Angive brugerindstillinger for den aktuelle database

Klik på Filer > Indstillinger, og skift indstillingerne i kategorien Aktuel database for at tilpasse brugerindstillinger, som f.eks. hvordan objektvinduer vises, genvejstaster og indstillinger for automatisk rettelse for en Access-skrivebordsdatabase, der er åben.

Bemærk!: Hvis der ikke står andet, anvendes ændringerne først, efter du har lukket og genåbnet databasen.

Bemærk!: Denne artikel gælder ikke for Access-webapps – den type database, du kan designe med Access og udgive online.

Hvad vil du foretage dig?

Tilpasse indstillingerne for den aktuelle database

Du kan hurtigt tilpasse, hvordan programnavn og logo vises, hvordan objektvinduer vises, og hvordan filer administreres for det aktuelle program eller den aktuelle database. Gør følgende i en åben database:

 1. Klik på Filer > Indstillinger > Aktuel database.

 2. Vælg indstillinger for den aktuelle database. Her er nogle af de mest almindeligt anvendte indstillinger: flere beskrives senere.

  Indstilling

  Beskrivelse

  Programtitel

  Angiv et brugerdefineret navn, der skal vises i vinduets titellinje for din aktuelle database.

  Programikon

  Vælg et ikon for din aktuelle database. Du kan enten skrive et navn for billedfilen eller klikke på Gennemse for at finde en billedfil. Det valgte ikon vises i vinduets titellinje.

  Brug som ikon for formularer og rapporter

  Når denne indstilling er markeret, vises programikonet på alle formular- og rapportfaner for den aktuelle database. Hvis dokumentfanerne ikke er aktiveret, vises ikonet ikke.

  Vis formular

  Angiv en formular, der vises, når den aktuelle database åbnes. Behold standardindstillingen (ingen), hvis formularen ikke skal vises, når databasen er åben.

  Formular til webvisning

  Når denne indstilling er markeret, kan brugerne angive, ændre eller fjerne de formularer, der vises på internettet. Denne indstilling er til Access 2010 og nyere, når du bruger en webdatabase.

  Vis statuslinje

  Når denne indstilling er markeret, vises en statuslinje nederst i arbejdsområdet i Access.

 3. Klik på OK, når du er færdig.

  Visse indstillinger kræver, at du lukker og derefter åbner databasen igen, for at indstillingen bliver aktiveret.

Øverst på siden

Vælge indstillinger for visning af objektvinduer

Access indeholder en indstilling, du kan vælge for at få vist alle åbne objekter under en række faner i toppen af objektvinduet, hvor du nemt kan få adgang til dem. Du kan angive følgende indstillinger i området Indstillinger for dokumentvindue i kategorien Aktuel database.

Indstilling

Beskrivelse

Overlappende vinduer

Når denne indstilling er markeret, overlapper de åbne objekter hinanden.

Sådan vises objektvinduet overlappende

Dokumenter med faner

Når denne indstilling er markeret, vises der kun ét objekt ad gangen, selvom du har flere objekter åbne.

Billede af, hvordan de åbne objekter vises, når indstillingen Dokumenter med faner er markeret

Du kan bruge indstillingen Dokumenter med faner uden at få vist dokumentfanerne, hvilket er nyttigt, når brugere har brug for at arbejde med ét objekt ad gangen. Hvis du fjerner markeringen af denne indstilling, skal du sørge for at medtage en anden navigationsindstilling for at tillade brugere at skifte til forskellige objekter.

Vis dokumentfaner

Hvis du markerer indstillingen Dokumenter med faner, kan du også markere denne indstilling for at få vist faner for alle de åbne objekter.

Brug Windows-tema til kontrolelementer i formularer

Når denne indstilling er markeret, bruger du Windows-temaet til kontrolelementer i formularer og rapporter i den aktuelle database.

Aktivér layoutvisning

Når denne indstilling er markeret, vises knappen Layoutvisning på statuslinjen i Access og i de genvejsmenuer, der vises, når du højreklikker på en objektfane. Hvis du fjerner markeringen i denne indstilling, kan brugeren ikke åbne formularer og rapporter i layoutvisning.

Bemærk!: Når du har fjernet markeringen i denne indstilling, vises Layoutvisning ikke i gruppen Visninger eller i genvejsmenuer.

Tillad designændringer af tabeller i dataarkvisning

Når denne indstilling er markeret, kan du ændre designet i tabeller fra dataarkvisning.

Kontrollér for afkortede talfelter

Når denne indstilling er markeret, vises tal som "####" i Access, når en kolonne er for smal til at vise hele værdien. Hvis indstillingen ikke er markeret, bliver værdierne i en kolonne afkortet baseret på, hvad der er plads til i kolonnen.

Format af billedegenskab

Når denne indstilling er markeret, gemmes billeder i Access i deres oprindelige format. Vælg denne indstilling for at mindske databasestørrelsen.

Konvertér alle billeddata til bitmap (kompatibelt med Access 2003 og tidligere)

Når denne indstilling er markeret, opretter Access en kopi af den oprindelige billedfil i et af formaterne Windows Bitmap eller Device Independent Bitmap. Markér denne indstilling for at se billeder i databaser, der er oprettet i Office Access 2003 og tidligere versioner.

Øverst på siden

Tillade brug af genvejstaster i Access

Når indstillingen Brug specielle Access-taster er markeret, kan brugerne bruge følgende genvejstaster i den aktuelle database:

Taster

Resultat

F11

Viser og skjuler navigationsruden.

Ctrl+G

Viser vinduet Immediate i Visual Basic Editor.

Alt+F11

Starter Visual Basic Editor.

CTRL + LINJESKIFT

Tryk på denne tastekombination for at stoppe Access i at hente poster fra serveren.

Øverst på siden

Angive indstillinger for filstyring for den aktuelle database

Disse indstillinger for filstyring gælder kun for den database, der er åben, når du vælger indstillingerne.

Indstilling

Beskrivelse

Komprimer ved lukning

Når denne indstilling er markeret, komprimeres og repareres databasen automatisk, når du lukker den.

Fjern personlige oplysninger fra filegenskaberne, når filen gemmes

Når denne indstilling er markeret, fjernes personlige oplysninger filegenskaberne automatisk, når du gemmer filen.

Øverst på siden

Vælge navigationsindstillinger for din aktuelle database

Du kan tilpasse navigationen for dit aktuelle program fra disse indstillinger:

Indstillinger til navigation

Indstilling

Beskrivelse

Vis navigationsruden

Hvis du fjerner markeringen i denne indstilling, vises navigationsruden ikke, når den aktuelle database er åben.

Navigationsindstillinger

Når denne indstilling er markeret, kan du ændre, hvilke kategorier og grupper der vises i navigationsruden, og du kan angive indstillinger for, hvordan objekter åbnes i den aktuelle database.

Båndnavn

Vælg et navn for en brugerdefineret gruppe på båndet.

Genvejsmenulinje

Angiv eller ret standardmenulinjen for genvejsmenuer.

Tillad lange menuer

Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, er det kun Startside, der vises på båndet. Desuden vises kommandoerne Gem og Gem som ikke, når du klikker på Filer.

Tillad standardgenvejsmenuer

Slår de genvejsmenuer, der vises når du højreklikker på et databaseobjekt i navigationsruden eller på et kontrolelement i en formular eller rapport, til eller fra. Du skal lukke og genåbne den aktuelle database, for at den angivne indstilling kan træde i kraft.

Øverst på siden

Angive indstillinger til at registrere og rette feltnavne i den aktuelle database

Indstillingen Autokorrektur af navn i Access bruges til at registrere og rette referencer til feltnavne i formularer, rapporter og forespørgsler. Du kan angive følgende indstillinger for den aktuelle database:

Indstilling

Beskrivelse

Spor oplysninger om autokorrektur af navn

Når denne indstilling er markeret, gemmer Access de oplysningerne, der skal bruges til autokorrektur af navne. Det gør det muligt at anvende funktionen Objektafhængigheder. Access retter dog ikke fejl, før du har markeret indstillinger Udfør autokorrektur af navn.

Udfør autokorrektur af navn

Når denne indstilling er markeret, reparerer Access fejl i navne, når de opstår. Hvis du markerer indstillingen Spor oplysninger om autokorrektur af navn og lader denne indstilling være tom, gemmer Access alle fejldata, indtil du vælger denne indstilling.

Gem ændringer som følge af autokorrektur af navn

I Access gemmes de ændringer, der foretages, når det reparerer fejl i navne, i tabellen AutoCorrect.log i en database.

Øverst på siden

Angive filterindstillinger for den aktuelle database

Du kan sortere de oplysninger, der vises i en formular, ved at definere et filter ved hjælp af Filtrer efter formular og vælge visningsværdier for vinduet Filtrer efter formular for en aktuel database.

Indstillingerne i denne sektion styrer flere funktioner, f.eks. størrelsen på de værdilister, der vises for et bestemt felt i vinduet Filtrer efter formular. Du kan vælge indstillinger for, om en bruger kan vise værdier for indekserede eller ikke-indekserede felter og for en sammenkædet tabel i en ekstern fil. Du kan også vælge indstillinger for, om værdilister vises i kontrolelementerne i en formular, når der bruges Filtrer efter formular.

Indstilling

Beskrivelse

Lokale indeksfelter

Når denne indstilling er markeret, vises værdier fra lokale indeksfelter på de de værdilister, der vises i vinduet Filtrer efter formular.

Lokale, ikke-indekserede felter

Medtager værdier fra lokale ikke-indekserede felter på de de værdilister, der vises i vinduet Filtrer efter formular.

ODBC-felter

Medtager værdier fra de tabeller, du opretter en kæde til ved hjælp af en ODBC-forbindelse (Open Database Connectivity.

Vis ikke lister, når der læses flere end følgende antal poster

Angiv det maksimale antal poster, som Access skal læse, når der oprettes en værdiliste til Filtrer efter formular-handlinger. Der vises ikke en værdiliste, hvis det antal poster, der kræves for at fuldføre en liste, overstiger det tal, du angiver her. Alle værdilister indeholder kun entydige værdier – også selvom felterne ikke er indekseret. Standardværdien er 1000.

Øverst på siden

Indstilling af cachelagring af webtjeneste og indstilling af SharePoint-tabeller

Standardindstillingen for en ny database i Acces 2010 og nyere er til cache-webtjeneste og sammenkædede tabeller i SharePoint.

 • Brug det cacheformat, der er kompatibelt med Microsoft Access 2010 og senere Vælg denne indstilling for at få Acces til at gemme en lokal kopi af de sammenkædede data i en cache. Denne indstilling kan forbedre præstationen, mens du arbejder med sammenkædede data. Indlæsning og visning af sammenkædede data vil være hurtigere ved brug af denne indstilling. Ryd denne indstilling, hvis du vil bruge funktionsmåden for cachelagring, der blev brugt i Acces 2007.

 • Ryd cache ved lukning Vælg denne indstilling for at få Acces til at rydde alle lokale cachelagrede data fra hukommelsen, når du lukker din database.

 • Gem aldrig i cache Vælg denne indstilling for at undgå, at Acces gemmer en lokal kopi af dataene i en cache, mens du arbejder med dine sammenkædede SharePoint-datakilder.

  Bemærk!: Indstillingerne Ryd cache ved lukning og Gem aldrig i cache er ikke tilgængelige, hvis du rydder indstillingen Brug det cacheformat, der er kompatibelt med Microsoft Acces 2010 og senere.

Øverst på siden

Aktivér understøttelse af udvidet dato og klokkeslæt-datatype for sammenkædning og import

Datatypen Udvidet dato og klokkeslæt indeholder en dato, der indeholder klokkeslættene på dagen, baseret på 24-timers-uret. Den kan betragtes som en udvidelse af den eksisterende dato/klokkeslætstype, men med et større datointerval, en større standardpræcision og valgfri brugerdefineret præcision. Det er kompatibelt med datatypen datetime2 i ODBC. 

Bemærk!: Udvidet dato og klokkeslæt-datatype er kun tilgængelig, hvis du har et Office 365-abonnement. Hvis du er en Microsoft 365-abonnent, skal du sørge for, at du har den seneste version af Office. Hvis du er it-ekspert og administrerer opdateringsprocessen for Microsoft 365, kan du få flere oplysninger om, hvilke opdateringer der er mulige i hver enkelt kanal, på siden med kanaludgivelser.

Indstilling

Beskrivelse

Udvidet dato og klokkeslæt-datatype for sammenkædede/importerede tabeller

Når denne indstilling er markeret, understøttes udvidet dato og klokkeslæt-datatype til sammenkædning til eller import fra eksterne databaser, der bruger en tilsvarende datatype, f.eks. datetime2 i SQL Server. Access advarer dig om, at denne indstilling foretager en permanent ændring af databasefilformatet, der har overvejelser i forbindelse med bagudkompatibilitet. Gør et af følgende:

 • Vælg OK for at gøre ændringen permanent. Når du har foretaget ændringen, kan du ikke fortryde den.

 • Vælg Annuller for ikke at foretage ændringen.

Få mere at vide under Brug af datatypen Stort tal.

Bemærk!: Når du aktiverer denne indstilling, kan du bruge datatypen Stort tal til at sammenkæde og importere, før du lukker databasen. Du skal dog lukke og åbne databasen for at få vist ændringen på filformatstemplet på titellinjen i databasen.

Øverst på siden

Aktivér understøttelse af datatypen Stort tal til sammenkædning og import

Datatypen Stort tal indeholder en ikke-monetær, numerisk værdi og er kompatibel med datatypen SQL_BIGINT i ODBC. Denne datatype beregner effektivt store tal og dækker området -2^63 til 2^63-1.

Bemærk!: Datatypen Stort tal er kun tilgængelig, hvis du har et Office 365-abonnement. Hvis du er en Microsoft 365 , skal du sørge for, at du har den nyeste version af Office. Hvis du er it-ekspert og administrerer opdateringsprocessen for Microsoft 365, kan du få flere oplysninger om, hvilke opdateringer der er mulige i hver enkelt kanal, på siden med kanaludgivelser.

Indstilling

Beskrivelse

Understøtter Bigint-datatypen for sammenkædede/importerede tabeller

Når denne indstilling er markeret, er det muligt at understøtte datatypen Stort tal til at oprette en kæde til eller importere fra eksterne databaser, der bruger en tilsvarende datatype, f.eks. bigint i SQL Server. Access advarer dig om, at denne indstilling foretager en permanent ændring af databasefilformatet, der har overvejelser i forbindelse med bagudkompatibilitet. Gør et af følgende:

 • Vælg OK for at gøre ændringen permanent. Når du har foretaget ændringen, kan du ikke fortryde den.

 • Vælg Annuller for ikke at foretage ændringen.

Få mere at vide under Brug af datatypen Stort tal.

Bemærk!: Når du aktiverer denne indstilling, kan du bruge datatypen Stort tal til at sammenkæde og importere, før du lukker databasen. Du skal dog lukke og åbne databasen for at få vist ændringen på filformatstemplet på titellinjen i databasen.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×