Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

REVISIÓN: Mensaje de error cuando se ejecuta una consulta distribuida en SQL Server 2005 o SQL Server 2008: "proveedor OLE DB 'SQLNCLI' para el servidor vinculado '< Servidor Vinculado >' devolvió mensaje 'sin transacción está activa'"

IMPORTANTE: Este artículo ha sido traducido por un software de traducción automática de Microsoft (http://support.microsoft.com/gp/mtdetails) en lugar de un traductor humano. Microsoft le ofrece artículos traducidos por un traductor humano y artículos traducidos automáticamente para que tenga acceso en su propio idioma a todos los artículos de nuestra base de conocimientos (Knowledge Base). Sin embargo, los artículos traducidos automáticamente pueden contener errores en el vocabulario, la sintaxis o la gramática, como los que un extranjero podría cometer al hablar el idioma. Microsoft no se hace responsable de cualquier imprecisión, error o daño ocasionado por una mala traducción del contenido o como consecuencia de su utilización por nuestros clientes. Microsoft suele actualizar el software de traducción frecuentemente.

Haga clic aquí para ver el artículo original (en inglés): 954950
Nº de error: 50003019 (revisión SQL)
Nº de error: 50003701 (revisión SQL)

SQL Server 2008

Microsoft distribuye correcciones de Microsoft SQL Server 2008 como un archivo descargable. Como las revisiones son acumulativas, cada versión nueva contiene todas las revisiones y revisión de todas las revisiones de seguridad incluidas con la anterior de SQL Server 2008.

SQL Server 2005

Microsoft distribuye correcciones de Microsoft SQL Server 2005 como un archivo descargable. Como las revisiones son acumulativas, cada versión nueva contiene todas las revisiones y revisión de todas las revisiones de seguridad incluidas en el anterior de SQL Server 2005.
Resumen
En este artículo describe lo siguiente acerca de esta versión de revisión:
  • Los problemas corregidos por el paquete de hotfix
  • Los requisitos previos para instalar el paquete de hotfix
  • Si debe reiniciar el equipo después de instalar el paquete de hotfix
  • Si el paquete de hotfix queda reemplazado o no por otro paquete de hotfix
  • Si debe hacer cambios en el registro
  • Archivos contenidos en el paquete de hotfix
Síntomas
Cuando se ejecuta una consulta distribuida que utiliza un servidor vinculado en Microsoft SQL Server 2005 o en Microsoft SQL Server 2008, la ejecución falla. Además, recibirá el siguiente mensaje de error:
Proveedor de OLE DB "SQLNCLI" para el servidor vinculado "Linked Server" devolvió mensaje "sin transacción está activa.".
Msj 7391, nivel 16, estado 2, línea 1
No se pudo realizar la operación porque el proveedor de OLE DB "SQLNCLI" para el servidor vinculado "ServerName" no puede comenzar una transacción distribuida.
La transacción activa en esta sesión tiene ha confirmado o anulado por otra sesión.
Ubicación: wrkspace.cpp:440
Expresión:! () PSess-> () FHasWorkspaceRef
SPID de SPID:
ID. de proceso: ProcessID
Msj 3985, nivel 16, estado 2, línea 1
Error durante el cambio de contexto de transacción. Esto suele deberse por memoria insuficiente en el sistema. Intente liberar más memoria.
Msj 3624, nivel 20, estado 1, línea 1
Error en una comprobación de aserción del sistema. Compruebe el registro de error de SQL Server para obtener más detalles. Normalmente, suele provocarlo un error de aserción un daño de datos o error de software. Para comprobar si hay daños en la base de datos, considere ejecutar DBCC CHECKDB. Si el acuerdo enviar volcados a Microsoft durante la instalación, se enviará un mini volcado a Microsoft. Una actualización esté disponible de Microsoft en el Service Pack más reciente o en un QFE del soporte técnico.
Además, se genera un archivo de minivolcado en la carpeta de registro de SQL Server 2005 o en la carpeta de registro de SQL Server 2008.
Solución

Información de actualización acumulativa

SQL Server 2008

La corrección para este problema se publicó por primera vez en actualización acumulativa 2. Para obtener más información acerca de cómo obtener este paquete de actualización acumulativa para SQL Server 2008, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
958186Paquete de actualización acumulativa 2 para SQL Server 2008
Nota Como las compilaciones son acumulativas, cada versión de revisión nueva contiene todas las revisiones y revisión de todas las revisiones de seguridad incluidas con la anterior de SQL Server 2008. Recomendamos que considere aplicar la versión de revisión más reciente que contenga este hotfix. Para obtener más información, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
956909SQL Server 2008 generaciones que se publicaron después del lanzamiento de SQL Server 2008

SQL Server 2005

La corrección para este problema se publicó por primera vez en actualización acumulativa 9. Para obtener más información acerca de cómo obtener este paquete de actualización acumulativa para SQL Server 2005 Service Pack 2, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
953752Paquete de actualización acumulativa 9 para SQL Server 2005 Service Pack 2
Nota Como las compilaciones son acumulativas, cada versión de revisión nueva contiene todas las revisiones y revisión de todas las revisiones de seguridad incluidas en el anterior de SQL Server 2005. Microsoft recomienda que considere aplicar la versión de revisión más reciente que contenga este hotfix. Para obtener más información, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
937137Compilaciones de SQL Server 2005 que se publicaron después del lanzamiento de SQL Server 2005 Service Pack 2
Las revisiones de Microsoft SQL Server 2005 se crean para los service Pack específicos de SQL Server. Debe aplicar una revisión de SQL Server 2005 Service Pack 2 a una instalación de SQL Server 2005 Service Pack 2. De forma predeterminada, cualquier revisión suministrada en un service pack se incluye en el siguiente service pack.

Información de revisión (para sólo en SQL Server 2005)

Hay una revisión compatible de Microsoft. Sin embargo, esta revisión se diseñó para corregir el problema descrito en este artículo. Aplíquela sólo a los sistemas que experimenten este problema específico. Esta revisión podría sometida a comprobaciones adicionales. Por lo tanto, si no se ve muy afectado por este problema, recomendamos que espere a la siguiente actualización de software que contenga este hotfix.

Si la revisión está disponible para descarga, es hay una sección de "Descarga de revisión disponible" al principio de este artículo. Póngase en contacto si no aparece en esta sección, con los Microsoft cliente Servicios de y soporte técnico para obtener la revisión de.

Nota Si se producen problemas adicionales o si cualquier solución de problemas es necesario, quizás tenga que crear una solicitud de servicio independiente. Los costos habituales de soporte se aplicarán a las preguntas de soporte técnico adicionales y problemas que no guarden relación con esta revisión específica. Para obtener una lista completa de números de teléfono de servicio de atención al cliente y soporte técnico o para crear una solicitud de servicio independiente, visite el siguiente sitio Web: Nota El formulario "Descarga de revisión disponibles" muestra los idiomas para que la revisión está disponible. Si no ve su idioma, es porque una revisión no está disponible para ese idioma.

Requisitos previos

Para aplicar este hotfix, debe tener instalado SQL Server 2005 Service Pack 2. Para obtener más información acerca de cómo obtener SQL Server 2005 Service Pack 2, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
913089Cómo obtener el service pack más reciente para SQL Server 2005

Información de reinicio

No es necesario reiniciar el equipo después de aplicar este hotfix.

Información del registro

No es necesario cambiar el registro.

Información de archivos de hotfix

La versión en inglés de este hotfix tiene los atributos de archivo (o atributos de último archivo) mostrados en la siguiente tabla. Las fechas y las horas de estos archivos se muestran en hora universal coordinada (UTC). La información de los archivos se convertirá a la hora local cuando la vea. Para averiguar la diferencia entre hora UTC y la hora local, utilice la ficha zona horaria el elemento fecha y hora en el panel de control.
SQL Server 2005 versión 32
Nombre de archivoArchivo VersiónTamaño del archivoFechaTiempoPlataforma
Bcp.exe2005.90.3260.068,63227-Jun-200810: 29x 86
Chsbrkr.dll12.0.7822.01,684,84022-Jun-200709: 22x 86
Chtbrkr.dll12.0.7822.06,112,61622-Jun-200709: 22x 86
Databasemailengine.dll9.0.3260.078,87227-Jun-200810: 29x 86
Databasemailprotocols.dll9.0.3260.046,10427-Jun-200810: 29x 86
Distmdl.ldfNo aplicable2,883,58427-Jun-200804: 07No aplicable
Distmdl.mdfNo aplicable5,242,88027-Jun-200804: 07No aplicable
Distrib.exe2005.90.3260.070,68027-Jun-200810: 29x 86
DTS.dll2005.90.3260.01,102,36027-Jun-200810: 29x 86
Dtsconn.dll2005.90.3260.0250,39227-Jun-200810: 29x 86
Dtspipeline.dll2005.90.3260.0605,20827-Jun-200810: 29x 86
Fteref.dll12.0.7822.0446,46422-Jun-200709: 22x 86
Infosoft.dll12.0.7822.0468,32822-Jun-200709: 22x 86
Instdist.SQLNo aplicable150,09127-Jun-200801: 39No aplicable
Instorcl.SQLNo aplicable153,77924-Jun-200814: 11No aplicable
Korwbrkr.dll12.0.7822.071,01622-Jun-200709: 22x 86
Langwrbk.dll12.0.7822.0136,55222-Jun-200709: 22x 86
Logread.exe2005.90.3260.0400,92027-Jun-200810: 29x 86
Mergetxt.dll2005.90.3260.032,28027-Jun-200810: 29x 86
Microsoft.AnalysisServices.dll9.0.3260.01,217,56027-Jun-200810: 29x 86
Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo.dll9.0.3260.0156,69627-Jun-200810: 29x 86
Microsoft.SqlServer.dtstransferprovider.dll9.0.3260.0115,73627-Jun-200810: 29x 86
Microsoft.SqlServer.maintenanceplantasks.dll9.0.3260.0295,96027-Jun-200810: 29x 86
Microsoft.SqlServer.Replication.dll2005.90.3260.01,628,18427-Jun-200810: 29x 86
Microsoft.SqlServer.servicebrokerenum.dll9.0.3260.042,00827-Jun-200810: 29x 86
Microsoft.SqlServer.SMO.dll9.0.3260.01,606,68027-Jun-200810: 29x 86
Microsoft.SqlServer.SmoEnum.dll9.0.3260.0222,23227-Jun-200810: 29x 86
Microsoft.SqlServer.SqlEnum.dll9.0.3260.0898,07227-Jun-200810: 29x 86
Msfte.dll12.0.7822.02,430,31222-Jun-200709: 22x 86
Msftefd.exe12.0.7822.066,92022-Jun-200709: 22x 86
Msftepxy.dll12.0.7822.095,59222-Jun-200709: 22x 86
Msftesql.exe12.0.7822.095,59222-Jun-200709: 22x 86
Msgprox.dll2005.90.3260.0200,21627-Jun-200810: 29x 86
Msir5jp.dll5.0.2130.03,159,91222-Jun-200709: 22x 86
Msmdlocal.dll9.0.3260.015,970,84027-Jun-200810: 29x 86
Msmdredir.dll9.0.3260.04,022,80827-Jun-200810: 29x 86
Mssqlsystemresource.ldfNo aplicable524.28827-Jun-200803: 57No aplicable
Mssqlsystemresource.mdfNo aplicable40,239,10427-Jun-200803: 57No aplicable
Msxmlsql.dll2005.90.3260.0869,91227-Jun-200810: 29x 86
Nlhtml.dll12.0.7822.0124,26422-Jun-200709: 22x 86
Nls400.dll5.0.4217.012,240,74422-Jun-200709: 22x 86
Odsole70.dll2005.90.3260.058,90427-Jun-200810: 29x 86
Osql.exe2005.90.3260.053,78427-Jun-200810: 29x 86
Query.dll12.0.7822.048,48822-Jun-200709: 22x 86
Rdistcom.dll2005.90.3260.0644,63227-Jun-200810: 29x 86
Repldp.dll2005.90.3260.0187,92827-Jun-200810: 29x 86
Replerrx.dll2005.90.3260.0114,71227-Jun-200810: 29x 86
Replisapi.dll2005.90.3260.0272,92027-Jun-200810: 29x 86
Replmerg.exe2005.90.3260.0321,04827-Jun-200810: 29x 86
Replprov.dll2005.90.3260.0554,52027-Jun-200810: 29x 86
Replrec.dll2005.90.3260.0786,96827-Jun-200810: 29x 86
Replsub.dll2005.90.3260.0408,08827-Jun-200810: 29x 86
Replsync.dll2005.90.3260.0101,40027-Jun-200810: 29x 86
Sac.exe2005.90.3260.082,96827-Jun-200810: 29x 86
Sqlaccess.dll2005.90.3260.0350,23227-Jun-200810: 29x 86
Sqladhlp90.exe2005.90.3260.047,64027-Jun-200810: 29x 86
Sqlagent90.exe2005.90.3260.0349,72027-Jun-200810: 29x 86
Sqlbrowser.exe2005.90.3260.0242,71227-Jun-200810: 29x 86
Sqlcmd.exe2005.90.3260.0143,89627-Jun-200810: 29x 86
Sqlctr90.dll2005.90.3260.067,60827-Jun-200810: 29x 86
Sqldiag.exe2005.90.3260.01,074,71227-Jun-200810: 29x 86
Sqldumper.exe2005.90.3260.068,63227-Jun-200810: 29x 86
Sqlmaint.exe2005.90.3260.078,36027-Jun-200810: 29x 86
Sqlmergx.dll2005.90.3260.0194,07227-Jun-200810: 29x 86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3260.0236,56827-Jun-200810: 29x 86
Sqlsac.exe2005.90.3260.01,246,23227-Jun-200810: 29x 86
Sqlservr.exe2005.90.3260.029,227,54427-Jun-200810: 29x 86
Sqlsqm.exe2005.90.3260.0140,31227-Jun-200810: 29x 86
Sqlwep.dll2005.90.3260.090,64827-Jun-200810: 29x 86
Sqlwtsn.exe9.0.3260.099,35227-Jun-200810: 29x 86
Sqsrvres.dll2005.90.3260.070,16827-Jun-200810: 29x 86
Ssradd.dll2005.90.3260.042,52027-Jun-200810: 29x 86
Ssravg.dll2005.90.3260.043,03227-Jun-200810: 29x 86
Ssrmax.dll2005.90.3260.040,98427-Jun-200810: 29x 86
Ssrmin.dll2005.90.3260.040,98427-Jun-200810: 29x 86
Ssrpub.dll2005.90.3260.030,23227-Jun-200810: 29x 86
Svrenumapi.dll2005.90.3260.0614,42427-Jun-200810: 29x 86
Sysdbupg.SQLNo aplicable510,62624-Jun-200811: 17No aplicable
Tablediff.exe2005.90.3260.087,06427-Jun-200810: 29x 86
Thawbrkr.dll12.0.7822.0206,18422-Jun-200709: 22x 86
Xmlfilt.dll12.0.7822.0197,99222-Jun-200709: 22x 86
Xmlsub.dll2005.90.3260.0194,58427-Jun-200810: 29x 86
Xpadsi90.exe2005.90.3260.051,22427-Jun-200810: 29x 86
Xpqueue.dll2005.90.3260.056,85627-Jun-200810: 29x 86
Xprepl.dll2005.90.3260.073,24027-Jun-200810: 29x 86
Xpstar90.dll2005.90.3260.0298,52027-Jun-200810: 29x 86
SQL Server 2005 x versión de 64 bits
Nombre de archivoArchivo VersiónTamaño del archivoFechaTiempoPlataforma
Bcp.exe2005.90.3260.088,08827-Jun-200807: 02x 64
Chsbrkr.dll12.0.7822.01,694,05622-Jun-200710: 51x 64
Chtbrkr.dll12.0.7822.06,109,03222-Jun-200710: 51x 64
Databasemailengine.dll9.0.3260.078,87227-Jun-200807: 02x 86
Databasemailprotocols.dll9.0.3260.046,10427-Jun-200807: 02x 86
Distmdl.ldfNo aplicable2,883,58427-Jun-200804: 07No aplicable
Distmdl.mdfNo aplicable5,242,88027-Jun-200804: 07No aplicable
Distrib.exe2005.90.3260.086,55227-Jun-200807: 02x 64
DTS.dll2005.90.3260.01,893,40027-Jun-200807: 02x 64
Dtsconn.dll2005.90.3260.0408,08827-Jun-200807: 02x 64
Dtspipeline.dll2005.90.3260.01,065,49627-Jun-200807: 02x 64
Fteref.dll12.0.7822.0433,15222-Jun-200710: 51x 64
Infosoft.dll12.0.7822.0621,41622-Jun-200710: 51x 64
Instdist.SQLNo aplicable150,09127-Jun-200801: 39No aplicable
Instorcl.SQLNo aplicable153,77924-Jun-200814: 11No aplicable
Korwbrkr.dll12.0.7822.0101,73622-Jun-200710: 51x 64
Langwrbk.dll12.0.7822.0236,90422-Jun-200710: 51x 64
Logread.exe2005.90.3260.0525,84827-Jun-200807: 02x 64
Mergetxt.dll2005.90.3260.037,91227-Jun-200807: 02x 64
Microsoft.AnalysisServices.dll9.0.3260.01,217,56027-Jun-200810: 29x 86
Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo.dll9.0.3260.0156,69627-Jun-200807: 02x 86
Microsoft.SqlServer.dtstransferprovider.dll9.0.3260.0115,73627-Jun-200807: 02x 86
Microsoft.SqlServer.maintenanceplantasks.dll9.0.3260.0295,96027-Jun-200810: 29x 86
Microsoft.SqlServer.Replication.dll2005.90.3260.01,834,52027-Jun-200807: 02x 64
Microsoft.SqlServer.servicebrokerenum.dll9.0.3260.042,00827-Jun-200807: 02x 86
Microsoft.SqlServer.SMO.dll9.0.3260.01,606,68027-Jun-200807: 02x 86
Microsoft.SqlServer.SmoEnum.dll9.0.3260.0222,23227-Jun-200807: 02x 86
Microsoft.SqlServer.SqlEnum.dll9.0.3260.0898,07227-Jun-200807: 02x 86
Msfte.dll12.0.7822.03,808,10422-Jun-200710: 51x 64
Msftefd.exe12.0.7822.099,17622-Jun-200710: 51x 64
Msftepxy.dll12.0.7822.0127,33622-Jun-200710: 51x 64
Msftesql.exe12.0.7822.0158,56822-Jun-200710: 51x 64
Msgprox.dll2005.90.3260.0261,65627-Jun-200807: 02x 64
Msir5jp.dll5.0.2130.03,421,54422-Jun-200710: 51x 64
Msmdlocal.dll9.0.3260.015,970,84027-Jun-200810: 29x 86
Msmdredir.dll9.0.3260.04,022,80827-Jun-200810: 29x 86
Mssqlsystemresource.ldfNo aplicable524.28827-Jun-200803: 57No aplicable
Mssqlsystemresource.mdfNo aplicable40,239,10427-Jun-200803: 57No aplicable
Msxmlsql.dll2005.90.3260.01,384,98427-Jun-200807: 02x 64
Nlhtml.dll12.0.7822.0191,84822-Jun-200710: 51x 64
Nls400.dll5.0.4217.014,101,35222-Jun-200710: 51x 64
Odsole70.dll2005.90.3260.090,13627-Jun-200807: 02x 64
Osql.exe2005.90.3260.086,04027-Jun-200807: 02x 64
Query.dll12.0.7822.068,45622-Jun-200710: 51x 64
Rdistcom.dll2005.90.3260.0828,44027-Jun-200807: 02x 64
Repldp.dll2005.90.3260.0239,12827-Jun-200807: 02x 64
Repldp.dll2005.90.3260.0187,92827-Jun-200810: 29x 86
Replerrx.dll2005.90.3260.0145,94427-Jun-200807: 02x 64
Replisapi.dll2005.90.3260.0395,80027-Jun-200807: 02x 64
Replmerg.exe2005.90.3260.0417,81627-Jun-200807: 02x 64
Replprov.dll2005.90.3260.0754,20027-Jun-200807: 02x 64
Replrec.dll2005.90.3260.01,014,29627-Jun-200807: 02x 64
Replsub.dll2005.90.3260.0519,19227-Jun-200807: 02x 64
Replsync.dll2005.90.3260.0131,09627-Jun-200807: 02x 64
Sac.exe2005.90.3260.082,96827-Jun-200810: 29x 86
Sqlaccess.dll2005.90.3260.0357,40027-Jun-200807: 02x 86
Sqladhlp90.exe2005.90.3260.066,58427-Jun-200807: 02x 64
Sqlagent90.exe2005.90.3260.0429,08027-Jun-200807: 02x 64
Sqlbrowser.exe2005.90.3260.0242,71227-Jun-200810: 29x 86
Sqlcmd.exe2005.90.3260.0338,96827-Jun-200807: 02x 64
Sqlctr90.dll2005.90.3260.090,64827-Jun-200807: 02x 64
Sqlctr90.dll2005.90.3260.067,60827-Jun-200810: 29x 86
Sqldiag.exe2005.90.3260.01,248,28027-Jun-200807: 02x 64
Sqldumper.exe2005.90.3260.083,99227-Jun-200807: 02x 64
Sqldumper.exe2005.90.3260.068,63227-Jun-200810: 29x 86
Sqlmaint.exe2005.90.3260.093,20827-Jun-200807: 02x 64
Sqlmergx.dll2005.90.3260.0236,56827-Jun-200807: 02x 64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3260.0317,97627-Jun-200807: 02x 64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3260.0236,56827-Jun-200810: 29x 86
Sqlsac.exe2005.90.3260.01,246,23227-Jun-200810: 29x 86
Sqlservr.exe2005.90.3260.039,594,52027-Jun-200807: 02x 64
Sqlsqm.exe2005.90.3260.0140,31227-Jun-200807: 02x 86
Sqlsqm.exe2005.90.3260.0140,31227-Jun-200810: 29x 86
Sqlwep.dll2005.90.3260.0123,41627-Jun-200807: 02x 64
Sqlwep.dll2005.90.3260.090,64827-Jun-200810: 29x 86
Sqlwtsn.exe9.0.3260.099,35227-Jun-200807: 02x 86
Sqlwtsn.exe9.0.3260.099,35227-Jun-200810: 29x 86
Sqsrvres.dll2005.90.3260.082,96827-Jun-200807: 02x 64
Ssradd.dll2005.90.3260.050,71227-Jun-200807: 02x 64
Ssravg.dll2005.90.3260.051,73627-Jun-200807: 02x 64
Ssrmax.dll2005.90.3260.048,15227-Jun-200807: 02x 64
Ssrmin.dll2005.90.3260.048,15227-Jun-200807: 02x 64
Ssrpub.dll2005.90.3260.034,84027-Jun-200807: 02x 64
Svrenumapi.dll2005.90.3260.0836,12027-Jun-200807: 02x 64
Svrenumapi.dll2005.90.3260.0614,42427-Jun-200810: 29x 86
Sysdbupg.SQLNo aplicable510,62624-Jun-200811: 17No aplicable
Tablediff.exe2005.90.3260.087,06427-Jun-200807: 02x 86
Thawbrkr.dll12.0.7822.0209,76822-Jun-200710: 51x 64
Xmlfilt.dll12.0.7822.0271,20822-Jun-200710: 51x 64
Xmlsub.dll2005.90.3260.0319,00027-Jun-200807: 02x 64
Xpadsi90.exe2005.90.3260.069,65627-Jun-200807: 02x 64
Xpqueue.dll2005.90.3260.071,19227-Jun-200807: 02x 64
Xprepl.dll2005.90.3260.089,11227-Jun-200807: 02x 64
Xpstar90.dll2005.90.3260.0551,44827-Jun-200807: 02x 64
Versión de arquitectura Itanium de SQL Server 2005
Nombre de archivoArchivo VersiónTamaño del archivoFechaTiempoPlataforma
Bcp.exe2005.90.3260.0157,20827-Jun-200810: 31IA-64
Chsbrkr.dll12.0.7822.01,883,49622-Jun-200710: 06IA-64
Chtbrkr.dll12.0.7822.06,153,57622-Jun-200710: 06IA-64
Databasemailengine.dll9.0.3260.078,87227-Jun-200810: 31x 86
Databasemailprotocols.dll9.0.3260.046,10427-Jun-200810: 31x 86
Distmdl.ldfNo aplicable2,883,58427-Jun-200804: 07No aplicable
Distmdl.mdfNo aplicable5,242,88027-Jun-200804: 07No aplicable
Distrib.exe2005.90.3260.0200,72827-Jun-200810: 31IA-64
DTS.dll2005.90.3260.03,516,44027-Jun-200810: 31IA-64
Dtsconn.dll2005.90.3260.0725,01627-Jun-200810: 31IA-64
Dtspipeline.dll2005.90.3260.01,932,82427-Jun-200810: 31IA-64
Fteref.dll12.0.7822.0433,15222-Jun-200710: 06IA-64
Infosoft.dll12.0.7822.01,915,24022-Jun-200710: 06IA-64
Instdist.SQLNo aplicable150,09127-Jun-200801: 39No aplicable
Instorcl.SQLNo aplicable153,77924-Jun-200814: 11No aplicable
Korwbrkr.dll12.0.7822.0182,63222-Jun-200710: 06IA-64
Langwrbk.dll12.0.7822.0333,16022-Jun-200710: 06IA-64
Logread.exe2005.90.3260.01,098,77627-Jun-200810: 31IA-64
Mergetxt.dll2005.90.3260.072,21627-Jun-200810: 31IA-64
Microsoft.AnalysisServices.dll9.0.3260.01,217,56027-Jun-200810: 29x 86
Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo.dll9.0.3260.0156,69627-Jun-200810: 31x 86
Microsoft.SqlServer.dtstransferprovider.dll9.0.3260.0115,73627-Jun-200810: 31x 86
Microsoft.SqlServer.maintenanceplantasks.dll9.0.3260.0295,96027-Jun-200810: 29x 86
Microsoft.SqlServer.Replication.dll2005.90.3260.02,545,68827-Jun-200810: 31IA-64
Microsoft.SqlServer.servicebrokerenum.dll9.0.3260.042,00827-Jun-200810: 31x 86
Microsoft.SqlServer.SMO.dll9.0.3260.01,606,68027-Jun-200810: 31x 86
Microsoft.SqlServer.SmoEnum.dll9.0.3260.0222,23227-Jun-200810: 31x 86
Microsoft.SqlServer.SqlEnum.dll9.0.3260.0898,07227-Jun-200810: 31x 86
Msfte.dll12.0.7822.07,072,10422-Jun-200710: 06IA-64
Msftefd.exe12.0.7822.0173,41622-Jun-200710: 06IA-64
Msftepxy.dll12.0.7822.0135,52822-Jun-200710: 06IA-64
Msftesql.exe12.0.7822.0294,76022-Jun-200710: 06IA-64
Msgprox.dll2005.90.3260.0544,79227-Jun-200810: 31IA-64
Msir5jp.dll5.0.2130.03,824,48822-Jun-200710: 06IA-64
Msmdlocal.dll9.0.3260.049,988,63227-Jun-200810: 31IA-64
Msmdredir.dll9.0.3260.06,298,13627-Jun-200810: 31IA-64
Mssqlsystemresource.ldfNo aplicable524.28827-Jun-200803: 57No aplicable
Mssqlsystemresource.mdfNo aplicable40,239,10427-Jun-200803: 57No aplicable
Msxmlsql.dll2005.90.3260.02,733,59227-Jun-200810: 31IA-64
Nlhtml.dll12.0.7822.0295,78422-Jun-200710: 06IA-64
Nls400.dll5.0.4217.014,750,05622-Jun-200710: 06IA-64
Odsole70.dll2005.90.3260.0179,22427-Jun-200810: 31IA-64
Osql.exe2005.90.3260.0125,46427-Jun-200810: 31IA-64
Query.dll12.0.7822.0123,24022-Jun-200710: 06IA-64
Rdistcom.dll2005.90.3260.01,886,23227-Jun-200810: 31IA-64
Repldp.dll2005.90.3260.0187,92827-Jun-200810: 29x 86
Repldp.dll2005.90.3260.0513,56027-Jun-200810: 31IA-64
Replerrx.dll2005.90.3260.0310,29627-Jun-200810: 31IA-64
Replisapi.dll2005.90.3260.0784,92027-Jun-200810: 31IA-64
Replmerg.exe2005.90.3260.0957,97627-Jun-200810: 31IA-64
Replprov.dll2005.90.3260.01,630,74427-Jun-200810: 31IA-64
Replrec.dll2005.90.3260.02,151,44827-Jun-200810: 31IA-64
Replsub.dll2005.90.3260.01,160,21627-Jun-200810: 31IA-64
Replsync.dll2005.90.3260.0278,04027-Jun-200810: 31IA-64
Sac.exe2005.90.3260.082,96827-Jun-200810: 29x 86
Sqlaccess.dll2005.90.3260.0351,76827-Jun-200810: 31x 86
Sqladhlp90.exe2005.90.3260.0114,71227-Jun-200810: 31IA-64
Sqlagent90.exe2005.90.3260.01,253,91227-Jun-200810: 31IA-64
Sqlbrowser.exe2005.90.3260.0503,83227-Jun-200810: 31IA-64
Sqlcmd.exe2005.90.3260.0533,01627-Jun-200810: 31IA-64
Sqlctr90.dll2005.90.3260.067,60827-Jun-200810: 29x 86
Sqlctr90.dll2005.90.3260.0131,09627-Jun-200810: 31IA-64
Sqldiag.exe2005.90.3260.01,774,10427-Jun-200810: 31IA-64
Sqldumper.exe2005.90.3260.068,63227-Jun-200810: 29x 86
Sqldumper.exe2005.90.3260.0188,95227-Jun-200810: 31IA-64
Sqlmaint.exe2005.90.3260.0244,24827-Jun-200810: 31IA-64
Sqlmergx.dll2005.90.3260.0445,97627-Jun-200810: 31IA-64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3260.0236,56827-Jun-200810: 29x 86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3260.0618,00827-Jun-200810: 31IA-64
Sqlsac.exe2005.90.3260.01,246,23227-Jun-200810: 29x 86
Sqlservr.exe2005.90.3260.072,598,55227-Jun-200810: 31IA-64
Sqlsqm.exe2005.90.3260.0140,31227-Jun-200810: 29x 86
Sqlsqm.exe2005.90.3260.0140,31227-Jun-200810: 31x 86
Sqlwep.dll2005.90.3260.090,64827-Jun-200810: 29x 86
Sqlwep.dll2005.90.3260.0220,69627-Jun-200810: 31IA-64
Sqlwtsn.exe9.0.3260.099,35227-Jun-200810: 29x 86
Sqlwtsn.exe9.0.3260.099,35227-Jun-200810: 31x 86
Sqsrvres.dll2005.90.3260.0146,96827-Jun-200810: 31IA-64
Ssradd.dll2005.90.3260.094,74427-Jun-200810: 31IA-64
Ssravg.dll2005.90.3260.094,74427-Jun-200810: 31IA-64
Ssrmax.dll2005.90.3260.088,08827-Jun-200810: 31IA-64
Ssrmin.dll2005.90.3260.088,08827-Jun-200810: 31IA-64
Ssrpub.dll2005.90.3260.064,53627-Jun-200810: 31IA-64
Svrenumapi.dll2005.90.3260.0614,42427-Jun-200810: 29x 86
Svrenumapi.dll2005.90.3260.02,351,12827-Jun-200810: 31IA-64
Sysdbupg.SQLNo aplicable510,62624-Jun-200811: 17No aplicable
Tablediff.exe2005.90.3260.087,06427-Jun-200810: 31x 86
Thawbrkr.dll12.0.7822.0253,28822-Jun-200710: 06IA-64
Xmlfilt.dll12.0.7822.0445,80022-Jun-200710: 06IA-64
Xmlsub.dll2005.90.3260.0592,40827-Jun-200810: 31IA-64
Xpadsi90.exe2005.90.3260.0126,48827-Jun-200810: 31IA-64
Xpqueue.dll2005.90.3260.0119,83227-Jun-200810: 31IA-64
Xprepl.dll2005.90.3260.0169,49627-Jun-200810: 31IA-64
Xpstar90.dll2005.90.3260.0966,68027-Jun-200810: 31IA-64
Estado
Microsoft ha confirmado que se trata de un problema de los productos de Microsoft enumerados en la sección "La información de este artículo se refiere a:".
Más información
Para obtener más información acerca de la lista de generaciones que están disponibles después del lanzamiento de SQL Server 2008, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
956909SQL Server 2008 generaciones que se publicaron después del lanzamiento de SQL Server 2008

Para obtener más información acerca de la lista de generaciones que están disponibles después de SQL Server Service Pack 2, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
937137Compilaciones de SQL Server 2005 que se publicaron después del lanzamiento de SQL Server 2005 Service Pack 2
Para obtener más información acerca del modelo incremental de servicio para SQL Server, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
935897Un modelo incremental de servicio está disponible desde el equipo de SQL Server para entregar revisiones para problemas detectados
Para obtener más información acerca de cómo obtener SQL Server 2005 Service Pack 2, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
913089Cómo obtener el service pack más reciente para SQL Server 2005
Para obtener más información acerca de las nuevas características y las mejoras de SQL Server 2005 Service Pack 2, visite el siguiente sitio Web:Para obtener más información sobre el esquema de nomenclatura para las actualizaciones de SQL Server, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
822499Nuevo esquema de nomenclatura para los paquetes de actualización del software de Microsoft SQL Server

Para obtener más información acerca de la terminología relativa de la actualización de software, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
824684Descripción de la terminología estándar utilizada para describir las actualizaciones de software de Microsoft

Advertencia: este artículo se tradujo automáticamente

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 954950 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/14/2008 20:19:42 - Αναθεώρηση: 1.2

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

  • kbmt kbautohotfix kbsql2005engine kbhotfixrollup kbfix kbpubtypekc kbqfe kbexpertiseadvanced kbhotfixserver KB954950 KbMtes
Σχόλια