Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Úvod

Tento článek popisuje problémy opravené v kumulativní aktualizaci 5 pro Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Tato kumulativní aktualizace obsahuje dvě aktualizace pro System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Je aktualizace pro servery a další aktualizace je určena pro správce konzoly.

Kromě toho tento článek obsahuje pokyny k instalaci pro kumulativní aktualizaci 5 pro System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.

Funkce, které jsou přidány do této kumulativní aktualizace

 • Možnost nasazení systému Windows Azure Pack VMRole rozdílový disk

  Když uživatel nasazuje VMRoles, uživatel má možnost zadat "derivací disku" nebo "vyhrazený disk." Ve výchozím nastavení je použití rozdílový disk aktuální implementaci VMRole Virtual Machine Manager.

  Aktuální výchozí hodnotu "derivací disku" je dostatečná pro uživatele, kteří vyžadují VM rychlého nasazení a v situacích, ve kterých je malá životnost virtuálního počítače. Uživatelé, kteří o zavedení nezáleží ale starat o výkon a údržba se však může být, že "rozdílový disk" není nejvhodnější možnost. Tyto uživatele by měla mít prospěch z vyhrazených disků. Tedy Virtual Machine Manager nabízí tuto možnost, chcete-li určit chování v závislosti na požadavcích uživatele.

  Podrobnosti o možnosti "derivací disku":

  • S vyhrazenou disky nasadit role virtuálního počítače, vytvořte vlastní vlastnost, která je s názvem DifferencingDiskOptimizationSupporteda nastavte tuto vlastnost na hodnotu False.

  • Tato vlastní vlastnost musí být definovány ve shluku, který je vázán k plánu Role virtuálního počítače.

  • Tato změna ovlivní pouze role virtuálního počítače, které jsou vytvořeny po vlastní vlastnost nastavena na hodnotu False.

  • Nasazení s role virtuálního počítače, které byly vytvořeny před vlastní vlastnost byla nastavena na hodnotu False bude nadále používat původní nastavení disku. Toto chování udržuje podobný nabízíme možnost vysoké dostupnosti virtuálního počítače Role zkušenosti.

 • Podpora nového operačního systému

  Aktualizace kumulativní 5 podporuje následující nový operační systém Linux:

  • SUSE Linux Enterprise Server 12 (64-bit)

 • Nový parametr ExplicitRevokeRequired k řízení Správa IP adres při použití grantu SCIPAddress

  Pokud ExplicitRevokeRequired parametr je povoleno pro IP adresu, která je přidělena z Virtual Machine Manager fondu statických adres IP, adresa IP nebude vrácena do fondu automaticky správcem virtuálního počítače. Adresy IP lze stále přesunout z jedné entity (například virtuálního počítače virtuální síťový adaptér) do jiné, všude, kde je to použitelné. Však pokud žádná entita tvrdí, adresu IP, Virtual Machine Manager budou stále udržovat je přiřazen. Adresy IP můžete vrácena do fondu a k dispozici pro použití čerstvého jiným subjektem. Dosahuje toho při rutina Revoke SCIPAddress explicitně vyvolání uživatelem.

  Význam tohoto příznaku je Guest clustery v prostředí vysoce přetížené. Bez příznaku, pokud IP adresa není k dispozici v konkrétním uzlu (například adresu IP na krátkou dobu v režimu offline nebo je přesunout do jiného uzlu), Virtual Machine Manager by vracet do fondu a později přidělit adresu IP, když přejde do režimu online. V přechodném období Pokud jiné entity se zobrazí a požádá o tuto adresu IP bude moci úspěšně uplatňovat nárok. A když hostující Cluster uzel chce nárokovat IP adresu zpět jej, žádost se nezdaří. Pomocí tohoto příznaku IP adresu nebude vrácena do fondu tak, aby novou entitu nelze požadovat tuto adresu IP.

  Syntaxe parametru

  PS C:\> Get-Help Grant-SCIPAddressNAME

  Další informace o Udělení SCIPAddressviz odkaz na rutinu pro System Center 2012 R2 zde.

 • Podpora pro SQL Server 2014

  Virtual Machine Manager nyní podporuje Microsoft SQL Server 2014 databáze Virtual Machine Manager. Však s kumulativní aktualizaci 5, nasazování šablon služby jako SQL Server 2014 ještě nebyl testován s nasazeními Guest pomocí typ profilu SQL pro SQL Server 2014. Nejnovější informace o požadavcích serveru SQL Server pro System Center 2012 R2, viz odkaz zde.

 • Obnovení webu Azure

  Tato aktualizace přidává podporu pro následující operace:

  • Vytváření a Správa skupin replikace na podporované zařízení sítě SAN oblasti úložiště.

  • Povolení ochrany svazku úložiště nebo skupiny svazků úložiště do skupiny replikace.

  • Nasazení nových virtuálních počítačů do chráněné úložiště pomocí umístění.

  • Migrace existujících virtuálních počítačů do chráněné úložiště pomocí umístění.

  • Koordinaci plánovaných, neplánovaných a test převzetí služeb při selhání virtuálních počítačů a úložiště svazky mezi sítěmi pomocí Microsoft Azure Site Recovery (ASR).

Problémy vyřešené v této kumulativní aktualizaci

Poznámka: Některé z následujících problémů dlouhodobého zlepšení funkčnosti po implementaci služby obnovení webu Azure. Další informace o obnovení webu Azure naleznete v tématu dokumentaci k obnovení webu na webu Microsoft Azure.

Virtual Machine Manager

 • Při povolení virtuální počítač repliky pomocí uživatelského rozhraní Správce virtuálního počítače, jej není vyvolat žádné chyby. Prostředí Windows PowerShell však vyvolá chybu.

 • Virtual Machine Manager služby dojde k chybě pokud existuje rozpor mezi Windows Server Update Services (WSUS) a Virtual Machine Manager podle směrného plánu. Pokud aktualizace se bude čistit služby WSUS, Virtual Machine Manager Service dojde k chybě při pokusu o schválení této aktualizace. Navíc není správně zpracovat výjimku ObjectNotFound.

 • Aktuální logika je, že pokud fond úložiště podporuje pouze jeden typ zřizování, fond úložiště výchozí zadejte "stálá". Toto je nesprávná. Pokud AreMultipleProvisioningTypesSupported je false, můžeme označit TENKÝ jako hodnotu false a pak pokračujte s typem dlouhodobého nezdaří vytvoření logické jednotky čísla (logické jednotky LUN) v případech, kdy fondy úložiště podporují TENKÝ typ úložiště.

 • Chcete-li vytvořit připojení k webu webu v aktuální verzi, mají zákazníci použití tunelových propojení IPSec S2S. Tunelů S2S GRE jsou nyní k dispozici efektivnější použití šířky pásma.

 • Pokud Virtual Machine Manager je spuštěna úloha, drží zámek a nemůže být zrušen. Pokud se pokusíte zrušit úlohu, úlohu se přesto zobrazí jako "spuštění." Žádné další aktualizace hostitele nebo clusteru bude vyvolávat selhání oznámení, která uvádí, že zámek je v držení spuštěná úloha Virtual Machine Manager.

 • Údaje o výkonu denní a měsíční úspory energie není správně sloučeny. V důsledku úspory energie za měsíc pohlížet jako nula (0) pro správce konzoly. Hodinové údaje o výkonu je vykazován správně rutiny.

 • Chcete-li nainstalovat nejnovější DacFx (SQL Server 2014) pro hostitele aplikace SQL Server je aktualizován instalační program serveru Virtual Machine Manager.

 • Virtual Machine Manager uživatelského rozhraní konzoly dochází k občasnému selhání s následující výjimkou:

  System.ServiceModel.CommunicationException v OptimizeHostsAction

 • Všechny "technologie Hyper-V Recovery Manager"-související řetězce byly aktualizovány, aby "Azure obnovení webu." Toto je nový název produktu.

 • Přenos přenášení nechráněné virtuální počítač do chráněného virtuálního počítače ve stejném hostiteli aktuálně zobrazí jako typ SAN. Toto je nesprávná. Virtual Machine Manager by se zobrazit v síti pouze v případě, že virtuální počítač vypnutý a ukazuje virtuálního počítače a úložiště migrace (VSM) při spuštění virtuálního počítače, ať už ve stejném hostiteli nebo jiného hostitele.

 • Zákazníkům, kteří používají Virtual Machine Manager při měřítku dochází k dokončení dlouhý čas načítání historie úlohy.

 • Uložená procedura dbo.prc_WLC_GetVmInstanceIdByObjectId se nezdaří, pokud sloupec VMId je prázdný v některém z řádků v tabulce tbl_WLC_VMInstance . Těmto zákazníkům bude moci nastavit zotavení po havárii pro jejich virtuálních počítačů. Obvykle k tomu dochází, pokud virtuální počítač, který byl vytvořen a poté provedli upgrade na System Center 2012 Virtual Machine Manager SP1 má zákazník. V tomto případě povolit ochranu je uzavřeno pro všechny virtuální počítače a nikoli pouze pro konkrétní virtuální počítače.

 • Nové číslo logické jednotky vytvořené pole fond EMC se pokusí použít starý SMLunId, který byl dříve vytvořen. Proto nezdaří vytvoření RG s více logické jednotky a zobrazí následující chybová zpráva:

  26587: SMLunId je znovu použit pro nově vytvořený LUN

 • Diskové pole je zbytečně uzamčeny údaje během opětovné vyhledání poskytovatele. Zámek je použit pouze v případě, že data se aktualizují.

 • EnableRG operace pro NetApp se nezdaří při plně zjistitelné modelu jsou použity dva zprostředkovatele.

 • Vytvoření virtuálního počítače v cloudu pro zotavení po došlo k převzetí služeb při selhání na serveru pro obnovení nezdaří a oznámeno, že v cloudu nepodporuje ochranu. V tomto scénáři je blokován RG migrace virtuálního počítače.

 • Pokud virtuální počítač byl obnoven, zablokuje správce konzoly vypnutí virtuálního počítače.

 • Po dokončení testování převzetí služeb při selhání (TFO) snímek logické jednotky jsou odstraněny z back-end (NetApp). Nicméně Virtual Machine Manager bude stále zobrazovat je. Jen prohledat zprostředkovatele (bez aktualizace) odebere logickým a fondu.

 • Virtual Machine Manager v současné době má pouze možnost "NETAPP LUN" přidat do zařízení MPIO hostitele, pokud můžeme přidat hostitele do Virtual Machine Manager. S touto aktualizací "NETAPP logickou jednotku C režimu" se doplňuje do zařízení MPIO hostitele jinou možnost.

 • Vlastnost objektu IsClustered pro HostVolume System Center Operations Manager se zobrazí v uživatelském rozhraní bez přidružené hodnoty.

 • Při zatížení systému hlášení operací přizpůsobení virtuálního počítače následující chybová zpráva:

  609: Virtual Machine Manager nezjistí prezenční signál z zadaný virtuálního počítače  Vytvoření virtuálního počítače (pomocí vlastního nastavení) skutečně úspěšný. Virtual Machine Manager však umístí virtuální počítač ve stavu selhání z důvodu selhání úlohy. Uživatele můžete bez obav ignorovat selhání virtuálního počítače vrátit. Však může uživatel myslíte, že došlo k nějaké chybě a znovu vytvořit virtuální počítač.

 • V současné době uživatele je nutné ručně aktualizovat rozšíření DHCP po instalaci kumulativní aktualizace ve všech hostitelích. To je nyní automatizované. Po rozšíření DHCP je nahrazen v instalační složce Virtual Machine Manager server na nejnovější verzi, Virtual Machine Manager automaticky kontroluje rozšíření DHCP proti všem hostitelům. Pokud hostitel má starší verzi rozšíření služby DHCP, stav verze agenta se zobrazí jako "rozšíření DHCP je třeba aktualizovat v dialogovém okně Vlastnosti hostitele na stránce Stav." Uživatel volá Agent webu Windows update a aktualizuje stejným způsobem, že uživatel nebyl to Virtual Machine Manager agent rozšíření DHCP v hostitelském počítači Hyper-V. Také pokud VSwitch logickým přepínačem, stav se zobrazí v "logický přepínač kompatibility." Uživatel může nápravě logický přepínač. Dojde také k aktualizaci rozšíření DHCP v hostitelském počítači.

 • Vytvoření souboru unattend.xml někdy se nezdaří, pokud jsou přizpůsobené více virtuálních počítačů současně. (Tento soubor se používá jako součást vlastního virtuálního počítače).

 • Aktualizační program hostitelů a clusterů Virtual Machine Manager zkontroluje oprávnění (ACL) sdílených souborů, které jsou registrovány k hostiteli nebo clusteru. Pokud oprávnění nejsou k dispozici, aktualizační program hlásí chybu a tlačítko je umístěn na stránce Vlastnosti hostitele nebo clusteru "Opravit" sdílení nastavit příslušná oprávnění. Některá oprávnění jsou přidány, aktualizační program ohlásí chybu chybně i v případě, že existují potřebná oprávnění. Operace "opravy" Pokud vyvolán, bude hlásit se nepodařilo opravit sdílené položky.

 • Host.GetInstance trvá lock HostVolumes, HostDisks a HostHbas. Nicméně je uvolnění zámků pouze na HostVolumes a HostDisks a nadále držet zámky HostHbas. Proto pokud podřízená úloha v ControlledChildScheduler zámku v hostitelském počítači, následující podřízené dílčí úkoly nelze získat zámek v hostitelském počítači.

 • Logická jednotka zdroje je nyní nastavena jako část vytvoření snímku TFO tak, aby byl schopen vyhledat snímek LUN, který odpovídá LUN repliku DRA.

 • Náprava aktualizace Virtual Machine Manager zobrazí pouze políčka. K tomu dochází, protože dialogové okno není vynutit načítání objektů aktualizace ze serveru a z principu datové vazby. To ponechá prázdné místo způsobuje selhání nebo vyvolání textu chybové názvy.

 • Povolení ochrany se skupinami replikace se entitou null cílové skupiny v paramset při vytváření WCF protokolem způsobí kritické výjimky dojít.

 • V některých případech replikace skupiny ochrany v měřítku selže z důvodu problémů databáze.

 • Při místní migraci virtuálního počítače na RG může vést k některé z následujících problémů:

  • Žádné, nejsou viditelné pro migraci.

  • Dokončení Průvodce přenesením, ale je spuštěna žádná úloha přenesení.

  • Skutečná data transfer, spíše než právě dochází k přenosu metadat.

 • VNic virtuálního počítače je přejmenována na "Není připojen", pokud vNic není připojen k síti. Název však není právě obnovit na původní název při změně připojení. Vzhledem k tomu, že všechny vNics se zobrazí jako "Není připojen", i když je navázáno připojení real, to může způsobit velké záměny v uživatelském rozhraní.

 • UnregisterStorageLun úloh ve skupině replikace nepravidelně nezdaří z důvodu zablokování serveru SQL.

 • Nasazení služby selže, pokud prostředek knihovny jen pro čtení a je zkopírován přímo a ne ze sítě. Pokud je soubor ve vlastních prostředků na serveru knihovny jen pro čtení (atribut), nasazení se nezdaří nepoužívejte síťové kopie. Však budou úspěšné při použití kopie ze sítě.

 • Velmi nízký výkon dochází při nové scvmconfig se nazývá. Nový scvmconfig je vyžadován pro více scénářů nového virtuálního počítače. Vytvoření každého virtuálního počítače trvá déle a déle pracovat prostřednictvím umístění je vytvořen s názvem virtuálního počítače.

 • Aktualizační program úlohy virtuálního počítače přestane reagovat po neomezenou dobu, po povolení režimu údržby v jiném uzlu clusteru. To způsobí zablokování v úlohách obnovení virtuálního počítače založené na událostech. To může nastat, když se něco stane během odběru nebo UnsubscribeForEvents. Nyní je odebrat podmínky vzájemného zablokování. Pokud dojde k chybě, je přejde zpět VMLightRefresher pro tohoto hostitele.

 • Logické jednotky, která má žádné snímky nelze zaregistrovat pomocí rejstříku LUN.

 • Při spuštění paralelní logické jednotky rejstříku pro NetApp, že stejný uzel, ale různé logické jednotky mohou být vytvořeny více SPCs. Tato situace může nastat z následujících dvou důvodů:

  • Byla provedena konfigurace služby OOB a pro každý uzel clusteru byl vytvořen IG pro různé logické jednotky. I když je to možné, Netapp, jedná se o chybnou konfiguraci a Virtual Machine Manager bude vyvolána chyba.

  • Problém v Virtual Machine Manager může způsobit situaci, ve které paralelní operace vytvořit různé IGs stejné uzlu a jiné logické jednotky.

 • Vztah k RG logické jednotky zjištěné ReplicationGroup, není založena.

 • Poté, co zákazník inicializuje umístění některé nebo všechny členy konfigurace služby, který používá služba Vyrovnávání zatížení sítě, můžete zákazníka již retarget jednotlivé virtuální počítač konfigurace konfigurace služby. Místo když se uživatel pokusí provést, uživatel obdrží zprávu, že akce konfigurace služby jsou neplatné. Toto nastavení zabraňuje zákazníka před rozdělenou virtuálních počítačů do skupiny hostitelů.

 • Pokročilý úroveň aktualizační program odebere všechny informace skupiny synchronizace.

 • Get-SCReplicationGroup nevrací skupiny replikace, poté, co byl odebrán a znovu přidat zprostředkovatele nebo zprostředkovatele byl nikdy realizované v poli.

 • Plánované převzetí služeb při selhání pro skupinu replikace se nezdaří v "PreValidateFailover."

 • Výběr uživatele na mřížce Virtual Machine Manager uživatelského rozhraní jsou ztraceny, protože Virtual Machine Manager udržuje aktualizace objektu. To vážně ovlivňuje schopnost provést vícenásobný výběr a proveďte operace v rozsahu prostředí. IsSynchronizedWithCurrentItem vlastnost nastavena na hodnotu True mřížky dat, obnoví se s možností vícenásobného výběru jeden výběr při aktualizaci stránky.

 • Spuštění uživatelského rozhraní Správce virtuálního počítače pro uživatele samoobslužné služby trvá příliš dlouho. Spuštění uživatelského rozhraní trvá déle než 4 až 10 minut.

 • Klonování virtuálního počítače pomocí kontrolního bodu obnovení se nezdaří s "položky se stejným klíčem již byl přidán" kdy klonovaného virtuálního počítače je umístěna na dynamickém disku. Toto nastavení zabraňuje klonování ohroženy virtuálních počítačů.

 • Údaje o výkonu (disku) není k dispozici v Operations Manager pro hostitele VMWare. Výkon, sběr dat (kromě hostitelského disku) pro hostitele v jiných technologií HyperV shromažďovány prostřednictvím rutin prostředí Windows PowerShell Get-SCPerfData. Nicméně pro hostitele místa na disku, Virtual Machine Manager nadále používala spravovaný modul. Nyní vše pomocí rutiny prostředí Windows PowerShell.

 • Konzolu správce Virtual Machine Manager selže, pokud se uživatel pokusí otevřít Průvodce "Přidat hostitele Hyper-v a clustery". PRO objekty s identifikátorem guid vytváří prostředí zákazníka == hodnotu guid.empty. Tyto objekty jsou uloženy v mezipaměti na straně klienta v ClientCache.

 • Aktualizační program knihovny trvá velmi dlouho spustit, pokud je velmi velký počet souborů ve sdílených složkách knihovny, a pokud během této doby zámek pro čtení na roli uživatele. UserRole dalších operací se proto nezdaří během této doby. Aktualizace knihovny spuštění každou hodinu a v prostředí zákazníka pro jeden úplný cyklus spustit nyní může trvat až 50 minut. Během této doby některé operace na UserRole může dojít k selhání.

 • Při nasazení více jsou provedeny souběžně, úlohy zobrazit průběh (zbývající čas) kopie souboru selže z důvodu výjimku přetečení a způsobí selhání služby.

 • Pokud uživatel s oprávněním správce nebo uživatel samoobslužné služby udělí oprávnění pro nového uživatele samoobslužné služby šablony, nově přidané uživatele samoobslužných nezobrazuje šablony služby v jeho session. Proto uživatele samoobslužné služby, který byl udělen přístup nezobrazuje prostředky ve své relaci i po povolení uděleno.

 • Při odstranění uživatele ze služby Active Directory, začne zobrazovat jako neplatný identifikátor SID v Virtual Machine Manager. Neplatný identifikátor SID je k dispozici v seznamy ACL pro virtuální počítač, všechny následné změny (přidávání nebo odebírání uživatelů) do seznamu řízení přístupu nezdaří bez upozornění.

 • Obnovení zprostředkovatele úložiště způsobí výjimku dojít.

 • Pokud nedojde k migraci virtuálního počítače na nechráněné skladování migraci chráněné spuštěného virtuálního počítače používá síť namísto LiveVSM.

 • ID kontejneru pro objekt konfigurace vrstvy je inicializován, i když nejsou v oboru pokus o umístění hostitelů, které jsou vhodné pro danou konfiguraci vrstvy.

 • Více úloh vytvořit VM nezdaří s uzamčení výjimku při spuštění dávkové vytváření virtuálního počítače současně.

 • Při dávce 100 nebo více scénářů vytváření virtuálního počítače běží souběžně, každý úkol vytvoření virtuálního počítače nezobrazuje průběhu 15 až 20 minut po odeslání úlohy.

 • Pokud profil fyzického počítače, je vytvořen pomocí vNic (a prostřednictvím sítě virtuálních počítačů) a pokud existuje více než jeden hostgroup logické sítě, který má také síť virtuálního počítače po přidání hostitele zdroje na stránce "Zajišťování možnosti", zobrazí se pouze jednoho hostitele skupiny profilu hostitele. Profil se nezobrazí pro zbytek skupiny hostitelů.

 • Zakázat skupiny replikace úlohy nezdaří z důvodu zablokování databáze.

 • HP vrátí stejné SMLUNId pro zdroj a replik logické jednotky. Proto sdružení hostdisk LUN není usazen v hostrefresher.

 • Údržba sad zakážete z důvodu oznámení Operations Manager, například následující:

  Shluk maximální využití paměti poměr kapacita paměti tkaniny byl dosažen nebo překročen práh.

 • ManagerStorageToComputeClusterOnRack přidat virtuální počítače se nezdaří a zobrazí následující chybová zpráva:

  Nájemci podíl registrovány k 43J05R1CC.43J05.nttest.microsoft.com clusteru nebyl nalezen.

 • Virtual Machine Manager narazí kritické výjimky během opětovné vyhledání poskytovatele.

 • Skupiny replikace není zobrazena v Vlastnosti shluku Pokud fondy a logické jednotky, které jsou připojeny k podřízené hostgroup.

 • Pokud replikace není funkční, kritické výjimce dochází, pokud skupina replikace je zašifrovaná data po havárii (DR).

 • V živé migrace virtuálního počítače v systému Windows Server 2012 na Windows Server 2012 R2 nezdaří práh s důležitou výjimkou. V důsledku toho nemají migraci ze systému Windows Server 2012 na Windows Server 2012 R2 virtuální síťové adaptéry, pevné. To může způsobit databáze Virtual Machine Manager neslučitelné s hostitelem technologie Hyper-V a také selhání během přenesení.

 • Vytváření logické jednotky se někdy selže s chybou neplatného popisovače.

 • Po převzetí služeb virtuálních počítačů jsou hlášeny chyby ochrany mají v uživatelském rozhraní Správce virtuálního počítače, ačkoli nejsou ve skutečnosti žádné chyby.

 • Možný spor v aktualizační program zjišťování MOM způsobí, že Občasné selhání připojení Virtual Machine Manager Operations Manager. To může způsobit selhání připojení Operations Manager.

 • Uzel clusteru přejde do stavu pozastavení nepravidelně po aktualizaci hostitele clusteru. V rámci zlepšení spolehlivosti byla změněna logika výpočtu HA podporují selhání uzlů neberou. Logika výpočtu byl přepsán a v nové logiky logické sítě jsou vynuceny na přepínači. Pokud přepínač nemá žádné logické sítě označeny, přepínač je označen jako "non-HA," a Virtual Machine Manager pozastaví uzlu clusteru.

 • Vlastní vlastnosti jsou vráceny jako Null, poté, co se nazývá Sada SCVMTemplate . Při aktualizaci atribut objekt Správce virtuálního počítače (např. popis) pomocí prostředí Windows PowerShell ($t | scvmtemplate sada - args), k potížím při načítání dat parametru CustomProperty (pomocí rutin prostředí Windows PowerShell $t, $t.custompropertya $t.customproperties) a vrátí jako hodnota Null. K tomu dochází, protože CustomPropertyIDs objektu se dohodne na straně motoru během aktualizace.

 • Migrace za provozu se nezdaří s nekompatibilní přepněte nastavení portu. Pokud není virtuální přepínač technologie Hyper-V cílovém během přenesení konfigurace sítě VLAN a zdrojového virtuálního počítače je virtuální síťový adaptér, Virtual Machine Manager pokusí vytvořit VLAN nastavení a přiřazení ID sítí VLAN 0 (to znamená "VLAN zakázány"). Ale na virtuální přepínače, kde je nakonfigurována žádná VLAN, přidání nastavení VLAN příčin chyby nekompatibility z technologie Hyper-V a migrace nezdaří.

 • Dojde k kritické výjimce v aktualizační program skladování--ArgumentException--StrgArray.addPoolInternal. Za určitých podmínek chybné když servisní úložiště systému Windows může vykazovat několik fondů úložiště sdílení stejné ID objektu (to by nemělo nikdy dojít). Zprostředkovatele úložiště nelze aktualizovat a proto nelze spravovat. Zprostředkovatel nemůže dokonce odstraněny z Virtual Machine Manager znovu začít.

 • Operací, jako je migrace, obchodu nebo odstranit u virtuálních počítačů, klonovaný ponechejte konfigurační soubor virtuálního počítače na hostiteli. V Virtual Machine Manager instalační program, který používá klonování silně, každý klonovaného virtuálního počítače bude zůstat sadu konfigurace virtuálního počítače a ukládání stavu po odstranění nebo migrována. To zabere podstatné místo na disku. Navíc odstranění a přenesení všechny úspěšné se zpráva upozornění, nelze vyčistit složku.

 • Sdílení souborů ztratí klasifikace sadu uživatelů při sdílení přechodu ze spravované do nespravované. Z důvodu problému zprostředkovatele NetApp Pokud poskytovatel ztratí připojení k síti do pole, zprostředkovatel nemusí podávat zpět všechny fondy i v případě, že existují fondy. V takovém případě při aktualizaci stránky, Virtual Machine Manager bude předpokládat, že fondy již existují a odebere z databáze všechny záznamy fondu.

 • GroupMasking v Virtual Machine Manager selže Chcete-li získat MaskingSet z práce. Pro skupiny maskování, pokud createmaskingset se nazývá úlohou, Virtual Machine Manager není získat maskování sadu od dokončení projektu, ale i na úspěch pokusů. To je hlášenou dojít pouze v případě, že se unmasking k iniciátoru iSCSI. Iniciátory FC pracovat správně.

 • Šablona, která je založena na "SAN kopie schopné" VHDX je označen jako "Non-SAN kopie schopné" šablony. Uživatel nebude možné rychle poskytování virtuálních počítačů pomocí Správce virtuálního počítače úložiště hbitější.

 • prc_WLC_GetUniqueComputerName nelze nastavit FoundUniqueName na hodnotu true, i když je nalezen jedinečný název.

 • Po uložení virtuálního počítače do knihovny, bude aktualizovat sdílené složky knihovny přístupů kritické chyby.

 • LibraryShare zdrojů neaktualizuje oboru po aktualizaci dat cesty SSU jako sdílené složky knihovny. Obor názvů pro prostředky knihovny nebudou aktualizovány i po aktualizaci.

 • Virtuální počítač se zobrazí jako virtuální počítač repliky po převzetí služeb při selhání operace. Pro scénáře replikace ASR SAN, pokud virtuální počítač je převzetí služeb při selhání virtuálního počítače je zobrazen jako virtuální počítač repliky a uživatel nemůže využívat mnohem virtuálního počítače se nezdařilo přes. Uživatel má obrácené role stanovit režim pro replikaci spustit.

 • V umístění s důležitou výjimkou nasazení uložené virtuálního počítače se nezdaří. Kritická výjimka bude blokovat nasazení dříve uložené HA technologie Hyper-V virtuálního počítače z knihovny na hostiteli HA.

 • Aktualizace zabezpečení Byla zjištěna chyba zabezpečení ve Správci virtuálního počítače při je nesprávně ověřuje uživatelské role. Chyba zabezpečení by mohla umožnit zvýšení úrovně oprávnění, pokud se útočník přihlásí do ohroženého systému. Útočník musí mít platné přihlašovací údaje služby Active Directory a být schopni přihlásit se pomocí těchto pověření ke zneužití této chyby zabezpečení. Další informace o této aktualizaci zabezpečení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

  3035898 MS15-017: Chyba zabezpečení ve Správci virtuálního počítače by mohla umožnit zvýšení oprávnění: 10 února 2015

Známé problémy v této aktualizaci

 • Problémy, pro které je oprava hotfix k dispozici

  • Při pokusu o nasazení nebo nového virtuálního počítače (VM) vysoké dostupnosti (HA) migrovat do clusteru sdílené registrované server message block (SMB) nezobrazí jako možnost cílovou cestu.

  • Následující kritické výjimce dochází v aktualizační program skladování během zjišťování služby replikace:

   ArgumentNullException – SetCustomOptions

  • Virtual Machine Manager nelze aktualizovat repliky nebo primární VM bez automatické obnovení systému (ASR). Navíc migrace obnovení VM ve stavu čekající na vyřízení IR neprovádí migraci za provozu. VMs replik jsou zobrazeny jako běžné VMs.  Chcete-li nainstalovat opravu hotfix pro tento problém, nainstalujte aktualizaci 3039296.

 • Problém, pro které musí být aktualizovány uložené procedury

  • Při škálování virtuálních počítačů jsou vytvořeny duplicitní názvy.  Chcete-li tento problém vyřešit, použijte následující uložené procedury (SPROC).

  Prc_WLC_GetUniqueComputerName uložená procedura

  <SPROC>ALTER PROCEDURE [dbo].[prc_WLC_GetUniqueComputerName]
  (
  @NamePattern [nvarchar](255),
  @OutputName [nvarchar](255) output,
  @FoundUniqueName BIT output
  )
  AS
  DECLARE @error int
  SET @error = 0
  SET NOCOUNT ON
  DECLARE @RNextIndex int -- Index for the reversed string
  DECLARE @NextIndex int -- Index for the direct string
  DECLARE @VObjectName [nvarchar](255) -- the top name used from the vobject table
  DECLARE @RegexPattern [nvarchar](255) -- the name pattern in reg ex format for 'like' queries
  SET @RegexPattern = (REPLACE(@NamePattern ,'#', '[0-9]'))
  SET @FoundUniqueName = 0
  SET @RegexPattern = @RegexPattern + '%'
  --Retrieve the latest used name in the pattern
  SELECT TOP 1 @VObjectName = Name FROM tbl_WLC_VObject where Name like @RegexPattern ORDER BY Name DESC
  SELECT TOP 1 @OutputName = ComputerName FROM tbl_WLC_VMDeploymentConfig where ComputerName like @RegexPattern ORDER BY ComputerName DESC
  -- Look at both existing VMs and inflight creations from the vm config, find the last name.
  IF ( @OutputName IS NULL OR (@VObjectName IS NOT NULL AND @VObjectName > @OutputName) )
  BEGIN
  SET @OutputName = @VObjectName
  END
  IF ( @OutputName IS NULL ) -- If the name wasn't found in either the VObject or the Deployment config then start from 0
  BEGIN
  SET @OutputName = (REPLACE(@NamePattern ,'#', '0'))
  END
  IF ( @OutputName = REPLACE(@NamePattern ,'#', '9') ) -- Check if the name is the final one in the series
  BEGIN
  -- Final number is used, look for gaps.
  DECLARE @usedPatternNumbers TABLE
  (
  Number int
  )
  DECLARE @NextNumber int
  -- Gather all the used numbers, this is currently somewhat expensive. Need to think of a better way.
  INSERT INTO @usedPatternNumbers
  SELECT dbo.[fn_WLC_GetSequenceNumberFromPatternName](@NamePattern, Name) FROM
  (SELECT Name FROM tbl_WLC_VObject where Name like @RegexPattern
  UNION
  SELECT ComputerName AS Name FROM tbl_WLC_VMDeploymentConfig where ComputerName like @RegexPattern) AS MergedNames

  -- Find the first gap and increment it to get the next number
  SELECT @NextNumber =
  CASE WHEN MAX(Number) = COUNT(Number)
  THEN CAST(NULL AS INTEGER)
  WHEN MIN(Number) > 1
  THEN 1
  WHEN MAX(Number) <> COUNT(Number)
  THEN (
  SELECT MIN(Number) + 1
  FROM @usedPatternNumbers
  WHERE (Number + 1) NOT IN (SELECT Number FROM @usedPatternNumbers))
  ELSE NULL
  END
  FROM @usedPatternNumbers;
  IF ( @NextNumber IS NOT NULL )
  BEGIN
  SET @OutputName = dbo.[fn_WLC_GetPatternNameFromSequenceNumber] ( @NamePattern, @NextNumber )
  SET @FoundUniqueName = 1
  END
  END
  ELSE
  BEGIN
  DECLARE @LastUsedSequenceNumber int
  SET @LastUsedSequenceNumber = dbo.[fn_WLC_GetSequenceNumberFromPatternName](@NamePattern, @OutputName)
  SET @OutputName = dbo.[fn_WLC_GetPatternNameFromSequenceNumber](@NamePattern, @LastUsedSequenceNumber + 1)
  SET @FoundUniqueName = 1
  END
  SELECT @error = @@ERROR
  SET NOCOUNT OFF
  RETURN @error
  </SPROC>


  Jak použít tento SPROC

  Chcete-li použít tento SPROC použijte jednu z následujících metod:

  • Spuštění uložené procedury v SQL Server Management Studio (SSMS). Chcete-li to provést, postupujte takto:

   1. Přihlaste se a SSMS a potom se připojte k serveru, na kterém je k dispozici databáze VMM.

   2. Klepněte pravým tlačítkem myši databázi a poté vyberte Nový dotaz, stejně jako na následující kopii obrazovky:   3. Zkopírujte kód pro prc_WLC_GetUniqueComputerName uložený postup do okna dotazu a potom spusťte kód v SSMS databázi VMM.

  • Uložit jako soubor uložené procedury a potom spusťte z příkazového řádku. Chcete-li to provést, postupujte takto:

   1. Zkopírujte kód pro prc_WLC_GetUniqueComputerName uložené procedury a potom jej uložte jako soubor .sql s stejný název jako uložené procedury. Například uložte soubor pod názvem "prc_WLC_GetUniqueComputerName.sql."

   2. Na příkazovém řádku spustit uložené procedury pomocí následujícího příkazu:

    SqlCmd -S "název_serveru_SQL" – d "databasename" -i "cesta k file"\prc_WLC_GetUniqueComputerName.sql

  Jak odebrat existující duplicitní názvy VM

  Pokud problému nedochází, před použitím této aktualizace, musíte ručně přihlásit se k modulu VM a změňte název. Tento skript nemá žádný vliv na již vytvořený VMs.

  Pokyny k odinstalaci

  Nemáte odinstalovat SPROC před instalací novější kumulativní aktualizace.

  Problémy, které bude vyřešen v nadcházející kumulativní aktualizace.

  • PROVEĎTE příkaz vyvolá kritické výjimky: DBCorruptionException

  • Po instalaci aktualizace kumulativní 5 pro Virtual Machine Manager můžete setkat s následující problémy:

   • Při pokusu o import-in do konzoly VMM dovoz neúspěšná. Dále se zobrazí následující chybová zpráva:

    Došlo k chybě při pokusu o vytvoření složky doplněk pro váš účet:

    Přístup na cestu: "C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual stroje Manager\bin\AddInPipeline\AddIns" byl odepřen.

   • Při otevření konzoly VMM, zobrazí se následující chybová zpráva:

    Nelze aktualizovat spravovaný kód kanálu z důvodu následující chyby:

    Požadovanou složku "C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual stroje Manager\bin\AddInPipeline\HostSideAdapters" neexistuje.

  Chcete-li tyto problémy vyřešit, postupujte takto:

  1. Vyhledejte následující složku:

   C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku AddInPipeline a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Na kartě zabezpečení klepněte na tlačítko Upřesnita potom klepněte na tlačítko pokračovat.

  4. Vyberte PŘEDDEFINOVANOU skupinu a potom klepněte na tlačítko Upravit.

  5. Klepněte na tlačítko Vybrat hlavní odkaz, zadejte Authenticated Usersa potom klepněte na tlačítko OK.

  6. Klepnutím na tlačítko OK zavřete všechna dialogová okna, která je přidružena vlastnosti.

Jak získat a nainstalovat kumulativní aktualizaci 5 pro System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

Informace o stažení

Balíčky aktualizací pro Virtual Machine Manager jsou k dispozici z webu Microsoft Update nebo pomocí ruční stahování.

Důležité: Kumulativní aktualizace 5 pro System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager je zahrnuta v aktualizaci zabezpečení. Není doporučeno odebrat žádné aktualizace zabezpečení. Pomocí ovládacího panelu programy a aktualizace však mohou stále odebrat kumulativní aktualizaci 5. Když toto provedete, bude binární soubory Virtual Machine Manager vrátit zpět do předchozího stavu. Databázi však nelze vrátit zpět. Doporučujeme zálohovat databázi aplikace Virtual Machine Manager před instalací této kumulativní aktualizace.

Web Microsoft Update

Chcete-li získat a nainstalovat balíček aktualizace z webu Microsoft Update, v počítači, který má nainstalována součást Virtual Machine Manager, postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.

 2. V okně Ovládací panely poklepejte na položku Windows Update.

 3. V okně Windows Update klepněte na tlačítko Zkontrolovat Online aktualizace z webu Microsoft Update.

 4. Klepněte na tlačítko důležité aktualizace jsou k dispozici.

 5. Vyberte balíček kumulativní aktualizace a potom klepněte na tlačítko OK.

 6. Klepněte na tlačítko instalovat aktualizace k instalaci balíčku aktualizace.

Ruční stažení aktualizace balíčků

Přejděte na následující webové stránky Chcete-li ručně stáhnout balíčky aktualizací z katalogu služby Microsoft Update:

Download Stáhněte balíček aktualizace pro Server.

Download Stáhněte balíček aktualizace konzoly správce.

Chcete-li ručně nainstalovat balíčky aktualizací, spusťte z příkazového řádku se zvýšenými oprávněními následující příkaz:

msiexec.exe/Update název balíčku

Například nainstalovat balíček kumulativní aktualizaci 5 pro System Center 2012 Virtual Machine Manager SP1 server (KB3023195), spusťte následující příkaz:

msiexec.exe /update kb3023195_vmmserver_amd64.msp
Poznámky

 • Pokud ručně stáhnout balíčky aktualizací z katalogu služby Microsoft Update a instalovat poklepáním na balíčky, je třeba nainstalovat balíček serveru Virtual Machine Manager jako uživatel se zvýšenými oprávněními. Můžete nainstalovat konzolu Správce Virtual Machine Manager balíček poklepáním na balíček jako uživatel bez zvýšených oprávnění.

 • Pokud máte také konzolu pro správu nainstalována na serveru VMM, je třeba nainstalujte aktualizace v následujícím pořadí:

  • 5 kumulativní aktualizace pro Server Virtual Machine Manager

  • Kumulativní aktualizace 5 pro správce konzoly

  Mezi tyto dvě instalace serveru Virtual Machine Manager může vytvořit kritické chybě protokolu v adresáři VMMLogs. K tomuto problému dochází, protože správce konzoly sdílí některé knihovny DLL s Virtual Machine Manager Server a protokolování kritické chyby může způsobit konflikt verzí. Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte obě aktualizace na serveru Virtual Machine Manager, který používáte ke spuštění služby Virtual Machine Manager.

 • Před 5 kumulativní aktualizace bylo nutné ručně aktualizovat součást System Center Virtual Machine Manager DHCP Server (x64). Kumulativní aktualizaci 5 to je již povinné.


Bude pravděpodobně nutné restartovat počítač po instalaci aktualizace kumulativní 5.


KB3023914 konzoly Správce

Soubory, které jsou změněny

Velikost souboru

Verze

ID jazyka

AxVMwareRemoteConsoleTypeLib.dll

31560

5.1.0.0

ClusterUtil.dll

184136

3.2.7895.0

DB.DelegatedAdmin.dll

93000

3.2.7895.0

DB.TieredPerfCounters.dll

44872

3.2.7895.0

Engine.Common.dll

228680

3.2.7895.0

Engine.Deployment.dll

685384

3.2.7895.0

Errors.dll

4662088

3.2.7895.0

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7895.0

2052

Errors.resources.dll

1603912

3.2.7895.0

1028

Errors.resources.dll

1603920

3.2.7895.0

3076

Errors.resources.dll

1786696

3.2.7895.0

1053

Errors.resources.dll

1804616

3.2.7895.0

1055

Errors.resources.dll

1829192

3.2.7895.0

1043

Errors.resources.dll

1856320

3.2.7895.0

1040

Errors.resources.dll

1864016

3.2.7895.0

1029

Errors.resources.dll

1866560

3.2.7895.0

1046

Errors.resources.dll

1888080

3.2.7895.0

2070

Errors.resources.dll

1914696

3.2.7895.0

1028

Errors.resources.dll

1922376

3.2.7895.0

1045

Errors.resources.dll

1953608

3.2.7895.0

1042

Errors.resources.dll

1969480

3.2.7895.0

1036

Errors.resources.dll

2003272

3.2.7895.0

1031

Errors.resources.dll

2015048

3.2.7895.0

1038

Errors.resources.dll

2205512

3.2.7895.0

1041

Errors.resources.dll

2646856

3.2.7895.0

1049

ImgLibEngine.dll

4277072

3.2.7895.0

LDAPQueryDialog.dll

144712

3.2.7895.0

1033

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

184656

3.2.7895.0

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

55624

3.2.7895.0

2052

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1036

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56144

3.2.7895.0

1031

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56128

3.2.7895.0

1040

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1041

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56144

3.2.7895.0

1046

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1049

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1028

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

55632

3.2.7895.0

1028

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1042

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

55632

3.2.7895.0

3076

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1029

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1043

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1038

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1045

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

2070

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1053

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1055

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.RibbonConsole.dll

50512

3.2.7895.0

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.RibbonLayout.dll

491336

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2044752

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26952

3.2.7895.0

2052

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1036

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1031

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1040

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28488

3.2.7895.0

1041

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1046

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

29512

3.2.7895.0

1049

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26960

3.2.7895.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1042

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26960

3.2.7895.0

3076

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1029

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1043

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1038

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1045

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27984

3.2.7895.0

2070

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27464

3.2.7895.0

1053

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27472

3.2.7895.0

1055

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.UIAddIns.ContextTypes.dll

82760

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.UIAddIns.dll

23888

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll

1785160

3.2.7895.0

Microsoft.Virtualization.Client.RdpClientAxHost.dll

155464

3.2.7895.0

1033

Microsoft.Virtualization.Client.RdpClientInterop.dll

134984

3.2.7895.0

1033

Microsoft.VirtualManager.EtwEvents.dll

68432

Microsoft.VirtualManager.EtwResources.dll

68432

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.AddInAdapters.dll

23376

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Contracts.dll

21832

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.HostAdapters.dll

24400

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.dll

102216

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

30024

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

32072

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

32072

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

32072

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

33616

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

30032

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

32064

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

30024

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31056

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31560

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31560

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

30544

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1125704

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

675136

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679752

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

680264

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678216

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679240

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

687432

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

693064

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679248

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

675664

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

677696

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

675664

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

677192

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

684368

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679240

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

677184

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

677704

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

683336

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

683344

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.dll

98640

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38216

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38720

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38216

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38216

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38224

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38736

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38224

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38224

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38216

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.dll

171336

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

65352

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67912

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67408

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66896

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

68944

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67400

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

73024

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67400

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

65864

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66896

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

65864

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67400

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66888

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

68424

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67400

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66888

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66376

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66888

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Data.dll

67400

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.dll

177488

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88912

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88912

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88912

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88912

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88896

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3214152

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1029448

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1064264

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1058128

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1054024

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1076552

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055056

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1127240

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1058120

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1031496

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055048

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1031496

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1056576

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050952

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1063752

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055048

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1057096

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046856

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050440

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.dll

155976

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40784

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

41288

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40272

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40272

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40272

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40784

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

638792

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

292168

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

296776

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

296776

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

297800

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295744

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

305480

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

292680

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295248

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

292680

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295240

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

294728

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295240

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295240

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.dll

7765320

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

37704

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

38736

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

41296

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

44880

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39760

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

37704

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

37704

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

38736

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

38216

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39240

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.dll

333640

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

228168

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230224

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

231240

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

231232

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

231752

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232776

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

237896

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232264

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

228680

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230216

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

228680

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230224

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232784

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230728

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

229704

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230728

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232264

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232776

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.dll

819536

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

551752

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

560456

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

561992

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559952

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

560456

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

564040

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

573760

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559952

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

553288

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555856

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

553288

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556368

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

563528

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

557384

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555848

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556360

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

563024

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

562504

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.dll

286024

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

200008

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

202576

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

202568

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

202568

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201552

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

204616

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

207688

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

202048

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

200008

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

200520

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

200000

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201032

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

205136

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201032

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201024

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201032

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

204616

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

205128

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3468616

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281864

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1317704

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1310024

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1305416

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1330000

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1306440

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1380168

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1310024

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1284936

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1307464

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1284928

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1310024

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1302352

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1315144

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1307464

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1309512

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1299272

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1303376

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.dll

164688

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69440

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

70992

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69456

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69960

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.dll

347464

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

125256

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

127816

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

128336

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126784

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

132424

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

127304

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

125256

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

125256

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126800

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126800

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

127304

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126288

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.dll

168776

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85832

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87888

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87880

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

89928

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85840

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86856

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85832

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86856

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86856

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.dll

359240

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158544

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158544

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158544

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158528

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158544

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

301904

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

138568

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

140104

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139592

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139592

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

140616

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139592

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

143184

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139584

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

138568

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139592

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

138568

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139600

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139080

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

140112

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139600

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139584

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

138568

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139080

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll

371016

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117576

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119632

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119624

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

122184

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117576

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117584

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118608

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119120

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118608

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ViewModel.Core.dll

49488

3.2.7895.0

ManagerControls.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

897352

3.2.7895.0

ManagerControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

282440

3.2.7895.0

2052

ManagerControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

289608

3.2.7895.0

1036

ManagerControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

287568

3.2.7895.0

1031

ManagerControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

287048

3.2.7895.0

1040

ManagerControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

291144

3.2.7895.0

1041

ManagerControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

287560

3.2.7895.0

1046

ManagerControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

303432

3.2.7895.0

1049

ManagerControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

288072

3.2.7895.0

1028

ManagerControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

282952

3.2.7895.0

1028

ManagerControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

286544

3.2.7895.0

1042

ManagerControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

282952

3.2.7895.0

3076

ManagerControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

287560

3.2.7895.0

1029

ManagerControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

286536

3.2.7895.0

1043

ManagerControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

289104

3.2.7895.0

1038

ManagerControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

287048

3.2.7895.0

1045

ManagerControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

287048

3.2.7895.0

2070

ManagerControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

285512

3.2.7895.0

1053

ManagerControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

286544

3.2.7895.0

1055

ManagerSharedControls.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

95056

3.2.7895.0

ManagerSharedControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

24392

3.2.7895.0

2052

ManagerSharedControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

24392

3.2.7895.0

1036

ManagerSharedControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

24392

3.2.7895.0

1031

ManagerSharedControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

24384

3.2.7895.0

1040

ManagerSharedControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

24400

3.2.7895.0

1041

ManagerSharedControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

24392

3.2.7895.0

1046

ManagerSharedControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

24400

3.2.7895.0

1049

ManagerSharedControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

24384

3.2.7895.0

1028

ManagerSharedControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

24392

3.2.7895.0

1042

ManagerSharedControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

24384

3.2.7895.0

3076

ManagerSharedControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

24392

3.2.7895.0

1029

ManagerSharedControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

24392

3.2.7895.0

1043

ManagerSharedControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

24392

3.2.7895.0

1038

ManagerSharedControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

24392

3.2.7895.0

1045

ManagerSharedControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

24392

3.2.7895.0

2070

ManagerSharedControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

24392

3.2.7895.0

1053

ManagerSharedControls.resources.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

24392

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

403784

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

115536

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

121168

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119624

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

122176

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

128840

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119624

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

116048

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

116040

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119624

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119624

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

118608

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

118096

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.dll

143176

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49488

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49992

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

50504

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49488

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.dll

175936

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47952

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48464

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48464

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47936

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47952

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48464

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47952

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47936

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47936

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47952

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.dll

343368

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

163152

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162624

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

163152

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

163144

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162640

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162640

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162624

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1055

NativeMethods.dll

100176

3.2.7895.0

Remoting.dll

1058632

3.2.7895.0

Remoting.resources.dll

113992

3.2.7895.0

1028

Remoting.resources.dll

113992

3.2.7895.0

3076

Remoting.resources.dll

114000

3.2.7895.0

2052

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1031

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1042

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1053

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1043

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1055

Remoting.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1040

Remoting.resources.dll

119616

3.2.7895.0

1046

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1036

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1028

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1045

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

2070

Remoting.resources.dll

121160

3.2.7895.0

1029

Remoting.resources.dll

121160

3.2.7895.0

1038

Remoting.resources.dll

121168

3.2.7895.0

1041

Remoting.resources.dll

133968

3.2.7895.0

1049

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22552

3.5.41019.1

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22576

3.5.41019.1

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23072

3.5.41019.1

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23584

3.5.41019.1

SetupVM.exe

5656392

3.2.7895.0

SkuHelper.dll

28488

3.2.7895.0

SQMWrapper.dll

46920

3.2.7895.0

System.IO.Compression.PreRelease.dll

66368

3.2.7895.0

TraceWrapper.dll

82760

3.2.7895.0

UI.NetDiagramControl.dll

62280

3.2.7895.0

Utils.dll

907072

3.2.7895.0

Utils.resources.dll

100168

3.2.7895.0

1028

Utils.resources.dll

100168

3.2.7895.0

3076

Utils.resources.dll

100176

3.2.7895.0

2052

Utils.resources.dll

102216

3.2.7895.0

1053

Utils.resources.dll

102728

3.2.7895.0

1043

Utils.resources.dll

103240

3.2.7895.0

1031

Utils.resources.dll

103760

3.2.7895.0

1055

Utils.resources.dll

104264

3.2.7895.0

1042

Utils.resources.dll

104768

3.2.7895.0

1036

Utils.resources.dll

104776

3.2.7895.0

1040

Utils.resources.dll

104776

3.2.7895.0

1046

Utils.resources.dll

105288

3.2.7895.0

1038

Utils.resources.dll

105288

3.2.7895.0

1045

Utils.resources.dll

105800

3.2.7895.0

1028

Utils.resources.dll

105800

3.2.7895.0

2070

Utils.resources.dll

106312

3.2.7895.0

1029

Utils.resources.dll

108864

3.2.7895.0

1041

Utils.resources.dll

122192

3.2.7895.0

1049

ManagerAdminUI.exe virtuálního počítače

139072

3.2.7895.0

ManagerctlAxErrors.dll virtuálního počítače

30024

3.2.7895.0

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll VIRTUÁLNÍHO počítače

21840

3.2.7895.0

2052

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll VIRTUÁLNÍHO počítače

22864

3.2.7895.0

1036

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll VIRTUÁLNÍHO počítače

22856

3.2.7895.0

1031

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll VIRTUÁLNÍHO počítače

22864

3.2.7895.0

1040

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll VIRTUÁLNÍHO počítače

23376

3.2.7895.0

1041

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll VIRTUÁLNÍHO počítače

22864

3.2.7895.0

1046

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll VIRTUÁLNÍHO počítače

23872

3.2.7895.0

1049

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll VIRTUÁLNÍHO počítače

22856

3.2.7895.0

1028

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll VIRTUÁLNÍHO počítače

22344

3.2.7895.0

1028

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll VIRTUÁLNÍHO počítače

22856

3.2.7895.0

1042

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll VIRTUÁLNÍHO počítače

22344

3.2.7895.0

3076

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll VIRTUÁLNÍHO počítače

22856

3.2.7895.0

1029

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll VIRTUÁLNÍHO počítače

22848

3.2.7895.0

1043

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll VIRTUÁLNÍHO počítače

22864

3.2.7895.0

1038

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll VIRTUÁLNÍHO počítače

22856

3.2.7895.0

1045

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll VIRTUÁLNÍHO počítače

22856

3.2.7895.0

2070

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll VIRTUÁLNÍHO počítače

22352

3.2.7895.0

1053

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll VIRTUÁLNÍHO počítače

22352

3.2.7895.0

1055

ManagerEtwEvents.man virtuálního počítače

186820

VirtualizationInterfaces.dll

98120

3.2.7895.0

VirtualMachineViewer.exe

125768

3.2.7895.0

VMConsoleLib.dll

54600

3.2.7895.0

VMConsoleLib.resources.dll

21320

3.2.7895.0

2052

VMConsoleLib.resources.dll

21320

3.2.7895.0

1041

VMConsoleLib.resources.dll

21320

3.2.7895.0

1028

VMConsoleLib.resources.dll

21320

3.2.7895.0

1053

VMConsoleLib.resources.dll

21328

3.2.7895.0

1042

VMConsoleLib.resources.dll

21328

3.2.7895.0

3076

VMConsoleLib.resources.dll

21824

3.2.7895.0

1038

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1036

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1031

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1040

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1046

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1028

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1029

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

2070

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1055

VMConsoleLib.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1049

VMConsoleLib.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1043

VMConsoleLib.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1045

VMWareImplementation.dll

2065216

3.2.7895.0

VMwareRemoteConsoleTypeLib.dll

48968

5.1.0.0

127

VMwareViewer.exe

26952

3.2.7895.0

VSImplementation.dll

104264

3.2.7895.0

WSManAutomation.dll

35144

3.2.7895.0

127

WsManWrappers.dll

3825992

3.2.7895.0

XenViewer.exe

29000

3.2.7895.0KB3023195 serveru Virtual Machine Manager

Soubory, které jsou změněny

Velikost souboru

Verze

ID jazyka

ClusterUtil.dll

184136

3.2.7895.0

DB.DelegatedAdmin.dll

93000

3.2.7895.0

DB.TieredPerfCounters.dll

44872

3.2.7895.0

DBUpdate.dll

519496

3.2.7895.0

DHCPExtn.msi

1228800

Engine.Adhc.Operations.dll

1366344

3.2.7895.0

Engine.AuthorizationManager.dll

104264

3.2.7895.0

Engine.AuthorizationManagerTasks.dll

51528

3.2.7895.0

Engine.Backup.dll

69960

3.2.7895.0

Engine.Backup.resources.dll

19776

3.2.7895.0

1041

Engine.Backup.resources.dll

19784

3.2.7895.0

2052

Engine.Backup.resources.dll

19784

3.2.7895.0

1042

Engine.Backup.resources.dll

19784

3.2.7895.0

1053

Engine.Backup.resources.dll

19792

3.2.7895.0

1028

Engine.Backup.resources.dll

19792

3.2.7895.0

3076

Engine.Backup.resources.dll

20288

3.2.7895.0

1029

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1036

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1031

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1040

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1046

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

3082

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1038

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1045

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1055

Engine.Backup.resources.dll

20304

3.2.7895.0

1049

Engine.Backup.resources.dll

20304

3.2.7895.0

1043

Engine.Backup.resources.dll

20304

3.2.7895.0

2070

Engine.BitBos.dll

269136

3.2.7895.0

Engine.BitBos.resources.dll

21320

3.2.7895.0

3076

Engine.BitBos.resources.dll

21328

3.2.7895.0

2052

Engine.BitBos.resources.dll

21328

3.2.7895.0

1028

Engine.BitBos.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1041

Engine.BitBos.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1053

Engine.BitBos.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1042

Engine.BitBos.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1055

Engine.BitBos.resources.dll

22336

3.2.7895.0

1043

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1036

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1031

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1040

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1046

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

3082

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1038

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1045

Engine.BitBos.resources.dll

22352

3.2.7895.0

1029

Engine.BitBos.resources.dll

22352

3.2.7895.0

2070

Engine.BitBos.resources.dll

23376

3.2.7895.0

1049

Engine.CloudService.dll

204104

3.2.7895.0

Engine.Common.dll

228680

3.2.7895.0

Engine.CustomPropertyTasks.dll

26960

3.2.7895.0

Engine.Deployment.dll

685384

3.2.7895.0

Engine.ImgLibOperation.dll

548680

3.2.7895.0

Engine.IndigoAccessLayer.dll

522064

3.2.7895.0

Engine.MomDal.dll

649544

3.2.7895.0

Engine.PhysicalMachine.dll

360776

3.2.7895.0

Engine.Placement.dll

292680

3.2.7895.0

Engine.Placement.ResourceModel.dll

332112

3.2.7895.0

Engine.Scheduler.dll

26440

3.2.7895.0

Engine.ServiceOperations.dll

298320

3.2.7895.0

Engine.TaskRepository.dll

131400

3.2.7895.0

Engine.Tasks.dll

47952

3.2.7895.0

Engine.UpdateManagement.dll

142672

3.2.7895.0

Engine.VmOperations.dll

1277256

3.2.7895.0

Errors.dll

4662088

3.2.7895.0

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7895.0

2052

Errors.resources.dll

1603912

3.2.7895.0

1028

Errors.resources.dll

1603920

3.2.7895.0

3076

Errors.resources.dll

1786696

3.2.7895.0

1053

Errors.resources.dll

1804616

3.2.7895.0

1055

Errors.resources.dll

1829192

3.2.7895.0

1043

Errors.resources.dll

1856320

3.2.7895.0

1040

Errors.resources.dll

1864016

3.2.7895.0

1029

Errors.resources.dll

1866560

3.2.7895.0

1046

Errors.resources.dll

1888080

3.2.7895.0

2070

Errors.resources.dll

1914696

3.2.7895.0

3082

Errors.resources.dll

1922376

3.2.7895.0

1045

Errors.resources.dll

1953608

3.2.7895.0

1042

Errors.resources.dll

1969480

3.2.7895.0

1036

Errors.resources.dll

2003272

3.2.7895.0

1031

Errors.resources.dll

2015048

3.2.7895.0

1038

Errors.resources.dll

2205512

3.2.7895.0

1041

Errors.resources.dll

2646856

3.2.7895.0

1049

GoalState.dll

62288

3.2.7895.0

GuestAgent.Common.dll

69448

3.2.7895.0

GuestAgent.Common.dll

69456

3.2.7895.0

ImgLibEngine.dll

4277072

3.2.7895.0

IPAMPlugin.dll

221000

3.2.7895.0

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

184656

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Discovery.mp

445168

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Monitoring.mp

715504

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Reports.mp

1014512

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Dashboard.mpb

98304

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Library.mp

162544

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Network.Dashboard.mpb

106496

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2008.Library.mp

109296

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2012.Diagnostics.mp

22768

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.Library.mp

19696

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.HyperV.HostPerformance.mp

56048

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.Library.mp

68336

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.2012.Discovery.mp

80624

7.1.10134.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.2012.Monitoring.mp

76528

7.1.10134.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.Dashboard.mpb

102400

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.Library.mp

84720

7.1.10134.0

Microsoft.VirtualManager.EtwEvents.dll

68432

Microsoft.VirtualManager.EtwResources.dll

68432

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1125704

3.2.7895.0

ManagerSharedControls.dll Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual stroje

95056

3.2.7895.0

msiInstaller.dat

12

msiInstaller.exe

275728

3.2.7510.0

1033

msiInstaller.exe

327952

3.2.7510.0

1033

NativeMethods.dll

100176

3.2.7895.0

NetworkServiceInterfaces.dll

54600

3.2.7895.0

PTStorageWrapper.dll

139584

3.2.7895.0

Remoting.dll

1058632

3.2.7895.0

Remoting.resources.dll

113992

3.2.7895.0

1028

Remoting.resources.dll

113992

3.2.7895.0

3076

Remoting.resources.dll

114000

3.2.7895.0

2052

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1031

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1042

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1053

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1043

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1055

Remoting.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1040

Remoting.resources.dll

119616

3.2.7895.0

1046

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1036

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

3082

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1045

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

2070

Remoting.resources.dll

121160

3.2.7895.0

1029

Remoting.resources.dll

121160

3.2.7895.0

1038

Remoting.resources.dll

121168

3.2.7895.0

1041

Remoting.resources.dll

133968

3.2.7895.0

1049

SCPerfProvider.dll

272208

3.2.7895.0

1033

scVirtual stroj Managerguestagent.1.0.2.1063.x64.tar

4014080

scVirtual stroj Managerguestagent.1.0.2.1063.x86.tar

3522560

SCVIRTUAL STROJ MANAGERRecover.exe

41288

3.2.7895.0

SCXStorageWrapper.dll

141128

3.2.7895.0

SetupVM.exe

5656392

3.2.7895.0

SkuHelper.dll

28488

3.2.7895.0

SQMWrapper.dll

46920

3.2.7895.0

SysPrepInfUtil.dll

64840

3.2.7895.0

TORPlugin.dll

48456

3.2.7895.0

TraceWrapper.dll

82760

3.2.7895.0

Utils.dll

907072

3.2.7895.0

Utils.resources.dll

100168

3.2.7895.0

1028

Utils.resources.dll

100168

3.2.7895.0

3076

Utils.resources.dll

100176

3.2.7895.0

2052

Utils.resources.dll

102216

3.2.7895.0

1053

Utils.resources.dll

102728

3.2.7895.0

1043

Utils.resources.dll

103240

3.2.7895.0

1031

Utils.resources.dll

103760

3.2.7895.0

1055

Utils.resources.dll

104264

3.2.7895.0

1042

Utils.resources.dll

104768

3.2.7895.0

1036

Utils.resources.dll

104776

3.2.7895.0

1040

Utils.resources.dll

104776

3.2.7895.0

1046

Utils.resources.dll

105288

3.2.7895.0

1038

Utils.resources.dll

105288

3.2.7895.0

1045

Utils.resources.dll

105800

3.2.7895.0

3082

Utils.resources.dll

105800

3.2.7895.0

2070

Utils.resources.dll

106312

3.2.7895.0

1029

Utils.resources.dll

108864

3.2.7895.0

1041

Utils.resources.dll

122192

3.2.7895.0

1049

ValHyperVImplementation.dll

455496

3.2.7895.0

ViridianImplementation.dll

229192

3.2.7895.0

ViridianImplementationV2.dll

411976

3.2.7895.0

ManagerAgent.exe virtuálního počítače

6328144

3.2.7895.0

1033

MANAGERAgent.mof VIRTUÁLNÍHO počítače

75684

ManagerAgent.msi virtuálního počítače

7155712

ManagerAgent.msi virtuálního počítače

8146944

ManagerEtwEvents.man virtuálního počítače

186820

ManagerGuestAgent.msi virtuálního počítače

2875392

ManagerGuestAgent.msi virtuálního počítače

2945024

Managerservice.exe virtuálního počítače

57672

3.2.7895.0

VirtualizationInterfaces.dll

98120

3.2.7895.0

VMGuestAgent.iso

136904704

VMWareImplementation.dll

2065216

3.2.7895.0

VSImplementation.dll

104264

3.2.7895.0

WindowsRemoteServerPlugin.dll

326984

3.2.7895.0

WSManAutomation.dll

35144

3.2.7895.0

127

WsManMIWrappers.dll

311624

3.2.7895.0

WsManWrappers.dll

3825992

3.2.7895.0

XenImplementation.dll

179016

3.2.7895.0
Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×