Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Chcete automaticky vytvořit podrobný propracovaný vývojový diagram Visia z excelového sešitu? Můžete to udělat pomocí šablon Vizualizéru dat. Každá šablona má přidružený excelový sešit, který se použije k převodu dat procesu do vývojového diagramu Visia. Můžete také použít vlastní excelovou šablonu, určit mapování dat Excelu na obrazce v průvodci vytvořením diagramu z dat a automaticky vytvořit diagram. V Excelu můžete dokonce přidat další sloupce dat, které se převedou na vlastnosti obrazce Visia.

Visio podporuje také obousměrnou synchronizaci mezi diagramem Visia a excelovým sešitem. Je možné nejenom vytvářet vývojový diagram pomocí úprav dat v Excelu a aktualizací diagramu z Visia, ale i provádět změny v diagramu Visia a potom jimi aktualizovat excelová data. 

Přehled Vizualizéru dat

Možnost používat šablony Vizualizátor dat je k dispozici pouze u Visio – plán 2. Pokud nevíte, jakou verzi Visia používáte, vyberte Soubor > Účet > O produktu Visio. Další informace o verzi předplatného Visio v aplikaci Visio Plan .

Pokud šablony Vizualizéru dat nevidíte nebo máte další otázky k tomu, jak začít, navštivte stránku Časté otázky k Vizualizéru dat.

Poznámka: Abyste mohli tuto funkci používat, musíte mít předplatné Microsoft 365. Pokud jste předplatitelem Microsoft 365, ujistěte se, že máte nejnovější verzi Office. Pokud jste odborník na IT a spravujete proces aktualizace Microsoft 365, na stránce verzí pro kanály aktualizací zjistíte, jaké aktualizace jsou poskytované v jednotlivých kanálech.

Také máme tři nové šablony, které umožňují vytvořit graf bez licence Visio:

V tomto článku

Vytvoření diagramu ve Vizualizéru dat

Než začnete

Shromážděte své nápady a zpracujte je jako koncept na papíře nebo ve formě rukopisu. Tento hrubý nástin vám pomůže rychle začít a usnadní vám i následující kroky.

Při vytváření diagramu ve Vizualizéru dat můžete pracovat současně v Excelu a Visiu. Na zařízení s Windows nebo v prostředí s více monitory pro vás možná bude výhodnější pracovat ve dvou oknech. Vizuálně si porovnávejte svou práci v Excelu a Visiu, abyste si ověřili, že postupujte správně.

Doporučeno:    Prohlédněte si toto praktické video pro Microsoft Office: Vizualizér dat: Ukázka.

1. fáze: Výběr šablony Vizualizéru dat

 1. Spusťte aplikaci Visio, případně – pokud upravujete diagram – vyberte Soubor > Nový.

 2. Vyberte ŠABLONY.

  Příkaz ŠABLONY
 3. Vyberte Vývojový diagram.

  Příkaz Vývojový diagram
 4. Vyberte Základní vývojový diagram – Vizualizér dat, vývojový diagram křížového procesu – Vizualizér datnebo Diagram auditu – Vizualizér dat.

  Šablony Vizualizéru dat

  V šabloně Vizualizéru dat se v levém horním rohu nachází ikona Excelu.

Další informace o vývojových diagramech a používaných obrazcích najdete v tématech Vytvoření základního vývojového diagramu a Vytvoření vývojového diagramu křížového procesu.

2. fáze: Vytvoření excelového sešitu

 1. V náhledu šablony vyberte Šablona excelových dat.

  Výběr odkazu na šablonu dat v Excelu
   

  Poznámka    Pokud budete chtít k referenčním účelům používat stejné ukázkové excelové šablony, které jsou použité v tomto článku, můžete si je stáhnout z těchto odkazů:

 2. Vyberte Soubor > Uložit zadejte umístění v počítači, na síťovém serveru nebo v knihovně dokumentů SharePointu, zadejte název souboru a vyberte Uložit.

 3. Pokud chcete přidat nový list, vyberte dole v sešitu Nový list Tlačítko Nový list.

 4. Vytvořte excelovou tabulku. Další informace o používání excelových tabulek najdete v tématu Přehled excelových tabulek, Vytvoření nebo odstranění excelové tabulky a Změna velikosti tabulky přidáním nebo odebráním řádků a sloupců.

 5. Přidejte do tabulky sloupce a řádky, které se použijí k vytvoření diagramu Visia. Pro záhlaví a hodnoty sloupců excelové tabulky platí specifické požadavky. Jako vizuální vodítko můžete použít informace v části Interakce excelových sloupců se součástmi vývojového diagramu Visia.

3. fáze: Přidání dalších vlastností obrazce do excelové tabulky (volitelné)

 1. V excelové šabloně si prohlédněte kartu Mapa procesu. Sloupce v excelové tabulce mají modrou a zelenou barvu. Barva slouží jako vizuální vodítko pro rozlišení sloupců.

  Modré sloupce se používají k vytvoření vývojového diagramu ve Visiu. Všechny sloupce jsou také přidané jako data obrazce.

 2. Pokud chcete přidat další data obrazce, přidejte do excelové tabulky jeden nebo více sloupců.

  Zelené sloupce označují další data obrazce, které můžete každému obrazci přidat. Přidat můžete libovolný počet dalších sloupců. Ve výchozím nastavení se tato data v diagramu nezobrazují, pokud nepřidáte datové symboly. Pokud chcete data obrazce zobrazit v diagramu Visia, vyberte Data > Okno dat obrazce. Další informace o datech obrazce a datových symbolech najdete v tématech Přidání dat do obrazců a Datové symboly – přehled.

4. fáze: Použití průvodce k vytvoření diagramu Visia

 1. Vraťte se zpátky do Visia. V náhledu šablony vyberte měrnou jednotku a pak vyberte Vytvořit.

 2. Na první stránce průvodce Vytvořit diagram z dat postupujte takto:

  1. V části jaký diagram chcete z dat vytvořitvyberte šablonu: Základní vývojový diagram, Křížový funkční diagram (vodorovný)nebo vývojový diagram křížového procesu (svislý).

  2. V části Vybrat excelový sešit vyberte sešit ze seznamu nedávno použitých sešitů nebo vyberte Procházet a najděte sešit vytvořený ve 2. fázi.

  3. V části Vyberte tabulku nebo vlastní oblast v sešitu vyberte excelovou tabulku se zpracovávanými daty.

  4. Vyberte Dokončit. Tím potvrdíte všechny výchozí hodnoty, které Visio doplní do všech dalších stránek průvodce.

Výsledkem je, že se v kontejneru automaticky vytvoří diagram. Podle velikosti vývojového diagramu se do Visia přidají další stránky.

5. fáze: Uložení diagramu Visia

 • Vyberte Soubor > Uložit, najděte místo, zadejte název souboru a vyberte Uložit.

Doporučujeme uchovávat soubory Excelu a Visia na stejném místě, protože fungují společně.

6. fáze: Synchronizace dat a diagramu

Po vytvoření diagramu Vizualizérem dat ho možná budete chtít změnit. Visio podporuje obousměrnou synchronizaci mezi zdrojovými daty a diagramem.

Tip    Zachovat synchronizaci a aktuálnost obou souborů po dokončení práce s nimi Když změníte Excelová data, aktualizujte diagram. Když změníte obsah diagramu, aktualizujte Excelová data.

Změny dat v Excelu a následná aktualizace diagramu

 1. Změňte zdrojová data v excelové tabulce. Přidejte řádky, aktualizujte je nebo je odstraňte.

 2. Uložte excelový sešit.

 3. Ve Visiu klikněte na kontejner diagramu, aby se na pásu karet zobrazila karta Datové nástroje – Návrh, a pak vyberte Aktualizovat diagram.

Výsledkem je, že změny provedené v excelovém sešitu se zobrazí v diagramu Visia. Upozornění:

 • Pokud jste v diagramu provedli změny, které by se mohly po aktualizaci ztratit, Visio zobrazí dialogové okno Aktualizovat diagram – konflikt.

 • Aktualizace změní jenom obrazce a spojnice, které jsou v kontejneru.

 • Všechny změny formátování obrazců a spojnic zůstanou zachované.

 • Proto v kontejneru udržujte všechny obrazce a spojnice diagramu. Ostatních objektů na stránce, které v kontejneru nejsou, se změna nedotkne. Další informace o kontejnerech najdete v tématu Zpřehlednění struktury diagramů pomocí kontejnerů a seznamů.

Změny obsahu v diagramu a následná aktualizace dat v Excelu

 1. Změňte diagram Visia. Přidejte obrazce a spojnice, aktualizujte je nebo je odstraňte.

 2. Pokud se excelový sešit nachází v desktopovém počítači nebo na síťovém souborovém serveru, zkontrolujte, jestli se uložil a zavřel.

 3. Klikněte na kontejner diagramu, aby se na pásu karet zobrazila karta Datové nástroje – Návrh, a pak vyberte Aktualizovat zdroj dat.

Výsledkem je, že změny provedené v diagramu Visia se aktualizují v excelovém sešitu. Pokud by v Excelu mohlo dojít ke ztrátě dat, Visio zobrazí dialogové okno Aktualizovat zdroj dat – konflikt. Problémům se dá předejít tak, že budete dodržovat následující doporučené postupy:

 • Před přepsáním změn si uložte záložní kopii excelových dat.

 • V excelovém sešitu používejte jako zdroj dat excelovou tabulku, nikoli vlastní oblast. Když v dialogovém okně Aktualizovat zdroj dat vyberete možnost Přepsat, Visio převede vlastní oblast na excelovou tabulku.

 • Ve zdrojových datech Excelu nepoužívejte vzorce. Když v dialogovém okně Aktualizovat zdroj dat vyberete možnost Přepsat, Visio převede vzorec na výsledek vzorce.

 • V průvodci vytvořením diagramu z dat, ve kterém se sloupce dat mapují na funkce a fáze, jste vytvořili diagram pomocí následující možnosti: Mapování > Další možnosti > Zachovejte pořadí hodnot sloupců z dat pro vytvoření > Vybrat funkci nebo plaveckou dráhu nebo Vybrat fázi nebo časovou osu. V tomto případě Visio vyžaduje další sloupec dat, který bude obsahovat propojení mezi obrazci. Když v dialogovém okně Aktualizovat zdroj dat vyberete možnost Přepsat, přidá se další sloupec.

 • Vytvořili jste vývojový diagram křížového procesu s plaveckými dráhami a fázemi založenými na pořadí hodnot dat v Excelu. V průvodci vytvořením diagramu z dat, ve kterém se sloupce dat propojují s kroky procesu a aktivitami, jste vytvořili diagram pomocí následující možnosti: Mapování > Určete, jak připojit kroky procesu nebo aktivity > Propojit sekvenčně. V tomto případě Visio vyžaduje další sloupec dat, který bude obsahovat propojení mezi obrazci. Pokud v diagramu změníte pořadí plaveckých drah nebo fází, změní se i pořadí ve zdroji dat. Když v dialogovém okně Aktualizovat zdroj dat vyberete možnost Přepsat, plavecké dráhy a fáze v diagramu už nebudou mít stejné pořadí jako data v excelovém sešitu.

7. fáze: Přizpůsobení interakce mezi excelovou tabulkou a diagramem Visia (volitelné)

Někdy můžete chtít vytváření diagramů ve Vizualizéru dat přizpůsobit. Můžete chtít použít jiné obrazce, které odpovídají normám organizace, nebo můžete chtít v excelové tabulce namapovat jiné názvy sloupců.

 1. Když vyberete Vytvořit, otevře se průvodce Vytvořit diagram z dat. Zadejte hodnoty na první stránce (viz 4. fáze). Výběrem možností Další nebo Zpět zobrazíte všechny stránky průvodce.

 2. Pokud potřebujete další informace o přizpůsobení všech možností na stránce, vyberte Nápověda (?). Další informace najdete v tématu Použití průvodce k vytvoření diagramu z dat.

Začátek stránky

Interakce excelových sloupců se součástmi vývojového diagramu Visia

Pomocí následujícího návodu k obrázku zjistíte, jak se jednotlivé Excel sloupce používají k vytvoření vývojového diagramu Visio.

Dále jsou použita řada "karet" ("ID," "Popis", "" Další ID "atd.), která ilustruje různé sloupce Excel tabulky. Kliknutím na název karty zobrazíte obrázek daného sloupce.

ID kroku procesu   Číslo identifikující každý obrazec ve vývojovém diagramu Tento sloupec je povinný a každá hodnota v tabulce aplikace Excel musí být jedinečná a nesmí být prázdná. Tato hodnota se ve vývojovém diagramu nezobrazí.

Spolupráce excelové mapy procesu s vývojovým diagramem Visia: ID kroku procesu

Popis kroku procesu:   Text přidaný do každého obrazce vývojového diagramu
 

Spolupráce excelové mapy procesu s vývojovým diagramem Visia: Popis kroku procesu

ID dalšího kroku:   ID kroku procesu, který je další v pořadí. Obrazec větvení má dva další kroky, které jsou označené čísly oddělenými čárkou (třeba 4,5). Dalších kroků může být více než dva.

Spolupráce excelové mapy procesu s vývojovým diagramem Visia: ID dalšího kroku

Popisek spojnice:   U obrazců větvení jsou popisky spojnic označené textem odděleným čárkou, například Ano, Ne. V uvedeném příkladu hodnota 4 znamená ano a 5 znamená ne.

Spolupráce excelové mapy procesu s vývojovým diagramem Visia: Popisek spojnice

Typ obrazce:   Typ obrazce, který chcete použít v diagramu Visia, třeba Proces nebo Rozhodnutí. Microsoft doporučuje používat k ověření výběru rozevírací seznamy.

Spolupráce excelové mapy procesu s vývojovým diagramem Visia: Typ obrazce

Funkce a fáze    Funkce (nebo plavecká dráha) a fáze (nebo časová osa), ke které každý obrazec patří Tento sloupec se vztahuje jenom na vývojový diagram křížového procesu a je ignorován v základním vývojovém diagramu.

Spolupráce excelové mapy procesu s vývojovým diagramem Visia: Funkce a fáze

Začátek stránky

Vytváření diagramů ve Vizualizéru dat s využitím dalších vzorníků

Kromě použití šablon Vizualizátor dat můžete při vytváření diagramu Vizualizér dat používat také vzorníky z jiných šablon. Vytvořte například diagramy procesů pro finanční transakce nebo řízení zásob. K dispozici jsou další vzorníky zaměřené na procesy, například šablony Základní obrazce BPMN a Objekty pracovního postupu. Můžete přidat i vlastní obrazce pomocí vzorníku Moje obrazce. Další informace najdete v tématu Vytvoření, uložení a sdílení vlastních vzorníků.

 1. Otevřete diagram Vizualizéru dat (základní vývojový diagram nebo vývojový diagram křížového procesu), který jste už vytvořili.

 2. Vyberte Vytvořit, aby se otevřel průvodce Vytvořit diagram z dat. Zadejte hodnoty na první stránce a pomocí tlačítka Další přejděte v průvodci na stránku Mapování obrazců.

 3. Přidejte jeden nebo více vzorníků pomocí možnosti Další obrazce.

 4. Vyberte libovolný obrazec a přetažením ho namapujte na hodnoty dat ve sloupci Typ obrazce.

Začátek stránky

Vytvoření diagramů podprocesů a propojení s nimi

V současné době funkce Vizualizátoru dat nepodporuje vytváření podprocesů z jedné excelové tabulky. Můžete ale vytvořit více diagramů s různými tabulkami v jednom souboru Visia a pak obrazce propojit jako alternativní řešení.

 1. V desktopové aplikaci Visio vyberte šablonu Vizualizátoru dat a pak kliknutím na odkaz Excelová šablona dat otevřete Excel. Potom výběrem možnosti vytvořit otevřete šablonu aplikace Visio data Vizualizátor.

 2. Pomocí excelové šablony dat vytvořte tabulky pro procesy a dílčí procesy. Vložte tabulku každého podprocesu do jiného listu a uložte excelový soubor.

  Například list 1: hlavní proces, list 2: SubProcess1, Sheet 3: SubProcess2.

 3. Přepněte zpátky do desktopové aplikace Visio a pomocí Průvodce Importujte tabulku hlavního procesu na stránku 1 na plátně Visia.

 4. Pod plátnem vyberte ikonu + a vytvořte stránku 2. Na kartě data vyberte vytvořit a spusťte Průvodce importem znovu. Zvolte, že chcete naimportovat data z dalšího listu v excelovém sešitu a dokončit postup v průvodci.

 5. Pokračujte v vytváření nových stránek ve Visiu a pomocí Průvodce pro každou vytvořenou tabulku dat o podprocesech.

 6. Nakonec vyberte stránku s hlavním procesem procesu a kliknutím pravým tlačítkem myši na obrazec vytvořte odkaz na podproces. Vyberte hypertextový odkaz a propojte ho s libovolným obrazcem v jednom z podprocesů.

Začátek stránky

Použití datových symbolů v diagramu

Diagram můžete vylepšit přidáním datových symbolů, které umožňují vizualizovat data obrazců v diagramu. Ve výsledku můžete diagram změnit na řídicí panel procesu, ve kterém datové symboly na základě dat obrazců zobrazují informace o klíčových ukazatelích výkonu pomocí ikon datových symbolů.

 1. Otevřete diagram Vizualizéru dat.

  Vyberte kontejner, ve kterém chcete použít datové symboly.

 2. Vyberte Data > Pole datových symbolů.

 3. Vyberte pole datových symbolů, která chcete přidat do diagramu.

  Použití datových symbolů pro diagram Vizualizéru dat

  Datové symboly se použijí na celý diagram. Pokud chcete datové symboly u určitých obrazců skrýt, nechte v excelovém sešitu hodnoty sloupců dat pro tyto řádky prázdné.

 4. Pokud chcete, můžete na kartě Data nastavit další možnosti. Další informace najdete v tématu Datové symboly – přehled.

Začátek stránky

Správa excelového sešitu propojeného s diagramem

Někdy může být potřeba znovu propojit nebo aktualizovat přidružený excelový sešit. Můžete to pohodlně udělat z Visia.

Otevření excelového sešitu propojeného s diagramem

Propojený obsah v Excelu můžete změnit přímo z Visia. Můžete například chtít přidat spoustu obsahu a usnadnit úpravy dat v tabulce.

 1. V aplikaci Visio vyberte kontejner pro diagram Vizualizátor dat. Tím se na pásu karet zpřístupní karta datové nástroje – návrh .

 2. Vyberte Nástroje pro data – návrh > otevřít zdrojová data.

 3. Proveďte změny v Excelu a sešit uložte a zavřete.

 4. Chcete-li zobrazit změny v diagramu, vyberte Nástroj data – návrh > aktualizovat diagram.

Začátek stránky

Další kroky

Tady je několik úkolů, které možná budete chtít udělat po vytvoření diagramu ve Vizualizéru dat.

 • Motivy:    Motiv je ve Visiu sada barev a efektů, které můžete ve výkresu použít jedním kliknutím myši. Motivy představují rychlý způsob, jak dosáhnout profesionálního vzhledu výkresů. Další informace najdete v tématu Dosažení profesionálního vzhledu výkresů pomocí motivů.

 • Rozložení:    Visio má manuální vodítka a automatické nástroje, které pomáhají správně zarovnat a rozmístit obrazce diagramu. Díky nim bude váš výkres maximálně přehledný a uspořádaný. Další informace najdete v tématu Zarovnání a umístění obrazců v diagramu.

 • Export:    Diagram Vizualizéru dat a přidružený excelový sešit můžete exportovat do balíčku šablony Visia (.vtpx). Do balíčku šablony Visia se uloží nastavení diagramu, vzorníky a data, takže je ostatní můžou použít jako výchozí bod, který jim zjednoduší vytvoření vlastního diagramu Vizualizéru dat. Balíček šablony si ostatní uživatelé můžou nainstalovat do počítače. Další informace najdete v článku Export a instalace balíčku šablony funkce Vizualizér dat.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×