Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Přehled

Tato aktualizace nahrazuje dříve vydané aktualizace. Vždy byste měli nainstalovat nejnovější aktualizaci.

Po instalaci této opravy hotfix možná budete muset aktualizovat licenci získat přístup k novým objektům, které jsou součástí této nebo předchozí aktualizace. (To platí jenom pro zákaznické licence.)

Seznam aktualizací vydaných pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 najdete v tématu vydané aktualizace pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2. Aktualizace jsou určené pro nové a stávající zákazníky, kteří používají Microsoft Dynamics Release Aktualizace for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2.

Důležité

Před instalací oprav hotfix nebo aktualizací doporučujeme kontaktovat partnera Microsoft Dynamics. Je důležité ověřit, zda je vaše prostředí kompatibilní s opravami hotfix nebo aktualizacemi, které budou nainstalovány. Oprava hotfix nebo aktualizace může způsobit problémy s interoperabilitou s přizpůsobeními a produkty třetích stran, které spolupracují s řešením Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Problémy vyřešené v této aktualizaci

V této aktualizaci jsou vyřešeny následující problémy.

Opravy hotfix platformy

ID

Název

461517

Výpočet součtů ve složce Factbox je nesprávný, pokud jsou řádky nákupní objednávky skryté.

464905

Nelze použít stránky záložek při použití profilu, pro který jsou záložky přidány do výchozího umístění, protože původní ukotvení není definováno.

464949

HttpClient selže s neplatnou znakovou sadou, pokud je znaková sada uzavřena v uvozovkách.

Opravy hotfix aplikací

ID

Název

Funkční oblast

465792

Přizpůsobení uživatele není plně vyplněno hodnotami získanými ze skupiny uživatelů.

Správu

460563

Souhrnná částka na řádku deníku je nesprávná po použití více dokumentů na stránce Použít položky zákazníků.

Cash Management

466993

Nelze zadat platný odkaz na platbu do řádku deníku plateb, pokud referenční číslo obsahuje písmena.

Cash Management

466524

The DPH Lookup Ext. Funkce codeunit Data Hndl LookupVatRegistrationFromWebService nemůže obejít příkaz COMMIT.

Cash Management

465897

Při použití příkazu Vybrat rozložení se vlastní sestava vrátí zpět k RDLC, aniž byste museli zvolit nebo vybrat Zrušit.

Cash Management

460769

Přidělování nákladů se neprobíná samostatně pro položky nákladů a položky rozpočtu nákladů.

Finance

462970

Problém s funkcí automatického párování bankovních účtů

Finance

464532

Celková částka v sestavě Výpisu z bankovního účtu je nesprávná.

Finance

465454

Datum DPH je možné změnit na jiné datum, než je datum účtování v opakovaných obecných deníkech, ale při zaúčtování data DPH se tato změna ignoruje.

Finance

465949

Při použití možnosti Kombinovat zásilky nejde zadat datum DPH.

Finance

466538

Datum DPH v nepoužité situaci se rovná datu DPH původní transakce, kde by se mělo rovnat datu DPH neuužité transakce.

Finance

466894

"Musíte zadat typ dokumentu pro ..." chybová zpráva při změně typu dokumentu na "prázdné" v prodejním deníku.

Finance

467050

Chybová zpráva "Tím se změní dimenze zadaná v dokumentu" při vytváření nákupní faktury od dodavatele bez řádků nákupu.

Finance

465081

Funkce Vypočítat a poúčtovat zúčtování DPH hlásí parametr a vyžaduje hodnotu v datu DPH i v případě, že je datum dph nastaveno na hodnotu Nepoužívat.

Finance

465518

Výchozí dimenze Typu účtu nefunguje podle očekávání.

Finance

465618

Datum DPH je přiřazeno automaticky, pokud je prázdné před kontrolou kalendářních dat v řádku obecného deníku.

Finance

466592

Filtry dimenzí hlavního rozpočtu se použijí u rozpočtu pro jinou společnost.

Finance

467660

Částka zaokrouhlení faktury se po zrušení vystaveného finančního vyúčtování nevrátí.

Finance

462516

Systém publikuje úplné množství při pokusu o zaúčtování částečného množství do nákupní nebo prodejní objednávky vrácení k expedici nebo přijetí po přiřazení úplného množství ve sledování položek.

Zásob

464054

Je možné vytvořit více atributů s prázdným polem Název prostřednictvím atributů položky.

Zásob

464724

Při práci s kódem důvodu pole je chování nekonzistentní při porovnávání deníku zboží se skladovou zásilkou a účtenkou o zásobě, kde kód důvodu není uložen.

Zásob

465426

Celková hodnota zásob neodpovídá zadané hodnotě a zaúčtované hodnotě při opětovném vyhodnocování hodnoty zásob na položku.

Zásob

461674

Pokud je možnost Nastavení inventáře nastavená na přímý převod, nelze částečně zaúčtot příkazy k přímému převodu.

Zásob

467538

Jednotkové náklady se neaktualizují podle měrné jednotky na řádku Inventarizace.

Zásob

468020

Stránku Prognóza nové poptávky je možné upravit, i když je otevřená v režimu jen pro čtení.

Zásob

468126

Dimenze se neaktualizuje v dokumentu skladové zásilky.

Zásob

463554

Po zaúčtování řádku v deníku úloh dojde k extra prázdnému řádku deníku.

Úlohy

464766

Při použití plánování objednávek se dimenze úlohy nepředávají k dodání dokumentů.

Úlohy

464716

Pole Poštovní kód expedice se neaktualizuje na základě polí Stát a Město, ale místo toho se aktualizuje pole Psč faktury.

Úlohy

467696

Celkové náklady (LCY) v položkách hlavní knihy úloh nezahrnují částku zaokrouhlení nastavenou v nastavení hlavní knihy.

Úlohy

463825

Více objednávek se používá pro lot for lot, make to order a multiple production orders when the inventies are available.

Výrobní

463487

"Hodnota xxx v poli Množství je s menší přesností, než se čekalo. Poznámka: Výchozí přesnost zaokrouhlení 0,00001 se použije, pokud není definována přesnost zaokrouhlení." Při pokusu o aktualizaci výrobní objednávky se zobrazí chybová zpráva.

Výrobní

463832

Akumulace partie se používá pro dostupné zásoby, když je dosaženo maximálního množství a existuje několik výrobních objednávek na zakázku.

Výrobní

467703

Sestavy související s výrobou poskytují seznam dostupných pracovních center místo center strojů při použití možnosti Filtrovat součty po výběru možnosti Machine Center ve filtru typu kapacity a následném výběru kapacity Číslo kapacity. Filtr.

Výrobní

463464

Při změně záhlaví data objednávky pro záhlaví nákupu se teď aktualizuje také pole data objednávky na úrovni řádku. Tato aktualizace ale ovlivní také všechny ostatní řádky a odstraní uživatelské položky, jako je varianta, umístění a UOM.

Nákupní

467201

Problém s dimenzemi v nákupních dokumentech s kódem umístění nastaveným ve výchozím nastavení na kartě dodavatele

Nákupní

468125

Nákupní objednávky se vytvářejí s umístěním z informací o společnosti místo umístění přiřazeného dodavateli.

Nákupní

451868

Možnost Blokované v opakovaných prodejních řádcích nefunguje podle očekávání.

Prodejní

463616

"Typ výpočtu DPH musí být roven "Reverse Charge DPH" v nastavení účtování DPH" chybová zpráva při spuštění poprodejní faktury s jiným datem DPH.

Prodejní

463997

Přiřazení není správné pro prodejní faktury při zpracování částečné zásilky v okně Přiřazení poplatku za zboží.

Prodejní

464072

Po zrušení faktury zaúčtovaného prodeje, pro kterou kód místa vyžaduje odeslání a vyzvednutí, umožní znovu otevřená prodejní objednávka expedovat položky bez dodávky ve skladu.

Prodejní

464478

Chybová zpráva "Položka rezervace XXX není na skladě" při práci se speciální objednávkou jiného typu než skladové zásoby nebo typu služby.

Prodejní

466086

Sestava Prodejní zásilky vytištěná s rozložením RDLC zobrazuje pouze první sériové číslo.

Prodejní

466263

Primární kontaktní e-mailová adresa se vždy používá v prodejních dokumentech po implementaci opravy.

Prodejní

466310

Jednotková cena na řádcích se po změně hodnoty Číslo kampaně v záhlaví neaktualizuje, pokud se nezmění i pole Množství.

Prodejní

466584

E-maily odeslané z odeslaných faktur za služby se zobrazují na dlaždici Odeslané e-maily v Centru rolí, ale chybí na stránce Odeslané e-maily, která je na stránce karty zákazníka.

Prodejní

466733

Při vkládání nového řádku do pořadí sestavení se nepřidávají kóty.

Prodejní

456431

Při výběru více prodejních objednávek, které se mají vydat, se nevydají všechny.

Prodejní

463274

"Záhlaví prodejní zásilky neexistuje. Identifikační pole a hodnoty: Ne.=" Chybová zpráva při pokusu o přístup k uloženému filtru na stránce Certifikáty dodávky.

Prodejní

463854

Položky deferral G/L neodpovídají aktualizovanému plánu odložení.

Prodejní

464012

Na úrovni servisních řádků je dostupnost položky podle události nesprávná v porovnání s dostupností položky podle události na úrovni prodejních řádků.

Správa služeb

464858

Datum záruky je nesprávně přepočítáno u nové zásilky obrácené možností Vrácení zásilky.

Správa služeb

465405

"Komponenta KUSOVNÍKu pro číslo položky. XYZ nelze najít." chybová zpráva při použití funkce Kopírovat z kusovníku pro položku služby, která má zadanou vytvořenou položku.

Správa služeb

463293

Při vytváření výběru skladu z výrobní objednávky pro položku s vychystávání FEFO se zobrazí chybová zpráva "Nic ke zpracování", i když jsou k dispozici jednotky. Důvodem je to, že existují jednotky s dřívějšími daty vypršení platnosti, ale už byly vybrány pro jinou výrobní objednávku.

Skladu

465003

Kód umístění v tabulce Žádost o sklad se neaktualizuje při aktualizaci prodejní nebo nákupní objednávky po vydání a opětovném otevření dokumentu.

Skladu

465042

Typy položek Service (Služba) a Non-Inventory (Bez inventáře) generují položky v tabulce požadavků skladu.

Skladu

465516

Kód měrné jednotky v hlavičce pořadí sestavení byl odstraněn, což umožňuje zaúčtování výstupu sestavení bez kódu měrné jednotky v umístění řízeného vložení a výběru, ale přesouvání nebo vychysávání je nyní blokováno pro výstupní množství sestavení.

Skladu

466553

Problém se zaokrouhlováním výběru skladu

Skladu

466710

Při zaúčtování výběru inventáře se zobrazí chybová zpráva "Nelze spárovat sledování položek".

Skladu

465188

Při práci s WMS a vyhrazenou přihrádkou je k dispozici Qty. Funkce pick se počítá z nevybratelných přihrádek přiřazených pro funkce řízení kvality (QC) a Put-away.

Skladu

468271

Problém s částečným příkazem k převodu zásilky s řádky sledování položek

Skladu

Opravy hotfix pro místní aplikace 

BE - Belgie

ID

Název

Funkční oblast

464486

Zpráva o ročním výpisu DPH a sestava DPH Annual Listing – Disk zobrazují zákazníky s 0 DPH v belgické verzi.

Finance

466877

Při spuštění sestavy Purchase Ledger v belgické verzi se plně nezobrazuje číslo dokumentu.

Finance

CA – Kanada

ID

Název

Funkční oblast

464851

Množství (základna) je nastavená na nulu a množství nebo měrnou jednotku je potřeba znovu ověřit, pokud se po přidání řádku prodejní objednávky pro položku Charge (Item) a zadání množství a ceny v kanadské verzi změní číslo položky poplatku.

Prodejní

466283

Ve statistikách prodejních faktur v kanadské verzi chybí rozpis dph.

Prodejní

CH - Švýcarsko

ID

Název

Funkční oblast

466515

Sestava výpisu DPH nefunguje správně, pokud se datum DPH liší od zúčtovacího data ve švýcarské verzi.

Finance

CZ - Čeština

ID

Název

Funkční oblast

459862

Sestava inventáře pokladny se v české verzi zobrazuje nesprávně.

Cash Management

466135

Při spuštění sestavy Purchase Ledger v belgické verzi se plně nezobrazuje číslo dokumentu.

Zásob

464937

Účtování nákupních faktur je nesprávné, pokud se sazba DPH liší od sazby faktury v české verzi.

Nákupní

454283

Záznam v tabulce G/L Entry již existuje. Identifikační pole a hodnoty: Položka č.=xxx" chybová zpráva při pokusu o zaúčtování prodejní objednávky v české verzi.

Prodejní

ES - Španělsko

ID

Název

Funkční oblast

460924

Účet hlavní knihy pro hotovostní Platby není vždy zohledněn při spuštění prohlášení make 347 ve španělské verzi.

Cash Management

463953

Sestava Obecný deník – Test zobrazuje nekonzistentní upozornění, pokud je typ dokumentu ve španělské verzi nastavený na prázdnou hodnotu.

Cash Management

463732

Navrhnout dodavatele Platby nejsou přesné a některé řádky ve španělské verzi chybí.

Finance

461387

Dobropisy zvyšují celkovou částku v deklaraci 349, pokud se jedná o opravy faktur za předchozí období, i když původní období deklarace není nastaveno ve španělské verzi.

Finance

466031

Pokud je typ výpočtu DPH nastaven na Normální a není zadaný Typ zdanitelného zboží, položky jsou generovány v položce DPH i bez zdanitelné položky ve španělské verzi.

Finance

463722

Pole Kód speciálního schématu Prodeje a nákupu v nastavení účtování DPH nefungují ve španělské verzi podle očekávání.

Finance

GB - Spojené království

ID

Název

Funkční oblast

463261

Soubor CSV vytvořený ze sestavy auditu DPH lze filtrovat podle data DPH, ale obsahuje pouze datum účtování a ne datum DPH v britské verzi.

Finance

IS - Island

ID

Název

Funkční oblast

465412

Sestava zůstatku DPH zobrazuje nesprávné částky v islandské verzi.

Finance

IT – Itálie

ID

Název

Funkční oblast

467147

Certificazione unica je nesprávně seskupený, když je hodnota vložena do pole Typ neznaitelného příjmu na stránce Srážková daň v italské verzi.

Finance

468700

Problémy s záznamem H v Certificazione Unica v italské verzi.

Finance

468705

Záznam A je v certificazione Unica v italské verzi nesprávný.

Finance

465765

V deníku plateb se vytvoří nesprávný řádek pro srážkovou daň, pokud není zůstatek na prvním řádku v italské verzi.

Nákupní

466671

Název souboru Certificazione Unica by neměl obsahovat mezeru v italské verzi.

Nákupní

463481

Elektronická faktura je vytvořena nesprávně, pokud jsou na prodejní faktuře v italské verzi řádky se záporným množstvím.

Prodejní

467204

Částka Prodeje (LCY) ve statistikách účtovaná prodejní faktura je nesprávná, pokud platební termín používá různé splátky v italské verzi.

Prodejní

MX - Mexiko

ID

Název

Funkční oblast

466899

Chybová zpráva CFDI při kolku platebního doplňku v mexické verzi.

Finance

464851

Množství (základna) je nastaveno na nulu a množství nebo měrnou jednotku je potřeba znovu ověřit, pokud se po přidání řádku prodejní objednávky pro poplatek (položka) a zadání množství a ceny v mexické verzi změní číslo položky.

Prodejní

USA – USA

ID

Název

Funkční oblast

465048

"Položka Hlavní knihy bankovních účtů neexistuje. Identifikační pole a hodnoty: Položka č. = chybová zpráva 0 při povolení standardizované funkce bankovního vyrovnání a funkce vklady ve verzi 21.4 ve verzi USA.

Cash Management

464491

Neplatný výraz typu: zobrazení tabulky. VERSION(1) SORTING(Code) WHERE(Allow Background Synchs=FILTER(true) WHERE(Field5=1(XXXX))" chybová zpráva při synchronizaci objednávek z Shopify filtrovaná na číslo objednávky ve verzi USA.

Integrace

466764

Kód úhrady se automaticky nenaplní v řádku Deník plateb, když uživatel vybere v poli Platí pro dokument. Ne. použije platbu na fakturu, která již má kód platby v USA verzi.

Nákupní

464851

Množství (základna) je nastaveno na nulu a množství nebo měrnou jednotku je potřeba znovu ověřit, pokud se po přidání řádku prodejní objednávky pro položku Charge (Item) a zadání množství a ceny ve verzi USA.

Prodejní

Místní regulační funkce

NE - Norsko

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

466390

Elektronickou fakturu ve formátu EHF 3.0 nelze úspěšně ověřit, pokud dokument obsahuje záporný řádek pro zaokrouhlování faktury v norské verzi.

Finanční řízení

PEPPOLManagement.Codeunit SalesCrMemoPEPPOLBIS30.XmlPort SalesCreditMemoPEPPOL20.XmlPort SalesCreditMemoPEPPOL21.XmlPort SalesInvoicePEPPOL20.XmlPort SalesInvoicePEPPOL21.XmlPort SalesInvoicePEPPOLBIS30.XmlPort EHFReminder30.XmlPort

Řešení

Jak získat soubory Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

Tato aktualizace je k dispozici pro ruční stažení a instalaci z webu Stažení softwaru společnosti Microsoft.

Aktualizace 21.6 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

Který balíček oprav hotfix ke stažení

Tato aktualizace obsahuje více balíčků oprav hotfix. Vyberte a stáhněte jeden z následujících balíčků v závislosti na verzi vaší databáze Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022.

Země

Balíček oprav hotfix

AT - Rakousko

Stáhnout aktualizaci 21.6 pro Balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 AT

Austrálie

Stáhnout aktualizaci 21.6 pro Balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 AU

BE - Belgie

Stáhnout aktualizaci 21.6 pro Balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 BE

CA – Kanada

Stáhnout balíček aktualizace 21.6 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 CA

CH - Švýcarsko

Stáhnout aktualizaci 21.6 pro Balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 CH

CZ - Czechia

Stáhnout balíček aktualizace 21.6 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 CZ

DE - Německo

Stáhnout balíček aktualizace 21.6 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 DE

DK – Dánsko

Stáhnout aktualizaci 21.6 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 DK

ES - Španělsko

Stáhnout aktualizaci 21.6 pro Balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 ES

FI - Finsko

Stáhnout aktualizaci 21.6 pro Balíček Fi pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

FR – Francie

Stáhnout aktualizaci 21.6 pro Balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 FR

GB - Spojené království

Stáhnout balíček aktualizace 21.6 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 UK

IN – Indie

Stáhnout aktualizaci 21.6 pro Balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 IN

IS - Island

Stáhnout aktualizaci 21.6 pro Balíček IS microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

IT – Itálie

Stáhnout aktualizaci 21.6 pro Balíček IT microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

MX - Mexiko

Stáhnout aktualizaci 21.6 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 MX

NL – Nizozemsko

Stáhnout balíček aktualizace 21.6 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 NL

NE - Norsko

Stáhnout aktualizaci 21.6 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 NO balíček

NZ - Nový Zéland

Stáhnout balíček aktualizace 21.6 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 NZ

RU – Rusko

Stáhnout aktualizaci 21.6 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 RU

SE - Švédsko

Stáhnout aktualizaci 21.6 pro Balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 SE

USA – USA

Stáhnout aktualizaci 21.6 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 US balíček

Všechny ostatní země

Stáhnout balíček aktualizace 21.6 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 W1

Jak nainstalovat aktualizaci Microsoft Dynamics 365 Business Central v místním prostředí 2022 Release Wave 2

Viz Postup instalace aktualizace Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2.

Požadavky

Musíte mít Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 nainstalována chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix.

Více informací

Přečtěte si další informace o terminologii aktualizací softwaru a microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2.

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt. 

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×