Bezpečnostní upozornění a pokyny k produktům

Pokyny pro čištění a používání

Se zařízením Surface zacházejte vždy opatrně, abyste zachovali jeho vzhled. Konkrétní pokyny pro čištění zařízení Surface a souvisejícího příslušenství najdete v článku Čištění zařízení Surface a péče o něho, Péče o sluchátka Surface Headphones nebo Péče o sluchátka Surface Earbuds.

 Tento symbol v příručce k zařízení označuje zprávy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví.

 UPOZORNĚNÍ: Přečtěte si informace o bezpečnosti a ochraně zdraví.

Platí pro všechny produkty.

Produkty společnosti Microsoft jsou vyvíjeny tak, aby byly bezpečné a účinné. V této příručce si přečtěte důležité informace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví u vašeho zařízení a podmínky omezené záruky, které se vztahují na vaše zařízení. Cílem této příručky je pomoci vám, abyste se při používání zařízení cítili pohodlněji a byli produktivnější. Při nedodržení pokynů a správného nastavení, používání a péče o vaše zařízení může hrozit zvýšené riziko vážného zranění, smrti nebo poškození majetku.

Další podporu můžete získat na stránce support.microsoft.com nebo v aplikaci Surface App pro zařízení Surface.

 UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí vdechnutí nebo zaskočení

Platí pro: všechny produkty

Toto zařízení může obsahovat malé části, které můžou představovat nebezpečí vdechnutí nebo zaskočení u dětí do 3 let. Uchovávejte malé součásti mimo dosah dětí.

 UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte zařízení mimo dosah malých dětí.

Platí pro: všechny produkty

Vaše zařízení a jeho příslušenství nejsou hračky. Nedovolte, aby si s nimi hrály malé děti, protože by mohly ublížit sobě nebo ostatním nebo poškodit zařízení. Uchovávejte zařízení a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.

 UPOZORNĚNÍ: Používání ve vysoce rizikovém prostředí

Platí pro: všechny produkty

Vaše zařízení není navržené ani určené k používání v prostředích nebo situacích, ve kterých může jakékoli selhání zařízení způsobit úmrtí, vážné tělesné zranění nebo závažné poškození životního prostředí („používání ve vysoce rizikovém prostředí”). Pokud se rozhodnete používat své zařízení ve vysoce rizikovém prostředí, je to na vaše vlastní nebezpečí.

 UPOZORNĚNÍ: Části tohoto zařízení jsou magnetické.

Platí pro: Surface, sluchátka Surface Headphones a Surface Earbuds, Pero pro Surface, dokovací stanice Surface, Microsoft HoloLens a klávesnice

Části vašeho zařízení jsou magnetické a můžou přitahovat kovové předměty. Než budete zapojovat zařízení nebo nabíjecí konektory, ověřte, jestli se v místě elektrického připojení nenachází nějaké kovové předměty, abyste snížili potenciální riziko vzniku jisker a následného poškození zařízení a jiných předmětů nebo možného zranění osob.  V blízkosti zařízení nepokládejte zařízení citlivá na magnetické pole, platební karty nebo jiná magnetická paměťová média, abyste omezili možnost magnetického rušení mezi vaším zařízením a ostatními zařízeními a zabránili případnému narušení funkcí lékařských přístrojů nebo poškození magneticky uložených dat.

 UPOZORNĚNÍ: Osobní lékařské přístroje

Platí pro: Surface, sluchátka Surface Headphones a Surface Earbuds, Surface Duo, Pero pro Surface, mobilní zařízení, Microsoft HoloLens, myš, klávesnice, Microsoft Band a Xbox

Radiofrekvenční záření a magnetická pole z elektronických zařízení můžou negativně ovlivnit fungování jiných elektronických zařízení a způsobit jejich selhání. Ačkoli bylo vaše zařízení navrženo, testováno a vyrobeno tak, aby vyhovovalo předpisům upravujícím radiofrekvenční záření v zemích, jako jsou Spojené státy, Kanada, Evropská unie a Japonsko, můžou bezdrátové vysílače a elektrické obvody v zařízení neúmyslně rušit jiná elektronická zařízení.

Osoby s kardiostimulátorem by měly vždy dodržovat následující opatření:

 • Organizace American Heart Association doporučuje, aby byla mezi bezdrátovým zařízením a kardiostimulátorem dodržována minimální vzdálenost 15 cm, aby nedošlo k případnému rušení kardiostimulátoru.

 • Pokud používáte obal nebo držák na mobilní zařízení, vyberte si takový, který neobsahuje kovové součásti.

 • Nenoste zařízení v náprsní kapse.

 • Pokud máte nějaký důvod se domnívat, že dochází k rušení, ihned zařízení vypněte.

Pokud používáte jiný lékařský přístroj než kardiostimulátor, obraťte se na výrobce zařízení nebo na svého lékaře o požádejte je o informace a pokyny týkající se používání jiných elektronických zařízení v blízkosti vašeho lékařského přístroje.

 UPOZORNĚNÍ: Bezdrátová zařízení v letadle

Platí pro: Surface, sluchátka Surface Headphones a Surface Earbuds, Surface Duo, Pero pro Surface, mobilní zařízení, Microsoft HoloLens, myš, klávesnice a Xbox

Před nástupem do letadla nebo zabalením bezdrátového zařízení do zavazadla, které bude odbavováno, vyjměte z bezdrátového zařízení baterie (pokud je lze vyjmout) nebo bezdrátové zařízení vypněte (pokud má vypínač). Poslouchejte oznámení během letu, která vás budou informovat, jestli smíte zařízení používat během letu. Povolení používání bezdrátových zařízení během letu je v kompetenci dané letecké společnosti.

 UPOZORNĚNÍ: Radiofrekvenční rušení

Platí pro: Surface, sluchátka Surface Headphones a Surface Earbuds, Surface Duo, Pero pro Surface, mobilní zařízení, Microsoft HoloLens, myš, klávesnice a Xbox

Ačkoli vaše zařízení bylo testováno z hlediska bezpečnosti a kompatibility, obsahuje rádiový vysílač, který může za určitých okolností ovlivnit další elektronická zařízení nebo lékařské přístroje (například kardiostimulátory), což může způsobit selhání jejich funkcí a potenciálně mít za následek zranění nebo smrt.

 • Na všech místech, kde k tomu budete vyzváni, zařízení vypněte.

 • Když budete v letadle, postupujte podle pokynů posádky. Podle pokynů posádky zařízení vypněte nebo uveďte do režimu „V letadle”. To se týká také všech bezdrátových zařízení ve vašich zavazadlech. Ohledně používání vašeho zařízení během letu se obraťte se na zaměstnance letecké společnosti nebo posádku.

 • Dodržujte všechna pravidla v konkrétních zařízeních a vyznačené pokyny v oblastech, kde je zakázáno používání mobilních nebo bezdrátových sítí.

 UPOZORNĚNÍ: Potenciálně výbušná atmosféra

Platí pro: Surface, sluchátka Surface Headphones a Surface Earbuds, dokovací stanice Surface, Microsoft HoloLens, mobilní zařízení, zařízení Azure Kinect a Xbox

Neskladujte ani nepoužívejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru jako vaše zařízení, jeho součásti nebo příslušenství.

Pokud se nacházíte v prostředí s potenciálně výbušnou atmosférou, zařízení vypněte a neodpojujte ani nepřipojujte nabíječky, síťové adaptéry ani jiné příslušenství zařízení. Oblasti s potenciálně výbušnou atmosférou jsou často, ale ne vždy, označeny a můžou mezi ně patřit čerpací stanice, dolní paluby lodí nebo jiných plavidel, zařízení pro přepravu a skladování paliv nebo chemických látek a oblasti, kde se ve vzduchu hromadí hořlavé chemické látky nebo částečky, jako je obilný prach nebo kovový prášek. V takovém prostředí může dojít ke vzniku jisker a může to způsobit výbuch nebo požár.

 UPOZORNĚNÍ: Poruchy pohybového ústrojí

Platí pro: Surface, Surface Duo, Pero pro Surface, Microsoft HoloLens, myš, klávesnice, mobilní zařízení a Xbox

Používání elektronických vstupních zařízení může být spojené s vážnými poraněními nebo poruchami. Při používání počítače může stejně jako u mnoha jiných činností docházet ke ztrátě citu v oblasti rukou, paží, ramen, krku nebo jiných částí těla. Pokud se však setkáte s příznaky, jako jsou přetrvávající nebo opakující se potíže, bolest, bušení srdce, brnění, necitlivost, pocit pálení nebo ztuhlost, NEIGNORUJTE TYTO VAROVNÉ PŘÍZNAKY. NEPRODLENĚ VYHLEDEJTE POMOC KVALIFIKOVANÉHO ZDRAVOTNÍKA, a to i v případě, že se příznaky objevují v době, kdy s počítačem nepracujete. Podobné příznaky můžou být spojené s bolestivými a někdy i trvale hendikepujícími zraněními nebo poruchami nervů, svalů, šlach nebo jiných částí těla. 

Mezi onemocnění pohybového aparátu patří například syndrom karpálního tunelu, zánět šlach, zánět šlachové pochvy a další stavy. Vědci sice ještě na mnohé otázky týkající se onemocnění pohybového aparátu nejsou schopni odpovědět, panuje však všeobecná shoda, že s jejich výskytem může být spojena řada faktorů, mezi které patří: celkové zdraví, stres a schopnost se s ním vyrovnat, zdravotní a fyzický stav a také to, v jaké pozici daný člověk vykonává práci a jiné činnosti (včetně používání klávesnice nebo myši). Doba, po kterou člověk provádí určitou činnost, může být také faktorem.

Určité pokyny, které vám můžou pomoci pracovat se zařízením pohodlněji a případně zmenšit riziko poruch pohybového ústrojí, můžete najít na stránkách https://support.microsoft.com a https://xbox.com/xboxone/playhealthy (Přehled k zajištění zdraví při hraní her).

 UPOZORNĚNÍ: Fotosenzitivní záchvaty

Platí pro: Surface, Surface Duo, HoloLens a Xbox

Vystavení blikajícímu světlu nebo obrazcům v pohybujících se obrázcích nebo videohrách může u některých lidí způsobovat záchvaty. Dokonce i lidé, kteří v minulosti neměli záchvaty nebo epilepsii, můžou mít nediagnostikovaný stav, který může při sledování pohybujících se obrázků nebo videoher způsobit fotosenzitivní záchvaty. 

Tyto záchvaty můžou mít různé příznaky včetně závratí, změněného vidění, záškubů očí nebo obličeje, trhání nebo třesení paží nebo nohou, dezorientace, zmatenosti nebo dočasné ztráty povědomí. Fotosenzitivní záchvaty můžou také způsobit ztrátu vědomí nebo křeče, které můžou vést k úrazu pádem nebo nárazem do blízkých objektů. Pokud se u vás objeví některý z těchto příznaků, okamžitě ukončete hraní a poraďte se s lékařem. Rodiče by měli sledovat své děti nebo se jich na výše uvedené příznaky zeptat – k těmto záchvatům může častěji docházet u dětí a dospívajících než u dospělých. Riziko fotosenzitivních záchvatů můžete snížit pomocí následujících opatření:

 • Posaďte se dál od obrazovky s videem.

 • Při sledování videa používejte menší obrazovku.

 • Hrajte v dobře osvětleném pokoji.

 • Nehrajte, když jste ospalí nebo unavení.

Pokud jste vy nebo někteří z vašich příbuzných měli v minulosti záchvaty nebo epilepsii, poraďte se před hraním s lékařem.

 UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost u baterií

Platí pro: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Pero pro Surface, HoloLens, myš, klávesnice, mobilní zařízení, Microsoft Band a Xbox

Vaše zařízení používá jednorázové nebo dobíjecí baterie. Nesprávné používání jednorázových nebo dobíjecích baterií nebo jejich používání k jinému účelu může způsobit zranění, smrt, poškození majetku a může poškodit vaše zařízení nebo jeho příslušenství v důsledku úniku kapaliny z baterie, požáru, přehřátí nebo výbuchu.

Kapalina v baterii je korozivní a může být toxická. Může způsobit popáleniny a její požití může být nebezpečné nebo smrtelné.

Riziko zranění při používání jednorázových nebo dobíjecích baterií snížíte takto:

 • Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

 • Dobíjecí baterie nabíjejte jenom nabíječkou dodanou se zařízením. Nevhodný způsob nabíjení může způsobit požár nebo výbuch.

 • Staré, slabé nebo opotřebované baterie ze zařízení okamžitě vyjměte. Staré, slabé nebo opotřebované baterie recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními, regionálními nebo národními zákony nebo předpisy.

 • Pokud se chystáte zařízení na dlouhou dobu uložit, vyjměte z něj napřed baterie.

 • Vyhněte se kontaktu s kapalinou z baterie. Pokud z baterie uniká kapalina:

  • Zabraňte kontaktu uniklé kapaliny s pokožkou, očima, oblečením nebo jinými povrchy. Pokud kapalina z baterie zasáhne vaši pokožku, oči nebo oblečení, okamžitě zasaženou oblast opláchněte vodou a obraťte se na svého lékaře nebo jiného vhodného poskytovatele lékařských služeb.

  • Pečlivě vyjměte všechny baterie tak, že budete postupovat v obráceném pořadí podle pokynů k instalaci baterií dodaných se zařízením.

  • Před vložením nových baterií důkladně vyčistěte prostor pro baterie suchým hadříkem nebo postupujte podle doporučení výrobce baterií týkajících se čištění.

 • Doporučujeme používat sady baterií, které jsou schválené Microsoftem.  Jednorázové nebo dobíjecí baterie dodané se zařízením vyměňujte za baterie stejného typu a parametrů.

 • Baterie nerozebírejte, nemačkejte, neotevírejte, nepropichujte, nedrťte, nezkratujte jejich vnější kontakty nebo obvody, nevystavujte je teplotám nad 40 °C a nevyhazujte do ohně nebo vody.

 • Nekombinujte nové a staré baterie nebo baterie různých typů (například zinko-uhlíkové a alkalické baterie).

 • Zabraňte tomu, aby se výstupů baterií na zařízení dotýkaly kovové předměty – můžou se zahřát a způsobit popáleniny.

 • Baterie ani sady baterií nepřenášejte spolu s jinými kovovými předměty, ani je neumísťujte do jejich blízkosti.

 • Zařízení s napájením z baterie nenechávejte na delší dobu na přímém slunečním světle.

 • Neponořujte baterie do vody a zabraňte jejich namočení.

 • Mokrou baterii nepoužívejte.  Nepokoušejte se baterii nebo sadu baterií vysušit fénem na vlasy, v kuchyňské troubě nebo v mikrovlnné troubě.

 • Nepřipojujte baterie přímo do zásuvek ve zdi nebo do cigaretových zásuvek.

 • Baterie nevystavujte úderům, nehažte s nimi, nešlapejte na ně ani je nevystavujte intenzivnímu fyzickému působení.

 • Baterie neupravujte a nerepasujte, nepokoušejte se do nich zasouvat jiné předměty, neponořujte je a nevystavujte je působení vody ani jiných kapalin a nevystavujte je ohni a nebezpečí výbuchu ani jinému nebezpečí.

 • Baterie nedobíjejte v blízkosti ohně nebo v extrémně horkém prostředí.

 • Pád zařízení nebo jeho baterií, zejména na tvrdý povrch, může poškodit zařízení a baterie. Pokud se domníváte, že došlo k poškození, doporučujeme, abyste vyhledali odbornou pomoc a nechali zařízení zkontrolovat.

 • Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii. Pokud je baterie poškrábaná nebo promáčklá, okamžitě ji vyjměte a řádně zlikvidujte.  Používání poškozených baterií může způsobit elektrické zkraty, přehřátí a další poruchy součástek.

 UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost u baterií (uživatelsky nevyměnitelné baterie)

Platí pro: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band, zařízení s uživatelsky nevyměnitelnými bateriemi

Nesprávné používání baterií zařízení může způsobit požár nebo explozi. Zařízení ani baterie nezahřívejte, neotvírejte, nepropichujte, nepoškozujte a nevhazujte do ohně. Zařízení nenechávejte ani nenabíjejte delší dobu na přímém slunečním světle. Mohlo by dojít k poškození nebo roztavení baterie.

Společnost Microsoft doporučuje, abyste v případě všech ostatních oprav zařízení vyhledali odbornou pomoc a abyste byli opatrní, pokud provádíte opravy sami. Při otevírání nebo opravách zařízení hrozí riziko zasažení elektrickým proudem, poškození zařízení, požáru, úrazu a další rizika. Pomoc a informace od Microsoftu týkající se oprav zařízení a dalších služeb najdete na webu www.support.microsoft.com.

 UPOZORNĚNÍ: Výměna baterie a opravy zařízení (uživatelsky vyměnitelné baterie)

Platí pro: Pero pro Surface, mobilní zařízení, myš, klávesnice a Xbox

Baterie v zařízeních umožňujících výměnu baterií uživatelem můžete vyměnit tak, že otevřete přihrádku na baterie a budete postupovat podle pokynů pro výměnu baterií v uživatelské příručce. Společnost Microsoft doporučuje, abyste v případě všech ostatních oprav zařízení vyhledali odbornou pomoc a abyste byli opatrní, pokud provádíte opravy sami. Při otevírání nebo opravách zařízení hrozí riziko zasažení elektrickým proudem, poškození zařízení, požáru, úrazu a další rizika.

 UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost u mincových/knoflíkových baterií

Platí pro: Klávesnice a Pero pro Surface

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. BATERII NEPOLYKEJTE. NEBEZPEČÍ CHEMICKÉHO POPÁLENÍ.

Tento produkt obsahuje mincové/knoflíkové baterie. Při spolknutí může mincová/knoflíková baterie způsobit těžké vnitřní popáleniny a perforaci měkké tkáně během pouhých dvou hodin a způsobit tak vážné zranění nebo smrt.

Nové a použité baterie uchovávejte vždy mimo dosah kojenců a dětí. Pokud nejde přihrádku na baterii na produktu bezpečně zavřít, přestaňte zařízení používat a uchovávejte ho mimo dosah kojenců a dětí. Pokud se domníváte, že kojenec nebo dítě mohlo spolknout mincovou/knoflíkovou baterii nebo si ji vsunout do nějaké části těla, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. Mincové/knoflíkové baterie musí být okamžitě z těla vyjmuty kvalifikovaným zdravotnickým personálem, aby se minimalizovalo riziko závažného zranění nebo smrti.

 UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost u síťového adaptéru

Platí pro: Surface, Surface Duo, dokovací stanice Surface, Microsoft HoloLens, mobilní zařízení a zařízení s externím napájením

Vždy vybírejte a používejte odpovídající napájecí zdroj pro vaše zařízení. Pokud nedodržíte následující opatření, může dojít k vážnému zranění nebo úmrtí v důsledku úrazu elektrickým proudem či požáru nebo k poškození zařízení. 

Výběr odpovídajícího napájecího zdroje pro vaše zařízení:

 • Doporučujeme používat originální napájecí zdroje a napájecí kabely od Microsoftu. Originální napájecí zdroj od Microsoftu jste obdrželi spolu se zařízením. Originální napájecí zdroje od Microsoftu je také možné zakoupit u autorizovaného prodejce produktů Microsoft a na webu https://store.microsoft.com/devices.

 • Používejte jenom napájení ze standardní elektrické zásuvky se střídavým napětím. Nepoužívejte nestandardní zdroje elektřiny, jako jsou generátory nebo měniče, i když mají přijatelné napětí a frekvenci.

 • Ujistěte se, že vaše elektrická zásuvka poskytuje typ napájení uvedený na napájecím zdroji, co se týče napětí (V) a frekvence (Hz). Pokud si nejste jistí, jaký typ elektrického napájení máte ve vaší domácnosti, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

 • Nepřetěžujte elektrickou zásuvku ve zdi, prodlužovací kabel, zásuvkové pole nebo jinou elektrickou zásuvku. Ujistěte se, že je napájení dimenzované na celkový proud (v ampérech – A) odebíraný zařízením (jak je uvedeno na napájecím zdroji) a všemi dalšími zařízeními připojenými ke stejnému obvodu.

 • U zařízení, u kterých můžou být kolíky pro střídavý proud zasunuté kvůli uložení, se před připojením síťového adaptéru do elektrické zásuvky ujistěte, že jsou kolíky zcela vysunuté.

 • U zařízení vybavených napájecími kabely s odnímatelnými kolíky a univerzálním napájecím zdrojem se ujistěte, že mají kolíky správnou konfiguraci pro danou elektrickou zásuvku a že jsou pevně usazeny v napájecím zdroji, než napájecí zdroj pro střídavé napětí zapojíte do elektrické zásuvky.

 UPOZORNĚNÍ: Vystavení radiofrekvenční energii

Platí pro: Surface, sluchátka Surface Headphones a Surface Earbuds, Surface Duo, Pero pro Surface, mobilní zařízení, Microsoft HoloLens, myš, klávesnice, Microsoft Band a Xbox

 Zařízení, která obsahují rádiové vysílače pro Wifi a Bluetooth®, jsou navržená, vyrobená a testovaná tak, aby splňovala pokyny úřadu FCC (Federal Communications Commission) a kanadské a evropské pokyny týkající se působení radiofrekvenční energie a měrného absorbovaného výkonu.

Abyste nebyli vystaveni radiofrekvenční energii generované rádiovými vysílači pro Wi-Fi a Bluetooth nad limity stanovené těmito pokyny, natočte zařízení s displejem tak, aby strana s displejem nebyla v přímém kontaktu s vaším tělem, například když ho položíte displejem dolů na klín nebo horní část těla.

Další informace o radiofrekvenční bezpečnosti najdete na webu FCC na adrese http://www.fcc.gov/oet/rfsafety a na kanadském webu pro průmysl na adrese http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html.

 UPOZORNĚNÍ: Riziko při opravách

Platí pro: všechny produkty

Při otevírání nebo opravách zařízení hrozí riziko zasažení elektrickým proudem, poškození zařízení, požáru, úrazu a další rizika. Společnost Microsoft doporučuje, abyste v případě oprav zařízení vyhledali odbornou pomoc a abyste byli opatrní, pokud provádíte opravy sami.

 UPOZORNĚNÍ: Vyhněte se airbagům.

Platí pro: Surface, Surface Duo a mobilní zařízení

Ve vozidlech vybavených airbagy nepokládejte zařízení ani jiné předměty na airbagy nebo do jejich blízkosti. Objekty umístěné na airbagu nebo v jeho blízkosti můžou při aktivaci airbagu způsobit vážné zranění osob nebo smrt.

 UPOZORNĚNÍ: Čištění

Platí pro: všechny produkty

Riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození vašeho zařízení od Microsoftu během čištění můžete omezit pomocí následujících opatření:

 • Před čištěním odpojte všechny kabely a zařízení vypněte.

 • Čistěte jenom vnější části zařízení.

 • Zařízení čistěte suchým hadříkem.

 • U zařízení s větráčky, ventilací, porty nebo podobnými otvory:

  • Jemně vyčistěte vnější povrch větráčku, ventilace nebo jiného otvoru, abyste odstranili veškerý usazený
   prach.

  • Do větráčku, ventilace, portů nebo jiných otvorů nezasouvejte žádné předměty.

 • Nepokoušejte se čistit konektory ponořením do tekutin. Jenom je jemně otřete a osušte
  čistým hadříkem.

 UPOZORNĚNÍ: Používání

Platí pro: všechny produkty

 Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození vašeho zařízení, nevystavujte dané zařízení dešti, sněhu ani jiným typům vlhkosti. Zařízení nepoužívejte v blízkosti vody nebo v mokrém nebo nadměrně vlhkém místě (například poblíž sprchy, vany, dřezu, bazénu nebo ve vlhkém sklepě). Pokud chcete zařízení udržet v nejlepším provozním stavu:

 • Nepoužívejte ho v blízkosti zdrojů tepla, potravin, nadměrné nečistoty, prachu, oleje, chemikálií nebo na intenzivním přímém slunečním světle.

 • Na zařízení nepokládejte žádné předměty.

 • Používejte jenom periferie a příslušenství specifikované Microsoftem.

 • U zařízení s větráčky, ventilací, porty nebo podobnými otvory:

  • Do ventilátoru, ventilačních otvorů, portů, slotů a kloubů stojanu, prostoru kolem kláves ani jiných otvorů nevkládejte žádné předměty.

  • Zabraňte usazování prachu u větráčku, ventilace nebo jiných otvorů.

  • Nepokládejte zařízení do úzkého nebo stísněného prostoru.

 • Zařízení nesušte fénem na vlasy, v sušičce, kuchyňské troubě, opékači nebo v mikrovlnné troubě. Když bude zařízení mokré, jemně otřete vnější povrch čistým suchým hadříkem.

 UPOZORNĚNÍ: Porty a otvory

Platí pro: všechny produkty

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení od Microsoftu:

 • Do ventilátoru, ventilačních otvorů, portů, slotů a kloubů stojanu, prostoru kolem kláves ani jiných otvorů nevkládejte žádné předměty.

 • Porty, sloty a klouby stojanu, prostor kolem kláves ani jiné otvory se nepokoušejte čistit ostrými předměty (např. papírovými sponkami, šroubováky, noži atd.).

 UPOZORNĚNÍ: Klávesy na klávesnici

Platí pro: Surface, klávesnice

Společnost Microsoft doporučuje, abyste v případě oprav nebo výměny odpadlých nebo chybějících kláves na zařízení vyhledali odbornou pomoc. Pokud provádíte opravy sami, buďte opatrní. Nezatlačujte odpadnuté klávesy silou zpět do klávesnice a do klávesnice nezasunujte žádné předměty mezi klávesy a kryt desky klávesnice. Při otevírání nebo opravách zařízení hrozí riziko zasažení elektrickým proudem, poškození zařízení, požáru, úrazu a další rizika. Pomoc a informace od Microsoftu týkající se oprav zařízení a dalších služeb najdete na webu www.support.microsoft.com.

 UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí udušení

Platí pro všechny produkty.

Uchovávejte plastové sáčky mimo dosah dětí, abyste zabránili riziku udušení.

 UPOZORNĚNÍ: Udržujte si povědomí o okolním prostředí.

Platí pro: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobilní zařízení a HoloLens

Abyste omezili potenciální riziko úrazu nebo smrti kvůli ztrátě pozornosti, nepoužívejte zařízení při řízení, obsluze pracovních strojů, jízdě na kole, chůzi nebo při jiných činnostech, které vyžadují plnou pozornost. Používání zařízení, ať už samostatně nebo se sluchátky nebo náhlavní soupravou (i jenom na jednom uchu), při řízení vozidla nebo jízdě na kole se nedoporučuje a může být v místě vašeho pobytu zakázáno.

Vždy udržujte hlasitost sluchátek nebo náhlavní soupravy dostatečně nízko tak, abyste slyšeli hovor ostatních lidí, zvuky, které můžou upozorňovat na nebezpečné podmínky, a abyste lépe chránili svůj sluch. Seznamte se se zákony a předpisy v místě vašeho pobytu, které se týkají používání mobilních zařízení při řízení nebo jízdě na kole, a dodržujte je.  Mezi další obecně platná doporučení, jak omezit rizika spojená se ztrátou pozornosti, patří:

 • Nikdy nepište nebo si neprohlížejte textové zprávy a emaily.

 • Nikdy nezadávejte informace pro navigaci.

 • Nikdy neprocházejte web a neprovádějte žádné jiné aktivity, které by omezily vaši pozornost.

 UPOZORNĚNÍ: Konektor zdroje napájení pro stejnosměrné napětí

Platí pro: Surface

 Vyhněte se dlouhodobému kontaktu s konektorem pro stejnosměrné napětí, když je napájecí zdroj zapojený do zdroje elektrické energie, protože to může způsobit nepohodlí nebo zranění. Na konektoru stejnosměrného napětí byste neměli spát nebo sedět.

Nevystavujte konektor tekutinám, potu, špíně nebo jiným znečisťujícím látkám. Používání znečištěného konektoru může mít za následek ohřívání zařízení a může způsobit nepohodlí nebo zranění. Takový konektor přestaňte okamžitě používat. Konektor stejnosměrného napětí odpojte od zařízení. Osušte a otřete ho čistým hadříkem.

Pokud zjistíte poškození jakékoli části nabíječky nebo kabelů, přestaňte je používat a kontaktujte nás ohledně možností podpory.

 UPOZORNĚNÍ: Používání v bezpečném prostředí

Platí pro: Windows Mixed Reality

Používání zařízení může snížit vaši pozornost a zabránit vám, abyste viděli své okolí. Imerzivní náhlavní soupravy pro Windows Mixed Reality vám můžou zcela znemožnit vidět své okolí a obsah se může jevit jako vzdálený, ale přitom vám může zabránit vidět blízké fyzické objekty.

Soupravy používejte jenom na bezpečném místě, které je pro vaše aktivity vhodné. Vyhněte se nebezpečí zakopnutí, schodům, nízkým stropům, křehkým nebo cenným předmětům, které by mohly být poškozeny, a tak podobně. Vyhněte se také situacím, při kterých by se k vám mohly neočekávaně přiblížit jiné osoby nebo věci. Zařízení nepoužívejte, pokud je kvůli bezpečnosti nutná pozornost a je nutné vidět okolí.

Měli byste dodržovat všechna doporučení týkající se nastavení Windows Mixed Reality včetně vytvoření ohraničení prostoru pomocí náhlavní soupravy. Nastavení počítače a některé aplikace nebo prostředí můžou způsobovat zpoždění nebo chyby v zobrazení ohraničení prostoru. Vždy buďte opatrní a buďte si vědomi svého okolí, i když jste vytvořili ohraničení prostoru.

 UPOZORNĚNÍ: Těžký předmět

Platí pro: Surface Hub

Vaše zařízení je velmi těžké. Abyste při zvedání zařízení snížili riziko zranění, smrti nebo poškození zařízení, doporučujeme, aby zařízení zvedaly minimálně dvě osoby. Při zvedání a přemísťování zařízení je důležité používat správný postoj.

 UPOZORNĚNÍ: Sdílení zařízení

Platí pro: Xbox, Windows Mixed Reality

 Pokud necháte někoho jiného používat vaše zařízení, ujistěte se, že tato osoba rozumí informacím o ochraně zdraví a bezpečnosti uvedeným v této příručce a také dalším pokynům od poskytovatelů zařízení a obsahu týkajícím se bezpečnosti a používání. Každá osoba používající zařízení by měla absolvovat proceduru zaměřenou na nastavení a orientaci a seznámit se tak se systémem.

 UPOZORNĚNÍ: Rizika aplikací

Platí pro: Zařízení Azure Kinect

Upozornění v této příručce se týkají hardwaru a souvisejícího softwaru v samostatném prostředí. Jedno nebo více upozornění v této příručce nemusí platit nebo může být neadekvátní nebo neúplné s ohledem na nebezpečí a další rizika spojená s vaší aplikací. Jste výhradně zodpovědní za to, abyste si zjistili, jaká upozornění jsou vyžadována u vaší aplikace a seznámili jste se s obsahem těchto upozornění a se způsobem, jakým jsou tato upozornění doručována uživatelům.

 UPOZORNĚNÍ: Používání příslušenství pro hraní videoher

Platí pro: Xbox

Ujistěte se, že děti používající příslušenství pro hraní her s konzolí Xbox™ a snímačem Kinect™ hrají bezpečně, v rámci svých schopností a že rozumí správnému používání konzole, snímače a příslušenství.

 UPOZORNĚNÍ: Ergonomické zvedání

Platí pro: Surface Hub

Abyste při zvedání zařízení snížili riziko zranění, smrti nebo poškození zařízení, používejte při zvedání správné ergonomické postupy, včetně, nikoli výhradně, následujících:

 • Vytvořte si plán předem. Ujistěte se, že tým, který bude zařízení zvedat, s tímto plánem souhlasí.

 • Zjistěte, jestli dokážete jednotku zvednout. Je to příliš těžké nebo nešikovné?

 • Rozhodněte se, jestli potřebujete zvedací pomůcku.

 • Zkontrolujte, jestli prostředí neobsahuje překážky a kluzké povrchy.

 • Při zvedání používejte nohy, ne záda.

 • Ohýbejte se v kolenou a záda udržujte vzpřímeně.

 • Držte jednotku u těla.

 • Udržujte své tělo uprostřed vůči jednotce. Nohy rozkročte na šířku ramen.

 • Zvedejte jednotku plynule přímo nahoru.

 • Udržujte trup rovně; při zvedání nebo po zvednutí nákladu se nenatáčejte.

 • Zařízení na stojan nebo na držák na zdi umísťujte pomalu a plynule a s narovnanými zády. Zařízení nepouštějte, dokud nebude usazené na místě.

 UPOZORNĚNÍ: Správná montáž na stojan

Platí pro: Surface Hub

Vaše zařízení je těžké a upevňuje se na stojan pomocí všech čtyř montážních držáků. Abyste snížili riziko zranění, smrti nebo poškození zařízení:

 • Dodržujte všechny pokyny poskytnuté výrobcem stojanu.

 • Ujistěte se, že váš stojan a navrhovaná montážní metoda udrží hmotnost vašeho zařízení.

 • Používejte jenom montážní materiál dodávaný se stojanem.

 • Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně utažené podle pokynů výrobce stojanu.

 • Nepouštějte zařízení, dokud si nebudete jistí, že horní a dolní háky obou montážních držáků jsou bezpečně usazené na horní a dolní montážní liště stojanu.

 UPOZORNĚNÍ: Neviditelná nebezpečí ve stěnách nebo jiných montážních plochách

Platí pro: Surface Hub

Stěny a jiné montážní plochy můžou obsahovat elektrické kabely, plynové trubky a jiná neviditelná nebezpečí nebo překážky. Řezání nebo vrtání do neviditelného nebezpečí může způsobit vážné zranění osob nebo smrt.

Osoba zajišťující montáž je zodpovědná za zjištění neviditelných nebezpečí před zahájením montáže a za vyhnutí se těmto nebezpečím při montáži. Vyhodnoťte montážní prostředí a před vrtáním nebo řezáním se vždy ujistěte, že ve stěně nebo jiném montážním povrchu nejsou žádná neviditelná nebezpečí.

 UPOZORNĚNÍ: Řiďte se návody a pokyny k nastavení a používání.

Platí pro: HoloLens, Windows Mixed Reality

 Postupujte podle všech pokynů pro nastavení a používání od výrobců zařízení a jeho příslušenství a od vydavatelů všech softwarových aplikací nebo 2D a 3D obsahu a prostředí (dále „obsah”).

Při nedodržení správného nastavení, používání a péče o zařízení může hrozit zvýšené riziko vážného zranění, smrti, poškození majetku nebo poškození zařízení a jeho periferií.

 UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí převrácení

Platí pro: Surface Hub

Abyste předešli riziku zranění osob, smrti nebo poškození zařízení na stojanu při jeho přemísťování:

 • Používejte jenom stojan, který je kompatibilní s vaším zařízením.

 • Řiďte se všemi pokyny výrobce stojanu pro přesunování nebo přemísťování zařízení na stojanu.

 • Nezavěšujte nebo neodkládejte těžké předměty na zařízení ani na stojan.

 • Před přemístěním zařízení na stojanu odpojte napájecí kabel a ostatní kabely podle potřeby.

 • Při přemísťování zařízení na stojanu postupujte opatrně a pomalu. Při přemísťování stojanu postupujte podle pokynů výrobce stojanu.

 • Buďte opatrní při přepravě zařízení na stojanu nahoru nebo dolů po šikmých nájezdech nebo rampách. Nikdy nenechávejte zařízení na stojanu bez dozoru na rampě nebo v její blízkosti.

 • Zařízení na stojanu by měly přemísťovat jenom dospělé osoby.

 UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost u zdroje napájení a napájecího kabelu

Platí pro: Xbox

Vždy vybírejte a používejte odpovídající napájecí zdroj a/nebo napájecí kabel pro vaše zařízení. Pokud nedodržíte následující opatření, může dojít k vážnému zranění nebo úmrtí v důsledku úrazu elektrickým proudem či požáru nebo k poškození zařízení. 

Výběr odpovídajícího napájecího zdroje pro vaše zařízení:

 • Doporučujeme používat originální napájecí zdroje a napájecí kabely od Microsoftu. Originální napájecí zdroj a/nebo napájecí kabel od Microsoftu jste obdrželi spolu se zařízením. Originální napájecí zdroje nebo napájecí kabel od Microsoftu je také možné zakoupit u autorizovaného prodejce produktů Microsoft a na webu https://support.microsoft.com/devices.

 • Používejte jenom napájení ze standardní elektrické zásuvky se střídavým napětím. Nepoužívejte nestandardní zdroje elektřiny, jako jsou generátory nebo měniče, i když mají přijatelné napětí a frekvenci.

 • Ujistěte se, že vaše elektrická zásuvka poskytuje typ napájení uvedený na zařízení, co se týče napětí (V) a frekvence (Hz). Pokud si nejste jistí, jaký typ elektrického napájení máte ve vaší domácnosti, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

 • Nepřetěžujte elektrickou zásuvku ve zdi, prodlužovací kabel, zásuvkové pole nebo jinou elektrickou zásuvku. Ujistěte se, že je napájení dimenzované na celkový proud (v ampérech – A) odebíraný zařízením a všemi dalšími zařízeními připojenými ke stejnému obvodu.

 • U zařízení, u kterých můžou být kolíky pro střídavý proud zasunuté kvůli uložení, se před připojením síťového adaptéru do elektrické zásuvky ujistěte, že jsou kolíky zcela vysunuté.

 • U zařízení vybavených napájecími kabely s odnímatelnými kolíky a univerzálním napájecím zdrojem se ujistěte, že mají kolíky správnou konfiguraci pro danou elektrickou zásuvku a že jsou pevně usazeny v napájecím zdroji, než napájecí zdroj pro střídavé napětí zapojíte do elektrické zásuvky.

 UPOZORNĚNÍ: Manipulace a příprava místa

Platí pro: Surface Hub

Abyste snížili riziko zranění kvůli velikosti a hmotnosti zařízení a důležitosti udržování zařízení ve vertikální poloze:

 • Před přemístěním zařízení na místo, kde bude nainstalováno, si toto místo prohlédněte a zjistěte, jak můžete zařízení bezpečně přesunout na místo, kde ho budete vybalovat a montovat.

 • K vybalení a instalaci vždy využívejte minimálně dvě osoby.

 • Jakmile zařízení vybalíte, měli byste ho namontovat okamžitě, takže montážní systém by měl být na místě před vybalením. Pokud zařízení montujete na pojízdný stojan, zamkněte nebo zablokujte kolečka stojanu před vybalením zařízení.

 • Abyste předešli nebezpečí zakopnutí, odstraňte z montážního prostoru balicí materiál.

 UPOZORNĚNÍ: Požadavky na používání

Platí pro: HoloLens

 Ke správnému a pohodlnému prohlížení hologramů přes HoloLens je potřeba mezipupilární vzdálenost (vzdálenost mezi středy zornic) mezi 51 a 74. Tato vzdálenost vyhovuje většině dospělých a dětí nad 13 let.  HoloLens není pro děti mladší 13 let.

 UPOZORNĚNÍ: Správná montáž na zeď

Platí pro: Surface Hub

Vaše zařízení je těžké. Abyste snížili riziko zranění, smrti nebo poškození zařízení:

 • Dodržujte všechny pokyny poskytnuté výrobcem sady pro montáž na zeď.

 • Ujistěte se, že struktura a materiál zdi a navrhovaná montážní metoda udrží hmotnost vašeho zařízení.

 • Zakupte si a použijte doporučené nástroje, spojovací materiál a montážní systém pro vaše zařízení podle struktury a materiálu zdi.

 • Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně utažené podle pokynů výrobce sady pro montáž na zeď.

 • Vaše zařízení bylo navrženo pro instalaci na betonovou stěnu nebo sloup. Před zahájením instalace může být nutné dodatečné vyztužení v případě montáže na sádrokarton, sádrový povrch, plastový povrch a dřevěné stěny, sloupy nebo svorníky.

 • Nepouštějte zařízení, dokud si nebudete jistí, že je zcela připevněné podle pokynů dodaných s vybraným montážním řešením.

 UPOZORNĚNÍ: Správná instalace

Platí pro: Surface Hub

Abyste předešli nebezpečím spojeným s nesprávnou instalací zařízení, musí instalaci provádět osoby, které si před zahájením práce přečetly instalační pokyny a pochopily je. Pokud nemáte potřebné vybavení nebo odborné znalosti nebo pokud si nejste jistí, jestli povrch, na kterém zařízení budete montovat, dostatečně vaše zařízení udrží, obraťte se na odborníka.

 UPOZORNĚNÍ: Existující vady zraku

Platí pro: HoloLens, Windows Mixed Reality

Prohlížení stereoskopického 3D obsahu vyžaduje dobré binokulární vidění. Pokud neuvidíte 3D efekty jasně nebo se při jejich sledování nebudete cítit pohodlně, zvažte konzultaci s očním lékařem. HoloLens je možné nosit na většině brýlí a používat s kontaktními čočkami. Pokud máte existující vadu zraku, poraďte se před použitím zařízení HoloLens s lékařem. Malé procento lidí má existující vadu zraku, která se může při používání zařízení HoloLens zhoršit.

 UPOZORNĚNÍ: Stabilita zařízení

Platí pro: Surface, sluchátka Surface Headphones a Surface Earbuds, dokovací stanice Surface, Microsoft HoloLens, myš, klávesnice, mobilní zařízení a Xbox

Zařízení nepokládejte na nerovné nebo nestabilní povrchy.  Při přenášení ho držte bezpečným způsobem – zařízení nedržte za příslušenství, kabel nebo přívodní šňůru. Pokud nebudete zařízení držet bezpečným způsobem, může vám spadnout nebo může zasáhnout nějakou osobu nebo objekt, což může mít za následek poškození zařízení, poškození cizího majetku nebo zranění osob.

 UPOZORNĚNÍ: Ochrana sluchu

Platí pro: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, HoloLens, mobilní zařízení a Xbox

Časté nebo dlouhodobé působení hlasitých zvuků nebo hluku při používání náhlavní soupravy nebo sluchátek může způsobit dočasnou nebo trvalou ztrátu sluchu. Individuální náchylnost ke ztrátě sluchu a potenciálním poruchám sluchu kvůli působení hluku se liší. Hlasitost zvuku zařízení se také může lišit v závislosti na povaze zvuku, nastavení zařízení a na používané náhlavní soupravě nebo sluchátkách. Proto neexistuje jedno nastavení hlasitosti, které by bylo vhodné pro každého nebo pro každou kombinaci zvuku, nastavení a vybavení.

Tady je několik obecně platných doporučení, jak omezit působení hlasitých zvuků nebo hluku při používání náhlavní soupravy nebo sluchátek s vaším zařízením:

 • Omezte dobu, po kterou posloucháte hlasitý zvuk, na minimum. Veškeré zvuky, kterým jste vystavení v průběhu každého dne, se sčítají. Při maximální hlasitosti může poslech hudby nebo jiného obsahu na zařízení pomocí náhlavní soupravy nebo sluchátek trvale poškodit váš sluch během 15 minut. Pokud jste také vystavení působení dalších hlasitých zvuků, může k poškození sluchu při poslechu s velkou hlasitostí dojít za kratší dobu.

 • Čím delší dobu budete vystavení hlasitým zvukům, tím větší je pravděpodobnost poškození vašeho sluchu. Čím je zvuk hlasitější, tím méně času stačí k poškození sluchu.

 • Než k zařízení připojíte náhlavní soupravu nebo sluchátka, snižte vždy hlasitost na zařízení. Nastavte hlasitost tak, abyste dobře slyšeli v klidném prostředí, ale ne hlasitěji.

 • Když začnete něco poslouchat, nezvyšujte hlasitost. Váš sluch se dokáže časem přizpůsobit, takže vysoká hlasitost vám bude připadat normální, ale vysoká hlasitost může přesto váš sluch poškodit.

 • Nezvyšujte hlasitost, abyste odizolovali okolní hluk. Kombinace okolního hluku a zvuku z náhlavní soupravy nebo sluchátek může poškodit váš sluch. Uzavřená sluchátka nebo sluchátka s potlačením hluku můžou omezit okolní hluk, takže nebudete muset zvyšovat hlasitost.

 • Pokud nerozumíte osobě ve vaší blízkosti, která hovoří běžným hlasem, snižte hlasitost. Zvuk, který přehluší běžně hlasitý hovor, může poškodit sluch. Dokonce i u uzavřených sluchátek nebo sluchátek s potlačením hluku byste měli být schopni slyšet, jak lidé v blízkosti hovoří.

 • Abyste minimalizovali potenciální rizika poškození sluchu, udržujte hlasitost na tak nízké úrovni, abyste mohli komunikovat s lidmi v blízkosti.

 • Sluchátka a náhlavní soupravy můžou přitahovat nebezpečné předměty, jako jsou různé svorky nebo sponky na papír. Před použitím náhlavní soupravu nebo sluchátka vždy zkontrolujte.

 • Používání náhlavní soupravy nebo sluchátek při řízení může být ve vaší oblasti zakázané nebo omezené. Zjistěte si další informace v místních zákonech a předpisech.

Sledujte také příznaky ztráty sluchu. Je vhodné, abyste si nechali sluch pravidelně zkontrolovat ušním lékařem. V následujících případech přestaňte používat náhlavní soupravu nebo sluchátka se zařízením a nechte si vyšetřit sluch:

 • Pociťujete jakékoli příznaky ztrátu sluchu.

 • Slyšíte zvonění v uších.

 • Zvuk vaší řeči vám připadá tlumený, nevýrazný nebo plochý.

 UPOZORNĚNÍ: Sklo dotykového displeje

Platí pro: Surface, Surface Duo, Surface Hub a mobilní zařízení

Dotykový displej vašeho zařízení je stejně jako většina dotykových displejů vyrobený ze skla. Toto sklo se může rozbít, když zařízení spadne nebo utrpí silný náraz. Abyste snížili riziko zranění, nedotýkejte se displeje, pokud je sklo displeje rozbité, popraskané nebo prasklé, a zajistěte výměnu displeje.

Na prasklý nebo popraskaný dotykový displej se nevztahuje standardní omezená záruka, pokud je příčinou nesprávné používání nebo zneužití zařízení.

 UPOZORNĚNÍ: Podráždění pokožky (nositelná zařízení)

Platí pro: HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band

Toto zařízení je vyrobené z materiálů běžně používaných u nositelných elektronických zařízení pro spotřebitele. U některých lidí se však může objevit podráždění pokožky z důvodu alergií nebo citlivosti. Riziko podráždění pokožky snížíte následovně:

 • Zařízení pravidelně čistěte.

 • Vyhněte se používání čisticích roztoků nebo jiných produktů u částí zařízení, které jsou v kontaktu s vaší pokožkou.

 • Nenoste zařízení na poraněné pokožce.

 • Pokud je to možné, připevnění těsně utáhněte, ale ne tak, aby to bylo nepříjemné.

 • Pokud dojde k podráždění pokožky, přestaňte zařízení používat.

Pokud jsou příznaky závažné nebo přetrvávají, poraďte se s lékařem.

 UPOZORNĚNÍ: Podráždění pokožky (nenositelná zařízení)

Platí pro: Surface Duo, Pero pro Surface, myš a klávesnice

Toto zařízení je vyrobené z materiálů běžně používaných u nositelných elektronických zařízení pro spotřebitele. U některých lidí se však může objevit podráždění pokožky z důvodu alergií nebo citlivosti. Riziko podráždění pokožky snížíte následovně:

 • Zařízení pravidelně čistěte.

 • Vyhněte se používání čisticích roztoků nebo jiných produktů na částech zařízení, které můžou být v kontaktu s vaší pokožkou.

 • Pokud máte poraněnou kůži, používejte opatrně.

Pokud jsou příznaky závažné nebo přetrvávají, poraďte se s lékařem.
 

 UPOZORNĚNÍ: Navigace

Platí pro: Surface, Surface Duo a mobilní zařízení

Navigační funkce a služby zjišťování polohy ve vašem zařízení jsou závislé na datových službách, které se můžou změnit a nemusí být dostupné ve všech oblastech nebo za všech okolností.  V důsledku toho můžou být mapy a funkce založené na zjišťování polohy na vašem zařízení nedostupné, nepřesné nebo neúplné. Při navigaci vždy používejte zdravý rozum, porovnávejte informace poskytované navigačními funkcemi s tím, co vidíte v okolí, přizpůsobujte se aktuálním podmínkám na silnicích a sledujte značky, abyste identifikovali jakékoli nesrovnalosti.

 UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost u kabelů a přívodních šňůr

Platí pro: Surface, sluchátka Surface Headphones a Surface Earbuds, Surface Duo, mobilní zařízení, Microsoft HoloLens, myš, klávesnice, Microsoft Band, zařízení Azure Kinect a Xbox

Volné kabely a přívodní šňůry zařízení představují potenciální nebezpečí zakopnutí.  Uspořádejte všechny kabely a přívodní šňůry tak, aby se snížila pravděpodobnost, že o ně lidé nebo domácí zvířata zakopnou nebo je náhodně vytrhnou, když se budou pohybovat v jejich blízkosti nebo danou oblastí procházet. Nenechte děti hrát si s kabely a přívodními šňůrami. Poškození kabelů a přívodních šňůr můžete zabránit takto:

 • Ochraňte přívodní šňůry tak, aby se po nich nechodilo nebo se nelámaly.

 • Chraňte přívodní šňůry před zmáčknutím nebo ohýbáním v ostrém úhlu, zejména v místech připojení k elektrické zásuvce ve zdi, napájecímu zdroji a zařízení.

 • Napájecími šňůrami netrhejte, nedělejte na nich uzly, ostré ohyby ani je jinak nepoškozujte. Nenamotávejte napájecí kabel příliš těsně, především okolo napájecího adaptéru. Místo toho ho smotejte do volných smyček a vyhněte se ostrým zlomům.

 • Při umisťování zařízení nebo napájecího zdroje zkontrolujte, jestli kabely nejsou ostře ohnuté a jestli konektory nejsou natlačené ke zdi nebo pevnému povrchu.

 • Nevystavujte napájecí kabely zdrojům tepla.

 • Nedovolte zvířatům ani dětem do napájecích kabelů kousat.

 • Při odpojování napájecího kabelu tahejte za zástrčku – netahejte za kabel.

 • Napájecí kabely pravidelně kontrolujte. Pokud se napájecí kabel začne zahřívat, třepit, praskat nebo je jakkoli jinak poškozený, okamžitě ho přestaňte používat. Doporučujeme, abyste poškozený napájecí kabel nahradili originálním náhradním napájecím kabelem od Microsoftu.

 • Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání napájecí kabel odpojte.

 UPOZORNĚNÍ: Pohodlné používání Windows Mixed Reality

Platí pro: HoloLens, Windows Mixed Reality

Někteří lidé můžou mít při používání hybridní nebo virtuální reality pocit nepohodlí, jako je nevolnost, nemoc z pohybu, závratě, dezorientace, bolesti hlavy, vyčerpanost, únava očí nebo suché oči, a to obzvlášť v době, kdy si na používání systému zvykají. Pokud jsou příznaky závažné nebo přetrvávají, poraďte se s lékařem.

Nemoc z pohybu a související příznaky se můžou vyskytnout, když existuje nesoulad mezi tím, co vidíte, a tím, co vnímá vaše tělo. Pokud jste náchylní k nemoci z pohybu, trpíte migrénou, máte onemocnění vnitřního ucha nebo jiné zdravotní obtíže, můžete být vystaveni zvýšenému riziku nepohodlí.

Není známé, že by používání 3D zobrazení nebo hybridní reality způsobovalo poškození vývoje zraku nebo binokulární vady zraku. Pokud 3D efekty nevidíte jasně a pohodlně, zvažte návštěvu očního lékaře, protože můžete mít existující nediagnostikovanou binokulární vadu zraku.

Některé situace můžou vaše riziko nepohodlí zvýšit. Například:

 • Pokud jste nový uživatel – příznaky obvykle ustupují, jak si postupně na Windows Mixed Reality nebo virtuální realitu zvykáte.

 • Zařízení můžou fungovat nejlépe u uživatelů, jejichž mezipupilární vzdálenost (IPD) spadá do určitého rozsahu. IPD je vzdálenost mezi středy zornic vašich očí. Uživatelé, kteří mají IPD mimo optimální rozsah pro dané zařízení, se můžou cítit nepohodlně.

 • Určité typy obsahu, zejména hry nebo filmy, které vám dávají pocit, jako byste se pohybovali prostorem nebo se dívali shora dolů, nebo interakce, které zahrnují sledování pohybujících se objektů.

 • Používání zařízení po dlouhou dobu bez přestávky.

Abyste snížili riziko nepohodlí:

 • Začínejte pomaleji a první pokusy by měly být kratší. U většiny lidí by se měl pocit nepohodlí během několika prvních nácviků snížit.

 • Dělejte pravidelné přestávky a zastavte a odpočiňte si, pokud se začnete cítit nepohodlně. Načasování a délka přestávek může záviset na konkrétním uživateli a na tom, jak daná osoba zařízení používá.

Pokud se začnete cítit nepohodlně, přestaňte zařízení používat a odpočiňte si, dokud se nebudete cítit lépe. Z pocitu dezorientace se můžete rychleji zotavit, pokud se posadíte v dobře osvětleném prostředí a zůstanete v klidu. Pokud máte pocit dezorientace, vyhněte se činnostem, které vyžadují rovnováhu, koordinaci nebo jiné schopnosti, dokud se nebudete cítit dobře. Vybavte si, jaký typ obsahu jste si prohlíželi a jaké další aspekty měla situace, při které jste se začali cítit nepohodlně, abyste se příště přizpůsobili nebo se na situaci připravili. Doba adaptace se u jednotlivých lidí liší. Zvažte častější nebo delší přestávky.

UPOZORNĚNÍ: Působení tepla

Platí pro: Surface, Surface Duo, dokovací stanice Surface, mobilní zařízení, ostatní nenositelná zařízení a Xbox

Zařízení se může při běžném používání výrazně zahřát. To splňuje limity pro teplotu povrchů, ke kterým mají přístup uživatelé, definované v mezinárodních bezpečnostních normách (IEC 60950-1 a IEC 62368). Dlouhodobý kontakt s teplými povrchy však může přesto způsobit nepohodlí nebo zranění. Abyste omezili potenciální rizika týkající se působení tepla, postupujte podle těchto pokynů:

 • Při používání zařízení nebo jeho nabíjení uchovávejte zařízení a napájecí adaptér na dobře větraném místě. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu pod zařízením a okolo zařízení.

 • Používejte zdravý rozum a vyhýbejte se situacím, kdy bude vaše pokožka v kontaktu se zařízením nebo napájecím adaptérem, když je zařízení v provozu nebo je připojené ke zdroji elektrické energie. Se zařízením nebo napájecím adaptérem neusínejte, neumísťujte je pod deku nebo pod polštář a vyhněte se kontaktu mezi vaším tělem a zařízením, když je napájecí adaptér připojený ke zdroji elektrické energie. Buďte zvlášť opatrní, pokud váš fyzický stav ovlivňuje vaši schopnost rozpoznávat působení tepla na vaše tělo.

 • Pokud se zařízení používá po dlouhou dobu, může se jeho povrch výrazně zahřát. Zatímco vám teplota nemusí připadat vysoká, když se zařízení dotknete, při dlouhotrvajícím fyzickém kontaktu se zařízením – například když budete mít zařízení položené na klíně – může dojít k poranění kůže působením mírného tepla.

 • Pokud máte zařízení položené na klíně a začnete pociťovat nepříjemné teplo, přemístěte ho z klína na stabilní pracovní plochu.

 • Zařízení a síťový adaptér nikdy nepokládejte na nábytek ani na jiné povrchy, které by se mohly poškodit působením tepla, protože teplota základny vašeho zařízení a povrchu síťového adaptéru se může během běžného používání zvýšit.

UPOZORNĚNÍ: Působení tepla (nositelná zařízení)

Platí pro: HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band, ostatní nositelná zařízení

Zařízení se může při běžném používání výrazně zahřát. To splňuje limity pro teplotu povrchů, ke kterým mají přístup uživatelé, definované v mezinárodních bezpečnostních normách (IEC 60950-1 a IEC 62368). Abyste omezili rizika týkající se působení tepla, postupujte podle těchto pokynů:

 • Buďte OPATRNÍ, pokud je zařízení při používání v kontaktu s polštářem, přikrývkou nebo jiným měkkým materiálem, protože tyto materiály můžou zamezit proudění vzduchu, což může vést k přehřátí zařízení.

 • Pokud se zařízení zahřeje na nepříjemnou úroveň, odložte ho a udělejte si přestávku.

 • Pokud se zařízení používá po dlouhou dobu, může se jeho povrch výrazně zahřát. Zatímco vám teplota nemusí připadat vysoká, když se zařízení dotknete, při dlouhotrvajícím fyzickém kontaktu se zařízením může dojít k poranění kůže působením tepla.

 • Napájecí adaptér zařízení nikdy nepokládejte na nábytek ani na jiné povrchy, které by se mohly poškodit působením tepla, protože teplota povrchu napájecího adaptéru se může během normálního používání zvýšit.

UPOZORNĚNÍ: Zacházení se zařízením

Platí pro: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, HoloLens, mobilní zařízení, Microsoft Band a zařízení Azure Kinect

Se zařízením od Microsoftu zacházejte opatrně. Je vyrobeno z kovu, skla a plastu a má uvnitř citlivé elektronické součástky. Při pádu, popálení, propíchnutí nebo zmáčknutí přístroje nebo při kontaktu s tekutinou může dojít k jeho poškození. Pokud máte podezření, že došlo k poškození zařízení nebo baterie, přestaňte zařízení používat – mohlo by to způsobit přehřátí nebo zranění. Nepoužívejte zařízení s prasklým displejem, protože by to mohlo způsobit zranění. Pokud máte obavy, že se povrch zařízení poškrábe, zvažte použití obalu nebo krytu.

UPOZORNĚNÍ: Kompatibilita s jinými výrobci

Platí pro: všechny produkty

Některé příslušenství od jiných výrobců může být nekompatibilní s vaším zařízením nebo je potenciálně padělané, proto velmi doporučujeme, abyste si koupili a používali jen originální zařízení a příslušenství od Microsoftu nebo zařízení a příslušenství licencované Microsoftem. Používání nekompatibilního nebo padělaného příslušenství, baterií a nabíjecích zařízení může vést k poškození zařízení a nebezpečí požáru, výbuchu nebo selhání baterie a způsobit vážná zranění, poškození zařízení nebo jiná vážná nebezpečí.

UPOZORNĚNÍ: Pohodlnější prohlížení 3D obsahu

Platí pro: HoloLens, Windows Mixed Reality

Prohlížení stereoskopického 3D obsahu vyžaduje dobré binokulární vidění. Pokud máte vadu binokulárního vidění, jako je například strabismus (šilhavost, uchýlené oko), nemusí pro vás být prohlížení 3D obsahu pohodlné. Malé procento lidí má existující vadu binokulárního vidění, o které nemusí vědět, dokud nezkusí prohlížet 3D obsah. Pokud neuvidíte 3D obsah jasně nebo se při jeho prohlížení nebudete cítit pohodlně, zvažte konzultaci s očním lékařem.

UPOZORNĚNÍ: Ohraničení prostoru pro používání

Platí pro: HoloLens, Windows Mixed Reality

Pokud jsou k dispozici a nakonfigurované, je možné pomocí funkcí zařízení nastavit ohraničení prostoru, díky kterému zabráníte kontaktu s překážkami a budete mít lepší povědomí o svém okolí.

UPOZORNĚNÍ: Zacházení se zařízením

Platí pro: Xbox

Se zařízením od Microsoftu zacházejte opatrně. Je vyrobeno z kovu a plastu a má uvnitř citlivé elektronické součástky. Při pádu, popálení, propíchnutí nebo zmáčknutí přístroje nebo při kontaktu s tekutinou může dojít k jeho poškození. Pokud máte podezření, že došlo k poškození zařízení nebo baterie, přestaňte zařízení používat – mohlo by to způsobit přehřátí nebo zranění.

UPOZORNĚNÍ: Používání disků

Platí pro: Xbox

Aby nedošlo k zaseknutí disku v diskové mechanice a případnému poškození disků nebo zařízení:

 • Před přenášením zařízení disky vždy vyjměte.

 • Nikdy nepoužívejte prasklé disky. Můžou se rozpadnout a zaseknout nebo poškodit vnitřní části zařízení.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×