Κοινή χρήση και σύνταξη από κοινού

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα συγκεκριμένων περιοχών ενός προστατευμένου φύλλου εργασίας

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα συγκεκριμένων περιοχών ενός προστατευμένου φύλλου εργασίας

Από προεπιλογή, η προστασία ενός φύλλου εργασίας κλειδώνει όλα τα κελιά, ώστε κανένα από αυτά να μην είναι επεξεργάσιμο. Για να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία ορισμένων κελιών, αφήνοντας τα άλλα κελιά κλειδωμένα, είναι δυνατό να ξεκλειδώσετε όλα τα κελιά. Μπορείτε να κλειδώσετε μόνο συγκεκριμένα κελιά και περιοχές πριν να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας και, προαιρετικά, να επιτρέψετε σε συγκεκριμένους χρήστες να επεξεργάζονται μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές ενός προστατευμένου φύλλου.

Κλείδωμα μόνο συγκεκριμένων κελιών και περιοχών σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Αν το φύλλο εργασίας είναι προστατευμένο, κάντε τα εξής:

  1. Στην καρτέλα "Αναθεώρηση", κάντε κλικ στην επιλογή "Κατάργηση προστασίας φύλλου" (στην ομάδα "Αλλαγές").

   Κατάργηση προστασίας φύλλου

   Κάντε κλικ στο κουμπί "Προστασία φύλλου" για να καταργήσετε την προστασία φύλλου όταν ένα φύλλο εργασίας είναι προστατευμένο.

  2. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για να καταργήσετε την προστασία του φύλλου εργασίας.

 2. Επιλέξτε ολόκληρο το φύλλο εργασίας κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

  Κουμπί "Επιλογή όλων"

 3. Στην "Κεντρική" καρτέλα, κάντε κλικ στην αναδυόμενη εκκίνηση "Μορφοποίηση γραμματοσειράς κελιού". Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+F ή Ctrl+1.

  Στοιχείο εκκίνησης παραθύρου διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών".

 4. Στο αναδυόμενο παράθυρο "Μορφοποίηση κελιών", στην καρτέλα "Προστασία", καταργήστε την επιλογή του πλαισίου "Κλειδωμένο" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η καρτέλα "Προστασία" στο παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών"

  Έτσι ξεκλειδώνονται όλα τα κελιά στο φύλλο εργασίας, όταν το φύλλο εργασίας διαθέτει προστασία. Τώρα, μπορείτε να επιλέξετε τα κελιά που θέλετε ειδικά να κλειδώσετε.

 5. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε μόνο τα κελιά που θέλετε να κλειδώσετε.

 6. Εμφανιστεί ξανά το αναδυόμενο παράθυρο "Μορφοποίηση κελιών" (Ctrl+Shift+F).

 7. Αυτή τη φορά, στην καρτέλα "Προστασία", επιλέξτε το πλαίσιο "Κλειδωμένο" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, κάντε κλικ στο στοιχείο Προστασία φύλλου.

  Προστασία φύλλου

 9. Στη λίστα "Να επιτρέπεται σε όλους τους χρήστες αυτού του φύλλου εργασίας", επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του φύλλου εργασίας

  Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου

  Για να αποτρέπονται οι χρήστες από

  Επιλογή κλειδωμένων κελιών

  Μετακίνηση του δείκτη σε κελιά για τα οποία είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου Κλειδωμένο στην καρτέλα Προστασία του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Από προεπιλογή, οι χρήστες επιτρέπεται να επιλέγουν κλειδωμένα κελιά.

  Επιλογή μη κλειδωμένων κελιών

  Μετακίνηση του δείκτη σε κελιά για τα οποία είναι απενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου Κλειδωμένο στην καρτέλα Προστασία του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Από προεπιλογή, οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν μη κλειδωμένα κελιά και μπορούν να μετακινούνται μεταξύ των μη κλειδωμένων κελιών σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας πατώντας το πλήκτρο TAB.

  Μορφοποίηση κελιών

  Αλλαγή οποιασδήποτε από τις επιλογές στα παράθυρα διαλόγου Μορφοποίηση κελιών ή Μορφοποίηση υπό όρους. Εάν εφαρμόσατε μορφοποιήσεις υπό όρους πριν να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας, η μορφοποίηση συνεχίζει να αλλάζει όταν ένας χρήστης εισαγάγει μια τιμή που καλύπτει μια διαφορετική συνθήκη.

  Μορφοποίηση στηλών

  Χρήση οποιασδήποτε από τις εντολές μορφοποίησης στηλών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής πλάτους στηλών ή της απόκρυψης στηλών (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Κελιά, κουμπί Μορφοποίηση).

  Μορφοποίηση γραμμών

  Χρήση οποιασδήποτε από τις εντολές μορφοποίησης γραμμών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής ύψους γραμμών ή της απόκρυψης γραμμών (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Κελιά, κουμπί Μορφοποίηση).

  Εισαγωγή στηλών

  Εισαγωγή στηλών.

  Εισαγωγή γραμμών

  Εισαγωγή γραμμών.

  Εισαγωγή υπερ-συνδέσεων

  Εισαγωγή νέων υπερ-συνδέσεων, ακόμη και σε μη κλειδωμένα κελιά.

  Διαγραφή στηλών

  Διαγραφή στηλών.

  Εάν είναι προστατευμένη η επιλογή Διαγραφή στηλών και δεν είναι προστατευμένη η επιλογή Εισαγωγή στηλών, ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει στήλες τις οποίες δεν μπορεί να διαγράψει.

  Διαγραφή γραμμών

  Διαγραφή γραμμών.

  Εάν είναι προστατευμένη η επιλογή Διαγραφή γραμμών και δεν είναι προστατευμένη η επιλογή Εισαγωγή γραμμών, ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει γραμμές τις οποίες δεν μπορεί να διαγράψει.

  Ταξινόμηση

  Χρήση οποιωνδήποτε εντολών για την ταξινόμηση δεδομένων (καρτέλα Δεδομένα, ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα).

  Ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση, οι χρήστες δεν μπορούν να ταξινομήσουν περιοχές που περιέχουν κλειδωμένα κελιά σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

  Χρήση Αυτόματου Φίλτρου

  Χρήση των αναπτυσσόμενων βελών για την αλλαγή του φίλτρου σε περιοχές, όταν εφαρμόζονται Αυτόματα Φίλτρα.

  Ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση, οι χρήστες δεν μπορούν να εφαρμόσουν ή να καταργήσουν Αυτόματα Φίλτρα σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

  Χρήση αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα

  Μορφοποίηση, αλλαγή της διάταξης, ανανέωση ή άλλου τύπου τροποποίηση αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα ή δημιουργία νέων αναφορών.

  Επεξεργασία αντικειμένων

  Εκτέλεση οποιουδήποτε από τα εξής:

  • Εκτέλεση αλλαγών σε αντικείμενα γραφικών, συμπεριλαμβανομένων χαρτών, ενσωματωμένων γραφημάτων, σχημάτων, πλαισίων κειμένου και στοιχείων ελέγχου, τα οποία δεν ξεκλειδώσατε πριν να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας. Για παράδειγμα, εάν ένα φύλλο εργασίας έχει ένα κουμπί με το οποίο εκτελείται μια μακροεντολή, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί για να εκτελεστεί η μακροεντολή, αλλά δεν μπορείτε να διαγράψετε το κουμπί.

  • Εκτέλεση οποιωνδήποτε αλλαγών, όπως μορφοποίηση, σε ένα ενσωματωμένο γράφημα. Το γράφημα εξακολουθεί να ενημερώνεται κατά την αλλαγή των δεδομένων προέλευσης.

  • Προσθήκη ή επεξεργασία σχολίων.

  Επεξεργασία σεναρίων

  Προβολή σεναρίων που έχετε αποκρύψει, εκτέλεση αλλαγών σε σενάρια στα οποία δεν επιτρέπετε αλλαγές και διαγραφή αυτών των σεναρίων. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τις τιμές στα κελιά αλλαγής, εάν τα κελιά δεν είναι προστατευμένα, και να προσθέσουν νέα σενάρια.

  Στοιχεία φύλλου γραφήματος

  Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου

  Για να αποτρέπονται οι χρήστες από

  Περιεχόμενα

  Πραγματοποίηση αλλαγών σε στοιχεία που αποτελούν μέρος του γραφήματος, όπως σειρές δεδομένων, άξονες και υπομνήματα. Το γράφημα συνεχίζει να αποτυπώνει τις αλλαγές που γίνονται στα δεδομένα προέλευσης.

  Αντικείμενα

  Πραγματοποίηση αλλαγών σε αντικείμενα γραφικών — συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πλαισίων κειμένου και στοιχείων ελέγχου — εκτός εάν ξεκλειδώσετε τα αντικείμενα πριν να προστατεύσετε το φύλλο γραφήματος.

 10. Στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης για την κατάργηση προστασίας φύλλου, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για το φύλλο, επιλέξτε OK και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για να τον επιβεβαιώσετε.

  • Ο κωδικός πρόσβασης είναι προαιρετικός. Αν δεν καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης, κάθε χρήστης μπορεί να καταργήσει την προστασία του φύλλου και να αλλάξει τα προστατευμένα στοιχεία.

  • Φροντίστε να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης που μπορείτε να θυμάστε, καθώς αν τον χάσετε δεν θα έχετε πρόσβαση στα προστατευμένα στοιχεία του φύλλου εργασίας.

Ξεκλείδωμα περιοχών σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας για επεξεργασία από τους χρήστες

Για να εκχωρήσετε δικαιώματα σε συγκεκριμένους χρήστες για επεξεργασία περιοχών σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας, ο υπολογιστής σας πρέπει να εκτελεί τα Microsoft Windows XP ή νεότερη έκδοση και να βρίσκεται σε τομέα. Αντί να χρησιμοποιήσετε δικαιώματα που απαιτούν έναν τομέα, μπορείτε επίσης να καθορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για μια περιοχή.

 1. Επιλέξτε το φύλλο εργασίας που επιθυμείτε να προστατεύσετε.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Αλλαγές, επιλέξτε Επεξεργασία περιοχών από τους χρήστες.

  Δυνατότητα επεξεργασίας αλλαγών από τους χρήστες

  Αυτή η εντολή είναι διαθέσιμη μόνο όταν δεν είναι προστατευμένο το φύλλο εργασίας.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια νέα περιοχή με δυνατότητα επεξεργασίας, επιλέξτε Δημιουργία.

  • Για να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα περιοχή με δυνατότητα επεξεργασίας, επιλέξτε την στο πλαίσιο Περιοχές που ξεκλειδώνονται με κωδικό πρόσβασης, όταν το φύλλο είναι προστατευμένο και μετά επιλέξτε Τροποποίηση.

  • Για να διαγράψετε μια υπάρχουσα περιοχή με δυνατότητα επεξεργασίας, επιλέξτε την στο πλαίσιο Περιοχές που ξεκλειδώνονται με κωδικό πρόσβασης, όταν το φύλλο είναι προστατευμένο και μετά επιλέξτε Διαγραφή.

 4. Στο πλαίσιο Τίτλος, πληκτρολογήστε το όνομα της περιοχής που θέλετε να ξεκλειδώσετε.

 5. Στο πλαίσιο Αναφέρεται σε κελιά, πληκτρολογήστε το σύμβολο της ισότητας (=) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την αναφορά της περιοχής που θέλετε να ξεκλειδώσετε.

  Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου, να επιλέξετε την περιοχή στο φύλλο εργασίας και μετά να κάνετε ξανά κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου για να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου.

 6. Για πρόσβαση με κωδικό πρόσβασης, στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης περιοχής, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης που επιτρέπει την πρόσβαση στην περιοχή.

  Ο καθορισμός του κωδικού πρόσβασης είναι προαιρετικός όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε δικαιώματα πρόσβασης. Η χρήση κωδικού πρόσβασης σάς επιτρέπει να δείτε τις πιστοποιήσεις χρηστών οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου ατόμου που επεξεργάζεται την περιοχή.

 7. Για δικαιώματα πρόσβασης, επιλέξτε Δικαιώματα και μετά Προσθήκη.

 8. Στο πλαίσιο Καταχώρηση των ονομάτων αντικειμένων για επιλογή (παραδείγματα), πληκτρολογήστε τα ονόματα των χρηστών που θέλετε να έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τις περιοχές.

  Για να δείτε τον τρόπο καταχώρησης των ονομάτων χρηστών, επιλέξτε παραδείγματα. Για να επιβεβαιώσετε ότι είναι σωστά τα ονόματα, επιλέξτε Έλεγχος ονομάτων.

 9. Επιλέξτε OK.

 10. Για να καθορίσετε τον τύπο δικαιωμάτων για το χρήστη που έχετε επιλέξει, στο πλαίσιο Δικαιώματα, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Αποδοχή ή Άρνηση και στη συνέχεια επιλέξτε Εφαρμογή.

 11. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ΟΚ.

  Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που καθορίσατε.

 12. Στο παράθυρο διαλόγου Δυνατότητα επεξεργασίας περιοχών από τους χρήστες, επιλέξτε Προστασία φύλλου.

 13. Στη λίστα Όλοι οι χρήστες αυτού του φύλλου εργασίας έχουν δικαίωμα να κάνουν, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του φύλλου εργασίας

  Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου

  Για να αποτρέπονται οι χρήστες από

  Επιλογή κλειδωμένων κελιών

  Μετακίνηση του δείκτη σε κελιά για τα οποία είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου Κλειδωμένο στην καρτέλα Προστασία του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Από προεπιλογή, οι χρήστες επιτρέπεται να επιλέγουν κλειδωμένα κελιά.

  Επιλογή μη κλειδωμένων κελιών

  Μετακίνηση του δείκτη σε κελιά για τα οποία είναι απενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου Κλειδωμένο στην καρτέλα Προστασία του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Από προεπιλογή, οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν μη κλειδωμένα κελιά και μπορούν να μετακινούνται μεταξύ των μη κλειδωμένων κελιών σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας πατώντας το πλήκτρο TAB.

  Μορφοποίηση κελιών

  Αλλαγή οποιασδήποτε από τις επιλογές στα παράθυρα διαλόγου Μορφοποίηση κελιών ή Μορφοποίηση υπό όρους. Εάν εφαρμόσατε μορφοποιήσεις υπό όρους πριν να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας, η μορφοποίηση συνεχίζει να αλλάζει όταν ένας χρήστης εισαγάγει μια τιμή που καλύπτει μια διαφορετική συνθήκη.

  Μορφοποίηση στηλών

  Χρήση οποιασδήποτε από τις εντολές μορφοποίησης στηλών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής πλάτους στηλών ή της απόκρυψης στηλών (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Κελιά, κουμπί Μορφοποίηση).

  Μορφοποίηση γραμμών

  Χρήση οποιασδήποτε από τις εντολές μορφοποίησης γραμμών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής ύψους γραμμών ή της απόκρυψης γραμμών (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Κελιά, κουμπί Μορφοποίηση).

  Εισαγωγή στηλών

  Εισαγωγή στηλών.

  Εισαγωγή γραμμών

  Εισαγωγή γραμμών.

  Εισαγωγή υπερ-συνδέσεων

  Εισαγωγή νέων υπερ-συνδέσεων, ακόμη και σε μη κλειδωμένα κελιά.

  Διαγραφή στηλών

  Διαγραφή στηλών.

  Εάν είναι προστατευμένη η επιλογή Διαγραφή στηλών και δεν είναι προστατευμένη η επιλογή Εισαγωγή στηλών, ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει στήλες τις οποίες δεν μπορεί να διαγράψει.

  Διαγραφή γραμμών

  Διαγραφή γραμμών.

  Εάν είναι προστατευμένη η επιλογή Διαγραφή γραμμών και δεν είναι προστατευμένη η επιλογή Εισαγωγή γραμμών, ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει γραμμές τις οποίες δεν μπορεί να διαγράψει.

  Ταξινόμηση

  Χρήση οποιωνδήποτε εντολών για την ταξινόμηση δεδομένων (καρτέλα Δεδομένα, ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα).

  Ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση, οι χρήστες δεν μπορούν να ταξινομήσουν περιοχές που περιέχουν κλειδωμένα κελιά σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

  Χρήση Αυτόματου Φίλτρου

  Χρήση των αναπτυσσόμενων βελών για την αλλαγή του φίλτρου σε περιοχές, όταν εφαρμόζονται Αυτόματα Φίλτρα.

  Ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση, οι χρήστες δεν μπορούν να εφαρμόσουν ή να καταργήσουν Αυτόματα Φίλτρα σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

  Χρήση αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα

  Μορφοποίηση, αλλαγή της διάταξης, ανανέωση ή άλλου τύπου τροποποίηση αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα ή δημιουργία νέων αναφορών.

  Επεξεργασία αντικειμένων

  Εκτέλεση οποιουδήποτε από τα εξής:

  • Εκτέλεση αλλαγών σε αντικείμενα γραφικών, συμπεριλαμβανομένων χαρτών, ενσωματωμένων γραφημάτων, σχημάτων, πλαισίων κειμένου και στοιχείων ελέγχου, τα οποία δεν ξεκλειδώσατε πριν να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας. Για παράδειγμα, εάν ένα φύλλο εργασίας έχει ένα κουμπί με το οποίο εκτελείται μια μακροεντολή, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί για να εκτελεστεί η μακροεντολή, αλλά δεν μπορείτε να διαγράψετε το κουμπί.

  • Εκτέλεση οποιωνδήποτε αλλαγών, όπως μορφοποίηση, σε ένα ενσωματωμένο γράφημα. Το γράφημα εξακολουθεί να ενημερώνεται κατά την αλλαγή των δεδομένων προέλευσης.

  • Προσθήκη ή επεξεργασία σχολίων.

  Επεξεργασία σεναρίων

  Προβολή σεναρίων που έχετε αποκρύψει, εκτέλεση αλλαγών σε σενάρια στα οποία δεν επιτρέπετε αλλαγές και διαγραφή αυτών των σεναρίων. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τις τιμές στα κελιά αλλαγής, εάν τα κελιά δεν είναι προστατευμένα, και να προσθέσουν νέα σενάρια.

  Στοιχεία φύλλου γραφήματος

  Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου

  Για να αποτρέπονται οι χρήστες από

  Περιεχόμενα

  Πραγματοποίηση αλλαγών σε στοιχεία που αποτελούν μέρος του γραφήματος, όπως σειρές δεδομένων, άξονες και υπομνήματα. Το γράφημα συνεχίζει να αποτυπώνει τις αλλαγές που γίνονται στα δεδομένα προέλευσης.

  Αντικείμενα

  Πραγματοποίηση αλλαγών σε αντικείμενα γραφικών — συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πλαισίων κειμένου και στοιχείων ελέγχου — εκτός εάν ξεκλειδώσετε τα αντικείμενα πριν να προστατεύσετε το φύλλο γραφήματος.

 14. Στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης για την κατάργηση προστασίας φύλλου, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε OK και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για να τον επιβεβαιώσετε.

 • Ο κωδικός πρόσβασης είναι προαιρετικός. Αν δεν καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης, τότε κάθε χρήστης μπορεί να καταργήσει την προστασία του φύλλου εργασίας και να αλλάξει τα προστατευμένα στοιχεία.

 • Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε έναν κωδικό πρόσβασης που μπορείτε να θυμηθείτε. Εάν χάσετε τον κωδικό πρόσβασης, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προστατευμένα στοιχεία στο φύλλο εργασίας.

 • Εάν ένα κελί ανήκει σε περισσότερες από μία περιοχές, οι χρήστες που είναι εξουσιοδοτημένοι να επεξεργάζονται οποιαδήποτε από αυτές τις περιοχές μπορούν να επεξεργαστούν το κελί.

 • Εάν ένας χρήστης προσπαθήσει να επεξεργαστεί πολλά κελιά ταυτόχρονα και είναι εξουσιοδοτημένος να επεξεργαστεί ορισμένα, αλλά όχι όλα αυτά τα κελιά, θα ζητηθεί από το χρήστη να επεξεργαστεί τα κελιά ένα προς ένα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Δείτε επίσης

Προστασία βιβλίου εργασίας

Προστασία φύλλου εργασίας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×