Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek se týká Microsoft Dynamics NAV 2013 pro všechny země a pro všechna jazyková prostředí.

Přehled

Tato kumulativní aktualizace zahrnuje všechny opravy hotfix a regulativní funkce, které byly vydané pro Microsoft Dynamics NAV 2013, včetně oprav hotfix a regulativních funkcí, které byly vydané v předchozích kumulativních aktualizacích. Tato kumulativní aktualizace nahrazuje dříve vydané kumulativní aktualizace. Měli byste vždy nainstalovat nejnovější kumulativní aktualizaci. Seznam kumulativních aktualizací pro Microsoft Dynamics NAV 2013 najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2842257 Vydané kumulativní aktualizace pro Microsoft Dynamics NAV 2013Úplný seznam všech oprav hotfix vydaných v kumulativních aktualizacích pro Microsoft Dynamics NAV 2013 najdete na následujících stránkách CustomerSource a PartnerSource:

CustomerSource

Přehled vydaných oprav hotfix pro aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2013

Přehled vydaných oprav hotfix Platform pro Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Přehled vydaných oprav hotfix pro aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2013

Přehled vydaných oprav hotfix Platform pro Microsoft Dynamics NAV 2013Kumulativní aktualizace jsou určené pro nové a stávající zákazníky, kteří používají Microsoft Dynamics NAV 2013.DůležitéPřed instalací oprav hotfix nebo aktualizací doporučujeme kontaktovat partnera Microsoft Dynamics. Je důležité ověřit, že vaše prostředí je kompatibilní s nainstalovanými opravami hotfix a aktualizacemi. Oprava hotfix nebo aktualizace může způsobit problémy se spoluprací s přizpůsobením a produkty třetích stran, které fungují s řešením Microsoft Dynamics NAV.

Problémy vyřešené v této kumulativní aktualizaci

V této kumulativní aktualizaci jsou vyřešeny následující problémy:

Opravy hotfix pro platformy

KÓD

Název

2923340

Po přidání sloupce na stránku jsou akce duplikovány na pásu karet na stránce řádky sledování zboží.

2923340

V podokně filtrů s japonským jazykem není šipka rozevíracího seznamu dostupná.

2923340

Chybová zpráva "Délka řetězce je <délkou>, ale při procházení v jednom z polí množství na stránce karta položky musí být menší nebo rovna 20 znaků". obsahuje závorku.

2907577

Po spuštění akcí s poznámkami nebo odkazy se zastaví klientský doplněk.

2907577

Po importu vícejazyčného souboru jsou všechny zvýrazněné objekty změněné

2907577

Po odebrání části ze stránky nemůžete na stránku seznamu nebo listu přidat ListPart

2907577

Ve filtrech nemůžete použít P pro období. Například filtr P1.. P5 nefunguje

2907577

"Následující chyba SQL nebyla očekávaná. Musí deklarovat skalární proměnnou "@ 3". Při spuštění sestavy s nastaveným filtrem se zobrazuje chybová zpráva oznamující, že příkazy nelze připravit

2907577

Když na stránce vyberete všechny označené záznamy, jsou všechny záznamy v tabulce vybrané nesprávně.

2907577

Chybová zpráva s upozorněním, že při otevření poznámky se zobrazuje chybové hlášení výběr

2907577

Do prohlížeče sestav se přidá vlastnost PreviewMode (DisplayMode)

2907577

Data v sestavách mají na konci pro některá místní nastavení "d"

2907577

E-maily se při nastavení protokolování e-mailů odstraní místo přesunutí do složky úložiště

2907576

dvojrozměrné. není platné kalendářní datum. Zobrazení stránky – 2. šest. 2013 musí být zavřená chybová zpráva při otevření stránky s podstránkami, která je propojená prostřednictvím pole typu datum nebo čas, a místní nastavení Windows je nastavené na Českou republiku

2907576

Odkaz na záznam nemůžete vytvořit v externím programu, třeba Microsoft OneNote nebo Microsoft Outlook

2907576

Změny provedené v seznamu MenuSuite nejsou děděny v nižších úrovních MenuSuites

2907576

Po instalaci kumulativní aktualizace 8 už některé stránky nepůjde upravovat

2907575

Nelze zaúčtovat položky, které jsou filtrovány filtrem na tuto hodnotu v hlavním deníku.

2907575

Při výběru velkého počtu záznamů na stránce dojde k chybě klienta systému Windows

2907575

Při změně jiného pole v záznamu se pole BLOB v záznamu změní

2907575

Při vytváření nové databáze z vývojového prostředí nemůžete vybírat Asijská řazení

2907575

Kurzor přeskočí na jinou záložku s náhledem, když zadáte tabulátor mezi poli rychlá položka na podstránce.

2907574

Klient Windows selže, když otevřete vyhledávací stránku se dvěma poli se stejným SourceExpression

2907574

Výraz filtru data a času s hodnotou EQ (EQUAL) nefunguje s webovou službou Microsoft Dynamics NAV OData.

Poznámka Po použití této opravy hotfix může být nutné objekty v databázi zkompilovat.

Opravy hotfix aplikací

KÓD

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

355429

Účtovací sm. Číslo položky pole v tabulce dat export plateb má relaci tabulky k neexistující tabulce.

Řízení hotovosti

KARTA 1226

355344

Po spuštění návrhu dodavatelských plateb se doporučují nesprávné rozměry

Řízení hotovosti

REP 393

354512

Po vystavení a tisku nových penále, která mají datum účtování mimo povolený zúčtovací rozsah, se vydávají a vytisknou se penále, která byla vydána a vytištěna.

Řízení hotovosti

REP 193

354472

Možnost Tisk do aplikace Excel chybí v sestavě splatné závazky

Řízení hotovosti

REP 322

355561

Po zadání rozpočtu nejsou aktualizovány hodnoty dimenze do-součet

Finančním

TRESKA 9200 PAG 113 PAG 7138 PAG 7139 PAG 7159

354952

Pole Přislíbené datum příjmu se nepřenáší, když odešlete vnitropodnikovou prodejní objednávku.

Finančním

XML 12

354846

Filtry, které nastavíte v účetním schématu, se nezkopírují na stránku žádosti v sestavě účetního schématu, když sestavu vytisknete z účtu. Stránka Přehled plánu

Finančním

REP. 25

354748

Chybová zpráva "Délka řetězce je <délkou>, ale při zadávání filtru finančního rozpočtu do pole účet musí být jeho hodnota menší nebo rovna 10 znakům. Stránka Přehled plánu

Finančním

PAG 490

354498

Částky v poli účet Na stránce Rozpis plánu se místo prázdných zobrazuje 00.

Finančním

TRESKA PAG 490

355503

Globální dimenze se do položek rozpočtu nezkopírují, když spustíte sestavu hodnota projektu DM a vyberete rozpočet v poli Kopírovat do fin. rozpočtu

Dlouhodobý majetek

TRESKA 5615

355523

Množství navržené pro položku s definovaným pořadím násobení je příliš vysoké, když spustíte funkci Vypočítat plán ze sešitu požadavků.

Účtov

TRESKA 99000854

355640

Globální dimenze se nezkopírují při vytvoření nové práce z funkce kopírovat úlohu a výběr zkopírování dimenzí

Příležitostí

TRESKA 1006

355431

Po spuštění dávkové úlohy Adjustace nákladů – položky zboží je v poli náklady celkem na řádku plánování projektu nesprávná částka.

Příležitostí

KARTA 1003 REP 1095

355569

Všechny dimenze jsou nesprávně uvedeny, když na stránce se seznamem pracovní středisko vyberete možnost dimenze-Single.

Zpracovatelský

PAG 99000755

355318

Když zadáte řádek pracovního centra do deníku výstupu, dimenze pracovního centra se nesprávně zkopírují z karty pracovního centra místo výrobní zakázky

Zpracovatelský

KARTA 83 COD 5406 COD 5510

355234

Když spustíte sestavu množství kusovníku a existují více necertifikovaných verzí výrobního kusovníku, spustí se poslední neověřená verze výrobního kusovníku místo základní verze.

Zpracovatelský

REP 99000753

355192

"Vydaná výrobní objednávka 101005 má sledování zboží. Když změníte stav výrobní zakázky na dokončené, zobrazí se chybová zpráva.

Zpracovatelský

TRESKA 5407

355087

Při spuštění výpočtu plánu z plánovacího sešitu se navrhne nesprávné množství a pro komponentu se zaregistroval výdej.

Zpracovatelský

TRESKA 99000854

355036

V poli řádek výrobní zakázky chybí konec stránky. Uspořádání objednávek a sestavy směrování

Zpracovatelský

REP 5500

354904

Měrná jednotka kusovníku je správná pro komponenty, ale ne pro položky nejvyšší úrovně na stránce podíl nákladů kusovníku.

Zpracovatelský

TRESKA 5870

354957

Jazyk slučovacích polí ve Wordu je závislý na jazyce vybraném pro klienta systému Windows místo kódu jazyka v šabloně interakce.

Standardizovan

TRESKA 5051

354863

Při dokončení interakce s připojeným dokumentem se zobrazí chybová zpráva, že příloha neexistuje

Standardizovan

TRESKA 5051

355106

Jednotková cena projektu ze přijatého řádku nákupní objednávky se nezkopíruje do řádku nákupní faktury, když spustíte funkci Kopie řádků příjemky na nákupní faktuře.

Prodeje

KARTA 38 V 39

354441

Pokud spustíte funkci vytvořit doklady související s vratkou z objednávky nákupní vratky, nebudou zkopírovány informace o množství a sledování položek.

Prodeje

TRESKA 6620

354084

Po změně řádku vratky se nebere v úvahu hodnota v kódu důvodu vrácení

Purchase/Sales

KARTA 37 V 39

355020

Při výběru jiné číselné řady v prodejním nebo nákupním dokumentu se přeskočí číslo z číselné řady, ale zvolte možnost nepřejmenovat dokument na nové číslo.

Purchase/Sales

KARTA 36 V 38

355702

Chybová zpráva "vybrat kód hodnoty dimenze <kód hodnoty dimenze> kód dimenze <kód dimenze> položky <číslo zboží >" při zaúčtování nákupní faktury za poplatek za zboží

Prodejce

TRESKA 80

355460

Záhlaví sloupců se zobrazují jenom na stránce 1 v sestavě s podrobnostmi o splatnosti zákazníka

Prodejce

REP 106

355458

Při spuštění sestavy s vybraným polem Zobrazit řádky opravy se v sestavě sledování položek zobrazuje nesprávné výsledky

Prodejce

REP 6521

355210

Pole Množ. při stornování dodávky z objednávky prodejní vratky se pole do expedice neaktualizovalo v hromadné prodejní objednávce

Prodejce

TRESKA OBECNÉ 80 COD 90 COD 5815 5817 TRESKY OBECNÉ 6620

355096

Dodávky se nedají kombinovat pro různé zákazníky se stejným plátcem na kombinovanou fakturu.

Prodejce

TRESKA OBECNÉ 64 – 74

355018

Sestava Prodej – dodávka zobrazuje nesprávné výsledky při spuštění sestavy s vybraným polem Zobrazit řádky opravy

Prodejce

REP 208 COD 6500

354730

V archivované prodejní nabídce a v sestavách archivovaných prodejních objednávek jsou řádky nesprávně seřazeny

Prodejce

REP 215 REP 216

354696

Řazení podle termínu splnění je v sestavě s podrobnostmi o splatnosti zákazníka nesprávné.

Prodejce

REP 106

354971

Řádky fakturace servisu pro řádky servisní smlouvy bez čísla předmětu servisu chybějí na faktuře servisu po vytvoření faktury ze servisní smlouvy.

Provozu

TRESKA OBECNÉ 5940 – 5944

354755

Při výběru kontaktu s e-mailovou adresou delší než 50 znaků v kontraktu služby se zobrazuje chybová zpráva délka řetězce je <délkou 50>

Provozu

KARTA 5967

353314

Při spuštění dávkové úlohy Účto položek předplacených servisních smluv se zaúčtuje celá částka smlouvy namísto částky za jedno fakturační období

Provozu

TRESKA 5912

355053

Po zaznamenání zaskladnění, které má řádek s měrnou jednotkou, který se liší od měrné jednotky na řádku vzít, zůstane na úrovni přihrádky zaokrouhlená částka.

Celní

REP 7305 REP 7391

355654

Při registraci výběru skladu nesmí být k dispozici "množství (základní)"> v obsahu přihrádky menší než <množství

Celní

TRESKA 7312

Místní opravy hotfix pro aplikace

DE-Německo

KÓD

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

355724

Pole e-mailová adresa a Domovská stránka se v německé verzi nezobrazují správně v sestavách upomínky a penále

Řízení hotovosti

REP 117 REP 118

354847

Pole Datum dokladu, termín splnění, původní částka a zbývající částka se při tisku sestavy připomenutí nevytisknou a v německé verzi se vybere pole Zobrazit nedokončené částky

Řízení hotovosti

REP 117

354993

Odpis v období a účetní hodnota zobrazuje v sestavě Dlouhodobý majetek – úč. hodnota 03 nesprávnou hodnotu po přeřazení dlouhodobého majetku v německé verzi.

Dlouhodobý majetek

REP 11011

354849

"DIČ se při spuštění sestavy DPH-VIES deklarace disku v německé verzi nesestavil pro všechny položky DPH, u kterých se zobrazuje chybová zpráva Type = prodej

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 88

FR-Francie

KÓD

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

355030

Při tisku sestavy SEPA ISO20022 ve francouzské verzi se nefiltrují neplatné znaky, například znak ampersand (&)

Řízení hotovosti

Sestava 10883

355647

Konec stránky v konceptu Recapitulation sestavy ve francouzské verzi

Finančním

REP 10869

355631

Nesprávné datum zaúčtování se zaúčtuje do tabulky Položka DPH, když zrušíte vyrovnání platby za fakturu s nerealizovanou DPH, když změníte zúčtovací datum před zrušením vyrovnání platby ve francouzské verzi.

VAT/Sales Tax/Intrastat

TRESKA 12

IT – Itálie

KÓD

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

355461

Při spuštění sestavy rozvaha, která je v italské verzi, nevytváří dimenze uzavření a otevření

Finančním

REP 12113

355397

Chybová zpráva "E" Stato specificato cmpo pro OSN attributo nevalido na La propreità "" Format "" při exportu zakázané komunikace v italské verzi

Finančním

TRESKA 12130

355627

V sestavě knihy odpisů není správná hodnota end, když filtrujete kód třídy DM a podtřídy DM v italské verzi.

Dlouhodobý majetek

REP 12119

355464

Dobropis není uvedený v sestavě seznam faktur účtů dodavatele, když se u dobropisu v italské verzi použila refundace

Prodeje

REP 12116

355466

Prodejní dobropis není uvedený v sestavě seznam faktur odběratelů, když se u dobropisu v italské verzi použila refundace

Prodejce

REP 12117

355658

Při zaúčtování nákupní faktury z EU v italském formátu 100% DPH odpočitatelné

VAT/Sales Tax/Intrastat

TRESKA 12

355416

Chybová zpráva "Délka řetězce je <délkou>, ale při exportu souboru Intrastat v italské verzi musí být menší než nebo rovno 10 znaků"

VAT/Sales Tax/Intrastat

KARTA 12118

354852

Transakce s prodejní a nákupní DPH pro nerezidentské zákazníky bez DIČ a daňového kódu se nezaznamenají do záznamu C Path ve verzi italského.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12193

354788

Fakturovaná částka není zaokrouhlena na aspoň 1 euro v italské sestavě DPH ve verzi pro Itálii.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12193

354785

Částky větší než 999999 se zaznamenávají v nesprávném poli v sestavě Export DPH transakcí v italské verzi.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12193

354783

Při spuštění sestavy DPH s návrhem řádků v italské verzi se nedoporučují plně fakturované faktury s automatickým účtováním

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 741

354779

V italské verzi sestavy s exportními transakcemi nejsou povolené souhrnné dokumenty.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12193

354754

BL002004 se vždy zaznamenává do záznamu C v sestavě vyúčtování DPH v italském znění.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12193

354642

Číslo plátce DPH se místo záznamu 535 B (pozice 2) v italské verzi v sestavě exportovat DPH

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12193

354628

Nákupní faktury za jednotlivé osoby nejsou navrhovány, když spustíte sestavu vyúčtování řádků sestavy DPH v italské verzi.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 741

354359

Faktury s automatickým fakturacem se nezpracovávají v sestavě Export DPH Transactions v italské verzi

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12193

NA sever amerických

KÓD

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

354735

Pokud jsou výchozí dimenze hlavního záznamu nebo protiúčtu nastavené jako povinné nebo stejné kódy v Severní Americe, nejsou naplněné.

Řízení hotovosti

KARTA 10121

342606

Platební transakci nemůžete zpracovat, pokud je pole vstupního kvalifikátoru v kartě bankovního účtu prázdné v Severní Americe.

Řízení hotovosti

TRESKA 10091

354972

Podtržení a dvojité podtržení v sestavě účetního schématu se tisknou na celé stránce místo za každý sloupec v Severní Americe.

Finančním

REP. 25

355632

Po zrušení platby v cizí měně, která byla použita na fakturu s jiným směnným kurzem, než je směnný kurz faktury, když je typ nerealizované DPH nastaven na základ pro Mexiko v Severní Americe, částka zaúčtovaného zisku nebo ztráty se nevrátí.

VAT/Sales Tax/Intrastat

TRESKA 12

355293

Nerealizovaná DPH není stornována a při zaúčtování faktury, která se používá u některého dobropisu a typu nerealizované daně, se na základ pro Mexiko v Severní Americe zaúčtuje správně.

VAT/Sales Tax/Intrastat

TRESKA 90

354941

Nesprávná částka nerealizované DPH se zaúčtuje, když na fakturu použijete více plateb a typ nerealizované daně je nastaven na základ pro Mexiko v Severní Americe.

VAT/Sales Tax/Intrastat

TRESKA 12

354478

Nerealizovaná DPH se účtuje pomocí směnného kurzu u data fakturace místo směnného kurzu u data platby, když je faktura v cizí měně nastavena na procento v Severní Americe.

VAT/Sales Tax/Intrastat

KARTA 254 COD 12

344990

Při zaúčtování nákupní objednávky v Severní Americe se neposílá do mezipodnikové pošty k odeslání částka daně

VAT/Sales Tax/Intrastat

TRESKA 90

NL – Nizozemsko

KÓD

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

355349

Při zpracování řádků návrhu telech bankovních účtů v holandské verzi se zobrazí chybová zpráva "cizí měna je vyplněna, ale cizí částka je 0".

Řízení hotovosti

TRESKA 11000000

UK – Spojené království

KÓD

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

354837

Název souboru z pole název souboru BACS v nastavení nákup & závazků se nesprávně používá při spuštění sestavy export BACS po změně názvu souboru na stránce Request (sestava) ve Spojeném království.

Finančním

REP 10550

Právní funkce

FR-Francie

KÓD

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

348248

SEPAho kreditu aktualizace pro Microsoft Dynamics NAV 2013 – Francie

Řízení hotovosti

KARTA 81 TAB 270 KARTA 1226 TAB 1228 KARTA 1229 KARTA 10865 KARTA PAG, 10866,, 10880,, 10881, 10882,

354484

2013 aktualizace SEPAho přímého debetu

Řízení hotovosti

KARTA 18 TAB 21 TAB 81 TAB 98 TAB 270 TAB PAG KARTA 311 KARTA KARTA 1207 KARTA KARTY 1208 KARTU 1226 KARTA KARTY PAG KARTA 1230 KARTA 10860 KARTA 10865 KARTA PAG KARTA 10866 KARTA 10864 KARTA PAG KARTA 1230 PAG

IT – Itálie

KÓD

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

353042

SEPAho kreditu aktualizace pro Microsoft Dynamics NAV 2013 – Itálie

Řízení hotovosti

KARTA 81 TAB 270 KARTA 1226 TAB 1228 KARTA 1229 KARTA 12181 KARTA 12182 47 PAG COD 1220 COD 1221 COD 1222 COD 1223 COD 1000 XML 370 1228 PAG 12102 PAG 12190 PAG

354486

2013 aktualizace SEPAho přímého debetu

Řízení hotovosti

KARTA 18 TAB 21 TAB 81 TAB 98 TAB 270 TAB PAG KARTA 311 KARTA 1207 KARTA 1208 KARTA KARTU 1226 KARTA PAG KARTA 1228 KARTA PAG KARTA 1230 KARTA KARTU 12174 KARTA KARTY 12175 KARTA 12177 TAB 12178 TAB 12176 TAB KARTA 1230

Řešení

Jak získat soubory aktualizací aplikace Microsoft Dynamics NAV

Tato aktualizace je k dispozici pro ruční stažení a instalaci z webu Microsoft Download Center.

Kumulativní aktualizace kr 10 pro Microsoft Dynamics NAV 2013

Jaký balíček oprav hotfix stáhnout

Tato kumulativní aktualizace obsahuje více balíčků oprav hotfix. Vyberte a Stáhněte jeden z následujících balíčků v závislosti na verzi země vaší databáze Microsoft Dynamics NAV 2013:

Státě

Balíček oprav hotfix

AU – Austrálie

Stáhnout balíček AUKB2918536

DE-Německo

Stáhnout balíček DEKB2918536

DK-Dánsko

Stáhnout balíček DKKB2918536

FR-Francie

Stáhnout balíček FRKB2918536

IT – Itálie

Stáhnout balíček ITKB2918536

NA sever amerických

Stáhnout balíček NAKB2918536

NL – Nizozemsko

Stáhnout balíček NLKB2918536

NZ – Nový Zéland

Stáhnout balíček NZKB2918536

SE-Švédsko

Stáhnout balíček SEKB2918536

UK – Spojené království

Stáhnout balíček GBKB2918536

Všechny ostatní země

Stáhnout balíček W1KB2918536

Kumulativní opravy hotfix pro následující země nejsou součástí kumulativních aktualizací:

  • AT-Rakousko

  • BE – Belgie

  • CH-Švýcarsko

  • ES – Španělsko

  • FI – Finsko

  • V Indii

  • IS-Island

  • Ne – Norsko

Místní opravy hotfix pro tyto země najdete na následujících stránkách služby CustomerSource a PartnerSource:

CustomerSource

Přehled oprav hotfix pro místní aplikace, které nejsou součástí kumulativních aktualizací pro Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Přehled oprav hotfix pro místní aplikace, které nejsou součástí kumulativních aktualizací pro Microsoft Dynamics NAV 2013

Jak nainstalovat kumulativní aktualizaci aplikace Microsoft Dynamics NAV 2013

Další informace o tom, jak nainstalovat kumulativní aktualizaci, najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2834770 Jak nainstalovat kumulativní aktualizaci aplikace Microsoft Dynamics NAV 2013

Požadavky

Abyste mohli nainstalovat tuto opravu hotfix, musí být nainstalovaná aplikace Microsoft Dynamics NAV 2013.

Další informace

Další informace o terminologii aktualizací softwaru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti MicrosoftDalší informace o produktu Microsoft Dynamics NAV 2013 najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×