Hvert SmartArt-layout giver en anden måde at udtrykke dit indhold på og forbedre dit budskab. Nogle layout giver blot visuelle finpudsninger til en punktopstilling, og andre layout (f.eks. organisationsdiagrammer og Venn-diagrammer)er designet til at skildre bestemte typer oplysninger.

Tip!: Klik på de følgende overskrifter for at få mere at vide om hvert emne.

Før du vælger et layout til din SmartArt-grafik, skal du spørge dig selv, hvad du gerne vil udtrykke, og om du ønsker dine oplysninger vist på en bestemt måde. Da du hurtigt og nemt kan skifte layout, kan du prøve forskellige layout (forskellige typer), indtil du finder det, der bedst illustrerer dit budskab. En type er meget lig en kategori, som kan hjælpe dig til hurtigt at vælge det relevante layout til dine oplysninger. Prøv dig frem med forskellige typer. Tabellen nedenfor er ikke en komplet liste, men du kan bruge den som et udgangspunkt.

Hvis du vil

Skal du bruge denne type

Vise ikke-sekventielle oplysninger

Liste

Vis trinnene i en proces eller på en tidslinje; opret et rutediagram.

Proces

Vise en gentaget proces

Cyklus

Oprette et organisationsdiagram

Hierarki

Vise et beslutningstræ

Hierarki

Illustrere forbindelser

Relationer

Vise, hvordan delene er relateret til helheden

Matrix

Vise de forholdsmæssige relationer med den største komponent øverst eller nederst

Pyramide

Brug billeder på en fremtrædende plads for at formidle eller fremhæve indhold.

Billede

Du bør også overveje, hvor meget tekst du har, da mængden af tekst påvirker udseendet og antallet af figurer, du skal bruge i et layout. Er der flere hovedpunkter med underpunkter under sig? Har oplysningerne mere vægt end oversigtspunkterne eller omvendt? Generelt er SmartArt-grafik mest effektiv, når antallet af figurer og mængden af tekst er begrænset til nøglepunkter. Større tekstmængder kan aflede opmærksomheden fra din SmartArt-grafiks visuelle tiltrækningskraft og gøre det sværere at formidle dit budskab visuelt. Nogle layout, f.eks. Trapezliste-layoutet af typen Liste, fungerer godt sammen med større tekstmængder.

Der er mange specielle layout til rådighed til hver type SmartArt-grafik. Nogle har pladsholdere til billeder. Nogle layout består af separate figurer til hver oplysning inklusive underpunkter. Andre layout kombinerer underpunkter med oversigtspunkter. Hvis du ser på placeringen af oversigtsoplysningerne i forhold til detaljerne, kan du få en fornemmelse af, hvilke oplysninger modtagerne vil lægge mest mærke til. Sørg for, at de vigtigste data er placeret sådan, at de får mest opmærksomhed.

Nogle layout til SmartArt-grafik indeholder et begrænset antal figurer. Layoutet Modvægtspile i typen Relation er f.eks. designet til at vise to modstridende ideer eller koncepter. Kun to figurer kan indeholde tekst, og layoutet kan ikke ændres, så det viser flere ideer eller koncepter. Hvis du vælger et layout med et begrænset antal figurer, kan du se, hvilket indhold der ikke vises i SmartArt-grafikken, da der vises et rødt X (i stedet for et punkttegn) ud for disse elementer i tekstruden.

Tekstrude med røde X'er

Layout med modvægtspile

Hvis du har brug for at formidle mere end to ideer, kan du skifte til et andet SmartArt-grafiklayout med mere end to figurer til tekst, f.eks. layoutet Grundlæggende pyramide i typen Pyramide. Husk på, at ændring af layout eller typer kan ændre betydningen af dine oplysninger. Et layout med pile, der peger mod højre, f.eks. Grundlæggende proces i typen Proces, har f.eks. en anden betydning end SmartArt-grafik med pile, der går i en cirkel, f.eks. Kontinuert cyklus i typen Cyklus.

Når du skifter til et andet SmartArt-grafiklayout, overføres det meste af din tekst og andet indhold, farver, effekter og tekstformatering automatisk til det nye layout.

Du kan også overveje indholdet igen for at finde ud af, om nogle af oplysningerne er mindre vigtige for budskabet. SmartArt-grafik med færre koncepter og færre ord er ofte de mest effektive.

Hvis du ikke kan finde præcis det layout, du vil bruge, kan du tilføje og fjerne figurer i SmartArt-grafikken for at justere layoutets struktur. Layoutet Grundlæggende proces i typen Proces vises f.eks. med tre figurer, men processen behøver måske kun to figurer, eller den skal måske bruge fem figurer. Når du tilføjer eller fjerner figurer og redigerer teksten, opdateres opsætningen af figurerne og mængden af tekst i disse figurer automatisk – vedligeholdelse af det oprindelige design og kanten af layoutet til din SmartArt-grafik.

Når du vælger et nyt layout, vises pladsholdertekst (f.eks. [Tekst]). Pladsholdertekst udskrives ikke og vises ikke under en PowerPoint præsentation. Du kan erstatte pladsholderteksten med dit eget indhold. Hvis du skifter layout med vist pladsholdertekst, kan du se pladsholderteksten i det nye layout. Bemærk, at figurerne altid vises og udskrives, medmindre du sletter dem.

Du bør også overveje størrelsen på det område, hvor du vil placere SmartArt-grafikken. Hvis du f.eks. har et højt, lille område, kan du vælge et lodret layout som Forskudt proces i typen Proces i stedet for et vandret layout som Procespile i typen Proces.

Nogle layout har et fast højde-bredde-forhold, så de udgør muligvis ikke hele pladsen. Højde-bredde-forhold henviser til forholdet mellem bredde og højde. Hvis du f.eks. placerer gittermatrixlayoutet i typen Matrix på et mellemrum, der er bredere, end det er højt, anvender SmartArt-grafikken ikke al tom plads i bredden. Hvis du vil ændre højde-bredde-forholdet, kan du ændre layoutet på din slide eller dit dokument, ændre størrelsen på det område, hvor du placerer SmartArt-grafikken (og dermed ændre udseendet af SmartArt-grafikken) eller skifte til et andet SmartArt-grafiklayout med et andet højde-bredde-forhold.

I galleriet Vælg SmartArt-grafik er alle de tilgængelige layout opdelt i 11 forskellige typer – Alle, Liste, Proces, Cyklus, Hierarki, Relation, Matrix, Pyramide, Billede, Office.com og Andet. Typen Office.com viser de ekstra layout, der findes på Office.com. Typen Andet vises kun, hvis du tilføjer brugerdefineret SmartArt-grafik og ikke føjer den til en af de andre typer). Beskrivelser, der antyder, hvilke type oplysninger der er korrekte til et bestemt layout, vises under det større billede til en af siderne for galleriet Vælg SmartArt-grafik.

Vælg et layout

Alle tilgængelige layout til SmartArt-grafik vises i typen Alle.

Når du vælger et layout, skal du huske på følgende:

  • Layout, der indeholder pile, indikerer forløb eller udvikling i en bestemt retning.

  • Layout, der indeholder forbindelseslinjer i stedet for pile, angiver forbindelser men ikke nødvendigvis forløb eller udvikling.

  • Layout, der ikke indeholder forbindelseslinjer eller pile, viser en samling objekter eller ideer uden stærke relationer til hinanden.

Hvis du vil have, at en opstilling med punkttegn skal fremtræde markant, kan du let overføre tekst til figurer, som du kan farvelægge, give dimension og understrege med visuelle effekter og animation. Når du bruger et layout i typen Liste, bliver hovedpunkterne mere synlige og får effekt med farverige figurer, der understreger vigtigheden af dem. Liste-layout grupperer oplysninger, der ikke følger en trinvis eller fortløbende proces. I modsætning til Proces-layout, er der som regel ikke pile eller et retningsbestemt forløb i Liste-layout.

Som eksemplet nedenfor viser, kan en opstilling med punkttegn være meget mere dramatisk, når den konverteres til SmartArt-grafik.

Punktopstilling og tilsvarende SmartArt-grafik

Nogle List-layout omfatter billedfigurer, så du kan markere teksten med et lille billede eller en lille tegning. Selvom figurer med pladsholdere til billeder er designet til at vise billeder, kan du føje et billede som fyld til en hvilken som helst figur.

Layoutet Lodret billedmarkeringsliste

Tip!: I stedet for at placere store mængder tekst i SmartArt-grafik kan du nøjes med at indsætte hovedpunkterne i SmartArt-grafikken og derefter uddybe hovedpunkterne i et andet dias eller dokument.

I modsætning til Liste-layout har layout i typen Proces normalt et retningsbestemt flow og bruges til at illustrere trin eller trin i en proces eller arbejdsproces, f.eks. sekventielle trin til at fuldføre en opgave, generelle faser i udviklingen af et produkt eller en tidslinje eller tidsplan. Brug Proceslayout, når du vil vise, hvordan trin eller faser følger hinanden for at opnå et resultat. Proceslayouts er tilgængelige, der viser en proces i lodrette trin, vandrette trin eller en bøjelig kombination.

Layoutet Lodret proces

Layoutet Grundlæggende proces

Billede af layoutet Rund, bøjelig proces

Du kan også bruge Proces-layout til at vise vigtige datoer i en produktionsplan eller en tidslinje med milepælsmærker.

Layoutet Grundlæggende tidslinje

Et andet layout, der er godt til at vise datoer eller nummererede trin i Procespile-layoutet. Du kan placere tal eller datoer i de primære figurer (cirkler) og tekst til trinnene i de piletyper, der følger med.

Layoutet Procespile

Bemærk!: Hvis du vil oprette et rutediagram, skal du bruge et layout som f.eks. Lodret, bøjelig proces og derefter bruge forskellige figurer som erstatninger for figurer til rutediagrammer.

Layoutet Lodret, bøjelig proces

Selvom du kan bruge et Proces-layout til at formidle trinvise oplysninger, illustrerer et layout i typen Cyklus normalt en cirkulær eller gentagen proces. Du kan bruge Cyklus-layout til at vise livscyklusser inden for produkter eller dyr, undervisningscyklusser, gentagne eller igangværende processer (f.eks. en kontinuerlig skrive- og publiceringscyklus for et websted) eller en medarbejders årlige cyklus for målsætning og evaluering.

Layoutet Grundlæggende cyklus

Få mere at vide: Beskrivelser af SmartArt-grafik af cyklustypen

Den mest almindelige brug af layout i typen Hierarki er sandsynligvis et firmas organisationsdiagram. Men Hierarki-layoutet kan også bruges til at vise beslutningstræer, familietræer eller en produktfamilie.

Layoutet Vandret mærket hierarki

Bemærk!: Hvis du vil oprette et organisationsdiagram, skal du bruge layoutet Organisationsdiagram, Layoutet Navn og stilling eller Organisationsdiagram med billeder. Når du bruger disse layout, får du adgang til yderligere funktioner, f.eks. hjælpefiguren og de hængende layout. Du kan få mere at vide om at oprette organisationsdiagrammer ved at læse Opret et organisationsdiagram.

Layoutet Organisationsdiagram

Layoutet Navn og stilling i organisationsdiagram

Layoutet Organisationsdiagram med billeder

Få mere at vide: Beskrivelser af SmartArt-grafik af hierarkitypen

Layout i typen Relation viser ikke-overordnede, ikke-hierarkiske relationer mellem dele (f.eks. sammenkoblede eller overlappende koncepter) og viser typisk begrebsmæssige relationer eller forbindelser mellem to eller flere sæt af ting. Venn-diagrammer er gode eksempler på relationslayout, som viser, hvordan områder eller koncepter overlapper og mødes i et midterskæringspunkt. mållayout, der viser fyldning; og radiallayout, som viser relationer til en central kerne eller koncept. Du kan få mere at vide om oprettelse af Venn-diagrammer ved at læse Opret et Venn-diagram.

Layoutet Grundlæggende Venn

Layoutet Grundlæggende mål

Layoutet Grundlæggende radial

Radial-layout kan også bruges til at vise dele, der går sammen om at danne en hovedide eller en central ide.

Layoutet Konvergerende radial

Få mere at vide: Beskrivelser af SmartArt-grafik af relationstypen

Layout i typen Matrix klassificerer som regel oplysninger og er todimensionelle. De bruges til at vise relationen mellem dele til en helhed eller til et centralt koncept. Matrix-layout er velvalgte, hvis du har fire nøglepunkter eller færre og store mængder tekst.

Layoutet Grundlæggende matrix

Få mere at vide: Beskrivelser af SmartArt-grafik af matrixtypen

Layout i typen Pyramide viser forholdsmæssige eller hierarkiske relationer, der typisk opbygges opad. De fungerer bedst med de oplysninger, der skal vises fra toppen og nedad eller fra bunden og opad. Hvis du vil have vist et vandret hierarki, skal du vælge et Hierarki-layout.

Layoutet Grundlæggende pyramide

Du kan også bruge Pyramide-layout til at formidle grundlæggende oplysninger, f.eks. layoutet Pyramideliste, hvor du kan skrive tekst i figurer uden for pyramiden.

Layoutet Pyramideliste

Få mere at vide: Beskrivelser af SmartArt-grafik af pyramidetypen

Layout af typen Billede bruges, når du ønsker, at et billede skal formidle din besked med eller uden forklarende tekst, eller hvis du ønsker at bruge billeder som et supplement til en liste eller proces.

Layoutet Billede med indrammet tekst, SmartArt-grafik

Billede af layoutet Billedtekstliste

Layoutet Stigende billedaccentueringsproces, SmartArt-grafik

Få mere at vide: Beskrivelser af SmartArt-grafik af billedtypen

De andre layout på Office.com vises i typen Office.com. Denne type opdateres med jævne mellemrum med nye layout.

Få mere at vide: Beskrivelser af SmartArt-grafik af Office.com-typen

Denne type kan bruges til brugerdefineret SmartArt-grafik, der ikke falder inden for nogen af de typer, der er beskrevet ovenfor.

Når du har valgt den SmartArt-grafik, der passer til dig, kan du redigere og tilpasse den yderligere, så den opfylder dine behov. Se følgende artikler for at lære mere om at arbejde med den SmartArt-grafik, som du opretter:

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×