Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Upozornění

Tato kumulativní aktualizace byla aktualizována tak, aby zahrnovala další opravy. Další informace naleznete v tématu Kumulativní aktualizace 2.1 pro System Center 2016 Virtual Machine Manager. Místo této aktualizace doporučujeme nainstalovat kumulativní aktualizaci 2.1 .

Úvod

Tento článek popisuje vylepšení a problémy opravené v kumulativní aktualizaci 2 pro Microsoft System Center 2016 Virtual Machine Manager. Pro Virtual Machine Manager jsou k dispozici tři aktualizace, jednu pro Virtual Machine Manager server, jednu pro konzolu správce a druhou pro agenta hosta. Tento článek obsahuje také pokyny k instalaci této aktualizace.

Opravy zahrnuté v této aktualizaci

Vzhledem k tomu, že aktualizace pro System Center 2016 Virtual Machine Manager jsou kumulativní, zahrnuje tato aktualizace všechna vylepšení a opravy, které jsou součástí předchozí kumulativní aktualizace. Další informace naleznete v tématu Kumulativní aktualizace 1 pro System Center 2016 Virtual Machine Manager.

Vylepšení a problémy opravené v této aktualizaci

 • Virtual Machine Manager teď umožňuje, abyste při přidávání hostitele nedeklarovali určitá úložná zařízení pomocí funkce MPIO (Multipath I/O). Tento seznam úložných zařízení se řídí klíčem registru na Virtual Machine Manager serveru.

 • Při přidání hostitelů do clusteru s povoleným Prostory úložiště s přímým přístupem (S2D) se zobrazí následující upozornění:

  Funkce Multipath I/O není povolena pro známá pole úložiště na názvu hostitele.

 • Funkce MPIO (Multipath I/O) není pro hostitele v clusteru Prostory úložiště s přímým přístupem řadiče pro správu základní desky zakázaná.

 • Poskytuje konzistentní prostředí napříč clustery Hyper-V a S2D pro změnu klasifikace na sdíleném svazku clusteru (CSV).

 • Cloud Virtual Machine Manager nemůže vypočítat kapacitu klasifikace úložiště (zobrazuje se jako 0) s clusterem S2D.

 • Po nasazení out-of-band Hyper Converged nebo S2D Scale Out FileServer (SOFS) do Virtual Machine Manager se nepřidá zprostředkovatel Storage a vlastnosti SOFS, jako jsou svazek, fyzický disk a vrstvy, nejsou dostupné v Virtual Machine Manager.

 • Migrace virtuálního počítače z hostitele VMware ESXi na hostitele Nano Serveru selže s chybou 2903.

 • Migrace virtuálních počítačů po síti SAN selže mezi dvěma samostatnými hostiteli Nano Serveru.

 • V rámci převodu virtuálního počítače V2V pro virtuální počítač VMWare s vysokou dostupností Virtual Machine Manager vypočítá hodnocení hostitelů bez ohledu na sdílený svazek clusteru.

 • Migrace nebo klonování virtuálního počítače selže, protože verze virtualizačního softwaru na hostiteli neodpovídá verzi virtualizačního softwaru virtuálního počítače ve zdroji.

 • Soubory zůstanou v následujících scénářích:

  • V adresáři knihovny virtuálních počítačů i po odstranění virtuálního počítače z knihovny

  • Když instance služby selže a pak se odstraní

 • Z uživatelského rozhraní pro sítě spravované síťovým adaptérem (NC) nemůžete odstranit připojení NAT.

 • V souhrnu cloudu chybí data kapacity pro správu tenanta.

 • Odstranění logického přepínače aktivuje chybové ukončení uživatelského rozhraní Virtual Machine Manager.

 • Po instalaci kumulativní aktualizace 1 System CenterVirtual Machine Manager 2016 se nabídka programu vrátí na System Center 2012. 

 • Stínění existujícího virtuálního počítače přerušovaně selže s chybou (1730).

 • Sestavy úloh spuštění virtuálního počítače selžou s chybou 12711, pokud má virtuální počítač nastavenou možnost Nastavit prioritu pořadí .

 • Poskytuje zjednodušeného průvodce vytvořením svazku pro vytvoření clusteru S2D.

 • Po upgradu Virtual Machine Manager z Virtual Machine Manager System Center 2012 R2 na System Center 2016 Virtual Machine Manager se agent hosta při údržbě služby neupgraduje.

 • Operace služby selžou, pokud je sdílený soubor VHDX na svazku CSV a více než jeden virtuální počítač služby hostovaný na jednom hostiteli.

 • Poskytuje vylepšení spolehlivosti ve službě Virtual Machine Manager.

 • Odebrání hostitele Hyper-V selže v následujících scénářích:

  • Pokud některý virtuální počítač na hostiteli existuje s kontrolními body

  • Pokud hostitelé mají virtuální pevný disk, na který odkazuje disk na jiném hostiteli

 • Nízký výkon při aktualizaci na virtuálních počítačích, které mají mnoho kontrolních bodů.

 • Nasazení virtuálního počítače Nano prostřednictvím šablony virtuálního počítače se nepřipojuje k doméně.

 • Virtuální počítače VDI nasazené prostřednictvím Vzdálené plochy se v konzole Virtual Machine Manager nezobrazí.

 • Když je síťový adaptér nasazený, operace virtuálního počítače selžou, pokud se v síti virtuálních počítačů použije port SACL.

 • Vylepšení překladu adres (NAT), včetně následujících:

  • Vydání IP adresy vyhrazené pro připojení NAT, když připojení vyvolá výjimku

  • Zobrazení položek nevyžádané pošty, pokud má síť virtuálního počítače připojení NAT

 • Odebrání příchozích pravidel překladu adres (NAT) použitých na síťovém adaptéru po odpojení a opětovném připojení síťového adaptéru.

 • Vytvoření hostitelského clusteru se statickou IP adresou selže.

 • Vylepšení související se síťovým adaptérem (NC), včetně následujících:

  • Škálování virtuálních počítačů nc na více instancí a horizontální navýšení kapacity

  • Blokování vytváření sítě virtuálních počítačů založených na protokolu IPV6 z uživatelského rozhraní

 • Síťový adaptér spravovaný síťovým adaptérem se po odebrání pravidla Seznamu PortACL nezobrazí jako nedodržující předpisy.

 • Vylepšení nástroje pro vyrovnávání zatížení, včetně následujících scénářů:

  • Virtual Machine Manager po selhání nasazení SLB MUX přejde do nekonzistentního stavu.

  • Po odpojení a opětovném připojení síťových adaptérů spravovaných síťovým adaptérem nefungují pravidla vyrovnávání zatížení.

 • Brány nevyžadují certifikáty. K ověřování používají uživatelské jméno a heslo. Šablony brány ale spustí službu MUX, která vyžaduje certifikáty pro certifikáty kontroleru a certifikáty MUX na základě scénářů podepsaných držitelem certifikační autority. To vynutí, aby brány nařizovaly certifikáty, a to i prostřednictvím toho, že se nevyžaduje.

 • Virtual Machine Manager pověřuje dostupnost všech front-endových fondů brány pro obor skupiny hostitelů síťového adaptéru.

 • Virtual Machine Manager umožňuje uživatelům vytvořit síťový adaptér s dynamickou možností pro připojené sítě spravované síťovým adaptérem. To by mělo být blokováno s příslušnou chybovou zprávou, protože síťový adaptér nepodporuje konfiguraci dynamické IP adresy síťového adaptéru.

 • Změna sítě virtuálních počítačů mezi připojenými sítěmi spravovanými síťovým adaptérem je úspěšná v Virtual Machine Manager. Pokud však síťový adaptér používá možnost DHCP, má stále staré informace ve formátu JSON síťového adaptéru.

 • Mezi vylepšení uživatelského rozhraní patří:

  • Upozornění nedodržující předpisy (26909) zobrazené pro virtuální počítač a jeho síťový adaptér při nasazení virtuálního počítače připojeného k síti pomocí dynamické IP adresy.

  • Hostitel Hyper-V Nano se zobrazí jako nevyhovující logickému přepínači týmu SET.

 • Ve výchozím nastavení jsou připojení brány vzdáleného přístupu při konfiguraci prostřednictvím Virtual Machine Manager zakázaná.

 • Vylepšená spravovatelnost SDN zahrnuje následující:

  • Pokud použijete možnost Vynutit k odebrání brány Virtual Network, i když je síťový adaptér mimo provoz.

  • Nastavení profilů portů virtuálních počítačů spravovaných síťovým adaptérem po migraci

 • Virtual Machine Manager neodstraní trasy ze síťového adaptéru. Odebráním připojení VPN se ale odstraní trasy a připojení VPN. Vytváření stejných tras z Virtual Machine Manager bude fungovat také stejně jako trasy v síťovém adaptéru.

 • Když uživatel samoobslužné služby nasadí virtuální počítač do cloudu a změní hardwarový profil, Virtual Machine Manager neumožňuje používat fond IP adres dostupný ve vybrané síti VLAN.

 • Nelze vytvořit logické sítě založené na síti VLAN prostřednictvím Virtual Machine Manager, pokud není zadaná podsíť.

Další podrobnosti o dalších funkcích dostupných v Virtual Machine Manager 2016 najdete v tématu Novinky v nástroji VMM 2016.


Známé problémy

 • Po instalaci kumulativní aktualizace 2 nelze aktualizovat vlastnosti hardwarového profilu virtuálního počítače pro virtuální počítače s dynamickou pamětí. Chyba, která se zobrazí, je výsledkem spouštěcí paměti v konzole, která se resetuje na hodnotu 1 při každém spuštění dialogového okna Vlastnosti virtuálního počítače z konzoly pro virtuální počítač, kde je povolena Dynamická paměť. Tento problém se týká jenom problému se zobrazením a skutečná paměť virtuálního počítače není ovlivněná.

  Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o problém s konzolou, můžete nadále používat VMM PowerShell ke správě vlastností hardwaru bez provedení dalších kroků. Nebo můžete vlastnosti aktualizovat z konzoly po zastavení virtuálního počítače a aktualizaci spouštěcí paměti v původním přijatelném rozsahu.

 • Když vytvoříte virtuální počítač s dynamickou pamětí prostřednictvím konzoly nebo aktualizujete paměť virtuálního počítače ze statické na dynamickou prostřednictvím konzoly po nasazení kumulativní aktualizace 2, výchozí maximální paměť je nastavena na hodnotu větší než 1 TB. To způsobí selhání vytváření nebo aktualizace virtuálního počítače.

  Chcete-li tento problém vyřešit, aktualizujte maximální hodnotu paměti na 1 TB nebo méně v konzole, aby se zabránilo chybám. Kromě toho můžete pomocí PowerShellu vytvářet virtuální počítače s maximální pamětí 1 TB bez provedení dalších kroků.

 • Po instalaci kumulativní aktualizace 2, pokud se pokusíte změnit hodnotu "Počet procesorů" nasazeného virtuálního počítače prostřednictvím konzoly pro správu nebo VMM PowerShell na číslo větší než 64, dojde k chybě. Tento problém se týká i nových virtuálních počítačů, které vytvoříte po instalaci kumulativní aktualizace 2.

  Chcete-li tento problém vyřešit, nadále zřizovat virtuální počítače s počtem procesorů, které nejsou větší než 64.

 • Při vytváření profilu hostovaného operačního systému se profil nevytvoří a zobrazí se následující chybová zpráva:

  Nelze najít parametr, který odpovídá názvu parametru Deployment Type Nano.

  Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte kumulativní aktualizaci 2.1 pro System Center 2016 Virtual Machine Manager.

Jak získat kumulativní aktualizaci 2 pro System Center 2016 Virtual Machine Manager

Stáhnout informace

Balíčky aktualizací pro Virtual Machine Manager jsou k dispozici na webu Microsoft Update nebo ručním stažením.

Microsoft Update

Chcete-li získat a nainstalovat balíček aktualizace ze služby Microsoft Update, postupujte takto na počítači, který má nainstalovanou komponentu Virtual Machine Manager:

 1. Klepněte na tlačítko Start a poté na Ovládací panely.

 2. V Ovládací panely poklikáte na služba Windows Update.

 3. V okně služba Windows Update klepněte na tlačítko Vyhledat aktualizace z webu Microsoft Update Online.

 4. Klikněte na Tlačítko Důležité aktualizace jsou k dispozici.

 5. Vyberte balíček kumulativní aktualizace a potom klikněte na ok.

 6. Kliknutím na Instalovat aktualizace nainstalujte balíček aktualizace.

Ruční stažení

Přejděte na následující weby a ručně stáhněte balíčky aktualizací z webu Microsoft Download Center:

Ikona stahování Stáhnout balíček aktualizace Virtual Machine Manager Serveru

Ikona stahování stáhnout balíček aktualizace konzoly pro správu.

Ikona stahování Stáhnout balíček aktualizace agenta hosta

Informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online

Společnost Microsoft v tomto souboru hledala viry. Společnost Microsoft použila nejaktuálnější software pro detekci virů, který byl k dispozici k datu publikování souboru. Soubor je uložený na serverech s rozšířeným zabezpečením, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám souboru.

Pokyny k instalaci

Pokud chcete balíčky aktualizací nainstalovat ručně, spusťte z příkazového řádku se zvýšenými oprávněními následující příkaz:

msiexec.exe /update packagename

Pokud chcete například nainstalovat balíček kumulativní aktualizace 2 pro System Center 2016 Virtual Machine Manager 2016 Server (KB3209586), spusťte následující příkaz:

msiexec.exe /update kb3209586_vmmserver_amd64.msp

Poznámky


Po instalaci

Pokud chcete opravit upozornění "Byl nalezen jiný počítač se stejným identifikátorem GUID pro rozhraní SMBIOS" u existujících clusterů Prostory úložiště s přímým přístupem (S2D), odeberte zprostředkovatele a pak je přidejte zpět. Po přidání zprostředkovatelů aktualizujte tyto zprostředkovatele.

Soubory aktualizované v této kumulativní aktualizaci

Změněné soubory

File size

Verze

ID jazyka

DBUpdate.dll

1371464

4.0.2043.0

0

Errors.resources.dll

1801032

4.0.2043.0

4

Errors.resources.dll

2238792

4.0.2043.0

12

Errors.resources.dll

2265416

4.0.2043.0

7

Errors.resources.dll

2112328

4.0.2043.0

16

Errors.resources.dll

2502984

4.0.2043.0

17

Errors.resources.dll

2124616

4.0.2043.0

1046

Errors.resources.dll

2989384

4.0.2043.0

25

Errors.resources.dll

2174280

4.0.2043.0

10

Errors.resources.dll

1828168

4.0.2043.0

1028

Errors.resources.dll

2212168

4.0.2043.0

18

Errors.resources.dll

2117448

4.0.2043.0

5

Errors.resources.dll

2081608

4.0.2043.0

19

Errors.resources.dll

2279752

4.0.2043.0

14

Errors.resources.dll

2188104

4.0.2043.0

21

Errors.resources.dll

2144584

4.0.2043.0

2070

Errors.resources.dll

2031432

4.0.2043.0

29

Errors.resources.dll

2054472

4.0.2043.0

31

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Utils.dll

1080136

4.0.2043.0

0

Remoting.dll

1189704

4.0.2043.0

0

vmmAgent.exe

3872584

4.0.2043.0

1033

vmmservice.exe

57672

4.0.2043.0

0

Engine.Common.dll

254792

4.0.2043.0

0

Engine.MomDal.dll

673096

4.0.2043.0

0

Engine.VmOperations.dll

1605960

4.0.2043.0

0

Engine.ServiceOperations.dll

353608

4.0.2043.0

0

Engine.Backup.dll

75080

4.0.2043.0

0

Engine.BitBos.dll

317256

4.0.2043.0

0

Engine.Adhc.Operations.dll

1757512

4.0.2043.0

0

Engine.OSDeployment.dll

179528

4.0.2043.0

0

ClusterUtil.dll

162120

4.0.2043.0

0

Engine.ImgLibOperation.dll

563016

4.0.2043.0

0

ImgLibEngine.dll

5149512

4.0.2043.0

0

NetworkServiceInterfaces.dll

69960

4.0.2043.0

0

Engine.Deployment.dll

856392

4.0.2043.0

0

NCRestApiWrappers.dll

192328

4.0.2043.0

0

WsManWrappers.dll

3039560

4.0.2043.0

0

WSManAutomation.dll

35648

4.0.2043.0

127

ViridianImplementationV2.dll

428872

4.0.2043.0

0

ValHyperVImplementation.dll

522056

4.0.2043.0

0

VMWareImplementation.dll

2066760

4.0.2043.0

0

Engine.UMOperation.dll

79688

4.0.2043.0

0

vmmguestagent.exe

280904

4.0.2043.0

1033

WindowsRemoteServerPlugin.dll

339784

4.0.2043.0

0

NetworkControllerPlugin.dll

206664

4.0.2043.0

0

Errors.resources.dll

1801032

4.0.2043.0

4

Errors.resources.dll

2238792

4.0.2043.0

12

Errors.resources.dll

2265416

4.0.2043.0

7

Errors.resources.dll

2112328

4.0.2043.0

16

Errors.resources.dll

2502984

4.0.2043.0

17

Errors.resources.dll

2124616

4.0.2043.0

1046

Errors.resources.dll

2989384

4.0.2043.0

25

Errors.resources.dll

2174280

4.0.2043.0

10

Errors.resources.dll

1828168

4.0.2043.0

1028

Errors.resources.dll

2212168

4.0.2043.0

18

Errors.resources.dll

2117448

4.0.2043.0

5

Errors.resources.dll

2081608

4.0.2043.0

19

Errors.resources.dll

2279752

4.0.2043.0

14

Errors.resources.dll

2188104

4.0.2043.0

21

Errors.resources.dll

2144584

4.0.2043.0

2070

Errors.resources.dll

2031432

4.0.2043.0

29

Errors.resources.dll

2054472

4.0.2043.0

31

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Utils.dll

1080136

4.0.2043.0

0

ClusterUtil.dll

162120

4.0.2043.0

0

Remoting.dll

1189704

4.0.2043.0

0

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

188232

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1133896

4.0.2043.0

0

Engine.Common.dll

254792

4.0.2043.0

0

ImgLibEngine.dll

5149512

4.0.2043.0

0

Engine.Deployment.dll

856392

4.0.2043.0

0

WsManWrappers.dll

3039560

4.0.2043.0

0

WSManAutomation.dll

35648

4.0.2043.0

127

VMWareImplementation.dll

2066760

4.0.2043.0

0

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0Změněné soubory

File size

Verze

ID jazyka

Errors.resources.dll

1801032

4.0.2043.0

4

Errors.resources.dll

2238792

4.0.2043.0

12

Errors.resources.dll

2265416

4.0.2043.0

7

Errors.resources.dll

2112328

4.0.2043.0

16

Errors.resources.dll

2502984

4.0.2043.0

17

Errors.resources.dll

2124616

4.0.2043.0

1046

Errors.resources.dll

2989384

4.0.2043.0

25

Errors.resources.dll

2174280

4.0.2043.0

10

Errors.resources.dll

1828168

4.0.2043.0

1028

Errors.resources.dll

2212168

4.0.2043.0

18

Errors.resources.dll

2117448

4.0.2043.0

5

Errors.resources.dll

2081608

4.0.2043.0

19

Errors.resources.dll

2279752

4.0.2043.0

14

Errors.resources.dll

2188104

4.0.2043.0

21

Errors.resources.dll

2144584

4.0.2043.0

2070

Errors.resources.dll

2031432

4.0.2043.0

29

Errors.resources.dll

2054472

4.0.2043.0

31

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Utils.dll

1080136

4.0.2043.0

0

Remoting.dll

1189704

4.0.2043.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33096

4.0.2043.0

4

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

12

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

7

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

16

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34632

4.0.2043.0

17

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

1046

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

36168

4.0.2043.0

25

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

10

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33096

4.0.2043.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

18

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

5

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

19

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

14

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

21

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

2070

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33608

4.0.2043.0

29

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33608

4.0.2043.0

31

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2236232

4.0.2043.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33096

4.0.2043.0

4

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

12

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

7

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

16

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34632

4.0.2043.0

17

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

1046

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

36168

4.0.2043.0

25

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

10

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33096

4.0.2043.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

18

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

5

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

19

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

14

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

21

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

2070

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33608

4.0.2043.0

29

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33608

4.0.2043.0

31

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

188232

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1133896

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.dll

177480

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3656520

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.dll

156488

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

668488

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.dll

820040

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

425800

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.dll

327496

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3688264

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.dll

359752

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

304456

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll

940872

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.dll

177992

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.dll

346440

4.0.2043.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll

1973576

4.0.2043.0

0

Errors.resources.dll

1801032

4.0.2043.0

4

Errors.resources.dll

2238792

4.0.2043.0

12

Errors.resources.dll

2265416

4.0.2043.0

7

Errors.resources.dll

2112328

4.0.2043.0

16

Errors.resources.dll

2502984

4.0.2043.0

17

Errors.resources.dll

2124616

4.0.2043.0

1046

Errors.resources.dll

2989384

4.0.2043.0

25

Errors.resources.dll

2174280

4.0.2043.0

10

Errors.resources.dll

1828168

4.0.2043.0

1028

Errors.resources.dll

2212168

4.0.2043.0

18

Errors.resources.dll

2117448

4.0.2043.0

5

Errors.resources.dll

2081608

4.0.2043.0

19

Errors.resources.dll

2279752

4.0.2043.0

14

Errors.resources.dll

2188104

4.0.2043.0

21

Errors.resources.dll

2144584

4.0.2043.0

2070

Errors.resources.dll

2031432

4.0.2043.0

29

Errors.resources.dll

2054472

4.0.2043.0

31

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Utils.dll

1080136

4.0.2043.0

0

ClusterUtil.dll

162120

4.0.2043.0

0

Remoting.dll

1189704

4.0.2043.0

0

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

188232

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1133896

4.0.2043.0

0

Engine.Common.dll

254792

4.0.2043.0

0

ImgLibEngine.dll

5149512

4.0.2043.0

0

Engine.Deployment.dll

856392

4.0.2043.0

0

WsManWrappers.dll

3039560

4.0.2043.0

0

WSManAutomation.dll

35648

4.0.2043.0

127

VMWareImplementation.dll

2066760

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

675656

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1153352

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

303432

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

551752

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1369928

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

141640

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117576

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

300360

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

4

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

122696

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

680776

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1194824

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

308040

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

560448

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1409352

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

143176

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119616

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

307528

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

12

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

128328

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

681288

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1187656

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

308040

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

561992

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1401160

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

7

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

127304

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679240

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1181512

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

306504

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559944

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1396040

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

16

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

127304

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

680264

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1210184

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

310088

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

560968

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1423176

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

144200

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119624

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

309576

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165704

4.0.2043.0

17

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

129864

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

688456

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1183560

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

564040

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1396552

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

1046

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126280

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

694600

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1268552

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

41288

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

317768

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

573768

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1477960

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

146248

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

122184

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

321864

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165704

4.0.2043.0

25

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

137032

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

680264

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1187656

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559944

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1401160

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305992

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

10

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126792

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

676168

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1155912

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

303944

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

553288

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1373000

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

141640

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117576

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

300872

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

1028

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

123208

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678216

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1183560

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

306504

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555848

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1397576

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

304456

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

18

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126280

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678216

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1186632

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556360

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1400136

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

5

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

127304

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

684872

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1179464

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

563528

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1393480

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

304456

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

19

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126280

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679752

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1193288

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307528

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

557384

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1406792

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

143176

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

307016

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

14

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

127304

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678216

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1184072

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555848

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1398088

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

21

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126792

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678728

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1186120

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

306504

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556360

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1400648

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

2070

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126792

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

683848

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1173832

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

305992

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

563016

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1389384

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142152

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

303432

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

29

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

125768

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

684872

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1178440

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

306504

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

562504

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1393480

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142152

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118088

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

304456

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

31

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

125256

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll

377672

4.0.2043.0

0Změněné soubory

File size

Verze

ID jazyka

WebDeployV2.dll

30536

4.0.2043.0

0

WebDeployV3.dll

30536

4.0.2043.0

0

vmmApplicationManager.dll

62792

4.0.2043.0

0

GuestAgent.StateManager.dll

24392

4.0.2043.0

0

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0
Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×