

  Obrazec Poznámka

 • Ruční vstup    Jde o krok, ve kterém uživatel zadává informace pro proces.

  Obrazec Ruční vstup

 • Ruční operace    Jde o krok, který musí provést uživatel.

  Obrazec Ruční operace

 • Vnitřní paměť    Tento obrazec představuje informace uložené v počítači.

  Obrazec Vnitřní paměť

 • Přímá data    Tento obrazec představuje informace uložené tak, aby se k jednotlivým záznamům dalo přistupovat přímo. Tímto způsobem se ukládají data na pevném disku počítače.

  Obrazec Přímá data

 • Sekvenční data    Tento obrazec představuje informace uložené sekvenčně, jako jsou například data na magnetické pásce. Když jsou data uložená sekvenčně, je nutné je sekvenčně i načítat. Pokud byste například potřebovali přístup k záznamu 7, museli byste nejdřív projít záznamy 1 až 6.

  Obrazec Sekvenční data

 • Štítek nebo papírová páska    Tento obrazec představuje fyzický štítek nebo papírovou pásku. První počítačové systémy používaly k ukládání a načítání dat a k ukládání a spouštění programů systém děrných štítků a papírových pásek.

  Obrazec Karta

 • Zobrazení    Tento obrazec představuje informace, které se zobrazují osobě, obvykle na obrazovce počítače.

  Obrazec Zobrazení

 • Příprava    Tento obrazec označuje, kde se proměnné v rámci přípravy postupu inicializují.

  Obrazec Příprava

 • Paralelní režim    Tento obrazec označuje, kde dva různé procesy můžou probíhat současně.

  Obrazec Paralelní režim

 • Limit cyklu    Tento obrazec označuje maximální možný počet spuštění cyklu před přechodem na další krok.

  Obrazec Limit smyčky

 • Převod řízení    Tento obrazec označuje krok, kterým se při splnění určitých podmínek přechází na jiný než obvyklý další krok.

  Obrazec Převod řízení

Tisk rozsáhlých vývojových diagramů

Nejjednodušším způsobem, jak vytisknout vývojový diagram, který má větší rozsah než papír tiskárny, je vytisknout jeho části na více listů papíru a potom tyto části slepit páskou k sobě.

Před tiskem je ale důležité zkontrolovat, jestli stránka výkresu zobrazená ve Visiu obsahuje celý vývojový diagram. Obrazce, které se nacházejí mimo okraje stránky výkresu Visia, se nevytisknou. Zkontrolovat, jestli je velikost stránky výkresu pro vývojový diagram dostatečná, můžete pomocí náhledu v dialogovém okně Vzhled stránky (nabídka Soubor, Vzhled stránky, karta Nastavení tisku).

Vývojový diagram, který je příliš velký a nevejde se na stránku výkresu Visia, vedle vývojového diagramu, který se na stránku Visia vejde

1. Vývojový diagram, který je pro stránku výkresu Visia příliš rozsáhlý

2. Vývojový diagram, který se vejde na stránku výkresu Visia

Přizpůsobení stránky výkresu Visia pro vývojový diagram

 1. S otevřeném vývojovým diagramem klikněte v nabídce Soubor na Vzhled stránky.

 2. Klikněte na kartu Velikost stránky.

 3. V části Velikost stránky klikněte na Přizpůsobit velikost obsahu výkresu.

Pokud chcete zobrazit, jak se vývojový diagram vytiskne, klikněte v nabídce Soubor na možnost Náhled. Obrázek dole znázorňuje vývojový diagram, který se vytiskne na čtyři listy papíru formátu Letter.

Náhled velkého vývojového diagramu, který se vytiskne na 4 listy papíru

Tisk rozsáhlého vývojového diagramu na více listů papíru

 1. V nabídce Soubor klikněte na Vzhled stránky.

 2. Na kartě Nastavení tisku v seznamu Papír tiskárny vyberte požadovanou velikost papíru (pokud ještě není vybraná). Neklikejte ještě na OK.

 3. Na kartě Velikost stránky klikněte na Přizpůsobit velikost obsahu výkresu. Náhled teď ukazuje rozdíl mezi novou stránku a papírem tiskárny.

 4. Klikněte na OK.

 5. Pokud chcete zobrazit, jak se vývojový diagram vytiskne, klikněte v nabídce Soubor na možnost Náhled.

  Poznámka: Pokud jsou mezi stránkami stínované okraje, označují oblasti, které se vytisknou na oba listy papíru, aby ve vývojovém diagramu nebyly po sestavení listů žádné mezery.

 6. Po vytištění výkresu můžete oříznout okraje, poskládat stránky a slepit je páskou k sobě.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×