Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Funktsiooni kohta täpsema teabe saamiseks klõpsake selle nime, mis kuvatakse esimeses veerus.

Märkus.: Versioonitähised näitavad seda, millises Exceli versioonis see funktsioon esmakordselt saadaval oli. Need funktsioonid pole varasemates versioonides saadaval. Näiteks versioonitähis 2013 viitab sellele, et see funktsioon on saadaval rakenduses Excel 2013 ja kõigis uuemates versioonides.

Funktsioon

Kirjeldus

Funktsioon AVEDEV

Annab vastuseks andmepunktide keskmise absoluuthälbe keskväärtuse põhjal.

Funktsioon AVERAGE

Annab vastuseks oma argumentide keskväärtuse.

Funktsioon AVERAGEA

Annab vastuseks oma argumentide keskväärtuse, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.

Funktsioon AVERAGEIF

Annab vastuseks kõigi mitmele kriteeriumile vastavas vahemikus olevate lahtrite keskmise (aritmeetilise keskmise).

Funktsioon AVERAGEIFS

Annab vastuseks kõigi mitmele kriteeriumile vastavate lahtrite keskmise (aritmeetilise keskmise).

Funktsioon BETA.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon BETA.INV
Excel 2010

Annab vastuseks beetajaotuse tihedusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon BINOM.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks üksikliikme binoomjaotuse tõenäosuse.

Funktsioon BINOM.DIST.RANGE
.

Annab vastuseks katse tulemi tõenäosuse binoomjaotuse korral.

Funktsioon BINOM.INV
Excel 2010

Annab vastuseks väikseima väärtuse, mille puhul on kumulatiivne binoomjaotus väiksem või võrdne kriteeriumi väärtusega.

Funktsioon CHISQ.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Annab vastuseks Χ2-jaotuse tõenäosuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse.

Funktsioon CHISQ.INV
Excel 2010

Annab vastuseks beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Annab vastuseks Χ2-jaotuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon CHISQ.TEST
Excel 2010

Annab vastuseks sõltumatusetesti tulemuse.

Funktsioon CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Annab vastuseks valimikeskmise usaldusvahemiku.

Funktsioon CONFIDENCE.T
Excel 2010

Annab vastuseks Studenti t-jaotusega valimikeskmise usaldusvahemiku.

Funktsioon CORREL

Annab vastuseks kahe andmehulga korrelatsioonikordaja.

Funktsioon COUNT

Loendab argumentide loendis olevaid arve.

Funktsioon COUNTA

Loendab argumentide loendis olevaid väärtusi.

Funktsioon COUNTBLANK

Loendab vahemiku tühjad lahtrid.

Funktsioon COUNTIF

Loendab antud kriteeriumidele vastava vahemiku lahtrite arvu.

Funktsioon COUNTIFS

Loendab mitmetele kriteeriumidele vastava vahemiku lahtrite arvu.

Funktsioon COVARIANCE.P
Excel 2010

Annab vastuseks kovariatsiooni, andmepunktipaaride hälvete korrutiste keskmise.

Funktsioon COVARIANCE.S
Excel 2010

Annab vastuseks valimi kovariatsiooni – kahes andmehulgas iga andmepunktipaari hälvete korrutiste keskmise väärtuse.

Funktsioon DEVSQ

Annab vastuseks hälvete ruutude summa.

Funktsioon EXPON.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks eksponentjaotuse.

Funktsioon F.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.

Funktsioon F.DIST.RT
Excel 2010

Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.

Funktsioon F.INV
Excel 2010

Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.

Funktsioon F.INV.RT
Excel 2010

Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.

Funktsioon F.TEST
Excel 2010

Annab vastuseks F-testi tulemi.

Funktsioon FISHER

Annab vastuseks Fisheri teisenduse.

Funktsioon FISHERINV

Annab vastuseks Fisheri pöördteisenduse.

Funktsioon FORECAST

Annab vastuseks väärtuse, eeldades lineaarset trendi.

Märkus.: Rakenduses Excel 2016 on see funktsioon asendatud funktsiooniga FORECAST.LINEAR, mis on uute prognoosimise funktsioonide osa, kuid selle vanemad versioonid on veel ühilduvuse huvides saadaval.

Funktsioon FORECAST.ETS
Excel 2016

Tuletab tulevase väärtuse olemasolevate (ajalooliste) väärtuste põhjal, kasutades eksponentsilumise (ETS) algoritmi AAA-versiooni.

Funktsioon FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Tagastab konkreetse sihtkuupäeva jaoks prognoositud väärtuse usaldusvahemiku.

Funktsioon FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Tagastab Exceli poolt määratud ajasarja jaoks tuvastatud korduva mustri kestuse.

Funktsioon FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Tagastab ajasarja prognoosimise tulemusena statistilise väärtuse.

Funktsioon FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Tuletab tulevase väärtuse põhinedes olemasolevatel väärtustel.

Funktsioon FREQUENCY

Annab vastuseks andmete esinemissageduse jaotuse vertikaalse massiivina.

Funktsioon GAMMA
.

Annab vastuseks gammafunktsiooni väärtuse.

Funktsioon GAMMA.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks gammajaotuse väärtuse.

Funktsioon GAMMA.INV
Excel 2010

Annab vastuseks gammajaotuse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon GAMMALN

Annab vastuseks gammafunktsiooni naturaallogaritmi (Γ(x)).

Funktsioon GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Annab vastuseks gammafunktsiooni naturaallogaritmi (Γ(x)).

Funktsioon GAUSS
.

Annab vastuseks 0,5 vähem kui normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse väärtus.

Funktsioon GEOMEAN

Annab vastuseks geomeetrilise keskmise.

Funktsioon GROWTH

Annab vastuseks väärtused, eeldades eksponentsiaalset trendi.

Funktsioon HARMEAN

Annab vastuseks harmoonilise keskmise.

Funktsioon HYPGEOM.DIST

Annab vastuseks hüpergeomeetrilise jaotuse.

Funktsioon INTERCEPT

Annab vastuseks lineaarse regressioonisirge algordinaadi.

Funktsioon KURT

Annab vastuseks andmehulga ekstsessi.

Funktsioon LARGE

Annab vastuseks suuruselt k-nda väärtuse andmehulgas.

Funktsioon LINEST

Annab vastuseks lineaarse trendi parameetrid.

Funktsioon LOGEST

Annab vastuseks eksponentsiaalse trendi parameetrid.

Funktsioon LOGNORM.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks logaritmilise normaaljaotuse jaotusfunktsiooni.

Funktsioon LOGNORM.INV
Excel 2010

Annab vastuseks logaritmilise kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni.

Funktsioon MAX

Annab vastuseks argumentide loendi suurima väärtuse.

Funktsioon MAXA

Annab vastuseks argumentide loendi suurima väärtuse, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.

Funktsioon MAXIFS
Excel 2016

Tagastab suurima väärtuse, mis esineb lahtrites, millele kehtivad kindlad tingimused või kriteeriumid.

Funktsioon MEDIAN

Annab vastuseks antud arvude mediaani.

Funktsioon MIN

Annab vastuseks argumentide loendi väikseima väärtuse.

Funktsioon MINIFS
Excel 2016

Tagastab väikseima väärtuse, mis esineb lahtrites, millele kehtivad kindlad tingimused või kriteeriumid.

Funktsioon MINA

Annab vastuseks argumentide loendi väikseima väärtuse, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.

Funktsioon MODE.MULT
Excel 2010

Annab vastuseks massiivi või andmehulga kõige sagedamini esinevate ehk korduvate väärtuste vertikaalse massiivi.

Funktsioon MODE.SNGL
Excel 2010

Annab vastuseks andmehulgas kõige enam esineva väärtuse.

Funktsioon NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks negatiivse binoomjaotuse.

Funktsioon NORM.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks normaaljaotuse jaotusfunktsiooni.

Funktsioon NORM.INV
Excel 2010

Annab vastuseks normaaljaotuse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon NORM.S.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks normaliseeritud normaaljaotuse jaotusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon NORM.S.INV
Excel 2010

Annab vastuseks normaliseeritud normaaljaotuse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon PEARSON

Annab vastuseks Pearsoni korrelatsioonikordaja.

Funktsioon PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Annab vastuseks vahemikus leiduvate väärtuste k-nda protsentiili, kus k on vahemikus 0..1 (välja arvatud).

Funktsioon PERCENTILE.INC
Excel 2010

Annab vastuseks vahemiku väärtuste k-nda protsentiili.

Funktsioon PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Annab vastuseks väärtuse asukoha andmehulgas andmehulga protsendimäärana (0..1, välja arvatud).

Funktsioon PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Annab vastuseks väärtuse protsentuaalse asukoha andmehulgas.

Funktsioon PERMUT

Annab vastuseks antud objektide arvu permutatsioonide arvu.

Funktsioon PERMUTATIONA
.

Annab vastuseks permutatsioonide arvu teatud arvu objektide korral (kordustega), mille saab objektide koguhulgast valida.

Funktsioon PHI
.

Annab vastuseks normaliseeritud normaaljaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon POISSON.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks Poissoni jaotuse väärtuse.

Funktsioon PROB

Annab vastuseks tõenäosuse, mil vahemiku väärtused on kahe piirväärtuse vahel.

Funktsioon QUARTILE.EXC
Excel 2010

Annab vastuseks andmehulga kvartiili, võttes aluseks protsentiilväärtused vahemikus 0..1 (välja arvatud).

Funktsioon QUARTILE.INC
Excel 2010

Annab vastuseks andmehulga kvartiili.

Funktsioon RANK.AVG
Excel 2010

Annab vastuseks arvu asukoha arvuloendis.

Funktsioon RANK.EQ
Excel 2010

Annab vastuseks arvu asukoha arvuloendis.

Funktsioon RSQ

Annab vastuseks Pearsoni korrelatsioonikordaja ruudu.

Funktsioon SKEW

Annab vastuseks jaotuse asümmeetriakordaja.

Funktsioon SKEW.P
.

Annab vastuseks jaotuse asümmeetriakordaja populatsiooni põhjal: näitaja, mis iseloomustab jaotuse asümmeetria-astet keskmise ümber.

Funktsioon SLOPE

Annab vastuseks lineaarse regressioonisirge tõusu.

Funktsioon SMALL

Annab vastuseks väiksuselt k-nda väärtuse andmehulgas.

Funktsioon STANDARDIZE

Annab vastuseks normaliseeritud väärtuse.

Funktsioon STDEV.P
Excel 2010

Arvutab standardhälbe kogu kogumi alusel.

Funktsioon STDEV.S
Excel 2010

Arvutab valimi põhjal standardhälbe.

Funktsioon STDEVA

Arvutab valimi põhjal standardhälbe, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.

Funktsioon STDEVPA

Arvutab standardhälbe kogu populatsiooni alusel, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.

Funktsioon STEYX

Annab vastuseks prognoositud y-väärtuse standardvea igale x-le regressioonis.

Funktsioon T.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse).

Funktsioon T.DIST.2T
Excel 2010

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse).

Funktsioon T.DIST.RT
Excel 2010

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse.

Funktsioon T.INV
Excel 2010

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse t-väärtuse tõenäosusfunktsioonina ja vabadusastmetena.

Funktsioon T.INV.2T
Excel 2010

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon T.TEST
Excel 2010

Annab vastuseks Studenti t-testiga seotud tõenäosuse.

Funktsioon TREND

Annab vastuseks väärtused, eeldades lineaartrendi.

Funktsioon TRIMMEAN

Annab vastuseks andmehulga ahendi keskväärtuse.

Funktsioon VAR.P
Excel 2010

Arvutab dispersiooni terve kogumi alusel.

Funktsioon VAR.S
Excel 2010

Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel.

Funktsioon VARA

Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.

Funktsioon VARPA

Arvutab dispersiooni kogu kogumi alusel, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.

Funktsioon WEIBULL.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks Weibulli jaotuse.

Funktsioon Z.TEST
Excel 2010

Annab vastuseks ühepoolse piiranguga z-testi tõenäosusväärtuse.

NB!: Valemite ja mõne Exceli töölehefunktsiooni arvutatud tulemid võivad x86- või x86-64-arhitektuuril põhinevas Windowsi PC-arvutis ja ARM-arhitektuuril põhinevat opsüsteemi Windows RT kasutavas PC-arvutis mõnevõrra erineda. Lisateavet erinevuste kohta.

Seotud teemad

Exceli funktsioonid (kategooriate kaupa)
Exceli funktsioonid (tähestikuliselt)

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?
Kui klõpsate nuppu Edasta, kasutatakse teie tagasisidet Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. IT-administraator saab neid andmeid koguda. Privaatsusavaldus.

Täname tagasiside eest!

×