Χρήση μιας οθόνης Μπράιγ Papenmeier με τον Αφηγητή

Ο Αφηγητής υποστηρίζει τις παρακάτω οθόνες Μπράιγ Papenmeier στα Windows 10 Αναβάθμιση Δημιουργικότητας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον κώδικα Μπράιγ στον Αφηγητή, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 8: Χρήση του Αφηγητή με κώδικα Μπράιγ.

Για μια λίστα με όλες τις υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ Papermeier

BrailleX 2D Lite (plus)

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX 2D Lite (plus), χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Τα πλήκτρα στα αριστερά των κελιών κατάστασης ονομάζονται Κατάσταση .1 έως Κατάσταση .13.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Κατάσταση .3

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Κατάσταση .4

 • Κατάσταση .5

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Κατάσταση .7

 • Κατάσταση .7 + Χαρακτηριστικό

 • Κατάσταση .7 + Λειτουργία

 • Home

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Χαρακτηριστικό

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Λειτουργία

Αρχική Μπράιγ

 • Λειτουργία + Home

Τέλος Μπράιγ

 • Χαρακτηριστικό + Home

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προώθηση

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Πίσω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Λειτουργία + Πίσω

 • Χαρακτηριστικό + Πίσω

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Λειτουργία + Εμπρός

 • Χαρακτηριστικό + Εμπρός

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Κατάσταση .9

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Λειτουργία + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Λειτουργία + Χαρακτηριστικό

 • Κατάσταση .13


BrailleX 2D Screen Soft

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX 2D Screen Soft, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Υπάρχουν 13 πλήκτρα στο μπροστινό μέρος. Το ορθογώνιο πλήκτρο στο κέντρο ονομάζεται Shift. Τα τετράγωνα πλήκτρα ακριβώς στα αριστερά και τα δεξιά του ονομάζονται Home και End. Η αριστερή και δεξιά γραμμή ονομάζονται Επάνω και Κάτω αντίστοιχα. Τα τέσσερα τετράγωνα πλήκτρα τέρμα αριστερά ονομάζονται Κουκκίδα 7, Κουκκίδα 3, Κουκκίδα 2, Κουκκίδα 1. Τα τέσσερα τετράγωνα πλήκτρα τέρμα δεξιά ονομάζονται Κουκκίδα 4, Κουκκίδα 5, Κουκκίδα 6, Κουκκίδα 8.

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 1 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Τα πλήκτρα στα αριστερά των κελιών κατάστασης ονομάζονται Κατάσταση .1 έως Κατάσταση .22.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Κατάσταση .3

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Κατάσταση .4

 • Κατάσταση .5

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Κατάσταση .7

 • Κατάσταση .7 + Κουκκίδα 8

 • Κατάσταση .7 + Κουκκίδα 7

 • Shift

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Κουκκίδα 1 + Κάτω

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Κουκκίδα 1 + Επάνω

Αρχική Μπράιγ

 • Κουκκίδα 1 + Shift

Τέλος Μπράιγ

 • Κουκκίδα 4 + Shift

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Κουκκίδα 1 + Home

 • Home

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Κουκκίδα 1 + End

 • End

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Κατάσταση .10

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Κατάσταση .22

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ

 • Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

 • Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 8

 • Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7


BrailleX Compact 486

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX Compact 486, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 1 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Home

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Χαρακτηριστικό

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Λειτουργία

Αρχική Μπράιγ

 • Λειτουργία + Home

Τέλος Μπράιγ

 • Χαρακτηριστικό + Home

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προώθηση

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Πίσω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Λειτουργία + Πίσω

 • Χαρακτηριστικό + Πίσω

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Λειτουργία + Εμπρός

 • Χαρακτηριστικό + Εμπρός

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Λειτουργία + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Λειτουργία + Χαρακτηριστικό


BrailleX Compact/Tiny

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX Compact/Tiny, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Home

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Χαρακτηριστικό

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Λειτουργία

Αρχική Μπράιγ

 • Λειτουργία + Home

Τέλος Μπράιγ

 • Χαρακτηριστικό + Home

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προώθηση

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Πίσω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Λειτουργία + Πίσω

 • Χαρακτηριστικό + Πίσω

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Λειτουργία + Εμπρός

 • Χαρακτηριστικό + Εμπρός

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Λειτουργία + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Λειτουργία + Χαρακτηριστικό


BrailleX EL 2D-40

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX EL 2D-40, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το μεγάλο πλήκτρο στο μπροστινό μέρος είναι η Γραμμή εύκολης πρόσβασης. Μπορεί να μετακινηθεί κατά δύο βήματα προς κάθε κατεύθυνση (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω).

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Τα πλήκτρα στα αριστερά των κελιών κατάστασης ονομάζονται Κατάσταση .1 έως Κατάσταση .13.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που δεν παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερό και Δεξιό πλήκτρο.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερός και Δεξιός διακόπτης.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Κατάσταση .3

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 2

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Κατάσταση .4

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμή αριστερά 1

 • Κατάσταση .5

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω

 • Γραμμή δεξιά 1

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Κατάσταση .7

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Κατάσταση .7 + Γραμμή δεξιά 1

 • Κατάσταση .7 + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός

 • Γραμμή αριστερά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Γραμμή δεξιά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Γραμμή αριστερά 1

Αρχική Μπράιγ

 • Γραμμή αριστερά 2

Τέλος Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Κατάσταση .9

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμής δεξιά 1

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Γραμμή αριστερά 2 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Γραμμή δεξιά 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Δεξιό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Κατάσταση .13

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 1


BrailleX EL 2D-66

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX EL 2D-66, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το μεγάλο πλήκτρο στο μπροστινό μέρος είναι η Γραμμή εύκολης πρόσβασης. Μπορεί να μετακινηθεί κατά δύο βήματα προς κάθε κατεύθυνση (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω).

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Τα πλήκτρα στα αριστερά των κελιών κατάστασης ονομάζονται Κατάσταση .1 έως Κατάσταση .13.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που δεν παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερό και Δεξιό πλήκτρο.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερός και Δεξιός διακόπτης.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Κατάσταση .3

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 2

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Κατάσταση .4

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμή αριστερά 1

 • Γραμμή δεξιά 1

 • Κατάσταση .5

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Κατάσταση .7

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Κατάσταση .7 + Γραμμή δεξιά 1

 • Κατάσταση .7 + Γραμμή αριστερά 1

 • Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Γραμμή δεξιά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Γραμμή αριστερά 1

Αρχική Μπράιγ

 • Γραμμή αριστερά 2

Τέλος Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 1

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Κατάσταση .9

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμής δεξιά 1

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Γραμμή αριστερά 2 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Γραμμή δεξιά 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Δεξιό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Κατάσταση .13

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 1


BrailleX EL 2D-80

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX EL 2D-80, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το μεγάλο πλήκτρο στο μπροστινό μέρος είναι η Γραμμή εύκολης πρόσβασης. Μπορεί να μετακινηθεί κατά δύο βήματα προς κάθε κατεύθυνση (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω).

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Τα πλήκτρα στα αριστερά των κελιών κατάστασης ονομάζονται Κατάσταση .1 έως Κατάσταση .20.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που δεν παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερό και Δεξιό πλήκτρο.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερός και Δεξιός διακόπτης.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Κατάσταση .3

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 2

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Κατάσταση .4

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμή αριστερά 1

 • Γραμμή δεξιά 1

 • Κατάσταση .5

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Κατάσταση .7

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Κατάσταση .7 + Γραμμή δεξιά 1

 • Κατάσταση .7 + Γραμμή αριστερά 1

 • Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Γραμμή δεξιά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Γραμμή αριστερά 1

Αρχική Μπράιγ

 • Γραμμή αριστερά 2

Τέλος Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 1

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Κατάσταση .10

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμής δεξιά 1

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Γραμμή αριστερά 2 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Γραμμή δεξιά 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Δεξιό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Κατάσταση .20

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 1


BrailleX EL2D-80s

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX EL2D-80s, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το μεγάλο πλήκτρο στο μπροστινό μέρος είναι η Γραμμή εύκολης πρόσβασης. Μπορεί να μετακινηθεί κατά δύο βήματα προς κάθε κατεύθυνση (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω).

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 1 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 2 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων πίσω από τη σειρά του Πλήκτρου δρομολόγησης 1.

 • Τα πλήκτρα στα αριστερά των κελιών κατάστασης ονομάζονται Κατάσταση .1 έως Κατάσταση .20.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που δεν παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερό και Δεξιό πλήκτρο.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Κατάσταση .3

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 2

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Κατάσταση .4

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμή αριστερά 1

 • Κατάσταση .5

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Κατάσταση .7

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Κατάσταση .7 + Γραμμή δεξιά 1

 • Κατάσταση .7 + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Γραμμή δεξιά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Γραμμή αριστερά 1

Αρχική Μπράιγ

 • Γραμμή αριστερά 2

Τέλος Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 1

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Κατάσταση .10

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμής δεξιά 1

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Γραμμή αριστερά 2 + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Γραμμή δεξιά 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

 • Δεξιό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Κατάσταση .20

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 1


BrailleX EL40c

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX EL40c, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το μεγάλο πλήκτρο στο μπροστινό μέρος είναι η Γραμμή εύκολης πρόσβασης. Μπορεί να μετακινηθεί μόνο κατά ένα βήμα προς κάθε κατεύθυνση (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω). Για να προσομοιώσετε το δεύτερο βήμα, πατήστε επίσης οποιοδήποτε από το κατώτερα πλήκτρα δρομολόγησης (εκείνα στη σειρά ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου).

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 1 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 2 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων πίσω από τη σειρά του Πλήκτρου δρομολόγησης 1.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που δεν παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερό και Δεξιό πλήκτρο.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 2

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Γραμμή δεξιά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Γραμμή αριστερά 1

Αρχική Μπράιγ

 • Γραμμή αριστερά 2

Τέλος Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 1

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμής δεξιά 1

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Δεξιό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 1


BrailleX EL 40 P

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX EL 40 P, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το μεγάλο πλήκτρο στο μπροστινό μέρος είναι η Γραμμή εύκολης πρόσβασης. Μπορεί να μετακινηθεί κατά δύο βήματα προς κάθε κατεύθυνση (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω).

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Ο ταλαντωτής στην αριστερή πλευρά του επάνω μέρους που δεν παραμένει πατημένος κάθε φορά που τον πατάτε ονομάζεται Αριστερό πλήκτρο.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερός και Δεξιός διακόπτης.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 2

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμή αριστερά 1

 • Γραμμή δεξιά 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Γραμμή δεξιά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Γραμμή αριστερά 1

Αρχική Μπράιγ

 • Γραμμή αριστερά 2

Τέλος Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 1

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμής δεξιά 1

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Γραμμή αριστερά 2 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Γραμμή δεξιά 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 1


BrailleX EL40s

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX EL40s, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το μεγάλο πλήκτρο στο μπροστινό μέρος είναι η Γραμμή εύκολης πρόσβασης. Μπορεί να μετακινηθεί κατά δύο βήματα προς κάθε κατεύθυνση (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω).

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που δεν παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερό και Δεξιό πλήκτρο.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 2

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Γραμμή δεξιά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Γραμμή αριστερά 1

Αρχική Μπράιγ

 • Γραμμή αριστερά 2

Τέλος Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 1

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμής δεξιά 1

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Γραμμή αριστερά 2 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Γραμμή δεξιά 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Δεξιό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 1


BrailleX EL60c

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX EL60c, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το μεγάλο πλήκτρο στο μπροστινό μέρος είναι η Γραμμή εύκολης πρόσβασης. Μπορεί να μετακινηθεί μόνο κατά ένα βήμα προς κάθε κατεύθυνση (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω). Για να προσομοιώσετε το δεύτερο βήμα, πατήστε επίσης οποιοδήποτε από το κατώτερα πλήκτρα δρομολόγησης (εκείνα στη σειρά ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου).

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 1 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 2 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων πίσω από τη σειρά του Πλήκτρου δρομολόγησης 1.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που δεν παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερό και Δεξιό πλήκτρο.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 2

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Γραμμή δεξιά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Γραμμή αριστερά 1

Αρχική Μπράιγ

 • Γραμμή αριστερά 2

Τέλος Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 1

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμής δεξιά 1

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Δεξιό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 1


BrailleX EL66s

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX EL EL66s, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το μεγάλο πλήκτρο στο μπροστινό μέρος είναι η Γραμμή εύκολης πρόσβασης. Μπορεί να μετακινηθεί κατά δύο βήματα προς κάθε κατεύθυνση (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω).

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 1 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 2 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων πίσω από τη σειρά του Πλήκτρου δρομολόγησης 1.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που δεν παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερό και Δεξιό πλήκτρο.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 2

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Γραμμή δεξιά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Γραμμή αριστερά 1

Αρχική Μπράιγ

 • Γραμμή αριστερά 2

Τέλος Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 1

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμής δεξιά 1

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Γραμμή αριστερά 2 + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Γραμμή δεξιά 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

 • Δεξιό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 1


BrailleX EL70s

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX EL EL70s, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το μεγάλο πλήκτρο στο μπροστινό μέρος είναι η Γραμμή εύκολης πρόσβασης. Μπορεί να μετακινηθεί κατά δύο βήματα προς κάθε κατεύθυνση (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω).

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 1 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 2 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων πίσω από τη σειρά του Πλήκτρου δρομολόγησης 1.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που δεν παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερό και Δεξιό πλήκτρο.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 2

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Γραμμή δεξιά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Γραμμή αριστερά 1

Αρχική Μπράιγ

 • Γραμμή αριστερά 2

Τέλος Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 1

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμής δεξιά 1

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Γραμμή αριστερά 2 + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Γραμμή δεξιά 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

 • Δεξιό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 1


BrailleX EL80c

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX EL EL80c, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το μεγάλο πλήκτρο στο μπροστινό μέρος είναι η Γραμμή εύκολης πρόσβασης. Μπορεί να μετακινηθεί μόνο κατά ένα βήμα προς κάθε κατεύθυνση (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω). Για να προσομοιώσετε το δεύτερο βήμα, πατήστε επίσης οποιοδήποτε από το κατώτερα πλήκτρα δρομολόγησης (εκείνα στη σειρά ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου).

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 1 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 2 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων πίσω από τη σειρά του Πλήκτρου δρομολόγησης 1.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που δεν παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερό και Δεξιό πλήκτρο.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 2

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Γραμμή δεξιά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Γραμμή αριστερά 1

Αρχική Μπράιγ

 • Γραμμή αριστερά 2

Τέλος Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 1

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμής δεξιά 1

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Δεξιό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 1


BrailleX EL80-II

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX EL80-80-II, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το μεγάλο πλήκτρο στο μπροστινό μέρος είναι η Γραμμή εύκολης πρόσβασης. Μπορεί να μετακινηθεί κατά δύο βήματα προς κάθε κατεύθυνση (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω).

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Τα πλήκτρα πίσω από τα κελιά κατάστασης ονομάζονται Κατάσταση .1 και Κατάσταση .2.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που δεν παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερό και Δεξιό πλήκτρο.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 2

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Γραμμή δεξιά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Γραμμή αριστερά 1

Αρχική Μπράιγ

 • Γραμμή αριστερά 2

Τέλος Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 1

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμής δεξιά 1

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Γραμμή αριστερά 2 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Γραμμή δεξιά 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Δεξιό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 1


BrailleX EL 80

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX EL 80, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το μεγάλο πλήκτρο στο μπροστινό μέρος είναι η Γραμμή εύκολης πρόσβασης. Μπορεί να μετακινηθεί κατά δύο βήματα προς κάθε κατεύθυνση (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω).

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Τα πλήκτρα πίσω από τα κελιά κατάστασης ονομάζονται Κατάσταση .1 και Κατάσταση .2.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που δεν παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερό και Δεξιό πλήκτρο.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερός και Δεξιός διακόπτης.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 2

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμή αριστερά 1

 • Γραμμή δεξιά 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Γραμμή δεξιά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Γραμμή αριστερά 1

Αρχική Μπράιγ

 • Γραμμή αριστερά 2

Τέλος Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 1

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμής δεξιά 1

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Γραμμή αριστερά 2 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Γραμμή δεξιά 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Δεξιό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 1


BrailleX EL80s

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX EL80s, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το μεγάλο πλήκτρο στο μπροστινό μέρος είναι η Γραμμή εύκολης πρόσβασης. Μπορεί να μετακινηθεί κατά δύο βήματα προς κάθε κατεύθυνση (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω).

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 1 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 2 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων πίσω από τη σειρά του Πλήκτρου δρομολόγησης 1.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που δεν παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερό και Δεξιό πλήκτρο.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 2

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Γραμμή δεξιά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Γραμμή αριστερά 1

Αρχική Μπράιγ

 • Γραμμή αριστερά 2

Τέλος Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 1

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμής δεξιά 1

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Γραμμή αριστερά 2 + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Γραμμή δεξιά 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

 • Δεξιό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 1


BrailleX Elba 20

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX Elba 20, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το μεγάλο πλήκτρο στο μπροστινό μέρος είναι η Γραμμή εύκολης πρόσβασης. Μπορεί να μετακινηθεί κατά δύο βήματα προς κάθε κατεύθυνση (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω).

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 1 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Τα αριστερά και δεξιά πλήκτρα προσομοιώνονται. Μεταβείτε στη λειτουργία προσομοίωσης πλήκτρων πατώντας το Δείκτη κύλισης 1 + Δείκτη κύλισης 2 (Αριστερό Windows + Δεξιό Windows). Στη συνέχεια, πατήστε:

  • Αριστερό πλήκτρο πίσω: Αριστερός δείκτης κύλισης (Αριστερό Windows)

  • Αριστερό πλήκτρο εμπρός: Διάστημα + Αριστερός δείκτης κύλισης (Context + Αριστερό Windows)

  • Δεξιό πλήκτρο πίσω: Δεξιός δείκτης κύλισης (Δεξιό Windows)

  • Δεξιό πλήκτρο εμπρός: Διάστημα + Δεξιός δείκτης κύλισης (Context + Δεξιό Windows)

 • Οι αριστεροί και δεξιοί διακόπτες προσομοιώνονται. Μεταβείτε στη λειτουργία προσομοίωσης πλήκτρων πατώντας το Δείκτη κύλισης 1 + Δείκτη κύλισης 2 (Αριστερό Windows + Δεξιό Windows). Στη συνέχεια, πατήστε:

  • Αριστερός διακόπτης πίσω: Κουκκίδα 1 (f)

  • Αριστερός διακόπτης κέντρο: Κουκκίδα 2 (d)

  • Αριστερός διακόπτης εμπρός: Κουκκίδα 3 (s)

  • Δεξιός διακόπτης πίσω: Κουκκίδα 4 (j)

  • Δεξιός διακόπτης κέντρο: Κουκκίδα 5 (k)

  • Δεξιός διακόπτης εμπρός: Κουκκίδα 6 (l)

  • Αριστερός και δεξιός διακόπτης κέντρο: Κουκκίδα 7 (a)


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 2

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμή αριστερά 1

 • Γραμμή δεξιά 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Γραμμή δεξιά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Γραμμή αριστερά 1

Αρχική Μπράιγ

 • Γραμμή αριστερά 2

Τέλος Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 1

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμής δεξιά 1

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Γραμμή αριστερά 2 + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Γραμμή δεξιά 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

 • Δεξιό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 1


BrailleX Elba 32

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX Elba 32, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το μεγάλο πλήκτρο στο μπροστινό μέρος είναι η Γραμμή εύκολης πρόσβασης. Μπορεί να μετακινηθεί κατά δύο βήματα προς κάθε κατεύθυνση (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω).

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 1 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Τα αριστερά και δεξιά πλήκτρα προσομοιώνονται. Μεταβείτε στη λειτουργία προσομοίωσης πλήκτρων πατώντας το Δείκτη κύλισης 1 + Δείκτη κύλισης 2 (Αριστερό Windows + Δεξιό Windows). Στη συνέχεια, πατήστε:

  • Αριστερό πλήκτρο πίσω: Αριστερός δείκτης κύλισης (Αριστερό Windows)

  • Αριστερό πλήκτρο εμπρός: Διάστημα + Αριστερός δείκτης κύλισης (Context + Αριστερό Windows)

  • Δεξιό πλήκτρο πίσω: Δεξιός δείκτης κύλισης (Δεξιό Windows)

  • Δεξιό πλήκτρο εμπρός: Διάστημα + Δεξιός δείκτης κύλισης (Context + Δεξιό Windows)

 • Οι αριστεροί και δεξιοί διακόπτες προσομοιώνονται. Μεταβείτε στη λειτουργία προσομοίωσης πλήκτρων πατώντας το Δείκτη κύλισης 1 + Δείκτη κύλισης 2 (Αριστερό Windows + Δεξιό Windows). Στη συνέχεια, πατήστε:

  • Αριστερός διακόπτης πίσω: Κουκκίδα 1 (f)

  • Αριστερός διακόπτης κέντρο: Κουκκίδα 2 (d)

  • Αριστερός διακόπτης εμπρός: Κουκκίδα 3 (s)

  • Δεξιός διακόπτης πίσω: Κουκκίδα 4 (j)

  • Δεξιός διακόπτης κέντρο: Κουκκίδα 5 (k)

  • Δεξιός διακόπτης εμπρός: Κουκκίδα 6 (l)

  • Αριστερός και δεξιός διακόπτης κέντρο: Κουκκίδα 7 (a)


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 2

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμή αριστερά 1

 • Γραμμή δεξιά 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Γραμμή δεξιά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Γραμμή αριστερά 1

Αρχική Μπράιγ

 • Γραμμή αριστερά 2

Τέλος Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 1

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμής δεξιά 1

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Γραμμή αριστερά 2 + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Γραμμή δεξιά 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

 • Δεξιό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 1


BrailleX Elba (Trio 20)

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX Elba (Trio 20), χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το μεγάλο πλήκτρο στο μπροστινό μέρος είναι η Γραμμή εύκολης πρόσβασης. Μπορεί να μετακινηθεί κατά δύο βήματα προς κάθε κατεύθυνση (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω).

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 1 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που δεν παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερό και Δεξιό πλήκτρο.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 2

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Γραμμή δεξιά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Γραμμή αριστερά 1

Αρχική Μπράιγ

 • Γραμμή αριστερά 2

Τέλος Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 1

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμής δεξιά 1

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Γραμμή αριστερά 2 + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Γραμμή δεξιά 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

 • Δεξιό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 1


BrailleX Elba (Trio 32)

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX Elba (Trio 32), χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το μεγάλο πλήκτρο στο μπροστινό μέρος είναι η Γραμμή εύκολης πρόσβασης. Μπορεί να μετακινηθεί κατά δύο βήματα προς κάθε κατεύθυνση (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω).

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 1 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που δεν παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερό και Δεξιό πλήκτρο.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 2

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Γραμμή δεξιά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Γραμμή αριστερά 1

Αρχική Μπράιγ

 • Γραμμή αριστερά 2

Τέλος Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 1

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμής δεξιά 1

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Γραμμή αριστερά 2 + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Γραμμή δεξιά 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

 • Δεξιό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 1


BrailleX IB 80 CR Soft

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX IB 80 CR Soft, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 1 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Τα πλήκτρα πίσω από τα κελιά κατάστασης ονομάζονται Κατάσταση .1 έως Κατάσταση .4.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Κατάσταση .3

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Κατάσταση .4

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Home

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Χαρακτηριστικό

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Λειτουργία

Αρχική Μπράιγ

 • Λειτουργία + Home

Τέλος Μπράιγ

 • Χαρακτηριστικό + Home

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Προώθηση

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Πίσω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Λειτουργία + Πίσω

 • Χαρακτηριστικό + Πίσω

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Λειτουργία + Εμπρός

 • Χαρακτηριστικό + Εμπρός

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Λειτουργία + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Λειτουργία + Χαρακτηριστικό


BrailleX Live

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX Live, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το μεγάλο πλήκτρο στο μπροστινό μέρος είναι η Γραμμή εύκολης πρόσβασης. Μπορεί να μετακινηθεί μόνο κατά ένα βήμα προς κάθε κατεύθυνση (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω). Για να προσομοιώσετε το δεύτερο βήμα, πατήστε επίσης οποιοδήποτε από το κατώτερα πλήκτρα δρομολόγησης (εκείνα στη σειρά ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου).

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 1 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που δεν παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερό και Δεξιό πλήκτρο.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 2

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμή αριστερά 1

 • Διάστημα + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Γραμμή δεξιά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Γραμμή αριστερά 1

Αρχική Μπράιγ

 • Γραμμή αριστερά 2

Τέλος Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 1

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμής δεξιά 1

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Δεξιό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 1

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 8

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7


BrailleX Trio

Κατά τη χρήση του μοντέλου Papenmeier BrailleX Trio, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.


Σημειώσεις: 

 • Το μεγάλο πλήκτρο στο μπροστινό μέρος είναι η Γραμμή εύκολης πρόσβασης. Μπορεί να μετακινηθεί κατά δύο βήματα προς κάθε κατεύθυνση (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω).

 • Το Πλήκτρο δρομολόγησης 1 αναφέρεται στη σειρά των πλήκτρων ακριβώς πίσω από τα κελιά κειμένου.

 • Οι ταλαντωτές σε κάθε πλευρά του επάνω μέρους που δεν παραμένουν πατημένοι κάθε φορά που τους πατάτε ονομάζονται Αριστερό και Δεξιό πλήκτρο.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 2

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμή αριστερά 1

 • Διάστημα + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή αριστερά 1

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 8

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 7

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Γραμμή δεξιά 1

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Γραμμή αριστερά 1

Αρχική Μπράιγ

 • Γραμμή αριστερά 2

Τέλος Μπράιγ

 • Γραμμή δεξιά 2

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 1

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή επάνω 2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Γραμμή κάτω 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Αριστερό πλήκτρο εμπρός + Γραμμής δεξιά 1

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Γραμμή αριστερά 2 + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Γραμμή δεξιά 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

 • Δεξιό πλήκτρο πίσω + Πλήκτρο δρομολόγησης 1

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερό πλήκτρο πίσω + Γραμμή κάτω 1

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 8

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7


Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×