Měli byste si je přečíst a vytisknout pro vaše záznamy.

ZAKOUPENÍM NEBO POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB SOUHLASÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI TOUTO SMLOUVOU, S PODMÍNKAMI POUŽITÍ A PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O ZÁSADÁCH POSKYTOVANÝCH NA TOMTO WEBU, KTERÉ JSOU VŠECHNY SOUČÁSTÍ TÉTO SMLOUVY A TVOŘÍ JE.

MŮŽETE TAKY VYJÁDŘIT, ŽE JSTE SI PŘEČETLI A ROZUMÍTE VŠEM USTANOVENÍM TÉTO SMLOUVY. V PŘÍPADĚ KONFLIKTU MEZI TOUTO SMLOUVOU A VAŠÍ AKTUÁLNÍ SMLOUVOU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI MICROSOFT (POKUD EXISTUJÍ), PODMÍNKAMI A PODMÍNKAMI SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI MICROSOFT. POKUD NESOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI TĚMITO PODMÍNKAMI, KONTAKTUJTE NÁS ZA ÚČELEM VRÁCENÍ PENĚZ DO 72 HODIN OD NÁKUPU A NEPOUŽÍVEJTE SLUŽBY.

Tato smlouva pro služby společnosti Microsoft ("smlouva") se zadává mezi entitami Order ("vaše","vaše" nebo "Zákazník") a nejbližší přidruženou společností Microsoft umístěnou ve vaší zemi nebo oblasti, pokud neurčíte jinak v části 9 níže ("My," "US" nebo "náš"). "Přidruženouspolečností" rozumí libovolný právní subjekt, který vám nebo který vlastníte, který vlastníte vy nebo my, nebo který je s vámi nebo námi v rámci společného vlastnictví. "Vlastnictvím" se rozumí více než 50% vlastnictví.

Podmínky a ujednání

1. SLUŽBY.

Souhlasíte s tím, že použijete komerčně rozumné úsilí k poskytování zakoupených služeb, jak je popsáno na webu služeb (jinak se říká "Příručka služeb pro zákazníky"). Adresa URL webu pro příručku Customer Services Guide je: http://support.microsoft.com. Pokud se adresa URL z nějakého důvodu změní, poskytneme vám na vaší žádosti novou adresu URL.

Vaše používání služeb se řídí touto smlouvou a průvodcem zákaznické služby, který se tento odkazuje na základě této smlouvy. V případě konfliktu mezi touto smlouvou a průvodcem zákaznické služby se tato dohoda bude vztahovat.

Naše schopnosti poskytovat služby závisí na plné a včasné spolupráci a přesnosti a úplnosti všech informací, které poskytnete.

2. VLASTNICTVÍ A LICENCE.

 • a. oprava. Udělujeme vám nevýhradní, trvalou a plně splacenou licenci k používání a reprodukci opravy, kterou vám nebo naše zmocnění doručí pouze pro vnitřní použití. Opravy nejsou pro další prodej ani distribuci nepřiřazeným třetím stranám. Pokud není v tomto článku uvedeno jinak, řídí se licence, které jsou k opravám přiznány, licenční smlouvou na ohrožený produkt, nebo pokud tato oprava není poskytována pro určitý produkt, poskytujeme jakékoli další podmínky použití. Vaše používání produktu se řídí licenční smlouvou na produkt. Zodpovídáte za placení licenčních poplatků za produkt. "Produkt (y)" znamená každý počítačový kód, webové služby nebo materiály, které obsahují komerčně vydanou, předběžnou verzi nebo beta verzi produktů (ať už máte licenci na poplatek nebo žádné poplatky), a všechny odvozené produkty, které máte k dispozici, nebo naše zmocnění, které společnost zveřejnila, naše pobočky nebo třetí strana. "Opravami" rozumějí opravy produktů, které jsou obecně (například aktualizace Service Pack pro komerční produkty) nebo které vám nebo naše zmocnění poskytujeme při provádění služeb (například řešení, opravy, opravy hotfix, opravy a verze beta buildu) a všechny odvozeniny uvedené výše. Nemůžete upravovat, provádět zpětnou analýzu, dekompilovat, analyzovat, měnit název souboru ani kombinovat všechny opravy, které vám byly doručeny.

 • b. dříve existující práce Všechna práva v jakémkoli počítačovém kódu nebomateriálechs nesouvisejícím kódem, která jsou vyrobena nebo byla získána nebo určena pro nás nebo za naše pobočky, nebo vy nebo vaše pobočky nezávisle na této smlouvě ("již existující práce") zůstává výhradním vlastnictvím strany, která poskytuje stávající práci. V průběhu poskytování služeb každá strana uděluje druhé straně (a našim smluvním stranám) dočasnou, nevýlučnou licenci k používání, reprodukci a změnu jakékoli stávající práce poskytnuté výhradně pro výkon služeb. Udělujeme vám nevýhradní, trvalou a plně zaplacenou licenci na používání, reprodukci a úpravy (Pokud je to možné) naše již existující práce, kromě produktů, ve formuláři, který vám byl doručen, že s vámi ponecháváme na základě závěru našich služeb pro účely jakéhokoli vývoje (Pokud je to možné). Licenční práva poskytovaná naší aktuální práci jsou omezena pouze na vaše vnitřní použití a jsou pro další prodej nebo distribuci nepřiřazeným třetím stranám.

 • c. vývoj. Udělujeme vám nevýhradní, trvalé právo na používání, reprodukování a změny jakéhokoli počítačového kódu nebo materiálů (s výjimkou oprav nebo již existujících prací), které s vámi máme při uzavření našich služeb ("vývoj") pro vnitřní firemní operace. Neprodejné ani přerozdělování třetím stranám není určeno k dalšímu prodeji.

 • d. ukázkový kód. Kromě práv stanovených v předchozí části vývoje vám také udělujete nevýhradní a trvalý právo na reprodukci a distribuci objektového kódu jakéhokoliv počítačového kódu, které poskytneme pro účely obrázku ("ukázkový kód"), pokud souhlasíte, že:

  • (i) nepoužívám naše jméno, logo nebo ochranné známky, které by bylo možné uvádět do vašeho počítačového produktu, ve kterém je vzorový kód.

  • (II) k zahrnutí platného upozornění na autorská práva na počítačový produkt, ve kterém je ukázkový kód vložený;

  • a (III) odškodení, držení a obranu před všemi pohledávkami nebo soudními účely, včetně poplatků za právní zastoupení, které vyplývají nebo jsou důsledkem použití nebo distribuce ukázkového kódu.

 • e. Otevřete omezení zdrojových licencí. Vzhledem k tomu, že některé licenční podmínky třetích stran vyžadují obecně

  • (i) zveřejněné ve formuláři zdrojového kódu třetím stranám;

  • (II) licencovaná třetím stranám za účelem poskytování derivátových děl;

  • nebo (III) Redistributable třetím stranám bezplatně (kolektivně "podmínky pro otevření zdrojových licencí: licenční práva, která každá strana uděluje libovolnému kódu počítače (nebo libovolnému duševnímu vlastnictví, který je k dispozici), nezahrnují licence, právo, pravomoc ani autoritu, aby zahrnula, upravila, slučují a/nebo distribuují tento počítačový kód s jakýmkoli jiným kódem počítače takovým způsobem, který by mohl podrobovat počítačový kód v případě, že

 • Každá strana navíc odůvodňuje, že neposkytne ani neudělí kód počítače druhé strany, který se řídí podmínkami Open Source License.

 • . Práva obsažená v tomto oddílu můžete dceřiným společnostem podléhat, ale vaše pobočky nemůžou tato práva podléhat a používání vašich poboček musí být v souladu s podmínkami licenčních podmínek, které obsahují.

 • věcný. Rezervace práv. Všechna práva, která nejsou v tomto oddílu výslovně přiznána, jsou vyhrazena.

3. DŮVĚRNOST.

Podmínky této smlouvy jsou důvěrné a všechny informace uvedené kteroukoli ze stran jako "důvěrné" a/nebo "proprietární", nebo že za všech okolností, které by měly být rozumně považovány za důvěrné a/nebo soukromé ("důvěrné informace"), nebude přijímající stranou zpřístupněna žádná třetí osoba bez výslovného souhlasu druhé strany s výjimkou podmínek této smlouvy po dobu pěti (5) let od jejího odhalení. Tyto závazky důvěrnosti se nevztahují na informace, které

 • (i) se stalo známkou přijímající straně od jiného zdroje, než je smluvní strana, kromě porušení povinnosti mlčenlivosti dlužné smluvní straně.

 • (II) je nebo bude k dispozici široké veřejnosti, kromě porušení přijímající strany,

 • nebo (III) se vyvíjí nezávislým úsilím přijímající strany.

Vaše důvěrné informace můžeme sdělit našim konzultantům nebo subdodavatelům pouze v případě, že je to nezbytné, a to s výhradou výše uvedených závazků. Můžeme použít jakékoli technické informace, které jsme odvodili z poskytování služeb souvisejících s našimi produkty pro řešení problémů, řešení problémů, vylepšení funkcí produktů a opravy a pro naši znalostní bázi. Souhlasíte, že vás neidentifikujete nebo nezveřejníte žádné důvěrné informace v žádné položce znalostní báze.

4. ZÁRUKY, ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK.

 • a. bez záruky. V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY, DISCLAIMME A VYLOUČILI JSME VŠECHNA PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY A PODMÍNKY, AŤ UŽ JE VYJÁDŘENÁ NEBO POVINNÁ, VČETNĚ NEOMEZENÉHO ZASTOUPENÍ, ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRO JEJÍ OZNAČENÍ, NEPORUŠENÍ PŘEDPISŮ, USPOKOJIVÉHO STAVU NEBO KVALITY, OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, CO SE TÝČE SLUŽEB NEBO JINÝCH MATERIÁLŮ NEBO INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME.

 • b. Používání místních zákonů. Pokud je to příslušné zákony, ať už mlčky předpokládaných podmínek, i přes vyloučení a omezení v této smlouvě, pak v rozsahu povoleném platnými zákony jsou vaše opravné prostředky omezeny v případě poskytování služeb na

  • (i) opětovné poskytnutí služeb

  • nebo (II) náklady na opětovné poskytnutí služeb (pokud existují) a v případě zboží buď

   • (i) Náhrada zboží 

   • nebo (II) Oprava vad zboží.

 • Pořadí, ve kterém jsou tato omezená opatření určena, určíme.

5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, VYLOUČENÍ.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY:

 • 1) NAŠE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST JE OMEZENA NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA SLUŽBY ZAPLATILI BEZ OHLEDU NA DŮVOD VAŠÍ POHLEDÁVKY;

 • 2) ŽÁDNÁ ZE STRAN NENESE DRUHOU STRANU ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ZTRÁTY ZISKU NEBO ZTRÁTY PODNIKÁNÍ, A TO U VŠECH ZÁLEŽITOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S TOUTO SMLOUVOU, VŠECH SLUŽEB NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH MATERIÁLŮ NEBO INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BY TAKOVÁ NÁHRADA MOHLA BÝT ROZUMNĚ PŘEDPOKLÁDANÁ,

 • A 3) V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU SLUŽBY UDÁLOSTÍ NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY POSKYTOVÁNY ZDARMA, NEBUDE MÍT NAŠE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST ZA VÁS VYŠŠÍ $5,00 ANI EKVIVALENTNÍ V MÍSTNÍ MĚNĚ. TOTO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI SE NEVZTAHUJÍ NA ODPOVĚDNOST DRUHÉ STRANY ZA PORUŠENÍ SVÉHO ZÁVAZKU DŮVĚRNOSTI, PRÁVU NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ DRUHÉ STRANY NEBO V PŘÍPADĚ PODVODU, HRUBÉ NEDBALOSTI NEBO ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ NEBO SMRTI NEBO ZRANĚNÍ OSOB ZPŮSOBENÝCH NEDBALOSTÍ TÉTO STRANY. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ STÁTY A JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NEMUSÍ VZTAHOVAT.

6. DANĚ.

Částky, které mají být zaplaceny v rámci této smlouvy, nezahrnují žádné cizí, americké federální, státní, provincie a další vládní daně (včetně bez omezení všech přidaných hodnot nebo prodejů a použití), které jsou dlužné pouze v důsledku toho, že jste zavedli tuto smlouvu. Neodpovídáme za jakékoli daně, které jste právně povinni zaplatit. Všechny daně (včetně neomezeného zisku nebo daně z příjmů, poplatků za zádaní a/nebo daní ze nemovitostí) jsou vaší finanční zodpovědností.

7. UKONČENÍ.

Pokud je druhá strana

 • (i) v případě porušení nebo nedodržení závazků, které nejsou nikdy do 30 kalendářních dnů oznámení o takovém porušení

 • nebo (II) nezaplatí žádnou fakturu, která je delší než 60 kalendářních dnů.

Souhlasíte s tím, že budete platit všechny poplatky za uskutečněné služby a výdaje.

8. RŮZNÉ.

Tato smlouva představuje celou dohodu stran, která se týká předmětu věci, a nahrazuje všechny ostatní dřívější a contemporaneous komunikace. Všechny zprávy, autorizace a žádosti, které jsou dané nebo uskutečněné v souvislosti s touto smlouvou, musí být zaslány poštou, expresním courierm nebo faxem na adresy uvedené oběma stranami. Oznámení se považují za Doručená ke dni uvedenému na oznámení o převrácení hotovosti nebo na Courier nebo potvrzení o doručení faxem. Tuto smlouvu nesmíte přiřazovat bez písemného souhlasu, který není možné nepřiměřeně zadržet. Vy a budeme souhlasit s dodržováním všech zákonů týkajících se mezinárodního a národního práva, které platí pro tuto smlouvu. Tato smlouva se řídí zákony státu Washington, pokud byly služby zakoupeny ve Spojených státech, zákony z Irska, pokud jsou zakoupeny v jakékoli zemi nebo oblasti v Evropě, na Středním východě nebo v Africe ("EMEA"), nebo zákony příslušnosti, kde se služba poskytující služby nachází mimo Spojené státy nebo EMEA. Jakákoli akce, která se uskuteční v rámci této smlouvy, se uděluje federálním nebo státním Soudním dvorem ve státu Washington, pokud byly služby zakoupeny ve Spojených státech amerických, soudy Irska, pokud byly služby zakoupeny v jakékoli zemi nebo regionu v oblasti EMEA nebo soudům příslušnosti, kde se služba poskytující poskytování služeb nachází mimo Spojené státy nebo EMEA. Bez ohledu na to, že žádná ze stran nebrání v tom, aby v jakékoli příslušné pravomoci vyhledali injunctiveu ochranu proti duševnímu vlastnictví nebo povinnostem mlčenlivosti. Oddíly, které se týkají omezení použití, poplatků, důvěrnosti, vlastnictví a licence, žádné další záruky, omezení odpovědnosti, ukončení a různých ustanovení této smlouvy, zadrží jakékoli ukončení nebo vypršení platnosti této smlouvy. Pokud má Soudní dvůr jakékoli ustanovení této smlouvy jako protiprávní, neplatné nebo nevykonatelné, zbývající ustanovení zůstanou plně v platnosti a účinku a strany změní dohodu tak, aby vstoupila v maximální možné míře na klauzuli stricken. Žádné zřeknutí se jakéhokoli porušení této smlouvy by mělo být zřeknutí se jakéhokoli jiného porušení a neplatí se, pokud písemně a nepodepíše zplnomocněný zástupce smluvní strany. Kromě toho, že dojde k úhradě dlužných částek, není žádná strana odpovědná za zpoždění výkonu nebo za nefunkční účinek způsobená nepřiměřeným dohledem. Je to výslovně přání smluvních stran vypracovat v anglickém jazyce. C'Est La Volonté exprèsse des strany, Ainsi Qui úmluva s'y

9. ZADAVATEL MICROSOFT

Společnost Microsoft pro tuto smlouvu je společností Microsoft regionální prodejní společnost, pokud se nacházíte v těchto zemích/oblastech: Austrálie, Bangladéš, Hongkong, Indie, Indonésie, Korea, Singapur – Hongkong, Nový Zéland, Filipíny, Singapur, Srí – Lanka, Tchaj-wan, Thajsko a Vietnam. Microsoft Contract pro tuto smlouvu je Microsoft Ireland operace, omezená, pokud jste v jakékoli zemi v Evropě, na Středním východě nebo v Africe.

Poslední aktualizace: červen 2007

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×