Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Platí pro: Windows, filmy a TV, konzole Xbox, služby Xbox, Minecraft

Pokud není uvedeno jinak, termíny začínající velkými písmeny jsou definovány ve Smlouvě o poskytování služeb společnosti Microsoft (MSA) nebo v Podmínkách prodeje společnosti Microsoft (společně s MSA dále jen Podmínky). Tato Pravidla zahrnují pravidla v první části níže, která se vztahují na více druhů Digitálního zboží (Obecná pravidla), a dále pravidla v tabulce níže, která jsou specifická pro daný druh Digitálního zboží (nebo příslušnou Službu, která Digitální zboží poskytuje) (dále jen Další pravidla pro konkrétní službu). Pokud v Dalších pravidlech pro konkrétní službu nebude výslovně uvedeno jinak, vztahují se Obecná pravidla na veškeré Digitální zboží. Tato Pravidla můžeme kdykoli upravit.

Obecná pravidla

Všechny druhy Digitálního zboží jsou vám licencovány, nikoli prodávány. Právo na přístup k Digitálnímu zboží nebo k jeho používání získáte, když:

 • (a) budete dodržovat všechny licenční podmínky, licenční omezení, pravidla chování a platební podmínky uvedené v Podmínkách,

 • (b) zaplatíte za příslušné Digitální zboží v plné výši,

 • (c) budete dodržovat tato Pravidla

 • (d) a budete dodržovat kterékoli další podmínky poskytnuté při získání licence.

Digitální zboží je možné používat pouze tak, jak je výslovně povoleno v Podmínkách nebo v těchto Pravidlech. Jakékoli jiné použití je zakázáno (pokud jste nekontaktovali vlastníka autorských práv a neobdrželi předem písemný souhlas k takovému použití). Podmínky a tato Pravidla platí i v případě, že cena nebo splatná částka za Digitální zboží je rovna nule. Pokud jsou tato Pravidla v konfliktu s Podmínkami (nebo nějakými jinými podmínkami), řídí tato Pravidla, co můžete dělat s Digitálním zbožím, až na jednu výjimku – pokud webová stránka nebo jiná stránka ve službě Store nebo příslušná Služba pro konkrétní Digitální zboží určuje jiný počet zařízení nebo jinak určuje konkrétní práva či omezení, která se liší od těchto Pravidel, bude mít v případě výslovně konfliktních ustanovení přednost tato webová stránka nebo jiná stránka, ale jen pro tento konkrétní druh Digitálního zboží.

Digitální zboží je vám licencováno výhradně pro osobní nekomerční použití (které vylučuje použití za účelem propagace), na úrovni obvyklé pro takové použití. Společnost Microsoft může kdykoli zastavit distribuci jakéhokoli Digitálního zboží nebo přidat či omezit jeho možnosti. Můžete ztratit přístup k Digitálnímu zboží nebo jeho funkcím, případně můžeme změnit povahu vašeho přístupu (například můžete ztratit přístup pro rodinu, pokud existuje), když::

 • (a) porušujete Podmínky nebo tato Pravidla,

 • (b) používáte nebo se pokoušíte používat Digitální zboží způsobem, který není v souladu s Podmínkami, těmito Pravidly nebo omezenou licencí, která vám byla udělena,

 • (c) obcházíte nebo se pokoušíte obejít jakákoli technická opatření navržená k omezení přístupu nebo vynucení licenčních omezení,

 • (d) nezaplatíte opakovaný poplatek za předplatné,

 • (e) neudržujete na svém účtu aktuální způsob platby,

 • (f) změníte svou zemi nebo oblast,

 • (g) nebudete mít na svém účtu nastavenou svou aktuální e-mailovou adresu,

 • (h) nebudete se k dané Službě dostatečně často přihlašovat, abyste mohli aktualizovat elektronické licence Digitálního zboží, jak je popsáno v Dalších pravidlech specifických pro službu níže,

 • (i) zrušíme nebo ukončíme příslušnou Službu nebo přestaneme podporovat příslušné zařízení

 • (j) nebo ztratíme svá práva nadále vám poskytovat Digitální zboží nebo vám ho poskytovat stejným způsobem. S výjimkou případů povolených níže nesmíte přenášet ani přeprodávat žádné licence na žádné Digitální zboží. Pokud prodáte jakékoli zařízení, které obsahuje Digitální zboží, kupující nezíská žádné právo Digitální zboží používat. Můžeme používat technologie, které ověřují, zda tato Pravidla dodržujete.

Některé Služby vyžadují registraci zařízení, na kterých k Digitálnímu zboží přistupujete, a pro zachování přístupu je nutné ke Službě přistupovat z tohoto zařízení. Registrovaná zařízení mohou zahrnovat osobní počítače („PC“), přenosné počítače, tablety, konzole Xbox a některá přenosná nebo mobilní zařízení za předpokladu, že je zařízení s daným Digitálním zbožím kompatibilní. Pojmem „konzole Xbox“ nebo „konzole“ se rozumí Xbox 360, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X a/nebo řada Xbox a jakékoli další varianty a nástupci (včetně možných cloudových variant na streamování her). Pojmem „služba Xbox“ nebo „online služba Xbox“ se rozumí příslušná speciální online služba pro konzole a služby Xbox. Licence pro určité typy Digitálního zboží mohou být obnoveny, pokud se ke Službě znovu přihlásíte a nebudou v tom okamžiku překročena omezení pro zařízení. Aktualizace licencí pro jiné typy Digitálního zboží může vyžadovat připojení k počítači nebo ke konzoli Xbox. Tato ztráta může být dočasná nebo trvalá, tak jak určí společnost Microsoft. Pokud zaregistrujete příliš mnoho zařízení, může společnost Microsoft automaticky zrušit registraci zařízení a uvolnit tak místo pro nové zařízení. Společnost Microsoft může omezit, jak často smíte ručně zaregistrovat dané zařízení nebo jeho registraci zrušit, s cílem zamezit pokusům o překročení omezení pro zařízení. V souladu s výše uvedenými ustanoveními můžete spravovat svá registrovaná zařízení na stránce nastavení svého účtu Microsoft nebo účtu pro konkrétní Službu. Ne všechna zařízení mají stejné funkce a ne všechny druhy Digitálního zboží nebo Služeb (nebo jejich konkrétní funkce) musí být k dispozici na všech zařízeních. Jednotlivá Služba může zahrnovat seznam kompatibilních typů zařízení, ale spotřebitelská elektronická zařízení se neustále vyvíjejí a je výhradně vaší odpovědností zkontrolovat, zda je konkrétní zařízení kompatibilní s Digitálním zbožím, které chcete koupit, předtím, než si zboží koupíte. Pokud Služba zahrnuje možnost streamování Digitálního zboží, musíte být ke Službě přihlášeni z registrovaného zařízení, na které chcete streamovat, a navíc kromě omezení uvedených v Podmínkách si musíte sami na svoje vlastní náklady zajistit přístup k internetu s dostatečnou šířkou pásma, která stahování nebo streamování umožňuje. Některé Digitální zboží může být licencováno jen pro území spojené s účtem Microsoft. Když budete mimo toto území, stahování nebo streamování (v souladu s odpovídajícím způsobem použití) takového Digitálního zboží vám nemusí být umožněno.

Určité Digitální zboží lze stahovat nebo streamovat jen na zařízeních, která jsou přidružena k účtu Microsoft, v souladu s omezeními uvedenými v tabulce níže. Všechna pravidla v této tabulce platí navíc k výše uvedeným Obecným pravidlům.

Další pravidla a popisy pro konkrétní službu

Služby

Maximální počet zařízení/uživatelů

(pokud stránka služby Store nebo jiná webová stránka pro nákup, pronájem či předplatné vašeho Digitálního zboží neurčuje jiný počet)

Přenos / kopírování /  

Dodatečná omezení a podmínky

Média (Knihy, Hudba, Videa)

 Knihy

Stažení až do 6 registrovaných zařízení kompatibilních s Windows

Dostupnost určitých možností Služby (například kopírování a vkládání nebo tisk citátů, stejně jako délka citátů) se může u jednotlivých knih lišit na základě nastavení vydavatele. Dostupné možnosti jsou označeny ve službě Store. V některých případech nebudete moci znovu stáhnout knihu, kterou jste dříve koupili. Za těchto okolností se můžeme podle svého uvážení rozhodnout nabídnout vám náhradu nebo aktualizaci. Nemáte povolení vypálit některé nebo veškeré knihy na disk.

Registrace nebo zrušení registrace zařízení se nemůže provést více než dvakrát (dvakrát na jednom zařízení nebo jednou na každém ze dvou zařízení) za 30 dní.

Hudba ve formátu MP3

Přiměřený počet zařízení

Není k dispozici

Microsoft Filmy a TV pořady („Služba Videa“)

I když si koupíte video ve vysokém nebo ultra vysokém rozlišení, může se zobrazené rozlišení videa lišit v závislosti na obsahu, hardwaru a šířce pásma internetu.

Video se zachovanými právy (Retained Rights Video)
(„Pravidla nákupu“)

Stahujte až do 10 kompatibilních zaregistrovaných zařízení (obsah od společností AMC Networks a Studio Canal můžete stahovat jenom na 5 počítačích a 2 kompatibilních konzolích Xbox). Abyste mohli streamovat Video se zachovanými právy, musíte být přihlášení ke službě Video Service, a můžete streamovat jen na kompatibilní registrovaná zařízení. Video se zachovanými právy můžete streamovat jen na jedno takové zařízení současně, i když můžete souběžně streamovat až tři různé položky Videa se zachovanými právy. Stažené video s vyhrazenými právy může být spuštěno na kompatibilním zaregistrovaném zařízení bez přihlášení do Služby s výjimkou případů, kdy je video s vyhrazenými právy staženo na konzoli Xbox, která stahování podporuje.  Pokud nejste ke Službě přihlášení, Video s vyhrazenými právy se po stažení do zařízení objeví na kartě Osobní videa ve Službě. Můžete se na něj dívat na první takové konzole bez přihlášení k službě Video Service, ale na druhé konzoli musíte být k této službě přihlášení, abyste se na video mohli na této konzoli podívat.

Video se zachovanými právy nesmíte z původního umístění kopírovat ani přesouvat.

Registraci nebo zrušení registrace zařízení nejde provést víc než jednou za 30 dní. Na každém zařízení je potřeba jednou za 90 dní přistoupit ke Službě, abyste si udrželi nebo obnovili licenční soubory na jednotlivých zařízeních.

Video na vyžádání
(„Pravidla pronájmu“)

Stažení jenom na jedno kompatibilní zařízení. Na video na vyžádání se musíte začít dívat do 14 dnů od vaší objednávky a jeho sledování ukončit během dalších 24 hodin (pokud nebylo v době nákupu určeno jiné období). Po uplynutí této doby se nebudete moci na video podívat, aniž byste si koupili další licenci. Video na vyžádání lze streamovat nebo stáhnout na kompatibilní zařízení, ale stažení lze provést pouze na zařízení, ze kterého bylo video pronajato. Po stažení lze spouštět pouze na daném zařízení a není možné je stáhnout nebo streamovat do jiného zařízení. Pokud není video na vyžádání stáhnuté, je povoleno ho streamovat na jakékoli kompatibilní zařízení, ale ne více než na jedno takové zařízení současně.

Video na vyžádání nesmíte z původního umístění kopírovat ani přesouvat.

Xbox Games a Služby

Digitální hry pro Xbox One a Xbox Series

Uživatelé si mohou nainstalovat digitální hry pro Xbox One a Xbox Series na přiměřený počet konzolí Xbox One nebo Xbox Series, včetně „domovské“ konzole nebo cestovních konzolí, ke kterým je uživatel přihlášen.
Hry se dají hrát pouze na jedné konzoli současně.  Pokud ovšem hrajete na cestovní konzoli, hra je dostupná i na „domovské“ konzoli, pokud se na „domovské“ konzoli přihlásí jiný uživatel.

Každá hra, kterou si stáhnete ze služby Store, má licenci vázanou na zařízení a licenci vázanou na uživatele. Jednu konzoli (kromě cloudové varianty na streamování her) můžete určit jako vaši „domovskou“ konzoli, čímž se k ní automaticky přiřadí licence, i když zrovna nakupujete z jiného zařízení. Uživatelská licence je přidružena k vašemu účtu Microsoft. Konzole může být „domovská“ pro několik uživatelů. „Domovskou“ konzoli si můžete změnit až 5krát ročně. Pokud tak učiníte, přesunou se všechny licence vázané na zařízení automaticky na novou „domovskou“ konzoli a budou fungovat pouze na ní. Kdokoli může používat vaši hru (nebo jiný obsah licencovaný pro toto zařízení) na vaší „domovské“ konzoli na základě vaší licence vázané na zařízení. Když se přihlásíte ke svému účtu Microsoft, můžete používat všechny hry, ke kterým máte uživatelskou licenci, pokud v té době nehrajete souběžně na jiné konzoli. Tato pravidla jsou označována jako „Pravidla používání domovské konzole“. Používání některých herních doplňků a dalšího dostupného obsahu ke stažení může být omezeno na použití pro osobní potřebu.

Pro přehlednost je období jednoho roku počítáno na základě kumulovaného času a začíná v momentě, kdy poprvé určíte nebo změníte vaši domovskou konzoli. Pokud překročíte svůj roční limit na změnu Domovské konzole, obdržíte zprávu, ve které bude uvedeno nejbližší dostupné datum, kdy můžete Domovskou konzoli opět změnit.

Hry pro Xbox 360

1 konzole Xbox 360

Vy (a kdokoli jiný s přístupem) můžete používat hru nebo jiný obsah na první konzoli Xbox 360, do které jste ji stáhli. Tuto hru nebo jiný obsah můžete přenést na jinou konzoli Xbox 360 pomocí paměťové jednotky nebo jiného úložiště, ale můžete ji na této konzoli hrát, jen když je konzole přihlášená k vašemu účtu Microsoft.

Hry Xbox Play Anywhere

Uživatelé si můžou nainstalovat hry Xbox Play Anywhere na přiměřený počet kompatibilních zařízení s Windows, na Xbox One a na konzole řady Xbox. Každá hra se dá hrát jen na jednom zařízení nebo na jedné konzoli současně.

Bez ohledu na počet zařízení, v nichž je hra nainstalována, můžete být ke hře přihlášení jen z jednoho zařízení současně. Když hrajete hru Xbox Play Anywhere, váš pokrok ve hře se uloží spolu se jmenovkou hráče, takže pak můžete i na jiném zařízení pokračovat tam, kde jste přestali.  Výše uvedená Pravidla digitálních her pro Xbox One a Xbox Series se rovněž týkají her Xbox Play Anywhere.

Program Xbox Play Anywhere platí jen pro určité zapojené digitální hry, včetně těch s ikonou Xbox Play Anywhere na webu www.xbox.com nebo ve službě Store (úplný seznam najdete na adrese www.xboxplayanywhere.com). Hry Xbox Play Anywhere můžete koupit ve službě Store nebo prostřednictvím digitálního kódu u zapojených prodejců. Před stažením hry Xbox Play Anywhere do počítače zkontrolujte, jaké minimální požadavky na systém určil vydavatel hry, a ověřte, zda je váš počítač kompatibilní.

Xbox Live Gold

Uživatelé můžou být souběžně přihlášeni do Xbox Live Gold na přiměřeném počtu konzolí Xbox One a Xbox Series. Nicméně, přístup ke hře nebo ke službě je omezen příslušnými pravidly pro digitální hry pro Xbox One nebo Xbox Series, pravidly pro Xbox Play Anywhere, pravidly pro Xbox Game Pass pro konzoli a pravidly pro Xbox Game Pass Ultimate.

Vaše Předplatné Xbox Live Gold se pojí s vaším účtem Xbox. 
Hry Games with Gold se pojí s vaším účtem Xbox. Abyste mohli hrát hry Games with Gold, musíte mít předplatné Xbox Live Gold nebo Xbox Game Pass Ultimate.

Viz Podmínky a ujednání na adrese: https://www.xbox.com/legal/subscription-terms

Xbox Game Pass pro konzoli

Přístup k Xbox Game Pass pro konzoli je uživatelům poskytnut na přiměřeném počtu konzolí Xbox One nebo Xbox Series.
Hry se dají hrát pouze na jedné konzoli současně.  Pokud ovšem hrajete na cestovní konzoli, hra je dostupná i na „domovské“ konzoli, pokud se na „domovské“ konzoli přihlásí jiný uživatel.

Předplatné Xbox Game Pass pro konzoli se pojí s vaším účtem Xbox.

Viz Podmínky a ujednání na adrese: https://www.xbox.com/legal/subscription-terms

Game Pass pro osobní počítače

Uživatelé získají přístup k předplatnému Xbox Game Pass pro PC pro přiměřený počet kompatibilních zařízení s Windows. Nicméně, každá hra se dá hrát pouze na jednom zařízení souběžně.

Předplatné Xbox Game Pass pro PC se pojí s vaším účtem Microsoft.

Viz Podmínky a ujednání na adrese: https://www.xbox.com/legal/subscription-terms

Xbox Game Pass Ultimate

Uživatelé získají přístup k předplatnému Xbox Game Pass Ultimate pro přiměřený počet kompatibilních zařízení s Windows a konzolí Xbox One a řady Xbox. Hry se dají hrát pouze na jedné konzoli současně. Souběžné používání dalších her není na počítači povoleno. Nicméně, každá hra se dá hrát pouze na jednom zařízení nebo konzoli souběžně. Podívejte se také na příslušná pravidla pro digitální hry pro Xbox One nebo řadu Xbox, pravidla pro Xbox Play Anywhere, pravidla pro Xbox Game Pass pro konzoli a pravidla PC Game Pass.

Předplatné Xbox Game Pass Ultimate se pojí s vaším účtem Xbox.

Viz Podmínky a ujednání na adrese: https://www.xbox.com/legal/subscription-terms

Minecraft

Minecraft Realms

Až 2 hráči na server

Realms je předplatné na osobní server pro více hráčů, který se dá využívat s podporovanými verzemi Minecraftu (hra se prodává samostatně) na podporovaných platformách, kde hru vlastníte (Minecraft Java Edition a Xbox360 se nepodporuje). Když chcete hrát na konzoli Xbox (prodává se samostatně), musíte mít předplatné Xbox Live Gold. V případě opakovaných předplatných se vám po ukončení libovolného propagačního období bude předplatné až do jeho zrušení účtovat za běžnou cenu (může se změnit) navýšenou o příslušné daně. Zrušení provedete v účtu Microsoft. Pokud Minecraft hrajete prostřednictvím předplatného Game Pass, Realms je samostatné předplatné. Jednotlivá předplatná bude potřeba zakoupit nebo zrušit samostatně. Pokud je vaše předplatné neaktivní déle než 18 měsíců, data z předplatného Realms budou ze serveru odstraněna. Mohou být účtovány poplatky poskytovatele internetových služeb. Slevy na předplatné Realms se nedají kombinovat s jinými nabídkami a nelze je uplatnit výměnou za hotovost. Požadavky, funkce, online služby a předplatná se mohou změnit a může dojít k jejich vyřazení z nabídky. Podléhá Smlouvě o poskytování služeb společnosti Microsoft (microsoft.com/msa) a Licenční smlouvě s koncovým uživatelem předplatného Realms (https://www.minecraft.net/realms/terms/). 
(Realms: Java Edition je samostatné předplatné prodávané zvlášť a vyžaduje Minecraft: hra Java Edition)

Minecraft Realms Plus

Až 10 hráčů na server

Realms Plus je předplatné na obsah a osobní server Realms využívaný s podporovanými verzemi Minecraftu (hra se prodává samostatně) na podporovaných platformách, kde hru vlastníte (Minecraft Java Edition a Xbox360 se nepodporuje). Abyste mohli používat obsah předplatného Realms Plus, budete potřebovat aktivní předplatné. Obsah se v průběhu času liší a nemusí být dostupný ve všech zemích. Když chcete hrát na konzoli Xbox (prodává se samostatně), musíte mít předplatné Xbox Live Gold. V případě opakovaných předplatných se vám po ukončení libovolného propagačního období bude předplatné až do jeho zrušení účtovat za běžnou cenu (může se změnit) navýšenou o příslušné daně. Zrušení provedete v účtu Microsoft. Pokud Minecraft hrajete prostřednictvím předplatného Game Pass, Realms Plus je samostatné předplatné. Jednotlivá předplatná bude potřeba zakoupit nebo zrušit samostatně. Pokud bude vaše předplatné ukončeno nebo obsah odebrán z katalogu, bude potřeba vaše předplatné znovu aktivovat nebo obsah zakoupit samostatně, abyste ho mohli nadále používat. Pokud je vaše předplatné neaktivní déle než 18 měsíců, data z předplatného Realms Plus budou ze serveru odstraněna. Mohou být účtovány poplatky poskytovatele internetových služeb. Slevy na předplatné Realms Plus se nedají kombinovat s jinými nabídkami a nelze je uplatnit výměnou za hotovost. Požadavky, funkce, online služby a předplatná se mohou změnit a může dojít k jejich vyřazení z nabídky. Podléhá Smlouvě o poskytování služeb společnosti Microsoft (microsoft.com/msa) a Licenční smlouvě s koncovým uživatelem předplatného Realms (https://www.minecraft.net/realms/terms/). 

(Realms: Java Edition je samostatné předplatné prodávané zvlášť a vyžaduje Minecraft: hra Java Edition)

Aplikace

Aplikace

10 kompatibilních zařízení s Windows

Bez ohledu na výše uvedená Obecná pravidla je možné aplikace, které jsou k dispozici zdarma, stahovat do zařízení, která nejsou zaregistrována s vaším účtem Microsoft.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse

Zeptejte se komunity >

Získat podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×