Kumulativní aktualizace 12 pro SQL Server 2014 SP2

Content Idea Request 80111

Tento článek popisuje balíček kumulativní aktualizace 12 (CU12) (číslo sestavení: 12.0.5589.7) pro Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2). Tato aktualizace obsahuje opravy , které byly vydány po původním vydání SQL Server 2014 SP2.

Kumulativní aktualizace

Kumulativní aktualizace (CU) jsou nyní k dispozici v Microsoft Download Center. Pouze nejnovější CU, která byla vydána pro SQL Server 2014 SP2 je k dispozici na webu služby Stažení softwaru.

 • Každý nový CU obsahuje všechny opravy, které byly součástí předchozích CU pro nainstalovanou verzi/Service Pack serveru SQL Server.

 • Jakmile budou k dispozici, doporučuje společnost Microsoft průběžně, aktivní instalace CUs:

  • SQL Server CUs jsou certifikovány na stejnou úroveň jako aktualizace Service Pack a by měly být nainstalovány na stejné úrovni spolehlivosti.

  • Historická data ukazuje značný počet případů podpory týkající se problému, který již byl řešen ve vydané CU.

  • CUs mohou obsahovat přidanou hodnotu nad rámec oprav hotfix. Jedná se o možnosti podpory, ovladatelnost a spolehlivost aktualizace.

 • Stejně jako u aktualizace service Pack serveru SQL Server doporučujeme otestovat CUs, před zavedením do výrobní prostředí.

 • Doporučujeme upgradovat instalaci serveru SQL Server k poslední SQL Server 2014 service pack.

Získání tohoto balíčku kumulativní aktualizace

Z Microsoft Download Center je k dispozici následující aktualizace:

Stáhněte nejnovější balíček kumulativní aktualizace pro SQL Server 2014 SP2. Pokud na stránku pro stahování nezobrazí, obraťte se na služby zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře získat balíček kumulativní aktualizace. Poznámka:Poté, co jsou vydávány budoucí kumulativní aktualizace pro SQL Server 2014, tento a všechny předchozí CUs mohou být umístěny a stáhnout z Katalogu systému Windows Update. Společnost Microsoft však doporučuje vždy instalovat nejnovější k dispozici kumulativní aktualizace.

Opravy hotfix obsažené v tomto balíčku kumulativní aktualizace

Číslo chyby VSTS

Číslo článku KB

Popis

Oprava oblasti

11682702

4094893

Oprava: Databáze nelze vynechat, po jeho skladování je odpojeno a znovu připojeny v systému SQL Server

Stroj SQL

11634178

4132896

"Úplné" i když je k dispozici dostatek místa protokolu transakce a Autogrowth je povolena na serveru SQL Server

Stroj SQL

11296778

4057307

Oprava: Multidimenzionální režim náhodně zhroutí a dojde k narušení přístupu v SSAS 2016 nebo v SSAS 2014

Služby Analysis Services

11824715

4133191

Oprava: Nevrací paměť v sqlwepxxx.dll způsobí selhání procesu WmiPrvSe.exe

Stroj SQL

11620771

4019799

Oprava: Zablokování při spuštění "CleanOrphanedPolicies" a "DeleteDataSources" vestavěné uložené procedury společně v SSRS 2016

Služba Reporting Services

11714673

4094706

Oprava: Pracovní vlákno zablokuje po jiný podproces je přerušena při spuštění paralelní dotazu v SQL Server

Stroj SQL

11591371

4091245

Oprava: Dochází k narušení přístupu při dotazu tabulky se sloupcem integer v SQL Server 2017 a SQL Server 2016

Výkonu SQL

11816663

3173472

SECURITY_CRYPTO_CONTEXT_MUTEX čeká příčinu SQL Server 2016 přestane reagovat na požadavky klientů v SQL Server 2014 a 2016

Stroj SQL

11832700

4131251

Oprava: Thajských znaků v SSAS pro SQL Server exportovány do souboru PDF se zobrazí nesprávně

Služba Reporting Services

11839435

4294694

Oprava: Narušení přístupu při pokusu o přístup k tabulce, když je stránka komprese povolena tabulky v serveru SQL Server

Stroj SQL

11887074

4135113

Oprava: Sledování záznamu změn je v rozporu během aktualizace na tabulku, která obsahuje clusteru nebo jedinečný index v serveru SQL Server

Stroj SQL

11967440

4230730

Oprava: Mrtvý zámek podmínka nastane při spuštění sestavení online indexu nebo příkazu sloučení na serveru SQL Server

Stroj SQL

11922730

4316858

Oprava: "poškozená index" zpráv a server odpojení při statistiky aktualizačního dotazu na serveru SQL Server používá hash agregační funkci

Výkonu SQL

12055727

4293839

Oprava: Databáze TDE přejde do režimu offline během protokolu vyprázdnění při ztrátě připojení poskytovatele EKM serveru SQL Server

Zabezpečení SQL

12104566

4338204

Oprava: Cyklická závislost mezi názvy sloupců pro vypočtené tabulka, která shrnuje dotazu dataset oddíl v systému SQL Server

Služby Analysis Services

12118405

4058175

Oprava: TDE povoleno zálohování a obnovení jsou pomalé, je-li šifrovací klíč je uložen v zprostředkovatele EKM v serveru SQL Server

Stroj SQL

Note The following table lists the status of individual Microsoft Knowledge Base articles. A separate Microsoft Knowledge Base article might not be created for each bug.

VSTS bug number

KB article number

Description

Fix area

Status

11682702

4094893

FIX: Database can't be dropped after its storage is disconnected and reconnected in SQL Server

SQL Engine

Public

11634178

4132896

Transaction Log "full" even when there is sufficient space available and Autogrowth is enabled in SQL Server

SQL Engine

Public

11296778

4057307

FIX: Multidimensional mode randomly crashes and an access violation occurs in SSAS 2016 or in SSAS 2014

Analysis Services

Public

11824715

4133191

FIX: A memory leak occurs in sqlwepxxx.dll causes the WmiPrvSe.exe process to crash

SQL Engine

Public

11620771

4019799

FIX: Deadlock when run the "CleanOrphanedPolicies" and "DeleteDataSources" built-in stored procedures together in SSRS 2016

Reporting Services

Public

11714673

4094706

FIX: Worker thread hangs after another thread is aborted when running a parallel query in SQL Server

SQL Engine

Public

11591371

4091245

FIX: Access violation occurs when you query a table with an integer column in SQL Server 2017 and SQL Server 2016

SQL performance

Public

11816663

3173472

SECURITY_CRYPTO_CONTEXT_MUTEX waits cause SQL Server 2016 to stop responding to client requests in SQL Server 2014 and 2016

SQL Engine

Public

11953760

4230540

FIX: The SQL Server engine crashes during the sqlos.wait_info event in the system_health XEvent session

SQL Engine

MS Internal

11832700

4131251

FIX: Thai characters in SSAS for SQL Server exported to a PDF file are displayed incorrectly

Reporting Services

Public

11839435

4294694

FIX: Access violation when you try to access a table when page compression is enabled on the table in SQL Server

SQL Engine

Public

11985561

4088193

FIX: Slow restore performance when restoring backup with compression on 4K sector in SQL Server

SQL Engine

MS Internal

11887074

4135113

FIX: Change tracking record is inconsistent during an update on a table that has a clustered or unique index in SQL Server

SQL Engine

Public

11967440

4230730

FIX: A dead latch condition occurs when you run an online index rebuild or a merge command in SQL Server

SQL Engine

Public

11922730

4316858

FIX: "Corrupted index" message and server disconnection when an update statistics query uses hash aggregate on SQL Server

SQL performance

Public

12055727

4293839

FIX: TDE database goes offline during log flush if you lose connection to the EKM provider in SQL Server

SQL security

Public

12104566

4338204

FIX: Circular dependency between column names for a calculated table that summarizes the partition query dataset in SQL Server

Analysis Services

Public

11699126

4099110

FIX: Transport-level error when you execute a distributed query against a linked server that is running SQL Server

SQL performance

MS Internal

11864870

4338722

FIX: A non-yielding scheduler occurs when you execute an SQL statement that includes an ORDER BY or GROUP BY clause and returns over two billion rows in SQL Server

SQL Engine

MS Internal

12118405

4058175

FIX: TDE-enabled backup and restore are slow if the encryption key is stored in an EKM provider in SQL Server

SQL Engine

Public

Poznámky pro tuto aktualizaci

Hybridní nasazení prostředí

Při aktualizaci nasadit hybridní prostředí (například AlwaysOn, replikace, cluster a zrcadlení), doporučujeme, abyste před nasazením aktualizace naleznete v následujících článcích:

Jazyková podpora

 • Kumulativní aktualizace serveru SQL Server jsou nyní více jazyků. Proto tento balíček kumulativní aktualizace není specifické pro jeden jazyk. Platí pro všechny podporované jazyky.

Součásti (funkce) aktualizováno

Jeden balíček kumulativní aktualizace obsahuje všechny aktualizace pro všechny SQL Server 2014 komponenty (funkce). Nicméně balíček kumulativní aktualizace aktualizuje pouze ty komponenty, které jsou aktuálně nainstalovány na instanci serveru SQL Server, který vyberete servis.  Pokud funkce serveru SQL Server (například služby Analysis Services) je přidán k instanci po tomto CU, je nutné použít znovu tento CU aktualizace nová funkce na tento CU.

Podpora pro tuto aktualizaci

Pokud nastanou další problémy nebo řešení potíží je požadováno, bude pravděpodobně nutné vytvořit požadavek na službu. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nejsou způsobilé pro tento konkrétní aktualizace kumulativní balíček. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu přejděte na Web podpory společnosti Microsoft.  

Odinstalace této aktualizace

 1. V Ovládacích panelech vyberte Zobrazit nainstalované aktualizace v části programy a funkce.

 2. Vyhledejte položku, která odpovídá tento balíček kumulativní aktualizace v části Microsoft SQL Server 2014.

 3. Stiskněte a podržte (nebo klepněte pravým tlačítkem myši) položku a potom vyberte možnost odinstalovat.

Informace o balíčku kumulativní aktualizace

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tento balíček kumulativní aktualizace, musíte používat SQL Server 2014 SP2.

Informace o restartování počítače

Bude pravděpodobně nutné restartovat počítač po instalaci tohoto balíčku kumulativní aktualizace.

Informace o registrech

Chcete-li použít jednu z opravy hotfix v tomto balíčku, nemáte provádět žádné změny registru.

Informace o souborech pro kumulativní aktualizaci balíčku

Anglická verze tohoto balíčku má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.

verze x86

Služba SQL Server 2014 Browser

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Instapi120.dll

2014.120.5589.7

51888

09-Jun-2018

21:27

x86

Msmdredir.dll

2014.120.5589.7

6650544

09-Jun-2018

20:17

x86

Msmdsrv.rll

2014.120.5589.7

963248

09-Jun-2018

20:24

x86

Msmdsrvi.rll

2014.120.5589.7

960176

09-Jun-2018

20:24

x86

Sqlbrowser.exe

2014.120.5589.7

270000

09-Jun-2018

20:14

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2014.120.5589.7

60088

09-Jun-2018

21:27

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5589.7

104112

09-Jun-2018

21:33

x86

Modul pro zápis SQL Server 2014

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Instapi120.dll

2014.120.5589.7

51888

09-Jun-2018

21:27

x86

Sqlboot.dll

2014.120.5589.7

168624

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5589.7

104112

09-Jun-2018

21:33

x86

Sqlvdi.dll

2014.120.5589.7

148656

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlwriter.exe

2014.120.5589.7

114352

09-Jun-2018

20:14

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2014.120.5589.7

60088

09-Jun-2018

21:27

x86

Sqlwvss.dll

2014.120.5589.7

269488

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlwvss_xp.dll

2014.120.5589.7

24240

09-Jun-2018

20:17

x86

SQL Server 2014 Analysis Services

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

12.0.5589.7

129712

09-Jun-2018

21:00

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5589.7

69296

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5589.7

73392

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5589.7

77488

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5589.7

73416

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5589.7

77488

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5589.7

73392

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5589.7

73392

09-Jun-2018

21:54

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5589.7

65200

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5589.7

73392

09-Jun-2018

21:25

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

12.0.5589.7

400048

09-Jun-2018

21:00

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

12.0.5589.7

911536

09-Jun-2018

21:00

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

12.0.5589.7

129712

09-Jun-2018

21:00

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

12.0.5589.7

401072

09-Jun-2018

21:00

x86

Powerpivotconfigtool.exe

12.0.5589.7

292040

09-Jun-2018

21:00

x86

Msmdctr120.dll

2014.120.5589.7

36016

09-Jun-2018

21:27

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5589.7

35229872

09-Jun-2018

21:27

x86

Msmdpump.dll

2014.120.5589.7

6740656

09-Jun-2018

20:17

x86

Msmdredir.dll

2014.120.5589.7

6650544

09-Jun-2018

20:17

x86

Msmdsrv.exe

2014.120.5589.7

35032240

09-Jun-2018

20:14

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5589.7

6743216

09-Jun-2018

20:27

x86

Msolap120.dll

2014.120.5589.7

7115440

09-Jun-2018

20:17

x86

Msolui120.dll

2014.120.5589.7

290480

09-Jun-2018

20:17

x86

Sql_as_keyfile.dll

2014.120.5589.7

60088

09-Jun-2018

21:27

x86

Sqlboot.dll

2014.120.5589.7

168624

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5589.7

104112

09-Jun-2018

21:33

x86

Xe.dll

2014.120.5589.7

557232

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5589.7

244400

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5589.7

170160

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5589.7

22258352

09-Jun-2018

20:23

x86

SQL Server 2014 databáze služby společného minima

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Batchparser.dll

2014.120.5589.7

154808

09-Jun-2018

21:33

x86

Instapi120.dll

2014.120.5589.7

51888

09-Jun-2018

21:27

x86

Isacctchange.dll

2014.120.5589.7

24264

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5589.7

1541296

09-Jun-2018

21:00

x86

Microsoft.sqlserver.batchparser.dll

2014.120.5589.7

382128

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2014.120.5589.7

72880

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5589.7

3741872

09-Jun-2018

12:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

12.0.5589.7

1361584

09-Jun-2018

12:46

x86

Msasxpress.dll

2014.120.5589.7

31408

09-Jun-2018

21:27

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2014.120.5589.7

60088

09-Jun-2018

21:27

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5589.7

104112

09-Jun-2018

21:33

x86

Sqlftacct.dll

2014.120.5589.7

40112

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlmanager.dll

2014.120.5589.7

638128

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlmgmprovider.dll

2014.120.5589.7

333512

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlsecacctchg.dll

2014.120.5589.7

30896

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlsvcsync.dll

2014.120.5589.7

253616

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqltdiagn.dll

2014.120.5589.7

48816

09-Jun-2018

20:17

x86

Svrenumapi120.dll

2014.120.5589.7

792240

09-Jun-2018

20:17

x86

Klient serveru SQL Server 2014 Data kvality

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Sql_dqc_keyfile.dll

2014.120.5589.7

60088

09-Jun-2018

21:27

x86

Kvalita dat SQL Server 2014

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Microsoft.ssdqs.infra.dll

12.0.5589.7

1876656

09-Jun-2018

20:27

x86

Kvalita dat SQL Server 2014

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Sql_dq_keyfile.dll

2014.120.5589.7

60088

09-Jun-2018

21:27

x86

Sql_dreplay_client SQL Server 2014

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Dreplayclient.exe

2014.120.5589.7

139952

09-Jun-2018

20:14

x86

Dreplaycommon.dll

2014.120.5589.7

786096

09-Jun-2018

21:00

x86

Dreplayserverps.dll

2014.120.5589.7

31928

09-Jun-2018

21:33

x86

Dreplayutil.dll

2014.120.5589.7

353456

09-Jun-2018

21:33

x86

Instapi120.dll

2014.120.5589.7

51888

09-Jun-2018

21:27

x86

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2014.120.5589.7

60088

09-Jun-2018

21:27

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5589.7

28336

09-Jun-2018

20:17

x86

Sql_dreplay_controller SQL Server 2014

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Dreplaycommon.dll

2014.120.5589.7

786096

09-Jun-2018

21:00

x86

Dreplaycontroller.exe

2014.120.5589.7

345264

09-Jun-2018

20:14

x86

Dreplayprocess.dll

2014.120.5589.7

170672

09-Jun-2018

21:33

x86

Dreplayserverps.dll

2014.120.5589.7

31928

09-Jun-2018

21:33

x86

Instapi120.dll

2014.120.5589.7

51888

09-Jun-2018

21:27

x86

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2014.120.5589.7

60088

09-Jun-2018

21:27

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5589.7

28336

09-Jun-2018

20:17

x86

Instance systému SQL Server 2014 databáze služby Core

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Atxcore.dll

2014.120.5589.7

39088

09-Jun-2018

21:33

x86

Backuptourl.exe

12.0.5589.7

41136

09-Jun-2018

20:14

x86

Batchparser.dll

2014.120.5589.7

154808

09-Jun-2018

21:33

x86

Databasemail.exe

12.0.5589.7

29872

09-Jun-2018

20:10

x86

Datacollectorcontroller.dll

2014.120.5589.7

156336

09-Jun-2018

21:33

x86

Dcexec.exe

2014.120.5589.7

73904

09-Jun-2018

20:14

x86

Fssres.dll

2014.120.5589.7

73392

09-Jun-2018

21:27

x86

Hadrres.dll

2014.120.5589.7

160432

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll

12.0.5589.7

175792

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.sqlautoadmin.sqlautoadmin.dll

12.0.5589.7

79536

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2014.120.5589.7

69808

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2014.120.5589.7

62640

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2014.120.5589.7

137416

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2014.120.5589.7

146608

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5589.7

257712

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2014.120.5589.7

68784

09-Jun-2018

20:25

x86

Odsole70.dll

2014.120.5589.7

72880

09-Jun-2018

20:17

x86

Opends60.dll

2014.120.5589.7

29872

09-Jun-2018

20:17

x86

Qds.dll

2014.120.5589.7

516272

09-Jun-2018

20:17

x86

Rsfxft.dll

2014.120.5589.7

31408

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqagtres.dll

2014.120.5589.7

53936

09-Jun-2018

20:17

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2014.120.5589.7

60088

09-Jun-2018

21:27

x86

Sqlaamss.dll

2014.120.5589.7

72880

09-Jun-2018

20:27

x86

Sqlaccess.dll

2014.120.5589.7

469168

09-Jun-2018

20:27

x86

Sqlagent.exe

2014.120.5589.7

454832

09-Jun-2018

20:14

x86

Sqlagentctr120.dll

2014.120.5589.7

46768

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlagentlog.dll

2014.120.5589.7

30896

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlagentmail.dll

2014.120.5589.7

47792

09-Jun-2018

20:27

x86

Sqlatxss.dll

2014.120.5589.7

37040

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlboot.dll

2014.120.5589.7

168624

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlcmdss.dll

2014.120.5589.7

45744

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlctr120.dll

2014.120.5589.7

90288

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqldk.dll

2014.120.5589.7

1993392

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqldtsss.dll

2014.120.5589.7

166064

09-Jun-2018

20:27

x86

Sqliosim.com

2014.120.5589.7

249008

09-Jun-2018

20:26

x86

Sqliosim.exe

2014.120.5589.7

2012336

09-Jun-2018

20:14

x86

Sqllang.dll

2014.120.5589.7

28934832

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlmaint.exe

2014.120.5589.7

95920

09-Jun-2018

20:14

x86

Sqlmin.dll

2014.120.5589.7

67317424

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlolapss.dll

2014.120.5589.7

138416

09-Jun-2018

20:27

x86

Sqlos.dll

2014.120.5589.7

25264

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlpowershellss.dll

2014.120.5589.7

44720

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlrepss.dll

2014.120.5589.7

41648

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5589.7

28336

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5589.7

28336

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5589.7

51376

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2014.120.5589.7

25264

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2014.120.5589.7

5718192

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5589.7

551600

09-Jun-2018

20:22

x86

Sqlservr.exe

2014.120.5589.7

199856

09-Jun-2018

20:14

x86

Sqlstubss.exe

2014.120.5589.7

25288

09-Jun-2018

20:14

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5589.7

123568

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqltses.dll

2014.120.5589.7

9014448

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqsrvres.dll

2014.120.5589.7

224944

09-Jun-2018

20:17

x86

Xe.dll

2014.120.5589.7

557232

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5589.7

244400

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5589.7

170160

09-Jun-2018

20:23

x86

Xpadsi.exe

2014.120.5589.7

65208

09-Jun-2018

21:33

x86

Xplog70.dll

2014.120.5589.7

57520

09-Jun-2018

20:23

x86

Xpqueue.dll

2014.120.5589.7

60616

09-Jun-2018

20:23

x86

Xprepl.dll

2014.120.5589.7

82608

09-Jun-2018

20:23

x86

Xpsqlbot.dll

2014.120.5589.7

29872

09-Jun-2018

20:23

x86

Xpstar.dll

2014.120.5589.7

343728

09-Jun-2018

20:23

x86

SQL Server 2014 databáze služby sdílené Core

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Axscphst.dll

2014.120.5589.7

52400

09-Jun-2018

21:33

x86

Batchparser.dll

2014.120.5589.7

154808

09-Jun-2018

21:33

x86

Bcp.exe

2014.120.5589.7

112312

09-Jun-2018

21:33

x86

Commanddest.dll

2014.120.5589.7

186544

09-Jun-2018

21:33

x86

Datacollectorenumerators.dll

2014.120.5589.7

75440

09-Jun-2018

21:33

x86

Datacollectortasks.dll

2014.120.5589.7

121528

09-Jun-2018

21:33

x86

Distrib.exe

2014.120.5589.7

154800

09-Jun-2018

20:14

x86

Dteparse.dll

2014.120.5589.7

98480

09-Jun-2018

21:33

x86

Dteparsemgd.dll

2014.120.5589.7

75440

09-Jun-2018

21:00

x86

Dtepkg.dll

2014.120.5589.7

97968

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtexec.exe

2014.120.5589.7

63152

09-Jun-2018

20:14

x86

Dts.dll

2014.120.5589.7

2556592

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5589.7

403640

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtsconn.dll

2014.120.5589.7

383152

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtshost.exe

2014.120.5589.7

75952

09-Jun-2018

20:14

x86

Dtslog.dll

2014.120.5589.7

87216

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtsmsg120.dll

2014.120.5589.7

542392

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.5589.7

1038000

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5589.7

42168

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtuparse.dll

2014.120.5589.7

75448

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtutil.exe

2014.120.5589.7

114376

09-Jun-2018

20:14

x86

Exceldest.dll

2014.120.5589.7

200888

09-Jun-2018

21:33

x86

Excelsrc.dll

2014.120.5589.7

216760

09-Jun-2018

21:33

x86

Execpackagetask.dll

2014.120.5589.7

117936

09-Jun-2018

21:33

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.5589.7

317104

09-Jun-2018

21:27

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.5589.7

328392

09-Jun-2018

21:27

x86

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5589.7

62648

09-Jun-2018

21:27

x86

Logread.exe

2014.120.5589.7

535728

09-Jun-2018

20:14

x86

Mergetxt.dll

2014.120.5589.7

45768

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5589.7

531632

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

12.0.5589.7

203440

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.5589.7

1593008

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5589.7

3741872

09-Jun-2018

12:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

12.0.5589.7

1361584

09-Jun-2018

12:46

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5589.7

257712

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5589.7

153776

09-Jun-2018

20:27

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5589.7

72376

09-Jun-2018

21:27

x86

Msgprox.dll

2014.120.5589.7

224440

09-Jun-2018

21:27

x86

Msxmlsql.dll

2014.120.5589.7

1095856

09-Jun-2018

20:17

x86

Oledbdest.dll

2014.120.5589.7

200368

09-Jun-2018

20:17

x86

Oledbsrc.dll

2014.120.5589.7

220848

09-Jun-2018

20:17

x86

Osql.exe

2014.120.5589.7

63160

09-Jun-2018

21:33

x86

Qrdrsvc.exe

2014.120.5589.7

447152

09-Jun-2018

20:14

x86

Rawdest.dll

2014.120.5589.7

151216

09-Jun-2018

20:17

x86

Rawsource.dll

2014.120.5589.7

137392

09-Jun-2018

20:17

x86

Rdistcom.dll

2014.120.5589.7

698032

09-Jun-2018

20:17

x86

Recordsetdest.dll

2014.120.5589.7

132784

09-Jun-2018

20:17

x86

Replagnt.dll

2014.120.5589.7

28848

09-Jun-2018

20:17

x86

Repldp.dll

2014.120.5589.7

238256

09-Jun-2018

20:17

x86

Replerrx.dll

2014.120.5589.7

122544

09-Jun-2018

20:17

x86

Replisapi.dll

2014.120.5589.7

293064

09-Jun-2018

20:17

x86

Replmerg.exe

2014.120.5589.7

448176

09-Jun-2018

20:14

x86

Replprov.dll

2014.120.5589.7

650416

09-Jun-2018

20:17

x86

Replrec.dll

2014.120.5589.7

821424

09-Jun-2018

20:27

x86

Replsub.dll

2014.120.5589.7

366256

09-Jun-2018

20:17

x86

Replsync.dll

2014.120.5589.7

125104

09-Jun-2018

20:17

x86

Spresolv.dll

2014.120.5589.7

198832

09-Jun-2018

20:17

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2014.120.5589.7

60088

09-Jun-2018

21:27

x86

Sqlcmd.exe

2014.120.5589.7

201416

09-Jun-2018

21:33

x86

Sqldiag.exe

2014.120.5589.7

1177776

09-Jun-2018

20:14

x86

Sqldistx.dll

2014.120.5589.7

181936

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqllogship.exe

12.0.5589.7

105160

09-Jun-2018

21:00

x86

Sqlmergx.dll

2014.120.5589.7

308400

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlps.exe

12.0.5589.7

73392

09-Jun-2018

21:00

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5589.7

28336

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5589.7

28336

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5589.7

51376

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5589.7

123568

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5589.7

136880

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlwep120.dll

2014.120.5589.7

101040

09-Jun-2018

20:17

x86

Ssdebugps.dll

2014.120.5589.7

63152

09-Jun-2018

20:17

x86

Ssradd.dll

2014.120.5589.7

55472

09-Jun-2018

20:17

x86

Ssravg.dll

2014.120.5589.7

55984

09-Jun-2018

20:17

x86

Ssrdown.dll

2014.120.5589.7

43184

09-Jun-2018

20:17

x86

Ssrmax.dll

2014.120.5589.7

54448

09-Jun-2018

20:17

x86

Ssrmin.dll

2014.120.5589.7

54448

09-Jun-2018

20:17

x86

Ssrpub.dll

2014.120.5589.7

43696

09-Jun-2018

20:17

x86

Ssrup.dll

2014.120.5589.7

42672

09-Jun-2018

20:17

x86

Txagg.dll

2014.120.5589.7

290992

09-Jun-2018

20:17

x86

Txdatacollector.dll

2014.120.5589.7

285360

09-Jun-2018

20:17

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5589.7

240816

09-Jun-2018

20:17

x86

Txderived.dll

2014.120.5589.7

502448

09-Jun-2018

20:17

x86

Txlookup.dll

2014.120.5589.7

437936

09-Jun-2018

20:23

x86

Txmerge.dll

2014.120.5589.7

171184

09-Jun-2018

20:23

x86

Txmergejoin.dll

2014.120.5589.7

213680

09-Jun-2018

20:23

x86

Txmulticast.dll

2014.120.5589.7

82608

09-Jun-2018

20:23

x86

Txrowcount.dll

2014.120.5589.7

81072

09-Jun-2018

20:23

x86

Txsort.dll

2014.120.5589.7

196784

09-Jun-2018

20:23

x86

Txsplit.dll

2014.120.5589.7

496304

09-Jun-2018

20:23

x86

Txunionall.dll

2014.120.5589.7

127152

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5589.7

244400

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmlsub.dll

2014.120.5589.7

210608

09-Jun-2018

20:23

x86

Stroj SQL Server 2014 Full-Text

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Fd.dll

2014.120.5589.7

585392

09-Jun-2018

21:27

x86

Fdhost.exe

2014.120.5589.7

86192

09-Jun-2018

20:14

x86

Fdlauncher.exe

2014.120.5589.7

44208

09-Jun-2018

20:14

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2014.120.5589.7

60088

09-Jun-2018

21:27

x86

Sqlft120ph.dll

2014.120.5589.7

49840

09-Jun-2018

20:17

x86

SQL Server 2014 Integration Services

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

2.0.0.93

86704

09-Jun-2018

20:22

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

2.0.0.93

46256

09-Jun-2018

20:22

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

2.0.0.93

87216

09-Jun-2018

20:22

x86

Axscphst.dll

2014.120.5589.7

52400

09-Jun-2018

21:33

x86

Commanddest.dll

2014.120.5589.7

186544

09-Jun-2018

21:33

x86

Dteparse.dll

2014.120.5589.7

98480

09-Jun-2018

21:33

x86

Dteparsemgd.dll

2014.120.5589.7

75440

09-Jun-2018

21:00

x86

Dtepkg.dll

2014.120.5589.7

97968

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtexec.exe

2014.120.5589.7

63152

09-Jun-2018

20:14

x86

Dts.dll

2014.120.5589.7

2556592

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5589.7

403640

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtsconn.dll

2014.120.5589.7

383152

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtsdebughost.exe

2014.120.5589.7

77488

09-Jun-2018

20:14

x86

Dtshost.exe

2014.120.5589.7

75952

09-Jun-2018

20:14

x86

Dtslog.dll

2014.120.5589.7

87216

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtsmsg120.dll

2014.120.5589.7

542392

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.5589.7

1038000

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5589.7

42168

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtuparse.dll

2014.120.5589.7

75448

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtutil.exe

2014.120.5589.7

114376

09-Jun-2018

20:14

x86

Exceldest.dll

2014.120.5589.7

200888

09-Jun-2018

21:33

x86

Excelsrc.dll

2014.120.5589.7

216760

09-Jun-2018

21:33

x86

Execpackagetask.dll

2014.120.5589.7

117936

09-Jun-2018

21:33

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.5589.7

317104

09-Jun-2018

21:27

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.5589.7

328392

09-Jun-2018

21:27

x86

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5589.7

62648

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2014.120.5589.7

107696

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5589.7

531632

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5589.7

153776

09-Jun-2018

20:27

x86

Msdtssrvr.exe

12.0.5589.7

217264

09-Jun-2018

21:00

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5589.7

72376

09-Jun-2018

21:27

x86

Msmdpp.dll

2014.120.5589.7

6607536

09-Jun-2018

20:17

x86

Oledbdest.dll

2014.120.5589.7

200368

09-Jun-2018

20:17

x86

Oledbsrc.dll

2014.120.5589.7

220848

09-Jun-2018

20:17

x86

Rawdest.dll

2014.120.5589.7

151216

09-Jun-2018

20:17

x86

Rawsource.dll

2014.120.5589.7

137392

09-Jun-2018

20:17

x86

Recordsetdest.dll

2014.120.5589.7

132784

09-Jun-2018

20:17

x86

Sql_is_keyfile.dll

2014.120.5589.7

60088

09-Jun-2018

21:27

x86

Sqldest.dll

2014.120.5589.7

199856

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5589.7

136880

09-Jun-2018

20:17

x86

Txagg.dll

2014.120.5589.7

290992

09-Jun-2018

20:17

x86

Txbestmatch.dll

2014.120.5589.7

518320

09-Jun-2018

20:17

x86

Txcache.dll

2014.120.5589.7

128176

09-Jun-2018

20:17

x86

Txcharmap.dll

2014.120.5589.7

230576

09-Jun-2018

20:17

x86

Txcopymap.dll

2014.120.5589.7

128688

09-Jun-2018

20:17

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5589.7

240816

09-Jun-2018

20:17

x86

Txderived.dll

2014.120.5589.7

502448

09-Jun-2018

20:17

x86

Txfileextractor.dll

2014.120.5589.7

144048

09-Jun-2018

20:17

x86

Txfileinserter.dll

2014.120.5589.7

142512

09-Jun-2018

20:17

x86

Txgroupdups.dll

2014.120.5589.7

233648

09-Jun-2018

20:17

x86

Txlineage.dll

2014.120.5589.7

93360

09-Jun-2018

20:17

x86

Txlookup.dll

2014.120.5589.7

437936

09-Jun-2018

20:23

x86

Txmerge.dll

2014.120.5589.7

171184

09-Jun-2018

20:23

x86

Txmergejoin.dll

2014.120.5589.7

213680

09-Jun-2018

20:23

x86

Txmulticast.dll

2014.120.5589.7

82608

09-Jun-2018

20:23

x86

Txpivot.dll

2014.120.5589.7

163504

09-Jun-2018

20:23

x86

Txrowcount.dll

2014.120.5589.7

81072

09-Jun-2018

20:23

x86

Txsampling.dll

2014.120.5589.7

119472

09-Jun-2018

20:23

x86

Txscd.dll

2014.120.5589.7

154288

09-Jun-2018

20:23

x86

Txsort.dll

2014.120.5589.7

196784

09-Jun-2018

20:23

x86

Txsplit.dll

2014.120.5589.7

496304

09-Jun-2018

20:23

x86

Txtermextraction.dll

2014.120.5589.7

8630448

09-Jun-2018

20:23

x86

Txtermlookup.dll

2014.120.5589.7

4107440

09-Jun-2018

20:23

x86

Txunionall.dll

2014.120.5589.7

127152

09-Jun-2018

20:23

x86

Txunpivot.dll

2014.120.5589.7

144560

09-Jun-2018

20:23

x86

SQL Server 2014 Reporting Services

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1100464

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1114824

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1115312

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1123528

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1188016

09-Jun-2018

20:28

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1114288

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1124528

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1123504

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1121968

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1127088

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1116848

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1118896

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1112752

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1120944

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1118384

09-Jun-2018

21:54

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1172144

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1113776

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1117360

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1100464

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1119920

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1121456

09-Jun-2018

21:25

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

12.0.5589.7

1541296

09-Jun-2018

21:00

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

323248

09-Jun-2018

20:28

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319176

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

21:54

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

323248

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

315056

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319176

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319160

09-Jun-2018

21:25

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:28

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89800

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

21:54

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89784

09-Jun-2018

21:25

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

368304

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

396976

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

396976

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

409264

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

528048

09-Jun-2018

20:28

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

392904

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

417456

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

413360

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

401072

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

429744

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

409264

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

409264

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

388784

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

401072

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

401072

09-Jun-2018

21:54

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

511664

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

388784

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

396976

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

364208

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

405176

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

409264

09-Jun-2018

21:25

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5589.7

368304

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5589.7

409264

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5589.7

417456

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5589.7

401072

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5589.7

429744

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5589.7

409264

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5589.7

401072

09-Jun-2018

21:54

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5589.7

511664

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5589.7

364208

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5589.7

409264

09-Jun-2018

21:25

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1060528

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1089200

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1089200

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1101488

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1224368

09-Jun-2018

20:28

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1089200

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1109680

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1105608

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1097392

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1121968

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1105584

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1048240

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1081008

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1093296

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1097392

09-Jun-2018

21:54

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1207984

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1085104

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1089200

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1060528

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1097416

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1101496

09-Jun-2018

21:25

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

12.0.5589.7

202928

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

12.0.5589.7

202928

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

12.0.5589.7

147120

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

12.0.5589.7

147120

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4305584

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4342960

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4334768

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4355248

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4520112

09-Jun-2018

20:28

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4340400

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4368560

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4367536

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4354224

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4383432

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4347568

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4347568

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4331696

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4351664

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4354736

09-Jun-2018

21:54

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4494000

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4333768

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4342960

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4307120

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4358328

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4359864

09-Jun-2018

21:25

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

12.0.5589.7

1413296

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.5589.7

1413296

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

12.0.5589.7

657072

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

12.0.5589.7

657072

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

12.0.5589.7

321200

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

12.0.5589.7

321200

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

12.0.5589.7

303304

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

12.0.5589.7

303304

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52936

09-Jun-2018

20:28

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52936

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:26

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

21:54

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52920

09-Jun-2018

21:25

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:26

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

21:54

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5589.7

52920

09-Jun-2018

21:25

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

12.0.5589.7

159944

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

12.0.5589.7

159944

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

12.0.5589.7

5565104

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

12.0.5589.7

5565104

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

12.0.5589.7

108720

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

12.0.5589.7

108720

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

274096

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

278192

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

302768

09-Jun-2018

20:28

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

286384

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

20:26

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

278192

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

21:54

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

294576

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

278192

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

278192

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

21:25

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

12.0.5589.7

239792

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

12.0.5589.7

297136

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

12.0.5589.7

297136

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.upgradescripts.dll

12.0.5589.7

479408

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll

2014.120.5589.7

48304

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll.deploy

2014.120.5589.7

72880

09-Jun-2018

20:25

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5589.7

35229872

09-Jun-2018

21:27

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5589.7

6743216

09-Jun-2018

20:27

x86

Msolap120.dll

2014.120.5589.7

7115440

09-Jun-2018

20:17

x86

Msolui120.dll

2014.120.5589.7

290480

09-Jun-2018

20:17

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

272560

09-Jun-2018

20:23

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

275632

09-Jun-2018

20:25

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

274608

09-Jun-2018

20:25

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

277168

09-Jun-2018

20:21

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

294064

09-Jun-2018

20:28

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

275632

09-Jun-2018

20:25

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

278192

09-Jun-2018

20:25

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

279216

09-Jun-2018

20:24

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

276656

09-Jun-2018

20:23

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

281776

09-Jun-2018

20:22

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

278192

09-Jun-2018

20:26

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

276144

09-Jun-2018

20:24

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

274608

09-Jun-2018

20:24

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

277680

09-Jun-2018

20:23

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

276656

09-Jun-2018

20:23

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

289456

09-Jun-2018

21:27

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

274608

09-Jun-2018

20:25

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

275632

09-Jun-2018

20:20

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

272584

09-Jun-2018

21:34

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

277176

09-Jun-2018

21:27

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

277192

09-Jun-2018

20:28

x86

Reportingservicescompression.dll.deploy

2014.120.5589.7

57008

09-Jun-2018

20:17

x86

Reportingservicescompression.dll

2014.120.5589.7

57008

09-Jun-2018

20:17

x86

Reportingserviceslibrary.dll

12.0.5589.7

2015944

09-Jun-2018

20:27

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5589.7

110256

09-Jun-2018

20:27

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2014.120.5589.7

106160

09-Jun-2018

20:27

x86

Reportingservicesservice.exe

2014.120.5589.7

2082992

09-Jun-2018

20:14

x86

Reportingserviceswebserver.dll

12.0.5589.7

1542856

09-Jun-2018

20:27

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5589.7

224944

09-Jun-2018

20:21

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5589.7

229040

09-Jun-2018

20:21

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5589.7

229040

09-Jun-2018

20:25

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5589.7

229064

09-Jun-2018

20:23

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5589.7

233136

09-Jun-2018

20:22

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5589.7

229040

09-Jun-2018

20:26

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5589.7

229040

09-Jun-2018

20:23

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5589.7

237232

09-Jun-2018

21:27

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5589.7

224968

09-Jun-2018

21:34

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5589.7

229040

09-Jun-2018

20:28

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

12.0.5589.7

2236592

09-Jun-2018

20:27

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5589.7

290480

09-Jun-2018

20:21

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5589.7

306864

09-Jun-2018

20:21

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5589.7

306864

09-Jun-2018

20:25

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5589.7

302768

09-Jun-2018

20:23

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5589.7

315056

09-Jun-2018

20:22

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5589.7

302768

09-Jun-2018

20:26

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5589.7

302768

09-Jun-2018

20:23

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5589.7

331464

09-Jun-2018

21:27

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5589.7

290480

09-Jun-2018

21:34

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5589.7

302768

09-Jun-2018

20:28

x86

Reportingserviceswmiprovider.dll

2014.120.5589.7

3572400

09-Jun-2018

20:17

x86

Rsconfigtool.exe

12.0.5589.7

1284296

09-Jun-2018

21:00

x86

Rsctr120.dll

2014.120.5589.7

45744

09-Jun-2018

20:17

x86

Rshttpruntime.dll

2014.120.5589.7

106160

09-Jun-2018

20:27

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2014.120.5589.7

60088

09-Jun-2018

21:27

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5589.7

104112

09-Jun-2018

21:33

x86

Sqlrsos.dll

2014.120.5589.7

25264

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlserverspatial120.dll.deploy

2014.120.5589.7

551600

09-Jun-2018

20:22

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5589.7

551600

09-Jun-2018

20:22

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5589.7

244400

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5589.7

170160

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5589.7

22258352

09-Jun-2018

20:23

x86

SQL Server 2014 Management Studio

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

2.0.0.93

86704

09-Jun-2018

20:22

x86

Attunity.sqlserver.cdcdesign.dll

2.0.0.93

174256

09-Jun-2018

20:22

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

2.0.0.93

46256

09-Jun-2018

20:22

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

2.0.0.93

87216

09-Jun-2018

20:22

x86

Attunity.ssis.odbc.design.dll

2.0.0.55

114288

14-May-2018

17:37

x86

Axscphst.dll

2014.120.5589.7

52400

09-Jun-2018

21:33

x86

Batchparser.dll

2014.120.5589.7

154808

09-Jun-2018

21:33

x86

Bcp.exe

2014.120.5589.7

112312

09-Jun-2018

21:33

x86

Commanddest.dll

2014.120.5589.7

186544

09-Jun-2018

21:33

x86

Datacollectorenumerators.dll

2014.120.5589.7

75440

09-Jun-2018

21:33

x86

Datacollectortasks.dll

2014.120.5589.7

121528

09-Jun-2018

21:33

x86

Datadesigners.dll

2014.120.5589.7

5860536

09-Jun-2018

21:33

x86

Dataprojects.dll

2014.120.5589.7

814776

09-Jun-2018

21:33

x86

Dreplaycommon.dll

2014.120.5589.7

786096

09-Jun-2018

21:00

x86

Dreplayserverps.dll

2014.120.5589.7

31928

09-Jun-2018

21:33

x86

Dteparse.dll

2014.120.5589.7

98480

09-Jun-2018

21:33

x86

Dteparsemgd.dll

2014.120.5589.7

75440

09-Jun-2018

21:00

x86

Dtepkg.dll

2014.120.5589.7

97968

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtexec.exe

2014.120.5589.7

63152

09-Jun-2018

20:14

x86

Dts.dll

2014.120.5589.7

2556592

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5589.7

403640

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtsconn.dll

2014.120.5589.7

383152

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtsdebughost.exe

2014.120.5589.7

77488

09-Jun-2018

20:14

x86

Dtshost.exe

2014.120.5589.7

75952

09-Jun-2018

20:14

x86

Dtslog.dll

2014.120.5589.7

87216

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtsmsg120.dll

2014.120.5589.7

542392

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.5589.7

1038000

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5589.7

42168

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtuparse.dll

2014.120.5589.7

75448

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtutil.exe

2014.120.5589.7

114376

09-Jun-2018

20:14

x86

Exceldest.dll

2014.120.5589.7

200888

09-Jun-2018

21:33

x86

Excelsrc.dll

2014.120.5589.7

216760

09-Jun-2018

21:33

x86

Execpackagetask.dll

2014.120.5589.7

117936

09-Jun-2018

21:33

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.5589.7

317104

09-Jun-2018

21:27

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.5589.7

328392

09-Jun-2018

21:27

x86

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5589.7

62648

09-Jun-2018

21:27

x86

Languagepackage.dll

2014.120.5589.7

4487864

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

12.0.5589.7

202928

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.5589.7

1413296

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2014.120.5589.7

107696

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5589.7

531632

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

12.0.5589.7

203440

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

12.0.5589.7

317104

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.5589.7

1593008

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2014.120.5589.7

62640

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5589.7

257712

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5589.7

153776

09-Jun-2018

20:27

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5589.7

72376

09-Jun-2018

21:27

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5589.7

6743216

09-Jun-2018

20:27

x86

Objectexplorer.dll

12.0.5589.7

3977392

09-Jun-2018

20:27

x86

Oledbdest.dll

2014.120.5589.7

200368

09-Jun-2018

20:17

x86

Oledbsrc.dll

2014.120.5589.7

220848

09-Jun-2018

20:17

x86

Osql.exe

2014.120.5589.7

63160

09-Jun-2018

21:33

x86

Pfclnt.dll

2014.120.5589.7

1156272

09-Jun-2018

20:27

x86

Pfutil.dll

2014.120.5589.7

617136

09-Jun-2018

20:27

x86

Rawdest.dll

2014.120.5589.7

151216

09-Jun-2018

20:17

x86

Rawsource.dll

2014.120.5589.7

137392

09-Jun-2018

20:17

x86

Recordsetdest.dll

2014.120.5589.7

132784

09-Jun-2018

20:17

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5589.7

110256

09-Jun-2018

20:27

x86

Rsconfigtool.exe

12.0.5589.7

1284296

09-Jun-2018

21:00

x86

Semsfc.dll

2014.120.5589.7

127152

09-Jun-2018

20:17

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2014.120.5589.7

60088

09-Jun-2018

21:27

x86

Sqlcmd.exe

2014.120.5589.7

201416

09-Jun-2018

21:33

x86

Sqlde.dll

2014.120.5589.7

218288

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqldest.dll

2014.120.5589.7

199856

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqldiag.exe

2014.120.5589.7

1177776

09-Jun-2018

20:14

x86

Sqlgui.dll

2014.120.5589.7

183472

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlmanagerui.dll

12.0.5589.7

7996080

09-Jun-2018

20:27

x86

Sqlps.exe

12.0.5589.7

73392

09-Jun-2018

21:00

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5589.7

28336

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5589.7

28336

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5589.7

51376

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5589.7

551600

09-Jun-2018

20:22

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5589.7

123568

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5589.7

136880

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqltdiagn.dll

2014.120.5589.7

48816

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2014.120.5589.7

45744

09-Jun-2018

20:17

x86

Ssdebugps.dll

2014.120.5589.7

63152

09-Jun-2018

20:17

x86

Ssms.exe

2014.120.5589.7

239304

09-Jun-2018

20:14

x86

Txagg.dll

2014.120.5589.7

290992

09-Jun-2018

20:17

x86

Txbestmatch.dll

2014.120.5589.7

518320

09-Jun-2018

20:17

x86

Txcache.dll

2014.120.5589.7

128176

09-Jun-2018

20:17

x86

Txcharmap.dll

2014.120.5589.7

230576

09-Jun-2018

20:17

x86

Txcopymap.dll

2014.120.5589.7

128688

09-Jun-2018

20:17

x86

Txdatacollector.dll

2014.120.5589.7

285360

09-Jun-2018

20:17

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5589.7

240816

09-Jun-2018

20:17

x86

Txderived.dll

2014.120.5589.7

502448

09-Jun-2018

20:17

x86

Txfileextractor.dll

2014.120.5589.7

144048

09-Jun-2018

20:17

x86

Txfileinserter.dll

2014.120.5589.7

142512

09-Jun-2018

20:17

x86

Txgroupdups.dll

2014.120.5589.7

233648

09-Jun-2018

20:17

x86

Txlineage.dll

2014.120.5589.7

93360

09-Jun-2018

20:17

x86

Txlookup.dll

2014.120.5589.7

437936

09-Jun-2018

20:23

x86

Txmerge.dll

2014.120.5589.7

171184

09-Jun-2018

20:23

x86

Txmergejoin.dll

2014.120.5589.7

213680

09-Jun-2018

20:23

x86

Txmulticast.dll

2014.120.5589.7

82608

09-Jun-2018

20:23

x86

Txpivot.dll

2014.120.5589.7

163504

09-Jun-2018

20:23

x86

Txrowcount.dll

2014.120.5589.7

81072

09-Jun-2018

20:23

x86

Txsampling.dll

2014.120.5589.7

119472

09-Jun-2018

20:23

x86

Txscd.dll

2014.120.5589.7

154288

09-Jun-2018

20:23

x86

Txsort.dll

2014.120.5589.7

196784

09-Jun-2018

20:23

x86

Txsplit.dll

2014.120.5589.7

496304

09-Jun-2018

20:23

x86

Txtermextraction.dll

2014.120.5589.7

8630448

09-Jun-2018

20:23

x86

Txtermlookup.dll

2014.120.5589.7

4107440

09-Jun-2018

20:23

x86

Txunionall.dll

2014.120.5589.7

127152

09-Jun-2018

20:23

x86

Txunpivot.dll

2014.120.5589.7

144560

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5589.7

244400

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5589.7

170160

09-Jun-2018

20:23

x86

SQL Server 2014 nástroje a součásti pracovní stanice

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Autoadmin.dll

2014.120.5589.7

1309360

09-Jun-2018

21:33

x86

Axscphst.dll

2014.120.5589.7

52400

09-Jun-2018

21:33

x86

Ddsshapes.dll

2014.120.5589.7

138928

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtaengine.exe

2014.120.5589.7

160432

09-Jun-2018

20:14

x86

Dteparse.dll

2014.120.5589.7

98480

09-Jun-2018

21:33

x86

Dteparsemgd.dll

2014.120.5589.7

75440

09-Jun-2018

21:00

x86

Dtepkg.dll

2014.120.5589.7

97968

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtexec.exe

2014.120.5589.7

63152

09-Jun-2018

20:14

x86

Dts.dll

2014.120.5589.7

2556592

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5589.7

403640

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtsconn.dll

2014.120.5589.7

383152

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtshost.exe

2014.120.5589.7

75952

09-Jun-2018

20:14

x86

Dtslog.dll

2014.120.5589.7

87216

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtsmsg120.dll

2014.120.5589.7

542392

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.5589.7

1038000

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5589.7

42168

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtuparse.dll

2014.120.5589.7

75448

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtutil.exe

2014.120.5589.7

114376

09-Jun-2018

20:14

x86

Exceldest.dll

2014.120.5589.7

200888

09-Jun-2018

21:33

x86

Excelsrc.dll

2014.120.5589.7

216760

09-Jun-2018

21:33

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.5589.7

317104

09-Jun-2018

21:27

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.5589.7

328392

09-Jun-2018

21:27

x86

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5589.7

62648

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5589.7

1541296

09-Jun-2018

21:00

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2014.120.5589.7

2141360

09-Jun-2018

21:00

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2014.120.5589.7

42160

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2014.120.5589.7

115384

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

12.0.5589.7

401584

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

12.0.5589.7

2035376

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5589.7

531632

09-Jun-2018

20:22

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5589.7

72376

09-Jun-2018

21:27

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5589.7

35229872

09-Jun-2018

21:27

x86

Msmdpp.dll

2014.120.5589.7

6607536

09-Jun-2018

20:17

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5589.7

6743216

09-Jun-2018

20:27

x86

Msolap120.dll

2014.120.5589.7

7115440

09-Jun-2018

20:17

x86

Msolui120.dll

2014.120.5589.7

290480

09-Jun-2018

20:17

x86

Oledbdest.dll

2014.120.5589.7

200368

09-Jun-2018

20:17

x86

Oledbsrc.dll

2014.120.5589.7

220848

09-Jun-2018

20:17

x86

Profiler.exe

2014.120.5589.7

1342664

09-Jun-2018

21:00

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2014.120.5589.7

60088

09-Jun-2018

21:27

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5589.7

104112

09-Jun-2018

21:33

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5589.7

28336

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5589.7

28336

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5589.7

51376

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5589.7

123568

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5589.7

136880

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2014.120.5589.7

45744

09-Jun-2018

20:17

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5589.7

240816

09-Jun-2018

20:17

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5589.7

244400

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5589.7

170160

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5589.7

22258352

09-Jun-2018

20:23

x86

verze x64

Služba SQL Server 2014 Browser

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Instapi120.dll

2014.120.5589.7

51888

09-Jun-2018

21:27

x86

Keyfile.dll

2014.120.5589.7

60088

09-Jun-2018

21:27

x86

Msmdredir.dll

2014.120.5589.7

6650544

09-Jun-2018

20:17

x86

Msmdsrv.rll

2014.120.5589.7

963248

09-Jun-2018

20:24

x86

Msmdsrvi.rll

2014.120.5589.7

960176

09-Jun-2018

20:24

x86

Sqlbrowser.exe

2014.120.5589.7

270000

09-Jun-2018

20:14

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5589.7

104112

09-Jun-2018

21:33

x86

Modul pro zápis SQL Server 2014

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Instapi120.dll

2014.120.5589.7

59056

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqlboot.dll

2014.120.5589.7

177328

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5589.7

119984

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqlvdi.dll

2014.120.5589.7

148656

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlvdi.dll

2014.120.5589.7

161456

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlwriter.exe

2014.120.5589.7

134320

09-Jun-2018

20:26

x64

Sqlwriter_keyfile.dll

2014.120.5589.7

57008

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqlwvss.dll

2014.120.5589.7

330928

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlwvss_xp.dll

2014.120.5589.7

25800

09-Jun-2018

22:08

x64

SQL Server 2014 Analysis Services

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

12.0.5589.7

129712

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

12.0.5589.7

129712

09-Jun-2018

21:00

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5589.7

69296

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5589.7

73392

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5589.7

77488

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5589.7

73392

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5589.7

77488

09-Jun-2018

21:51

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5589.7

73392

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5589.7

73392

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5589.7

65200

09-Jun-2018

21:55

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5589.7

73392

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

12.0.5589.7

400048

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

12.0.5589.7

400048

09-Jun-2018

21:00

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

12.0.5589.7

911536

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

12.0.5589.7

911536

09-Jun-2018

21:00

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

12.0.5589.7

129736

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

12.0.5589.7

129712

09-Jun-2018

21:00

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

12.0.5589.7

401072

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

12.0.5589.7

401072

09-Jun-2018

21:00

x86

Powerpivotconfigtool.exe

12.0.5589.7

291504

09-Jun-2018

20:25

x64

Powerpivotconfigtool.exe

12.0.5589.7

292040

09-Jun-2018

21:00

x86

Msmdctr120.dll

2014.120.5589.7

38064

09-Jun-2018

20:22

x64

Msmdlocal.dll

2014.120.5589.7

52237488

09-Jun-2018

20:22

x64

Msmdlocal.dll

2014.120.5589.7

35229872

09-Jun-2018

21:27

x86

Msmdpump.dll

2014.120.5589.7

7787696

09-Jun-2018

20:22

x64

Msmdredir.dll

2014.120.5589.7

6650544

09-Jun-2018

20:17

x86

Msmdsrv.exe

2014.120.5589.7

51356336

09-Jun-2018

20:26

x64

Msmgdsrv.dll

2014.120.5589.7

7426736

09-Jun-2018

20:20

x64

Msmgdsrv.dll

2014.120.5589.7

6743216

09-Jun-2018

20:27

x86

Msolap120.dll

2014.120.5589.7

7115440

09-Jun-2018

20:17

x86

Msolap120.dll

2014.120.5589.7

8571568

09-Jun-2018

20:22

x64

Msolui120.dll

2014.120.5589.7

290480

09-Jun-2018

20:17

x86

Msolui120.dll

2014.120.5589.7

303792

09-Jun-2018

22:08

x64

Sql_as_keyfile.dll

2014.120.5589.7

57008

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqlboot.dll

2014.120.5589.7

177328

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5589.7

119984

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5589.7

104112

09-Jun-2018

21:33

x86

Xe.dll

2014.120.5589.7

630984

09-Jun-2018

20:22

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5589.7

244400

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5589.7

286896

09-Jun-2018

22:08

x64

Xmlrwbin.dll

2014.120.5589.7

170160

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5589.7

197808

09-Jun-2018

22:08

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5589.7

22258352

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5589.7

19104432

09-Jun-2018

22:08

x64

SQL Server 2014 databáze služby společného minima

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Batchparser.dll

2014.120.5589.7

169648

09-Jun-2018

20:22

x64

Batchparser.dll

2014.120.5589.7

154808

09-Jun-2018

21:33

x86

Instapi120.dll

2014.120.5589.7

59056

09-Jun-2018

20:22

x64

Instapi120.dll

2014.120.5589.7

51888

09-Jun-2018

21:27

x86

Isacctchange.dll

2014.120.5589.7

25776

09-Jun-2018

20:22

x64

Isacctchange.dll

2014.120.5589.7

24264

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5589.7

1541296

09-Jun-2018

21:00

x86

Microsoft.sqlserver.batchparser.dll

2014.120.5589.7

554672

09-Jun-2018

20:25

x64

Microsoft.sqlserver.batchparser.dll

2014.120.5589.7

382128

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2014.120.5589.7

75440

09-Jun-2018

20:25

x64

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2014.120.5589.7

72880

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5589.7

3741872

09-Jun-2018

12:46

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5589.7

3741896

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

12.0.5589.7

1361584

09-Jun-2018

12:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

12.0.5589.7

1361584

09-Jun-2018

20:24

x86

Msasxpress.dll

2014.120.5589.7

35504

09-Jun-2018

20:22

x64

Msasxpress.dll

2014.120.5589.7

31408

09-Jun-2018

21:27

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2014.120.5589.7

57008

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5589.7

119984

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5589.7

104112

09-Jun-2018

21:33

x86

Sqlftacct.dll

2014.120.5589.7

40112

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlftacct.dll

2014.120.5589.7

45744

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlmanager.dll

2014.120.5589.7

638128

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlmanager.dll

2014.120.5589.7

865968

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlmgmprovider.dll

2014.120.5589.7

333512

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlmgmprovider.dll

2014.120.5589.7

425672

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlsecacctchg.dll

2014.120.5589.7

30896

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlsecacctchg.dll

2014.120.5589.7

33456

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlsvcsync.dll

2014.120.5589.7

253616

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlsvcsync.dll

2014.120.5589.7

327344

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqltdiagn.dll

2014.120.5589.7

48816

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqltdiagn.dll

2014.120.5589.7

62128

09-Jun-2018

22:08

x64

Svrenumapi120.dll

2014.120.5589.7

792240

09-Jun-2018

20:17

x86

Svrenumapi120.dll

2014.120.5589.7

1031344

09-Jun-2018

22:08

x64

Klient serveru SQL Server 2014 Data kvality

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Sql_dqc_keyfile.dll

2014.120.5589.7

57008

09-Jun-2018

20:22

x64

Kvalita dat SQL Server 2014

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Microsoft.ssdqs.infra.dll

12.0.5589.7

1876656

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

12.0.5589.7

1876656

09-Jun-2018

20:27

x86

Kvalita dat SQL Server 2014

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Sql_dq_keyfile.dll

2014.120.5589.7

57008

09-Jun-2018

20:22

x64

Sql_dreplay_client SQL Server 2014

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Dreplayclient.exe

2014.120.5589.7

139952

09-Jun-2018

20:14

x86

Dreplaycommon.dll

2014.120.5589.7

786096

09-Jun-2018

21:00

x86

Dreplayserverps.dll

2014.120.5589.7

31928

09-Jun-2018

21:33

x86

Dreplayutil.dll

2014.120.5589.7

353456

09-Jun-2018

21:33

x86

Instapi120.dll

2014.120.5589.7

59056

09-Jun-2018

20:22

x64

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2014.120.5589.7

57008

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5589.7

28336

09-Jun-2018

20:17

x86

Sql_dreplay_controller SQL Server 2014

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Dreplaycommon.dll

2014.120.5589.7

786096

09-Jun-2018

21:00

x86

Dreplaycontroller.exe

2014.120.5589.7

345264

09-Jun-2018

20:14

x86

Dreplayprocess.dll

2014.120.5589.7

170672

09-Jun-2018

21:33

x86

Dreplayserverps.dll

2014.120.5589.7

31928

09-Jun-2018

21:33

x86

Instapi120.dll

2014.120.5589.7

59056

09-Jun-2018

20:22

x64

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2014.120.5589.7

57008

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5589.7

28336

09-Jun-2018

20:17

x86

Instance systému SQL Server 2014 databáze služby Core

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Atxcore.dll

2014.120.5589.7

45232

09-Jun-2018

20:22

x64

Backuptourl.exe

12.0.5589.7

40648

09-Jun-2018

20:25

x64

Batchparser.dll

2014.120.5589.7

169648

09-Jun-2018

20:22

x64

C1.dll

17.0.61137.400

825464

02-Apr-2018

15:48

x64

C2.dll

17.0.61137.400

4020856

02-Apr-2018

15:48

x64

Cl.exe

17.0.61137.400

188520

02-Apr-2018

15:48

x64

Databasemail.exe

12.0.5589.7

29360

09-Jun-2018

20:25

x64

Datacollectorcontroller.dll

2014.120.5589.7

250032

09-Jun-2018

20:22

x64

Dcexec.exe

2014.120.5589.7

90800

09-Jun-2018

20:25

x64

Fssres.dll

2014.120.5589.7

81072

09-Jun-2018

20:22

x64

Hadrres.dll

2014.120.5589.7

178864

09-Jun-2018

20:22

x64

Hkcompile.dll

2014.120.5589.7

752816

09-Jun-2018

20:22

x64

Hkengine.dll

2014.120.5589.7

1653936

09-Jun-2018

20:22

x64

Hkruntime.dll

2014.120.5589.7

108720

09-Jun-2018

20:22

x64

Link.exe

11.0.61137.400

896104

02-Apr-2018

15:48

x64

Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll

12.0.5589.7

175792

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.sqlautoadmin.sqlautoadmin.dll

12.0.5589.7

79536

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2014.120.5589.7

70832

09-Jun-2018

20:20

x64

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2014.120.5589.7

64688

09-Jun-2018

20:22

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2014.120.5589.7

146096

09-Jun-2018

20:22

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2014.120.5589.7

160456

09-Jun-2018

20:22

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5589.7

282800

09-Jun-2018

20:22

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2014.120.5589.7

73904

09-Jun-2018

20:22

x64

Msobj110.dll

11.0.61137.400

120464

02-Apr-2018

15:48

x64

Msvcp110.dll

11.0.61137.400

662672

02-Apr-2018

15:48

x64

Msvcr110.dll

11.0.61137.400

850576

02-Apr-2018

15:48

x64

Odsole70.dll

2014.120.5589.7

100528

09-Jun-2018

22:08

x64

Opends60.dll

2014.120.5589.7

32432

09-Jun-2018

22:08

x64

Qds.dll

2014.120.5589.7

542896

09-Jun-2018

22:08

x64

Rsfxft.dll

2014.120.5589.7

33456

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqagtres.dll

2014.120.5589.7

62128

09-Jun-2018

22:08

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2014.120.5589.7

57008

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqlaamss.dll

2014.120.5589.7

78512

09-Jun-2018

20:20

x64

Sqlaccess.dll

2014.120.5589.7

469680

09-Jun-2018

20:20

x64

Sqlagent.exe

2014.120.5589.7

613040

09-Jun-2018

20:25

x64

Sqlagentctr120.dll

2014.120.5589.7

46768

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlagentctr120.dll

2014.120.5589.7

55984

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlagentlog.dll

2014.120.5589.7

30920

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlagentmail.dll

2014.120.5589.7

47792

09-Jun-2018

20:20

x64

Sqlatxss.dll

2014.120.5589.7

42696

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlboot.dll

2014.120.5589.7

177328

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlcmdss.dll

2014.120.5589.7

53424

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlctr120.dll

2014.120.5589.7

90288

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlctr120.dll

2014.120.5589.7

104624

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqldk.dll

2014.120.5589.7

2478256

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqldtsss.dll

2014.120.5589.7

202416

09-Jun-2018

20:20

x64

Sqliosim.com

2014.120.5589.7

281776

09-Jun-2018

20:21

x64

Sqliosim.exe

2014.120.5589.7

2806448

09-Jun-2018

20:26

x64

Sqllang.dll

2014.120.5589.7

36399304

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlmaint.exe

2014.120.5589.7

104624

09-Jun-2018

20:26

x64

Sqlmin.dll

2014.120.5589.7

64954032

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlolapss.dll

2014.120.5589.7

174768

09-Jun-2018

20:20

x64

Sqlos.dll

2014.120.5589.7

26800

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlpowershellss.dll

2014.120.5589.7

51888

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlrepss.dll

2014.120.5589.7

48816

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlresld.dll

2014.120.5589.7

29872

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5589.7

35504

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlscm.dll

2014.120.5589.7

59568

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2014.120.5589.7

25776

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2014.120.5589.7

5718192

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5589.7

773296

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqlservr.exe

2014.120.5589.7

372400

09-Jun-2018

20:26

x64

Sqlstubss.exe

2014.120.5589.7

26288

09-Jun-2018

20:26

x64

Sqlsvc.dll

2014.120.5589.7

145072

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqltses.dll

2014.120.5589.7

8975536

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqsrvres.dll

2014.120.5589.7

250032

09-Jun-2018

22:08

x64

Xe.dll

2014.120.5589.7

630984

09-Jun-2018

20:22

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5589.7

286896

09-Jun-2018

22:08

x64

Xmlrwbin.dll

2014.120.5589.7

197808

09-Jun-2018

22:08

x64

Xpadsi.exe

2014.120.5589.7

81096

09-Jun-2018

20:26

x64

Xplog70.dll

2014.120.5589.7

64688

09-Jun-2018

22:08

x64

Xpqueue.dll

2014.120.5589.7

74416

09-Jun-2018

22:08

x64

Xprepl.dll

2014.120.5589.7

91336

09-Jun-2018

22:08

x64

Xpsqlbot.dll

2014.120.5589.7

32432

09-Jun-2018

22:08

x64

Xpstar.dll

2014.120.5589.7

419504

09-Jun-2018

22:08

x64

SQL Server 2014 databáze služby sdílené Core

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Axscphst.dll

2014.120.5589.7

67248

09-Jun-2018

20:22

x64

Batchparser.dll

2014.120.5589.7

169648

09-Jun-2018

20:22

x64

Batchparser.dll

2014.120.5589.7

154808

09-Jun-2018

21:33

x86

Bcp.exe

2014.120.5589.7

122056

09-Jun-2018

20:22

x64

Commanddest.dll

2014.120.5589.7

227504

09-Jun-2018

20:22

x64

Datacollectorenumerators.dll

2014.120.5589.7

97456

09-Jun-2018

20:22

x64

Datacollectortasks.dll

2014.120.5589.7

156848

09-Jun-2018

20:22

x64

Distrib.exe

2014.120.5589.7

173744

09-Jun-2018

20:25

x64

Dteparse.dll

2014.120.5589.7

110256

09-Jun-2018

20:22

x64

Dteparsemgd.dll

2014.120.5589.7

78000

09-Jun-2018

20:21

x64

Dtepkg.dll

2014.120.5589.7

117424

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtexec.exe

2014.120.5589.7

67784

09-Jun-2018

20:25

x64

Dts.dll

2014.120.5589.7

3003568

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5589.7

458440

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtsconn.dll

2014.120.5589.7

464048

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtshost.exe

2014.120.5589.7

86704

09-Jun-2018

20:25

x64

Dtslog.dll

2014.120.5589.7

97968

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtsmsg120.dll

2014.120.5589.7

546480

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtspipeline.dll

2014.120.5589.7

1252016

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5589.7

48816

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtuparse.dll

2014.120.5589.7

83632

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtutil.exe

2014.120.5589.7

132784

09-Jun-2018

20:25

x64

Exceldest.dll

2014.120.5589.7

244400

09-Jun-2018

20:22

x64

Excelsrc.dll

2014.120.5589.7

270000

09-Jun-2018

20:22

x64

Execpackagetask.dll

2014.120.5589.7

141488

09-Jun-2018

20:22

x64

Flatfiledest.dll

2014.120.5589.7

368840

09-Jun-2018

20:22

x64

Flatfilesrc.dll

2014.120.5589.7

378032

09-Jun-2018

20:22

x64

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5589.7

73904

09-Jun-2018

20:22

x64

Hkengperfctrs.dll

2014.120.5589.7

44208

09-Jun-2018

20:22

x64

Logread.exe

2014.120.5589.7

625328

09-Jun-2018

20:25

x64

Mergetxt.dll

2014.120.5589.7

51376

09-Jun-2018

20:22

x64

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5589.7

531632

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

12.0.5589.7

203440

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.5589.7

1650352

09-Jun-2018

20:20

x64

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5589.7

3741872

09-Jun-2018

12:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

12.0.5589.7

1361584

09-Jun-2018

12:46

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5589.7

282800

09-Jun-2018

20:22

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5589.7

257712

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5589.7

153776

09-Jun-2018

20:20

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5589.7

79024

09-Jun-2018

20:22

x64

Msgprox.dll

2014.120.5589.7

262320

09-Jun-2018

20:22

x64

Msxmlsql.dll

2014.120.5589.7

1399472

09-Jun-2018

22:08

x64

Oledbdest.dll

2014.120.5589.7

244400

09-Jun-2018

22:08

x64

Oledbsrc.dll

2014.120.5589.7

276144

09-Jun-2018

22:08

x64

Osql.exe

2014.120.5589.7

76464

09-Jun-2018

20:22

x64

Qrdrsvc.exe

2014.120.5589.7

548528

09-Jun-2018

20:25

x64

Rawdest.dll

2014.120.5589.7

187568

09-Jun-2018

22:08

x64

Rawsource.dll

2014.120.5589.7

174768

09-Jun-2018

22:08

x64

Rdistcom.dll

2014.120.5589.7

815792

09-Jun-2018

22:08

x64

Recordsetdest.dll

2014.120.5589.7

162480

09-Jun-2018

22:08

x64

Replagnt.dll

2014.120.5589.7

30384

09-Jun-2018

22:08

x64

Repldp.dll

2014.120.5589.7

273072

09-Jun-2018

22:08

x64

Replerrx.dll

2014.120.5589.7

145072

09-Jun-2018

22:08

x64

Replisapi.dll

2014.120.5589.7

351920

09-Jun-2018

22:08

x64

Replmerg.exe

2014.120.5589.7

516784

09-Jun-2018

20:25

x64

Replprov.dll

2014.120.5589.7

794288

09-Jun-2018

22:08

x64

Replrec.dll

2014.120.5589.7

976048

09-Jun-2018

20:20

x64

Replsub.dll

2014.120.5589.7

435888

09-Jun-2018

22:08

x64

Replsync.dll

2014.120.5589.7

144560

09-Jun-2018

22:08

x64

Spresolv.dll

2014.120.5589.7

241328

09-Jun-2018

22:08

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2014.120.5589.7

57008

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqlcmd.exe

2014.120.5589.7

241864

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqldiag.exe

2014.120.5589.7

1269424

09-Jun-2018

20:26

x64

Sqldistx.dll

2014.120.5589.7

216752

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqllogship.exe

12.0.5589.7

104648

09-Jun-2018

20:21

x64

Sqlmergx.dll

2014.120.5589.7

353456

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlps.exe

12.0.5589.7

73392

09-Jun-2018

21:00

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5589.7

28336

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5589.7

29872

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5589.7

28336

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5589.7

35504

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlscm.dll

2014.120.5589.7

51376

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5589.7

59568

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlsvc.dll

2014.120.5589.7

123568

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5589.7

145072

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5589.7

165040

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlwep120.dll

2014.120.5589.7

111792

09-Jun-2018

22:08

x64

Ssdebugps.dll

2014.120.5589.7

65200

09-Jun-2018

22:08

x64

Ssradd.dll

2014.120.5589.7

63152

09-Jun-2018

22:08

x64

Ssravg.dll

2014.120.5589.7

64200

09-Jun-2018

22:08

x64

Ssrdown.dll

2014.120.5589.7

48816

09-Jun-2018

22:08

x64

Ssrmax.dll

2014.120.5589.7

61616

09-Jun-2018

22:08

x64

Ssrmin.dll

2014.120.5589.7

61616

09-Jun-2018

22:08

x64

Ssrpub.dll

2014.120.5589.7

49328

09-Jun-2018

22:08

x64

Ssrup.dll

2014.120.5589.7

48304

09-Jun-2018

22:08

x64

Txagg.dll

2014.120.5589.7

345288

09-Jun-2018

22:08

x64

Txdatacollector.dll

2014.120.5589.7

397488

09-Jun-2018

22:08

x64

Txdataconvert.dll

2014.120.5589.7

278192

09-Jun-2018

22:08

x64

Txderived.dll

2014.120.5589.7

586416

09-Jun-2018

22:08

x64

Txlookup.dll

2014.120.5589.7

517808

09-Jun-2018

22:08

x64

Txmerge.dll

2014.120.5589.7

219312

09-Jun-2018

22:08

x64

Txmergejoin.dll

2014.120.5589.7

264368

09-Jun-2018

22:08

x64

Txmulticast.dll

2014.120.5589.7

102064

09-Jun-2018

22:08

x64

Txrowcount.dll

2014.120.5589.7

100016

09-Jun-2018

22:08

x64

Txsort.dll

2014.120.5589.7

240816

09-Jun-2018

22:08

x64

Txsplit.dll

2014.120.5589.7

578736

09-Jun-2018

22:08

x64

Txunionall.dll

2014.120.5589.7

167088

09-Jun-2018

22:08

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5589.7

286896

09-Jun-2018

22:08

x64

Xmlsub.dll

2014.120.5589.7

285360

09-Jun-2018

22:08

x64

Stroj SQL Server 2014 Full-Text

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Fd.dll

2014.120.5589.7

661680

09-Jun-2018

20:22

x64

Fdhost.exe

2014.120.5589.7

95944

09-Jun-2018

20:25

x64

Fdlauncher.exe

2014.120.5589.7

50864

09-Jun-2018

20:25

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2014.120.5589.7

57008

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqlft120ph.dll

2014.120.5589.7

55984

09-Jun-2018

22:08

x64

SQL Server 2014 Integration Services

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

2.0.0.93

86704

09-Jun-2018

20:22

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

2.0.0.93

46256

09-Jun-2018

20:22

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

2.0.0.93

87216

09-Jun-2018

20:22

x86

Axscphst.dll

2014.120.5589.7

67248

09-Jun-2018

20:22

x64

Commanddest.dll

2014.120.5589.7

227504

09-Jun-2018

20:22

x64

Dteparse.dll

2014.120.5589.7

110256

09-Jun-2018

20:22

x64

Dteparsemgd.dll

2014.120.5589.7

78000

09-Jun-2018

20:21

x64

Dtepkg.dll

2014.120.5589.7

117424

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtexec.exe

2014.120.5589.7

67784

09-Jun-2018

20:25

x64

Dts.dll

2014.120.5589.7

3003568

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5589.7

458440

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtsconn.dll

2014.120.5589.7

464048

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtsdebughost.exe

2014.120.5589.7

86704

09-Jun-2018

20:25

x64

Dtshost.exe

2014.120.5589.7

86704

09-Jun-2018

20:25

x64

Dtslog.dll

2014.120.5589.7

97968

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtsmsg120.dll

2014.120.5589.7

546480

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtspipeline.dll

2014.120.5589.7

1252016

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5589.7

48816

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtuparse.dll

2014.120.5589.7

83632

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtutil.exe

2014.120.5589.7

132784

09-Jun-2018

20:25

x64

Exceldest.dll

2014.120.5589.7

244400

09-Jun-2018

20:22

x64

Excelsrc.dll

2014.120.5589.7

270000

09-Jun-2018

20:22

x64

Execpackagetask.dll

2014.120.5589.7

141488

09-Jun-2018

20:22

x64

Flatfiledest.dll

2014.120.5589.7

368840

09-Jun-2018

20:22

x64

Flatfilesrc.dll

2014.120.5589.7

378032

09-Jun-2018

20:22

x64

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5589.7

73904

09-Jun-2018

20:22

x64

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2014.120.5589.7

110768

09-Jun-2018

20:21

x64

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5589.7

531632

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5589.7

153776

09-Jun-2018

20:20

x86

Msdtssrvr.exe

12.0.5589.7

216752

09-Jun-2018

20:25

x64

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5589.7

79024

09-Jun-2018

20:22

x64

Msmdpp.dll

2014.120.5589.7

7721136

09-Jun-2018

20:22

x64

Oledbdest.dll

2014.120.5589.7

244400

09-Jun-2018

22:08

x64

Oledbsrc.dll

2014.120.5589.7

276144

09-Jun-2018

22:08

x64

Rawdest.dll

2014.120.5589.7

187568

09-Jun-2018

22:08

x64

Rawsource.dll

2014.120.5589.7

174768

09-Jun-2018

22:08

x64

Recordsetdest.dll

2014.120.5589.7

162480

09-Jun-2018

22:08

x64

Sql_is_keyfile.dll

2014.120.5589.7

57008

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqldest.dll

2014.120.5589.7

246448

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5589.7

165040

09-Jun-2018

22:08

x64

Txagg.dll

2014.120.5589.7

345288

09-Jun-2018

22:08

x64

Txbestmatch.dll

2014.120.5589.7

651952

09-Jun-2018

22:08

x64

Txcache.dll

2014.120.5589.7

156848

09-Jun-2018

22:08

x64

Txcharmap.dll

2014.120.5589.7

266416

09-Jun-2018

22:08

x64

Txcopymap.dll

2014.120.5589.7

158896

09-Jun-2018

22:08

x64

Txdataconvert.dll

2014.120.5589.7

278192

09-Jun-2018

22:08

x64

Txderived.dll

2014.120.5589.7

586416

09-Jun-2018

22:08

x64

Txfileextractor.dll

2014.120.5589.7

178352

09-Jun-2018

22:08

x64

Txfileinserter.dll

2014.120.5589.7

176840

09-Jun-2018

22:08

x64

Txgroupdups.dll

2014.120.5589.7

336048

09-Jun-2018

22:08

x64

Txlineage.dll

2014.120.5589.7

113328

09-Jun-2018

22:08

x64

Txlookup.dll

2014.120.5589.7

517808

09-Jun-2018

22:08

x64

Txmerge.dll

2014.120.5589.7

219312

09-Jun-2018

22:08

x64

Txmergejoin.dll

2014.120.5589.7

264368

09-Jun-2018

22:08

x64

Txmulticast.dll

2014.120.5589.7

102064

09-Jun-2018

22:08

x64

Txpivot.dll

2014.120.5589.7

206000

09-Jun-2018

22:08

x64

Txrowcount.dll

2014.120.5589.7

100016

09-Jun-2018

22:08

x64

Txsampling.dll

2014.120.5589.7

152752

09-Jun-2018

22:08

x64

Txscd.dll

2014.120.5589.7

200368

09-Jun-2018

22:08

x64

Txsort.dll

2014.120.5589.7

240816

09-Jun-2018

22:08

x64

Txsplit.dll

2014.120.5589.7

578736

09-Jun-2018

22:08

x64

Txtermextraction.dll

2014.120.5589.7

8680112

09-Jun-2018

22:08

x64

Txtermlookup.dll

2014.120.5589.7

4155568

09-Jun-2018

22:08

x64

Txunionall.dll

2014.120.5589.7

167088

09-Jun-2018

22:08

x64

Txunpivot.dll

2014.120.5589.7

179376

09-Jun-2018

22:08

x64

SQL Server 2014 Reporting Services

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1100464

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1114824

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1115312

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1123528

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1188016

09-Jun-2018

20:28

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1114288

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1124528

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1123504

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1121968

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1127088

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1116848

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1118896

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1112752

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1120944

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1118384

09-Jun-2018

21:54

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1172144

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1113776

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1117360

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1100464

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1119920

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1121456

09-Jun-2018

21:25

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

12.0.5589.7

1541296

09-Jun-2018

21:00

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

323248

09-Jun-2018

20:28

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319176

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

21:54

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

323248

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319152

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

315056

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319176

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

319160

09-Jun-2018

21:25

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:28

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89800

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

21:54

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89776

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

89784

09-Jun-2018

21:25

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

368304

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

396976

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

396976

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

409264

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

528048

09-Jun-2018

20:28

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

392904

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

417456

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

413360

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

401072

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

429744

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

409264

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

409264

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

388784

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

401072

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

401072

09-Jun-2018

21:54

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

511664

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

388784

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

396976

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

364208

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

405176

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

409264

09-Jun-2018

21:25

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5589.7

368304

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5589.7

409264

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5589.7

417456

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5589.7

401072

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5589.7

429744

09-Jun-2018

21:51

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5589.7

409288

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5589.7

401072

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5589.7

511664

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5589.7

364208

09-Jun-2018

20:26

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5589.7

409264

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1060528

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1089200

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1089200

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1101488

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1224368

09-Jun-2018

20:28

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1089200

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1109680

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1105608

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1097392

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1121968

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1105584

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1048240

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1081008

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1093296

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1097392

09-Jun-2018

21:54

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1207984

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1085104

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1089200

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1060528

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1097416

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

1101496

09-Jun-2018

21:25

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

12.0.5589.7

202928

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

12.0.5589.7

202928

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

12.0.5589.7

147120

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

12.0.5589.7

147144

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4305584

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4342960

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4334768

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4355248

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4520112

09-Jun-2018

20:28

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4340400

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4368560

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4367536

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4354224

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4383432

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4347568

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4347568

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4331696

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4351664

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4354736

09-Jun-2018

21:54

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4494000

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4333768

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4342960

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4307120

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4358328

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

4359864

09-Jun-2018

21:25

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

12.0.5589.7

1413296

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.5589.7

1413296

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

12.0.5589.7

657072

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

12.0.5589.7

657072

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

12.0.5589.7

321200

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

12.0.5589.7

321200

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

12.0.5589.7

303304

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

12.0.5589.7

303280

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52936

09-Jun-2018

20:28

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52936

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:26

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

21:54

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

52920

09-Jun-2018

21:25

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

21:55

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

21:51

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5589.7

52912

09-Jun-2018

20:26

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5589.7

52936

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

12.0.5589.7

159944

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

12.0.5589.7

159920

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

12.0.5589.7

5565104

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

12.0.5589.7

5565104

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

12.0.5589.7

108720

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

12.0.5589.7

108720

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

274096

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

278192

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

302768

09-Jun-2018

20:28

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

286384

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

20:26

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

278192

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

20:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

21:54

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

294576

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

278192

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

278192

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

282288

09-Jun-2018

21:25

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

12.0.5589.7

239792

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

12.0.5589.7

297136

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

12.0.5589.7

297136

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.upgradescripts.dll

12.0.5589.7

479408

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll

2014.120.5589.7

48304

09-Jun-2018

20:21

x64

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll.deploy

2014.120.5589.7

72880

09-Jun-2018

20:25

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5589.7

52237488

09-Jun-2018

20:22

x64

Msmdlocal.dll

2014.120.5589.7

35229872

09-Jun-2018

21:27

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5589.7

7426736

09-Jun-2018

20:20

x64

Msmgdsrv.dll

2014.120.5589.7

6743216

09-Jun-2018

20:27

x86

Msolap120.dll

2014.120.5589.7

7115440

09-Jun-2018

20:17

x86

Msolap120.dll

2014.120.5589.7

8571568

09-Jun-2018

20:22

x64

Msolui120.dll

2014.120.5589.7

290480

09-Jun-2018

20:17

x86

Msolui120.dll

2014.120.5589.7

303792

09-Jun-2018

22:08

x64

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

272560

09-Jun-2018

20:23

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

275632

09-Jun-2018

20:25

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

274608

09-Jun-2018

20:25

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

277168

09-Jun-2018

20:21

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

294064

09-Jun-2018

20:28

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

275632

09-Jun-2018

20:25

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

278192

09-Jun-2018

20:25

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

279216

09-Jun-2018

20:24

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

276656

09-Jun-2018

20:23

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

281776

09-Jun-2018

20:22

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

278192

09-Jun-2018

20:26

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

276144

09-Jun-2018

20:24

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

274608

09-Jun-2018

20:24

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

277680

09-Jun-2018

20:23

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

276656

09-Jun-2018

20:23

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

289456

09-Jun-2018

21:27

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

274608

09-Jun-2018

20:25

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

275632

09-Jun-2018

20:20

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

272584

09-Jun-2018

21:34

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

277176

09-Jun-2018

21:27

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5589.7

277192

09-Jun-2018

20:28

x86

Reportingservicescompression.dll.deploy

2014.120.5589.7

57008

09-Jun-2018

20:17

x86

Reportingservicescompression.dll

2014.120.5589.7

61616

09-Jun-2018

22:08

x64

Reportingserviceslibrary.dll

12.0.5589.7

2015920

09-Jun-2018

20:20

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5589.7

104624

09-Jun-2018

20:20

x64

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5589.7

110256

09-Jun-2018

20:27

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2014.120.5589.7

100016

09-Jun-2018

20:20

x64

Reportingservicesservice.exe

2014.120.5589.7

2535088

09-Jun-2018

20:25

x64

Reportingserviceswebserver.dll

12.0.5589.7

1542856

09-Jun-2018

20:20

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5589.7

224944

09-Jun-2018

21:55

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5589.7

229040

09-Jun-2018

20:24

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5589.7

229040

09-Jun-2018

20:22

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5589.7

229040

09-Jun-2018

20:24

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5589.7

233136

09-Jun-2018

20:23

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5589.7

229040

09-Jun-2018

21:51

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5589.7

229040

09-Jun-2018

20:25

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5589.7

237256

09-Jun-2018

20:24

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5589.7

224944

09-Jun-2018

20:26

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5589.7

229040

09-Jun-2018

20:22

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

12.0.5589.7

2236592

09-Jun-2018

20:20

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5589.7

290480

09-Jun-2018

21:55

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5589.7

306864

09-Jun-2018

20:24

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5589.7

306888

09-Jun-2018

20:22

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5589.7

302768

09-Jun-2018

20:24

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5589.7

315056

09-Jun-2018

20:23

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5589.7

302768

09-Jun-2018

21:51

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5589.7

302768

09-Jun-2018

20:25

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5589.7

331440

09-Jun-2018

20:24

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5589.7

290480

09-Jun-2018

20:26

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5589.7

302768

09-Jun-2018

20:22

x86

Reportingserviceswmiprovider.dll

2014.120.5589.7

3572400

09-Jun-2018

20:17

x86

Reportingserviceswmiprovider.dll

2014.120.5589.7

3638960

09-Jun-2018

22:08

x64

Rsconfigtool.exe

12.0.5589.7

1284296

09-Jun-2018

21:00

x86

Rsctr120.dll

2014.120.5589.7

45744

09-Jun-2018

20:17

x86

Rsctr120.dll

2014.120.5589.7

52400

09-Jun-2018

22:08

x64

Rshttpruntime.dll

2014.120.5589.7

92336

09-Jun-2018

20:20

x64

Sql_rs_keyfile.dll

2014.120.5589.7

57008

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5589.7

119984

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5589.7

104112

09-Jun-2018

21:33

x86

Sqlrsos.dll

2014.120.5589.7

26288

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlserverspatial120.dll.deploy

2014.120.5589.7

551600

09-Jun-2018

20:22

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5589.7

773296

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5589.7

551600

09-Jun-2018

20:22

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5589.7

244400

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5589.7

286896

09-Jun-2018

22:08

x64

Xmlrwbin.dll

2014.120.5589.7

170160

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5589.7

197808

09-Jun-2018

22:08

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5589.7

22258352

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5589.7

19104432

09-Jun-2018

22:08

x64

SQL Server 2014 Management Studio

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

2.0.0.93

86704

09-Jun-2018

20:22

x86

Attunity.sqlserver.cdcdesign.dll

2.0.0.93

174256

09-Jun-2018

20:22

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

2.0.0.93

46256

09-Jun-2018

20:22

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

2.0.0.93

87216

09-Jun-2018

20:22

x86

Attunity.ssis.odbc.design.dll

2.0.0.55

114288

14-May-2018

17:37

x86

Axscphst.dll

2014.120.5589.7

52400

09-Jun-2018

21:33

x86

Batchparser.dll

2014.120.5589.7

169648

09-Jun-2018

20:22

x64

Batchparser.dll

2014.120.5589.7

154808

09-Jun-2018

21:33

x86

Bcp.exe

2014.120.5589.7

122056

09-Jun-2018

20:22

x64

Commanddest.dll

2014.120.5589.7

186544

09-Jun-2018

21:33

x86

Datacollectorenumerators.dll

2014.120.5589.7

75440

09-Jun-2018

21:33

x86

Datacollectortasks.dll

2014.120.5589.7

121528

09-Jun-2018

21:33

x86

Datadesigners.dll

2014.120.5589.7

5860536

09-Jun-2018

21:33

x86

Dataprojects.dll

2014.120.5589.7

814776

09-Jun-2018

21:33

x86

Dreplaycommon.dll

2014.120.5589.7

786096

09-Jun-2018

21:00

x86

Dreplayserverps.dll

2014.120.5589.7

31928

09-Jun-2018

21:33

x86

Dteparse.dll

2014.120.5589.7

98480

09-Jun-2018

21:33

x86

Dteparsemgd.dll

2014.120.5589.7

75440

09-Jun-2018

21:00

x86

Dtepkg.dll

2014.120.5589.7

97968

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtexec.exe

2014.120.5589.7

63152

09-Jun-2018

20:14

x86

Dts.dll

2014.120.5589.7

2556592

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5589.7

403640

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtsconn.dll

2014.120.5589.7

383152

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtsdebughost.exe

2014.120.5589.7

77488

09-Jun-2018

20:14

x86

Dtshost.exe

2014.120.5589.7

75952

09-Jun-2018

20:14

x86

Dtslog.dll

2014.120.5589.7

87216

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtsmsg120.dll

2014.120.5589.7

542392

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.5589.7

1038000

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5589.7

42168

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtuparse.dll

2014.120.5589.7

75448

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtutil.exe

2014.120.5589.7

114376

09-Jun-2018

20:14

x86

Exceldest.dll

2014.120.5589.7

200888

09-Jun-2018

21:33

x86

Excelsrc.dll

2014.120.5589.7

216760

09-Jun-2018

21:33

x86

Execpackagetask.dll

2014.120.5589.7

117936

09-Jun-2018

21:33

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.5589.7

317104

09-Jun-2018

21:27

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.5589.7

328392

09-Jun-2018

21:27

x86

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5589.7

62648

09-Jun-2018

21:27

x86

Languagepackage.dll

2014.120.5589.7

4487864

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

12.0.5589.7

202928

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.5589.7

1413296

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2014.120.5589.7

107696

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5589.7

531632

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

12.0.5589.7

203440

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

12.0.5589.7

317104

09-Jun-2018

20:22

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.5589.7

1593008

09-Jun-2018

20:27

x86

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2014.120.5589.7

62640

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5589.7

282800

09-Jun-2018

20:22

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5589.7

257712

09-Jun-2018

20:25

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5589.7

153776

09-Jun-2018

20:27

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5589.7

72376

09-Jun-2018

21:27

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5589.7

6743216

09-Jun-2018

20:27

x86

Objectexplorer.dll

12.0.5589.7

3977392

09-Jun-2018

20:27

x86

Oledbdest.dll

2014.120.5589.7

200368

09-Jun-2018

20:17

x86

Oledbsrc.dll

2014.120.5589.7

220848

09-Jun-2018

20:17

x86

Osql.exe

2014.120.5589.7

76464

09-Jun-2018

20:22

x64

Pfclnt.dll

2014.120.5589.7

1156272

09-Jun-2018

20:27

x86

Pfutil.dll

2014.120.5589.7

617136

09-Jun-2018

20:27

x86

Rawdest.dll

2014.120.5589.7

151216

09-Jun-2018

20:17

x86

Rawsource.dll

2014.120.5589.7

137392

09-Jun-2018

20:17

x86

Recordsetdest.dll

2014.120.5589.7

132784

09-Jun-2018

20:17

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5589.7

110256

09-Jun-2018

20:27

x86

Rsconfigtool.exe

12.0.5589.7

1284296

09-Jun-2018

21:00

x86

Semsfc.dll

2014.120.5589.7

127152

09-Jun-2018

20:17

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2014.120.5589.7

57008

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqlcmd.exe

2014.120.5589.7

241864

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqlde.dll

2014.120.5589.7

218288

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqldest.dll

2014.120.5589.7

199856

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqldiag.exe

2014.120.5589.7

1269424

09-Jun-2018

20:26

x64

Sqlgui.dll

2014.120.5589.7

183472

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlmanagerui.dll

12.0.5589.7

7996080

09-Jun-2018

20:27

x86

Sqlps.exe

12.0.5589.7

73392

09-Jun-2018

21:00

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5589.7

28336

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5589.7

29872

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5589.7

28336

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5589.7

35504

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlscm.dll

2014.120.5589.7

51376

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5589.7

59568

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5589.7

773296

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5589.7

551600

09-Jun-2018

20:22

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5589.7

123568

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5589.7

145072

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5589.7

136880

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqltdiagn.dll

2014.120.5589.7

48816

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2014.120.5589.7

45744

09-Jun-2018

20:17

x86

Ssdebugps.dll

2014.120.5589.7

63152

09-Jun-2018

20:17

x86

Ssms.exe

2014.120.5589.7

239304

09-Jun-2018

20:14

x86

Txagg.dll

2014.120.5589.7

290992

09-Jun-2018

20:17

x86

Txbestmatch.dll

2014.120.5589.7

518320

09-Jun-2018

20:17

x86

Txcache.dll

2014.120.5589.7

128176

09-Jun-2018

20:17

x86

Txcharmap.dll

2014.120.5589.7

230576

09-Jun-2018

20:17

x86

Txcopymap.dll

2014.120.5589.7

128688

09-Jun-2018

20:17

x86

Txdatacollector.dll

2014.120.5589.7

285360

09-Jun-2018

20:17

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5589.7

240816

09-Jun-2018

20:17

x86

Txderived.dll

2014.120.5589.7

502448

09-Jun-2018

20:17

x86

Txfileextractor.dll

2014.120.5589.7

144048

09-Jun-2018

20:17

x86

Txfileinserter.dll

2014.120.5589.7

142512

09-Jun-2018

20:17

x86

Txgroupdups.dll

2014.120.5589.7

233648

09-Jun-2018

20:17

x86

Txlineage.dll

2014.120.5589.7

93360

09-Jun-2018

20:17

x86

Txlookup.dll

2014.120.5589.7

437936

09-Jun-2018

20:23

x86

Txmerge.dll

2014.120.5589.7

171184

09-Jun-2018

20:23

x86

Txmergejoin.dll

2014.120.5589.7

213680

09-Jun-2018

20:23

x86

Txmulticast.dll

2014.120.5589.7

82608

09-Jun-2018

20:23

x86

Txpivot.dll

2014.120.5589.7

163504

09-Jun-2018

20:23

x86

Txrowcount.dll

2014.120.5589.7

81072

09-Jun-2018

20:23

x86

Txsampling.dll

2014.120.5589.7

119472

09-Jun-2018

20:23

x86

Txscd.dll

2014.120.5589.7

154288

09-Jun-2018

20:23

x86

Txsort.dll

2014.120.5589.7

196784

09-Jun-2018

20:23

x86

Txsplit.dll

2014.120.5589.7

496304

09-Jun-2018

20:23

x86

Txtermextraction.dll

2014.120.5589.7

8630448

09-Jun-2018

20:23

x86

Txtermlookup.dll

2014.120.5589.7

4107440

09-Jun-2018

20:23

x86

Txunionall.dll

2014.120.5589.7

127152

09-Jun-2018

20:23

x86

Txunpivot.dll

2014.120.5589.7

144560

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5589.7

244400

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5589.7

286896

09-Jun-2018

22:08

x64

Xmlrwbin.dll

2014.120.5589.7

170160

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5589.7

197808

09-Jun-2018

22:08

x64

SQL Server 2014 nástroje a součásti pracovní stanice

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Autoadmin.dll

2014.120.5589.7

1309360

09-Jun-2018

21:33

x86

Axscphst.dll

2014.120.5589.7

52400

09-Jun-2018

21:33

x86

Ddsshapes.dll

2014.120.5589.7

138928

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtaengine.exe

2014.120.5589.7

160432

09-Jun-2018

20:14

x86

Dteparse.dll

2014.120.5589.7

110256

09-Jun-2018

20:22

x64

Dteparse.dll

2014.120.5589.7

98480

09-Jun-2018

21:33

x86

Dteparsemgd.dll

2014.120.5589.7

78000

09-Jun-2018

20:21

x64

Dteparsemgd.dll

2014.120.5589.7

75440

09-Jun-2018

21:00

x86

Dtepkg.dll

2014.120.5589.7

117424

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtepkg.dll

2014.120.5589.7

97968

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtexec.exe

2014.120.5589.7

63152

09-Jun-2018

20:14

x86

Dtexec.exe

2014.120.5589.7

67784

09-Jun-2018

20:25

x64

Dts.dll

2014.120.5589.7

3003568

09-Jun-2018

20:22

x64

Dts.dll

2014.120.5589.7

2556592

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5589.7

458440

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5589.7

403640

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtsconn.dll

2014.120.5589.7

464048

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtsconn.dll

2014.120.5589.7

383152

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtshost.exe

2014.120.5589.7

75952

09-Jun-2018

20:14

x86

Dtshost.exe

2014.120.5589.7

86704

09-Jun-2018

20:25

x64

Dtslog.dll

2014.120.5589.7

97968

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtslog.dll

2014.120.5589.7

87216

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtsmsg120.dll

2014.120.5589.7

546480

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtsmsg120.dll

2014.120.5589.7

542392

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.5589.7

1252016

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtspipeline.dll

2014.120.5589.7

1038000

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5589.7

48816

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5589.7

42168

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtuparse.dll

2014.120.5589.7

83632

09-Jun-2018

20:22

x64

Dtuparse.dll

2014.120.5589.7

75448

09-Jun-2018

21:33

x86

Dtutil.exe

2014.120.5589.7

114376

09-Jun-2018

20:14

x86

Dtutil.exe

2014.120.5589.7

132784

09-Jun-2018

20:25

x64

Exceldest.dll

2014.120.5589.7

244400

09-Jun-2018

20:22

x64

Exceldest.dll

2014.120.5589.7

200888

09-Jun-2018

21:33

x86

Excelsrc.dll

2014.120.5589.7

270000

09-Jun-2018

20:22

x64

Excelsrc.dll

2014.120.5589.7

216760

09-Jun-2018

21:33

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.5589.7

368840

09-Jun-2018

20:22

x64

Flatfiledest.dll

2014.120.5589.7

317104

09-Jun-2018

21:27

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.5589.7

378032

09-Jun-2018

20:22

x64

Flatfilesrc.dll

2014.120.5589.7

328392

09-Jun-2018

21:27

x86

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5589.7

73904

09-Jun-2018

20:22

x64

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5589.7

62648

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5589.7

1541296

09-Jun-2018

21:00

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2014.120.5589.7

2141360

09-Jun-2018

21:00

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2014.120.5589.7

42160

09-Jun-2018

20:24

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2014.120.5589.7

115384

09-Jun-2018

21:27

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

12.0.5589.7

401584

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

12.0.5589.7

2035376

09-Jun-2018

20:21

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5589.7

531632

09-Jun-2018

20:20

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5589.7

531632

09-Jun-2018

20:22

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5589.7

79024

09-Jun-2018

20:22

x64

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5589.7

72376

09-Jun-2018

21:27

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5589.7

52237488

09-Jun-2018

20:22

x64

Msmdlocal.dll

2014.120.5589.7

35229872

09-Jun-2018

21:27

x86

Msmdpp.dll

2014.120.5589.7

6607536

09-Jun-2018

20:17

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5589.7

7426736

09-Jun-2018

20:20

x64

Msmgdsrv.dll

2014.120.5589.7

6743216

09-Jun-2018

20:27

x86

Msolap120.dll

2014.120.5589.7

7115440

09-Jun-2018

20:17

x86

Msolap120.dll

2014.120.5589.7

8571568

09-Jun-2018

20:22

x64

Msolui120.dll

2014.120.5589.7

290480

09-Jun-2018

20:17

x86

Msolui120.dll

2014.120.5589.7

303792

09-Jun-2018

22:08

x64

Oledbdest.dll

2014.120.5589.7

200368

09-Jun-2018

20:17

x86

Oledbdest.dll

2014.120.5589.7

244400

09-Jun-2018

22:08

x64

Oledbsrc.dll

2014.120.5589.7

220848

09-Jun-2018

20:17

x86

Oledbsrc.dll

2014.120.5589.7

276144

09-Jun-2018

22:08

x64

Profiler.exe

2014.120.5589.7

1342664

09-Jun-2018

21:00

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2014.120.5589.7

57008

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5589.7

119984

09-Jun-2018

20:22

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5589.7

104112

09-Jun-2018

21:33

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5589.7

28336

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5589.7

29872

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5589.7

28336

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5589.7

35504

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlscm.dll

2014.120.5589.7

51376

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5589.7

59568

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqlsvc.dll

2014.120.5589.7

123568

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5589.7

145072

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5589.7

136880

09-Jun-2018

20:17

x86

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5589.7

165040

09-Jun-2018

22:08

x64

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2014.120.5589.7

45744

09-Jun-2018

20:17

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5589.7

240816

09-Jun-2018

20:17

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5589.7

278192

09-Jun-2018

22:08

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5589.7

244400

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5589.7

286896

09-Jun-2018

22:08

x64

Xmlrwbin.dll

2014.120.5589.7

170160

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5589.7

197808

09-Jun-2018

22:08

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5589.7

22258352

09-Jun-2018

20:23

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5589.7

19104432

09-Jun-2018

22:08

x64

Odkazy

Writer Review: v-madora
Tech Reviewer: sanat;leewoods;DS D- SQL Server Preview
Editor: v-phoebh

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×