Εκδόσεις 32 bit και 64 bit των Windows: Συνήθεις ερωτήσεις

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1Windows 8

Βρείτε απαντήσεις σε ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις εκδόσεις 32 bit και 64 bit των Windows. 
 

Μάθετε πώς να επιλέξτε μεταξύ της έκδοσης 64 bit ή της έκδοσης 32 bit του Office.